Проект Наредба №20 относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите корабистраница1/17
Дата05.10.2017
Размер2.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Проект


Наредба № 20 относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби


Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят правилата за безопасност и стандартите за нови и съществуващи пътнически кораби, включително и високоскоростни пътнически кораби, плаващи под българско знаме и извършващи вътрешни превози.

(2) Наредбата се прилага и в случаите, когато кораби, плаващи под чуждо знаме, извършват вътрешни превози.

(3) Наредбата се прилага и в случаите, когато ро-ро пътнически кораби независимо от знамето, под което плават, извършват международни превози по редовна линия от или за българско пристанище.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага по отношение на:

1. нови пътнически кораби;

2. съществуващи пътнически кораби с дължина 24 m и повече;

3. високоскоростни пътнически кораби независимо от знамето, под което плават, когато извършват вътрешни превози.

(2) Разпоредбите на наредбата не се прилагат по отношение на:

1. пътнически кораби, които:

а) не се задвижват от механичен двигател;

б) са построени от материал, различен от стомана или друг подобен материал, и не са обхванати от стандартите, отнасящи се до високоскоростните плавателни съдове (Резолюция MSC 36 (63) или MSC 97 (73) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация (ИМО)) или плавателни съдове с динамична устойчивост (Резолюция А.373 (Х) на Асамблеята на Международната морска организация);

в) са дървени с примитивна конструкция;

г) са оригинални и индивидуални репродукции на исторически пътнически кораби, проектирани преди 1965 г., построени предимно от оригинални материали;

д) са плавателни съдове за развлечение, освен ако те не са или няма да бъдат окомплектовани с екипаж, и превозват повече от 12 пътници с търговски цели;

е) са използвани изключително в акваторията на пристанищата;

2. високоскоростни пътнически кораби, които са:

а) плавателни съдове за развлечение, освен ако не са или няма да бъдат окомплектовани с екипаж и превозват повече от 12 пътници с търговски цели;

б) използвани изключително в акваторията на пристанищата;

3. военни кораби и гранично-полицейски кораби.Чл. 3. (1) Пътническите кораби се разделят на класове в зависимост от морския район, в който плават, както :

1. клас А – извършват вътрешни превози, с изключение на превозите, описани в класове В, С и D;

2. клас В – извършват вътрешни превози, по време на които не се отдалечават на повече от 20 мили от бреговата линия, където корабокрушенците могат да излязат на сушата при височината на водата, съответстваща на средната височина на прилива;

3. клас С – извършват вътрешни превози в морски райони, където вероятността да попаднат на вълни, надвишаващи 2,5 m, е по-малка от 10 % за период една година при целогодишна експлоатация или за специфичен ограничен период от годината при експлоатация изключително само през такъв период (напр. експлоатация през летен период), по време на които корабите не се намират на повече от 15 мили от убежище, нито на повече от 5 мили от бреговата линия, където корабокрушенците могат да излязат на сушата при височината на водата, съответстваща на средната височина на прилива;

4. клас D – извършват вътрешни превози в морски райони, където вероятността да попаднат на вълни, надвишаващи 2,5 m, е по-малка от 10 % за период една година при целогодишна експлоатация или за специфичен ограничен период от годината за експлоатация изключително само през такъв период (напр. експлоатация през летен период), по време на които те никога не се намират на повече от 6 мили от убежище, нито на повече от 3 мили от бреговата линия, където корабокрушенците могат да излязат на сушата при височината на водата, съответстваща на средната височина на прилива.

(2) За високоскоростните пътнически съдове се прилагат съответните категории, определени в Глава 1, т. 1.4.10 и 1.4.11 от Кодекса за високоскоростни плавателни съдове от 1994 г. или в Глава 1, т. 1.4.12 и 1.4.13 от Кодекса за високоскоростни плавателни съдове от 2000 г.

(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация” изготвя и осъвременява списък на морските райони, който се публикува в „Известие до мореплавателите”.

(4) Изпълнителна агенция „Морска администрация” в качеството й на администрация на държава-домакин изготвя и списък на морските райони, през които преминават ро-ро пътнически кораби, извършващи рейсове по редовна линия за или от български пристанища, който е част от списъка по ал. 3. В списъка на морските райони се включват и данни за съответните стойности на значителната височина на вълните в тези райони.

(5) Морските райони по ал. 4 и приложимите стойности на значителната височина на вълните в тези райони се определят посредством споразумения между Изпълнителна агенция „Морска администрация” и съответните администрации на държавите - членки на Европейския съюз, или, когато е приложимо и възможно, между Изпълнителна агенция „Морска администрация” и трети страни в двата края на маршрута.

(6) Списъкът на морските райони по ал. 3 се изготвя и осъвременява в съответствие с процедура от системата за управление на качеството на Изпълнителна агенция „Морска администрация”. Списъкът съдържа съответните морски райони и очертава зоните за целогодишна и за ограничен период от годината експлоатация на класовете кораби. За определяне на районите се използват критериите за класовете, посочени в ал. 1.

(7) Ако маршрутът на пътнически ро-ро кораб преминава през повече от един морски район, корабът отговаря на специфичните изисквания за устойчивост за най-голямата стойност на значителната височина на вълната, определена за тези райони.

(8) Информацията по ал. 3 и 4 се публикува на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

(9) С оглед изпълнение на изискванията за радиокомуникация се прилагат определенията за морски райони, посочени в правило 2, Глава IV от Конвенция SOLAS'74.

Чл. 4. Изпълнителна агенция „Морска администрация” уведомява Европейската комисия за адреса, на който е публикувана информацията за морските райони по чл. 3, ал. 3 и 4 .

Чл. 5. Изпълнителна агенция „Морска администрация” не може да спира от експлоатация пътнически кораби или високоскоростни пътнически кораби, когато извършват вътрешни превози и отговарят на изискванията на тази наредба.

Чл. 6. (1) Изпълнителна агенция „Морска администрация” в изпълнение на задълженията си на администрация на държава-домакин признава свидетелства за сигурност на високоскоростен кораб и разрешително за плаване с високоскоростен кораб или свидетелство за сигурност на пътнически кораб, издадени от държава - членка на Европейския съюз, на високоскоростни пътнически кораби или пътнически кораби, когато извършват вътрешни превози.

(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация” в изпълнение на задълженията си на администрация на държава-домакин признава свидетелства, издадени от държава - членка на Европейския съюз, удостоверяващи съответствието със специфичните изисквания за устойчивост на ро-ро пътнически кораби съгласно Приложение № 1.

(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация” в изпълнение на задълженията си на администрация на държава-домакин признава свидетелства, издадени от трета страна, удостоверяващи съответствието със специфичните изисквания за устойчивост на ро-ро пътнически кораби съгласно Приложение № 1.

Чл. 7. Изпълнителна агенция „Морска администрация” установява съответствието на ро-ро пътнически кораб, плаващ под знамето на държава, която не е държава - членка на Европейския съюз, с изискванията за безопасност за новите и съществуващите пътнически кораби, които извършват вътрешни превози съгласно Приложение № 1, преди въвеждането му в експлоатация по вътрешни превози.

Чл. 8. Не се извършва одобряване и изпитване по реда на тази наредба на корабно оборудване, описано в Приложение № 1 от Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (Обн. ДВ. бр.76 от 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 2009г., попр. ДВ. бр.44 от 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 2010г.), отговарящо на разпоредбите на Наредба № 54, което се счита, че е в съответствие с разпоредбите на тази наредба.

Чл. 9. (1) Към нови пътнически кораби от класове A, В, С и D се прилагат следните изисквания за безопасност:

1. конструкцията и поддръжката на корпуса, главните и спомагателните механизми, електрическите уредби и автоматизацията съответстват на правилата на призната организация в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (обн. ДВ. бр.7 от 2004г., изм. ДВ. бр.24 от 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 2007г., изм. ДВ. бр.30 от 2009г.);

2. разпоредбите на Глава IV, V и VI на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Конвенция SOLAS'74), включително измененията GMDSS от 1988;

3. техническите изисквания към корабното навигационно оборудване, съдържащи се в правила 17, 18, 19, 20 и 21, Глава V от Конвенцията SOLAS от 1974 г.;

4. за кораби от клас А - изискванията по Конвенция SOLAS'74 и специфичните съответни изисквания по тази наредба;

5. за кораби с дължина 24 m и повече - изискванията на Международната конвенция за товарните водолинии 1966 г., като кораби от клас D се освобождават от изискванията за минимална височина в носовата част;

6. критерии с ниво на безопасност, еквивалентни на тези от Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г., се прилагат по отношение на кораби с дължина по-малка от 24 m за съответния клас.

(2) Новите пътнически кораби от класове A, B, C, и D се конструират и изграждат с непрекъсната палуба.

(3) Корабното навигационно оборудване, описано в Приложение № 1 от Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби се счита за съответстващо на изискванията за типово одобрение в правило 18.1, Глава V от Конвенцията SOLAS от 1974 г.

Чл. 10. (1) Към съществуващи пътнически кораби от класове A, В, С и D се прилагат следните изисквания за безопасност:

1. по чл. 9, ал. 1, т. 1 - 3 ;

2. за кораби от клас А – разпоредбите, предвидени в Конвенция SOLAS'74 за съществуващите пътнически кораби и на тази наредба;

3. в случаите, когато Република България е държава-домакин, преди съществуващите пътнически кораби от класове C и D да започнат да изпълняват редовни вътрешни превози, администрацията на държавата на знамето на тези кораби осигурява съгласуваността с Изпълнителна агенция „Морска администрация” относно прилагането на правилата по наредбата;

4. ремонтите, измененията и модификациите от основен характер и свързаното с това преоборудване на съществуващи пътнически кораби са в съответствие с изискванията на наредбата за нови кораби, като изменения, направени на съществуващ кораб, чиято цел е единствено да се постигне по-високо ниво на живучест, не се считат за изменения от основен характер.

(2) Ако в Конвенция SOLAS'74 не са указани по-ранни дати, корабите по ал. 1, т. 2 се привеждат в съответствие с изискванията на наредбата в сроковете по ал. 3, т. 1 - 5.

(3) Ако в наредбата не са указани по-ранни дати, съществуващите пътнически кораби от класове В, С и D се привеждат в съответствие с изискванията на наредбата в следните срокове:

1. кораби, построени преди 1 януари 1940 г. - до 1 юли 2006 г.;

2. кораби, построени на или след 1 януари 1940 г., но преди 31 декември 1962 г. - до 1 юли 2007 г.;

3. кораби, построени на или след 1 януари 1963 г., но преди 31 декември 1974 г. - до 1 юли 2008 г.;

4. кораби, построени на или след 1 януари 1975 г., но преди 31 декември 1984 г. - до 1 юли 2009 г.;

5. кораби, построени на или след 1 януари 1985 г., но преди 1 юли 1998 г. - до 1 юли 2010 г.Чл. 11. (1) Към високоскоростните пътнически кораби се прилагат следните изисквания за безопасност:

1. построените преди 1 януари 1996 г. и неотговарящи на изискванията на Международния кодекс за безопасност на високоскоростен кораб продължават да плават, ако се освидетелстват според същия кодекс;

2. построените преди 1 януари 1996 г. и неотговарящи на изискванията на Международния кодекс за безопасност на високоскоростен кораб не могат да извършват вътрешни превози, освен ако не извършват вътрешни превози към датата на влизане в сила на тази наредба; в този случай тези съдове отговарят на изискванията на Кодекса за безопасност на динамично поддържани плавателни съдове;

3. строежът, поддръжката и оборудването на високоскоростни пътнически кораби е в съответствие с правилата на призната организация в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (обн. ДВ. бр.7 от 2004г., изм. ДВ. бр.24 от 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 2007г., изм. ДВ. бр.30 от 2009г.).

4. построените или подлежащите на ремонт, промени или модификации, които са от съществен характер, на или след 1 януари 1996 г., трябва да отговарят на изискванията на правила X/2 и Х/3 от Конвенцията SOLAS от 1974 г., освен ако:

а) техният кил е бил поставен или те са били в подобен етап на строителство не по-късно от юни 1998 г., и

б) доставката и подготовката за въвеждане в експлоатация са осъществени не по-късно от декември 1998 г., и

в) те отговарят изцяло на изискванията на Кодекса за безопасност на плавателни съдове с динамична устойчивост (DSC Code), съдържащ се в Резолюция А.373 (Х) на Асамблеята на ИМО, изменена с Резолюция MSC 37 (63) на Комитета по морска безопасност на ИМО;

(2) Пътнически кораби от класове B, C или D, извършващи вътрешни превози в морски зони, не се считат за високоскоростни пътнически кораби, когато:

1. тяхното водоизместване, съответстващо на проектната водолиния, е по-малко от 500 m3; и

2. тяхната максимална скорост, определена в Глава 1, т. 1.4.30 от Кодекса за високоскоростни плавателни съдове от 1994 г. и в Глава 1, т. 1.4.37 от Кодекса за високоскоростни плавателни съдове от 2000 г., е по-малка от 20 възела;

Чл. 12. Към ро-ро пътнически кораби се прилагат следните изисквания за безопасност:

1. за ро-ро пътнически кораби от класове A, B и C, чийто кил е заложен или които са били на подобен етап на строителство на или след 1 октомври 2004 г., се прилагат изискванията за устойчивост на ро-ро пътнически кораби съгласно Приложение № 1;

2. за ро-ро пътнически кораби от класове А и В, чийто кил е заложен или които са били на подобен етап на строителство преди 1 октомври 2004 г., се прилагат изискванията за устойчивост на ро-ро пътнически кораби съгласно Приложение № 1 към 1 октомври 2010 г., освен ако не са изведени от експлоатация на тази или на по-късна дата, на която ще достигнат възраст 30 години, но във всички случаи не по-късно от 1 октомври 2015 г.

Чл. 13. Изискванията за безопасност за новите и съществуващите пътнически кораби, които извършват вътрешни превози, са посочени в Приложение № 1.

Чл. 14. (1) На новите и съществуващите пътнически кораби, плаващи под българско знаме и отговарящи на изискванията по тази наредба, Изпълнителна агенция „Морска администрация” издава свидетелство за сигурност (безопасност) на пътнически кораб – при условия и по ред, определени в Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г., доп., бр. 109 от 2004 г., изм. ДВ. бр.73 от 2005 г., изм. ДВ. бр. 9, 30 и 49 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 54 от 2010 г., изм. ДВ. бр. 11 от 2011 г.).

(2) На новите и съществуващите ро-ро пътнически кораби, плаващи под българско знаме и отговарящи на специфичните изисквания за устойчивост съгласно Приложение № 1, Изпълнителна агенция „Морска администрация” издава свидетелство, удостоверяващо съответствието с изискванията по Приложение № 1 , при условия и по ред, определени в Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи.

(3) Преди да издаде разрешително за плаване с високоскоростен пътнически кораб и разрешително за плаване с динамично поддържан кораб, извършващи вътрешни превози в държава - членка на Европейския съюз, Изпълнителна агенция „Морска администрация” съгласува с администрацията на държавата домакин всички условия, свързани с неговата експлоатация в тази държава. Всяко от тези условия се вписва от Изпълнителна агенция „Морска администрация” в разрешителното.

Чл. 15. Прегледите за издаване на свидетелствата по чл. 14 се извършват в съответствие с разпоредбите на Наредба № 11 от 26 април 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (Обн. ДВ. бр.52 от 2004г., изм. ДВ.бр. 101 от 2004г., изм. ДВ. бр.9, 30 и 49 от 2009г.).

Чл. 16. Прегледите по чл. 15 се извършват от Изпълнителна агенция „Морска администрация” или оправомощени организации на основание Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (обн. ДВ. бр.7 от 2004г., изм. ДВ. бр.24 от 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 2007г., изм. ДВ. бр.30 от 2009г.).


Глава втора

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ ПЪТНИЧЕСКИТЕ КОРАБИ И ВИСОКОСКОРОСТНИТЕ ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦАТА С НАМАЛЕНА ПОДВИЖНОСТ

Чл. 17. (1) При прилагане на разпоредбите от тази глава Изпълнителна агенция „Морска администрация” спазва изискванията на циркуляр MSC/Circ. 735 на Международната морска организация от 24 юни 1996 г. – „Препоръки за проектиране и експлоатация на пътнически кораби за отговаряне на нуждите на възрастни и хора с ограничена подвижност”.

(2) Изискванията за безопасност към пътническите кораби и високоскоростните пътнически кораби по отношение на лица с намалена подвижност са посочени в Приложение № 2.Чл. 18. (1) Корабите се конструират и оборудват по такъв начин, че да е възможно лице с намалена подвижност да се качи и да слезе от борда лесно и безопасно.

(2) На лицата по ал. 1 се осигурява достъп до палубите чрез рампи, елеватори или асансьори, позволяващи им да се придвижват без необходимост от чужда помощ. Указанията за такъв достъп се поставят на входовете на кораба или на други подходящи места из целия кораб.Чл. 19. На ключовите места на кораба се поставят указателни табели, достъпни и лесни за четене от лица с намалена подвижност (включително лица със сетивни разстройства).

Чл. 20. Капитанът се снабдява със средства на борда на кораба за визуално и устно предаване на съобщения и др., отнасящи се до закъснения, промени в разписанията и услуги на борда, за лицата с различни форми на намалена подвижност.

Чл. 21. Алармената система и алармените бутони се конструират така, че да бъдат достъпни, както и да вдигнат по тревога всички пътници с намалена подвижност, включително пътниците със сетивни или умствени разстройства.

Чл. 22. Перилата, коридорите и проходите, входовете и вратите се конструират така, че да бъдат удобни за придвижване на лица в инвалидна количка. Елеваторите, палубите за превозни средства, пътническите салони, жилищните помещения и тоалетните се проектират така, че да са достъпни за лица с намалена подвижност.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Пътнически кораб” е кораб, който превозва повече от 12 пътници.

2. „Високоскоростен пътнически кораб” е плавателен съд съгласно определението на правило 1, Глава Х на Конвенция SOLAS'74, който превозва повече от 12 пътници.

3. „Нов кораб” е кораб, чийто кил е заложен или който е на подобен етап на строителство на или след 1 юли 1998 г., а за ро-ро пътнически кораби – на или след 1 октомври 2004 г.

4. „Подобен етап на строителство” означава етапът, на който:

а) е започнало строителство, което може да се идентифицира с конкретен кораб; и

б) монтажът на този кораб е започнал и съставлява поне 50 t или 1 % от очакваната маса на всички конструктивни материали, което от двете е по-малко.

5. „Съществуващ кораб” е кораб, който не е нов.

6. „Пътник” е всяко лице, което не е:

а) капитанът, членовете на екипажа или други лица, наети за или ангажирани с каквато и да е служебна дейност на борда на кораба; и

б) дете на възраст под една година.

7. „Дължина на кораба”, освен ако специално не е указано друго, означава 96 % от общата дължина по водолинията на височина 85 % от най-малката теоретична височина на борда, измерена от горната част на кила, или дължината от предната част на вълнореза до оста на балера на руля на височината на тази водолиния, ако тя е по-голяма. На кораби, проектирани с наклон на кила, водолинията, по която тази дължина се измерва, е успоредна на проектната водолиния.

8. „Височина на носа” е височината на носа, определена в Правило 39 от Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г., като вертикално разстояние при носовия перпендикуляр между водолинията, съответстваща на определения летен надводен борд при проектния диферент и горната повърхност на откритата палуба при борда.

9. „Кораб с непрекъсната палуба” е кораб, който има непрекъсната палуба, изложена на въздействието на метеорологичните условия и вълните, която има постоянни средства за затваряне на всички отвори, разположени в откритите й части, и под която всички отвори в бордовете на кораба са снабдени с постоянни водоплътни затварящи средства. Непрекъснатата палуба може да бъде водонепроницаема палуба или подобна конструкция, състояща се от водоплътна конструкция с подходяща якост, за да поддържа водонепроницаемата цялост, и снабдена с водоплътни затварящи средства.

10. „Международен превоз” е плаване по море от българско пристанище до чуждо пристанище или обратно.

11. „Вътрешен превоз” е плаване по море от едно до същото или друго българско пристанище.

12. „Морски район” е пространството, определено в съответствие с чл. 3, ал. 3 и 4.

13. „Акватория на пристанище” е прилежащата на пристанищната територия водна площ с естествени или придобити по изкуствен начин условия за защита от вълни и затлачване, която притежава нужните площ и дълбочина за безопасно маневриране и заставане на кей на най-големия разчетен кораб за съответното пристанище, различна от морските райони, определени в наредбата.

14. „Убежище” е всяка естествено или изкуствено защитена зона, която може да бъде използвана за заслон на кораб или плавателен съд при условия, които могат да застрашат безопасността му.

15. „Администрация на държавата на знамето” означава компетентните власти на държавата, под чието знаме корабът или плавателният съд има право да плава.

16. „Държава домакин” е държава - членка на Европейския съюз, към или от чието/чиито пристанище/а кораб или плавателен съд, плаващ под знаме, различно от това на държавата - членка, осъществява вътрешен рейс. Република България е държава домакин в случаите, когато към или от нейно пристанище/а кораб, плаващ под знаме, различно от българското, осъществява вътрешен превоз. По отношение на пътническите ро-ро кораби „държава домакин” е държава - членка на Европейския съюз, към или от чиито пристанища ро-ро пътнически кораб извършва рейсове по редовна линия.

17. „Редовна линия” е серия от превози, извършвани от ро-ро пътнически кораби, обслужващи трафика между две и повече определени пристанища, която се експлоатира съгласно публикуван график или с такава честота или регулярност на превозите, че те съставляват разпознаваема систематична серия.

18. „Призната организация” означава организация, която е призната в съответствие с Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на корабите.

19. „Една миля” е равна на 1852 m.

20. „Значителна височина на вълната” е средната височина на една трета от най-високите наблюдавани височини на вълните за даден период.

21. „Възраст” е възрастта на кораба, изчислена в брой години след датата на неговото предаване.

22. „Лица с намалена подвижност” са хората с увреждания по смисъла на Закона за интеграция на хората с увреждания, както и възрастни хора, бременни жени и придружители на малки деца.

23. „Кодекс за високоскоростни плавателни съдове 1994 г.” е Международния кодекс за безопасност на високоскоростните плавателни съдове, който се съдържа в Резолюция MSC 36 (63) от 20 май 1994 г. на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация.

24. „Кодекс за високоскоростни плавателни съдове 2000 г.” е Международния кодекс за безопасност на високоскоростните плавателни съдове, 2000 г., (2000 HSC Code), който се съдържа в Резолюция MSC 97 (73) от декември 2000 г. на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация.

25. „GMDSS” означава Глобалната морска система за бедствие и безопасност, така както е определена в Глава IV от Конвенцията SOLAS от 1974 г., с нейните изменения.


§ 2. Наредбата въвежда разпоредбите на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ОВ L 163 от 2009г.) и Директива 2010/36/ЕС на Комисията от 1 юни 2010 година за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правилата и стандартите за безопасност на пътническите кораби (ОВ L 162 от 2010г.).


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА:
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване.
Ивайло Московски

министър на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

Съгласувано с:

Камен Кичев.

Заместник- министър на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

Красимира Стоянова К.д.п. Сергей Църнаклийски

Директор на дирекция “Правна Изпълнителен директор на ИА „Морска администрация”

Мария Калева Илияна Христова

Началник на отдел „МПН”, дирекция „Правна” Началник на отдел „МО”, ИА „МА”
Бисер Петров

Главен експерт в отдел „МПН”, дирекция „Правна”
Изготвил:

Силвина Живкова

старши експерт в дирекция „ЕСМОП”, ИА „МА”

Приложение № 1 към чл. 13
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА НОВИТЕ И СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ВЪТРЕШНИ ПРЕВОЗИ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница