Проект наредба за нормите за водопотреблениеДата04.08.2018
Размер376.26 Kb.Проект

НАРЕДБА за нормите за водопотребление


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:

1. норми за водопотребление за напояване на земеделски култури;

2. норми за водопотребление при самостоятелно водоснабдяване на туристически обекти .

(2) Нормите за водопотребление по ал.1 се прилагат при:

1. определяне на разрешените и оптималните водни количества в процеса на издаването на разрешителни за водовземане;

2. изчисляване на годишните такси за водовземане по реда и начина определен в Тарифата по чл. 194, ал.6 от Закона за водите.

(3) Нормите за водопотребление не се прилагат при изчисляване размера на таксите за водовземане от минерални води.
Чл. 2. (1) Целта на тази наредба е да осигури:


  1. опазване на количеството на водите;

  2. ефективно използване на водите;

3. адекватен принос на водоползвателите към разходите за околна среда и ресурсните разходи.
Чл. 3. (1) Нормите на водопотребление за напояване на земеделските култури се определят в съответствие с напоителните норми за различни земеделски култури и за различни агроклиматични условия в страната.

(2) Нормите на водопотребление по ал.1 са определени:

1. за хидромелиоративните райони в шестте агроклиматични групи, съгласно приложение № 1;

2. за полски култури, трайни насаждения, етерично-маслени култури и зеленчуци;

3. при гравитачно напояване, при дъждуване и при капково напояване.

(3) Нормите за водопотребление по ал.1 са равни на брутните напоителни норми:

1. при средно суха година – за полски култури, трайни насаждения, етерично-маслени култури, съгласно Приложение № 2, таблици 1-3.

2. при много суха година – за зеленчуци, съгласно Приложение № 2, таблици 4-6.


Чл.4. (1) Нормите за водопотребление при самостоятелно водоснабдяване на туристически обекти се определят в зависимост от:

1. категорията на туристическия обект;

2. броя на леглата в обекта по т.1.

(2) Нормите за водопотребление по ал.1 са равни на средно месечното водопотребление на легло, съгласно Приложение № 3,

(3) Туристически обекти, за които не е определена категория се отнасят към категория 1-2 звезди.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) По смисъла на тази наредба:

1. "Норма за водопотребление" е оптималното количество вода за изпълнение на определена дейност.

2. „Самостоятелно водоснабдяване“ е водоснабдяването на отделни обществени и стопански обекти чрез индивидуални собствени водовземни съоръжения извън водоснабдителните системи на населените места и селищните образувания.

3. „Агроклиматични условия“ са условията на климата, оценени чрез система от агроклиматични показатели, които отразяват изискванията на земеделското производство.

4. „Средно суха година“ е годината, за която сумата на валежите представлява 40-60% от нормата.

5. „Много суха година“ е годината, за която сумата на валежите е под 40% от нормата.

(2) Терминът „туристически обекти“ е по смисъла на чл.3, ал.2 от Закона за туризма.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 117а, ал.2 от Закона за водите.
§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник“.

Приложение № 1 към чл.3, ал.2, т.1
Хидромелиоративни райони по агроклиматични групи

Хидромелиоративни райони към I-ва агроклиматична група: Гара Пирин, Сандански, Петрич.

Хидромелиоративни райони към II-ра агроклиматична група: Лом, Козлодуй, Оряхово, Гулянци, Белене, Караманово, Рила, Благоевград, Пазарджик, Козарско, Пловдив, Първомай, Брягово, Асеновград, Кърджали, Ивайловград, Свиленград, Харманли, Хасково, Димитровград, Стара Загора, Раднево, Нова Загора Видин, Монтана, Плевен, Силистра, Павликени, Велико Търново, Сливен, Карнобат, Садово, Чирпан, Елхово, Ямбол, Бургас.

Хидромелиоративни райони към III-та агроклиматична група: Ново село, Брусарци, Михайловград, Вълчедръм, Лехчево, Враца, Хайдерин, Галиче, Кнежа, Бреница, Садовец, Долна Митрополия, Новачене, Левски, Дерманци, Угърчин, Ловеч, Севлиево, Дряново, Караисен, Горна Оряховица, Бяла, Две могили, Русе, Бръшлян, Тутракан, Кюстендил, Дупница, Гоце Делчев, Карлово, Джебел, Бенковски, Стралджа, Болярово, Сунгурларе, Русокастро, Камено, Каблешково,. Бъзовец, Образцов чифлик, Разград, Исперих, Търговище, Добрич, Казанлък, Варна.

Хидромелиоративни райони към IV-та агроклиматична група: Кула, Грамада, Попово, Лозница, Кубрат, Зафирово, Шумен, Смядово, Марково, Горен Чифлик, Провадия, Шабла, Каварна, София, Елин Пелин, Ботевград,. Ген. Тошево.

Хидромелиоративни райони към V-та агроклиматична група: Пирдоп, Ихтиман, Трън, Радомир, Банско, Велинград, Драгоман.

Хидромелиоративни райони към VI-та агроклиматична група: Самоков
Приложение № 2 към чл.3, ал.3
Таблица 1. Брутни напоителни норми на полски култури, трайни насаждения и етерично маслени култури за средно суха година при гравитачно напояване, в куб. метра на декар за година


No.

Култура

Агроклиматична група

I

II

III

j


IV

V

VI

1

Пшеница

180

180

150

170

110

100

2

Ечемик

180

140

110

120

100

100

3

Царевица I култура

530

450

400

380

320

190

4

Соя

-

380

350

340

-

-

5

Фасул за зърно

-

110

110

120

-

-

6

Слънчоглед

-

230

230

220

-

-

7

Памук

-

290

280

-

-

-

8

Тютюн дребнолистен

360

300

290

250

-

-

9

Тютюн едролистен

510

470

430

420

-

-

10

Захарно и кръмно цвекло

560

520

450

420

350

190

11

Ранни картофи

120

180

170

-

-

-

12

Средно ранни картофи

-

-

330

320

280

130 |

13

Царевица ІІ култура

520

430

360

340

-

-

14

Фуражни смески ІІ култура

479

402

360

340

-

-

15

Нова люцерна есенен посев

170

110

110

110

120

120

16

Люцерна и детелина стара

620

520

470

470

350

190

17

Репко есенен посев

230

170

170

150

160

-

18

Репко и зимни предкутури

90

100

100

100

100

-

19

Лозя

380

290

290

290

-

-

20

Ябълка

650

570

530

460

390
21

Круша

650

570

510

450

390

-

22

Праскова

560

500

470

430

-

-

23

Ягоди

810

670

600

510

-

-

24

Хмел

-

-

400

260

260

190

25

Роза

-

490

420

310

-

-

26

Мента

-

-

530

440

-

-

27

Ябълка суперинтензивна

680

560

510

450

370

-

28

Круша суперинтензивна

660

550

500

440

350

-

Таблица 2. Брутни напоителни норми на полски култури, трайни насаждения и етерично маслени култури за средно суха година при дъждуване, в куб. метра на декар за година
No.

Култура


Агроклиматична група

I

II

III

IV

V

VI

1

Пшеница

150

160

140

140

100

81

2

Ечемик

150

120

90

100

90

90

3

Царевица І култура

450

380

340

330

280

170

4

Соя

-

320

300

290

-

-

5

Фасул за зърно

-

90

100

110

-
6

Слънчоглед

-

200

200

190

-

-

7

Памук

-

250

240

-

-

-

8

Тютюн дребнолистен

310

260

250

220

180

-

9

Тютюн едролистен

440

410

370

360

-

-

10

Захарно и кръмно цвекло

480

450

390

360

300

170

11

Ранни картофи

100

150

150

-

-

-

12

Средно ранни картофи

-

-

280

270

240

110

13

Царевица ІІ култура

450

370

310

300

-

-

14

Фуражни смески II култура

420

3350

310

300

-

-

15

Нова люцерна есенен посев

140

100

100

100

100

100

16

Люцерна и детелина стара

530

440

400

400

300

170

17

Репко есенен посев

200

140

140

130

130

-

18

Репко и зимни предкултури

80

80

80

80

80

-

19

Лозя

320

250

250

250

-

-

20

Ябълка

560

490

460

390

-

-

21

Круша

560

490

440

390

330

-

22

Праскова

480

430

410

370

-

-

23

Ягоди

690

570

510

440

-

-

24

Хмел

-

-

340

220

220

170

25

Роза

-

420

360

270

-

-

26

Мента

-

-

460

380

-

-

27

Ябълка суперинтензивна

590

480

440

490

320

-

28

Круша суперинтензивна

570

470

430

380

300

-

Таблица 3. Брутни напоителни норми на полски култури, трайни насаждения и етерично маслени култури за средно суха година при капково напояване, в куб. метра на декар за година
No.

Култура
Агроклиматична групаI

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

1

Пшеница

55

55

45

55

35

30

2

Ечемик

55

40

35

35

30

30

3

Царевица I култура

160

135

120

115

95

60

4

Соя

-

115

105

100

-

-

5

Фасул за зърно

-

35

35

40

-

-

6

Слънчоглед

-

70

70

65

-

-

7

Памук

-

90

85

-

-

-

8

Тютюн дребнолистен

110

90

85

75

65

-

9

Тютюн едролистен

155

145

130

125

-

-

10

Захарно и кръмно цвекло

170

155

135

130

105

60

11

Ранни картофи

40

55

55

-

-

-

12

Средно ранни картофи

-

-

100

95

85

40

13

Царевица ІІ култура

160

130

110

105

-

-

14

Фуражни смески ІІ култура

145

125

110

100

-

-

15

Нова люцерна есенен посев

50

35

35

35

35

35

16

Люцерна и детелина стара

185

155

140

140

105

60

17

Репко есенен посев

70

50

50

45

50

-

18

Репко и зимни предкултури

30

30

30

30

30

-

19

Лозя

115

90

90

90

-

-

20

Ябълка

195

175

160

140

115

-

21

Круша

195

175

155

135

115

-

22

Праскова

170

150

145

130

-

-

23

Ягоди

245

200

180

155

-

-

24

Хмел

-

-

120

80

80

60

25

Роза

-

150

125

95

-

-

26

Мента

-

-

160

130

-

-

27

Ябълка суперинтензивна

210

165

155

135

115

-

28

Круша суперинтензивна

200

165

150

135

105

-

Таблица 4. Брутни напоителни норми на зеленчуци за много суха година при гравитачно напояване, в куб. метра на декар за година
No.

Култура

Агроклиматична група

I

И

III

IV

V

VI

1

Ранни домати

490

510

500

-

-

-

2

Средно ранни домати

780

710

660

620

-

-

3

Късни домати

760

670

-

-

-

-

4

Пипер зелен и червен

790

740

690

660

-

-

5

Късно зеле

520

520

520

480

410

310

Таблица 5. Брутни напоителни норми на зеленчуци за много суха година при дъждуване, в куб. метра на декар за година
No.

Култура

Агроклиматична група

I

II

III

IV

V

VI

1

Ранни домати

420

440

430

-

-

-

2

Средно ранни домати

670

610

570

530

-

-

3

Късни домати

650

570

-

-

-

-

4

Пипер зелен и червен

680

630

590

570

-

-

5

Късно зеле

450

450

440

410

350

260

Таблица 6. Брутни напоителни норми на зеленчуци за много суха година при капково напояване, в куб. метра на декар за година
No.

Култура

Агроклиматична група

I

II

III

IV

V

VI

1

Ранни домати

150

155

150

-

-

-

2

Средно ранни домати

235

215

200

185
-

3

Късни домати

230

200

-

-

-

-

4

Пипер зелен и червен

240

220

205

200

-

-

5

Късно зеле

160

155

155

145

125

90Приложение 3 към чл.4, ал.2

Средномесечна норма на водопотребление

на легло по категория на туристическите обекти,

в куб. метра на легло за месец:
No.

Категория на туристическите обекти

Куб. метра на легло

1

5 звезди

12

2

4 звезди

6.4

3

3 звезди

3

4

1-2 звезди

4.7Каталог: wp-content -> uploads -> filebase -> Press -> 2016
Press -> Проект! Техническо ръководство за третиране на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води
Press -> За определяне на национални технически изисквания към съоръженията за
Press -> Министерство на околната среда и водите з а п о в е д №
Press -> Министерство на околната среда и водите
Press -> Министерство на околната среда и водите
Press -> Формуляр за квалификация и област(ТЕ) на приложение/експертиза
Press -> Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие
2016 -> Проект наредба за нормите за водопотребление
Press -> Доклад за изпълнение Моля да предоставите следните данни за произхода на този доклад


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница