Проект обяснителна записка


§§ 51,52,53 и 54 -“Капиталови разходи”страница2/2
Дата22.07.2016
Размер394.38 Kb.
1   2
§§ 51,52,53 и 54 -“Капиталови разходи”
За 2008г. за финансиране на инвестиционната програма на Столична община се предвиждат с източник на финансиране – бюджета на Столична община

308 161 019 лв.

и от извънбюджетен източник – Столичен общински приватизационен фонд /СОПФ/15 892 452 лв.

Общо за инвестиционната програма: 324 053 471 лв.

Бюджетните източници са:

- целева субсидия от Републиканския бюджет 5 293 800 лв.,

в това число 456 900 лв. за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища, разчетени със ЗДБРБ за 2008г.

- от местни данъци и неданъчни приходи

и целеви кредити от преходен остатък 225 707 583 лв.

- кредит от ЯБМС за метрото 68 420 636 лв.

- кредит за рехабилитация на градския транспорт от ЕБВР 8 739 000 лв.

Кредитите са насочени по параграфи както следва:

- за придобиване на дълготрайни материални активи 187 326 719 лв.

- за основен ремонт 78 284 300 лв.

- за придобиване на нематериални дълготрайни активи 2 550 000 лв.

- придобиване на земя / от отчуждаване/ 40 000 000 лв.

В сравнение с първоначалния бюджет за 2007 г. от 142 489 554 лв., за настоящата година има ръст в осигурения финансов ресурс със 127,4 на сто. Завишението е от осигуряването на собствени средства от местни данъци и неданъчни приходи, като от първоначален бюджет 2007г. 59 976 803 лв., за 2008 г. стават 225 707 583 лв. – 3.8 пъти повече. Това дава възможност в програмата за капиталови разходи на Столична община да бъдат включени в максимална степен исканията на районните администрации, общинските предприятия и ресорните направления в общината.

Акцент в програмата за капиталови разходи остава изграждането, реконструкцията и основния ремонт на обектите от пътната инфраструктура, релсов път и кабелно-контактна мрежа, включително и изграждането на Метрополитен – София: от метростанция 7 до метростанция 9, с кредит от Японската банка за международно сътрудничество и продължението на трасето с три броя метростанции до ж.к. “Младост”. За тази година са разчетени 178,6 млн.лв. при осигурени през 2007 г. 99.2 млн.лева. За изграждане на нови детски градини, училища, разширения и основен ремонт са предвидени 49.3 млн.лв., при осигурени през 2007 г. 16.6 млн.лв. Ще бъдат пуснати в експлоатация 7 бр. детски градини. За корекция на реки, ремонт на речни корита и изграждане на колектори -15.8 млн.лв. при осигурени през 2007 г- 9.1 млн. лева. За екологични проекти, реконструкция на детски площадки и основни ремонти в градски паркове и градини са разчетени 15.7 млн. лв., при осигурени през 2007г. 5.0 млн. лв. За инвестиционно проектиране, градоустройствени проучвания и геодезически проекти са предвидени 18.5 млн. лв., при осигурени през 2007 г. 6.7 млн. лева.

Във връзка със сключване на споразумение със Инициативния комитет на жителите на кв.Суходол по капиталовата програма на Столична община за 2008 година са разчетени средства за разработване на работни проекти на цялата канализационна мрежа на кв.Суходол, включително за главни канализационни колектори, изготвянето на идейни и работни проекти на водопроводната мрежа, във връзка с подмяна на същата, изградена с етернитови тръби. Изграждането на канализационните колектори на квартала и подмяната на старата съществуваща водопроводна мрежа ще бъдат разчетени в инвестиционната програма на ”Софийска вода” АД.

Ще бъде извършен ремонт и саниране на сградата на здравната служба, както и ремонт на 72 ОУ /ремонт покрив, ВиК инсталации, външен канал, подмяна дограма, преасфалтиране на училищен двор и изграждане на спортни площадки/.

Ще се проектира и извърши корекция на река Суходолска в рамките на квартала, с дължина 1 300 м.

По отношение на пътната инфраструктура ще бъде възложено проектиране и в съответствие с изготвените проекти поетапно изграждане на улици и рехабилитация на съществуващите.

Поради недостиг на собствени бюджетни средства, в програмата не са разчетени /с бюджетни средства/ кредити за разширение на детски градини и училища, изграждане на физкултурни салони, възстановяване на плувни басейни в училища. Тези проекти, на стойност 19.4 млн.лв., поименно изписани в програмата за капиталови разходи /с потъмнени полета/ се предлага да бъдат финансирани с извънбюджетен източник Общински приватизационен фонд. Със средства от приватизационния фонд ще се предложи реконструкцията на ул.„Бяла черква” включително с част от десен Перловски колектор.

Разпределението на средствата по обекти е посочено в Приложение № 3.


VII. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Група 2 - “Физкултура и спорт” 1 098 719 лв.
за програми за младежки дейности и спорт, и за спортни мероприятия в училищата по райони.

В инвестиционната програма на Столична община са заложени 140 000 лв. за основен ремонт на физкултурни салони и 1 940 000 лв. за училищни дворове, в това число спортни площадки.

От СОПФ за физкултурни салони в училища и възстановяване на плувни басейни са гласувани 2 000 000 лв. и ще бъдат предложени още 1 700 000 лв. за 2008 година.

Допълнителна възможност предоставя ПМС №129/2000г., съгласно което училищата и детските градини, на база защитени проекти, всяка година получават допълнително от републиканския бюджет средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта.Група 3 - “Туризъм”

По проекта са разчетени 120 000 лв, заявени от Български туристически съюз, за подпомагане на 16 обекта за социален туризъм, стопанисвани от столичните туристически дружества, на основание чл. 59, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта.Група 4 - “Култура”

Разчетените разходи за 2008 г. са в размер на 15 802 149 лв.

В това число за делегирани дейности са предвидени средства, както следва:

- Читалища – субсидия 3 817 995 лв.

- Столична библиотека 1 378 385 лв.,

в това число издръжка 546 070 лв.

В издръжката на Столична библиотека са разчетени 33 229 лв. за разплащане на останали разходи за издръжка от 2007г.

- Столична градска художестена галерия 245 981 лв.,

в това число издръжка 119 031 лв.

Столична градска художествена галерия се дофинансира за сметка на местни приходи в размер на 184 940 лв. за филиал на галерията.

За общински дейности се предвиждат 10 174 848 лв.

в това число:

- заплати 3 341 311 лв.

- осигурителни вноски 699 782 лв.

- издръжка 6 133 755 лв.

В тази издръжка са включени 2 925 684 лв. за заплати, осигурителни вноски и издръжка на четирите общински театъра, в това число 360 000 лв. прогнозни постъпления от собствени приходи за 2008г., тъй като същите са второстепенни разпоредители на бюджетни кредити на делегиран бюджет. Разчетени са средства за Меценатска програма “Култура” в размер на 1 000 000 лв.

В група “Култура” местни дейности са още: “Радостен обреден дом”; Зоопарк-София, както и средствата за културни прояви от местно значение в районите и Столична община.

По указание на Министерство на финансите в тази функция, в дейност “Обредни домове и зали”, се отразяват средствата за помощи при погребения на социално слаби, бездомни, безпризорни и без близки роднини в размер на 37 000 лв.VIIІ. Функция “Икономически дейности и услуги”

За заплащане частта от преференциални карти за пътуване в масовия градски транспорт на правоимащите, съгласно Наредба на Столична община, регламентираща безплатните и с намалени цени пътувания на определени категории граждани и на основание сключен договор, са предвидени 66 600 000 лв.

Група 2 - Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов

Дейност 829 “Други дейности по селско стопанство”

Разчетените средства са в размер на 566 742 лв.,

В дейността са отразени средствата за заплати и издръжка на ОП “Управление на общински земи и гори” с численост 17 щатни бройки, издръжка за дейността на предприятието и за 14 щ. бр. полски пазачи в районите, на чиято територия има земеделски земи.

Дейност 832 - “Ремонт и поддържане на пътищата”

Разходите за дейността са в размер на 37 016 400 лв.

В това число:

- 36 000 000 лв. за текущ ремонт на пътища;

- 146 400 лв. предоставени със ЗДБРБ за 2008 г. за зимно поддържане на общински пътища;

- 750 000 лв. за поддръжка на колектори;

- 120 000 лв. за поддръжка и охрана на построено пътно съоръжение /Пасарелка/ в район “Младост”.

Дейност 898- “Други дейности по икономиката”- местна дейност

Разчетени са разходи в размер на 1 130 625 лв.

- за заплати 505 217 лв.

- за осигурителни вноски 102 408 лв.

- за издръжка 523 000 лв.

В тези средства е включена издръжката на счетоводните звена в системата на Столична община и издръжката на СУСОПФ. Разчетени са кредити за лимити за делови срещи и представителни разходи на общината и Столичен общински съвет /Приложение № 5/.

Допълнително през годината, на база действително извършени разходи, се предоставят от Републикански бюджет средства за изплащане на присъдени издръжки, които се отразяват в тази дейност.Функция ІХ. Други разходи

Дейност 910 “Разходи за лихви”

Лихви по заеми

Разчетени са средства за лихви и разходи по обслужване на кредитите в размер на 6 408 000 лв.

/по заемите за: рехабилитация на градския транспорт от Европейската банка за възстановяване и развитие, Метро - София от Японска банка за международно сътрудничество, Ромски проект - изграждане на жилища от Банката за развитие при Съвета на Европа; по сключеният договор за заем от „Райфайзенбанк /България/” ЕАД в размер на 38 180 000 лв., както и за заема от 20 000 000 лв. от 2006г. за основен ремонт на пътища/.
Общо разходите по бюджета на Столична община за 2008г. се предвиждат в размер на 869 102 435 лв.

Забележка: Към момента на внасяне на проекто-бюджета на Столична община в Столичен общински съвет не е получено писмото на МФ с разчети за общините, в частта за делегираните държавни дейности. Този разчет се предоставя в лева. Проектът е изготвен по разчетите за СО, приети със ЗДБРБ за 2008г. /Приложение № 7/, които са в хил.лв., изчислени с точност до първия десетичен знак. Разликите от закръгленията ще бъдат предоставени писмено на Председателя на СОС, след получаване на необходимата информация и следва да бъдат отразени в Решението на СОС за приемане на бюджета на Столична община.* * *

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница