Проектобюджет за 2016 Г. И актуализирани разчети на бюджетната прогноза за 2017 и 2018 Г. В програмен формат на министерство на младежта и спорта



страница1/9
Дата09.08.2018
Размер0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. И АКТУАЛИЗИРАНИ РАЗЧЕТИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2017 И 2018 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА



І. МИСИЯ

Министерство на младежта и спорта (ММС) провежда единната държавна политика в областта на младежта, спорта и социалния туризъм.

Политиката в областта на младежта включва следните приоритети:


 • подобряване на качеството на живот на младите хора;

 • подобряване на условията за успех на всеки млад човек, чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал на страната;

 • мобилизиране на потенциала на младите хора за развитието на Република България и Европейския съюз.

Спортната политика на Република България включва следните основни приоритети и акценти:

 • развитие на ученическия спорт и на спорта за високи постижения, като средство за повишаване престижа на нацията.

 • развитие на програмите, насочени към интеграцията на деца и младежи с увреждания чрез създаване на необходимите условия за системни занимания с физическо възпитание и спорт и възможности за спортна изява.

 • реконструкция и модернизация на спортните бази и привеждането им в съответствие с международните стандарти на Европейския съюз; оборудване на допинг лаборатория в съответствие с изискванията на Световната антидопингова агенция и изграждане на нови спортни обекти.

 • осигуряване на възможности за практикуване на двигателна активност и социален туризъм;

 • издигане равнището на тренировъчния процес, чрез въвеждане на специализирани методики за проследяване на динамиката и оценка на функционалния капацитет и физическите качества на спортистите;

 • използване на подходящи методики за физикално възстановяване на състезателите;

 • осъществяване на съвременна, отговорна и основана на българските национални интереси и споделените европейски ценности и отговорности международна политика в областта на физическото възпитание и спорта.



ІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ


Министърът на младежта и спорта е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на младежта и спорта, както и на социалния туризъм..

Структурата на Министерство на младежта и спорта включва звено за вътрешен одит, инспекторати, служител по сигурността на информацията, обща администрация, организирана в четири дирекции и специализирана администрация, организирана в седем дирекции.

Към Министъра на младежта и спорта са определени като второстепенни разпоредители с бюджет:

1. Антидопингов център;

2. Спортното училище „Генерал Владимир Стойчев” – гр. София;

3. Спортното училище „Майор Атанас Узунов”- гр. Русе;

4. Спортното училище „Георги Бенковски” – гр. Плевен;

5. Спортното училище „Юрий Гагарин”- гр. Бургас;

6. Спортното училище „Георги Бенковски”- гр. Варна;

7. Спортно училище „Васил Левски”- гр. Пловдив.

С Устройственият правилник на Министерството на младежта и спорта е утвърдена численост на персонала в административните звена на министерството - 185 щатни бройки и численост на служителите в Антидопинговия център - 21 щатни бройки.

Общата численост на персонала в системата на Министерство на младежта и спорта към момента възлиза на 711 щ.бр, от които 505 щ.бр. са за осъществяване на дейности, финансирани по единни разходни стандарти. Предвид нееднократно намаляваната численост на персонала ( от 292 щ.бр през 2006 г. на 185 щ.бр. през 2015 г.) и средствата за него, няма да се предприемат действия за промяна в устройствения правилник, тъй като допълнителното намаляване ще доведе до кадрово необезпечаване на дейностите за изпълнението на политиките в областта на младежта и спорта..Поради ниските нива на заплащане в сравнение с другите административни структури и редица агенции е налице текучество на персонала, но няма да се допусне преразход в годишния размер на утвърдените разходи за персонал за 2015 г. Поради липсата на средства през 2015 г., Министерството на младежта и спорта отново не можа да осигури средства за извършеното в редица административни структури увеличение на заплатите в съответствие с получените годишни оценки на служителите, съгласно Наредба за заплатите в държавната администрация. Независимо от обстоятелството, че в някои от тези структури е реализиран преразход на средствата за персонал, Министерството на младежта и спорта ще спази бюджетните ограничения по този показател за 2015 г., при ясно отчитане на затрудняването на дейността, поради текучеството и демотивирането на персонала вследствие ниските нива на заплащане.

Предложението за провежданите през 2016 г. политики и програми отразява мерките, заложени в прегледа на административните структури, изготвени въз основа на Решение на Съвета за административна реформа към Министерския съвет и е разработено в съответствие с основните приоритети и акценти на политиката в областта на младежта, спорта и социалния туризъм.

В проектобюджета за 2016 г. и актуализираните разчети по бюджетната прогноза за 2017 и 2018 г., са дефинирани следните политики и програми:


 • Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време

Бюджетна програма „Спорт за учащи”

Бюджетна програма „Спорт в свободното време”




 • Политика в областта на спорта за високи постижения

Бюджетна програма „Олимпийска подготовка”

Бюджетна програма „Спорт за високи постижения”




 • Политика в областта на привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти

Бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения”


 • Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта

Бюджетна програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм”


 • Политика в областта на младите хора

Бюджетна програма „Младите в действие”
Бюджетна програма „Администрация”
При разработването на бюджетната прогноза за периода 2016 - 2018 г. на Министерството на младежта и спорта., е отчетено въздействието на структурните промени, уточнените натурални и стойностни показатели и са изключени еднократните разходи по бюджета на ММС от 2015 година.

При разработването на бюджетната прогноза за периода 2016 - 2018 г.. на Министерство на младежта и спорта, са предприети действия за актуализиране на съществуващите и дефиниране на нови показатели за полза/ефект за обществото в рамките на провежданите политики.

Политиките са разработени в съответствие с мерките от Националната програма за реформи в изпълнение на стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

При прогнозиране на приходите са взети под внимание структурните промени, промените в макроикономическата среда и методите за прогнозиране на неданъчните приходи на ПРБ. Отчетени са и промените произтичащи от прилагането на разпоредбите на Закона за публичните финанси, относно отчитането на средствата по чл. 59б от Закона за физическото възпитание и спорта, с източник на финансиране постъпления от Българския спортен тотализатор.

При разработването на бюджетната прогноза за периода 2016 - 2018 г. на Министерството на младежта и спорта са заложени:


 1. Запазване на размера и съотношенията на осигурителните вноски.

 2. Запазване на размера на данъчните ствки.

 3. Нарастване на минималната работна заплата за 2016 г. и 2017 г. със стъпка от 40 лв.

 4. Увеличението на единните разходни стнадарти за средното образование през 2016 г., съгласно Решение на Министерския съвет № 276 от 28.04.2015 г.



ІІІ. ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКИТЕ
Основните стратегически документи и законодателство, които определят функциите на ММС, са дефиниране на насоките, разработване и координиране на дейностите по осъществяване на държавната политика в областта на младежта, спорта и социалния туризъм са:

 • Закон за младежта;

 • Закон за физическото възпитание и спорта;

 • Закон за Народната просвета – по отношение на разкриване и преобразуване и закриване на спортни училища;

 • Националната програма за реформи в изпълнение на стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

 • Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022 г.;

 • Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г.;

 • Национлана програма за младежта;

 • Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013 – 2016 г.;

 • Правилници за устройството и дейността на ММС и Антодипинговия център;

 • Конвенция за употребата на допинг на Съвета на Европа и допълнителен протокол към нея;

 • Международна конвенция на ЮНЕСКО срещу употребата на допинг в спорта;

 • Световен антидопингов кодекс;

 • Декларация от Копенхаген за борба с допинга в спорта.

Държавната политика в областта на младежта, спорта и социалния туризъм се формулира при осигуряване на съответствие с насоките на програмите и услугите с европейските и международни стратегически документи:



 • Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Съвета на Европа;

 • Хартата за правата на човека, Конвенцията за правата на детето на ООН;

 • Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи;

 • Европейска конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност футболни срещи;

 • Конвениция на Съвета на Европа срещу употребата на допинг ;

 • Международна конвенция на ЮНЕСКО за борба с употребата на допинг в спорта;

 • Кодекс на Световната антидопингова агенция;

 • Бяла книга за спорта;

 • Двустранни и многостранни международни споразумения в областта на спорта, по които Република България е страна.



1. ПОЛИТИКА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА
Визия за развитието на политиката

Осъществяване на ефективна национална политика за младежта, която да стимулира инициативността на младите хора и техните организации и структури за успешното им развитие и реализация в обществения живот.


Стратегически и оперативни цели

Стратегически цели

Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им;

Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание;

Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти.


Оперативни цели

 • Приемане на годишни планове за действие за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010 – 2020);

 • Изготвяне на необходимите механизми, процедури и документи за изпълнение на Закона за младежта;

 • Поддържане и разширяване на Национална информационна система за младежта;

 • Изпълнение наново поколение Национална програма за младежта;

Ефектите за обществото от тези действия са повишена роля и гражданска активност на младите хора, както и осигурени възможности за по-добра личностна и професионална реализация на българската младеж, съобразно заложените цели и очаквани резултати от изпълнението на Националната стратегия за младежта ( 2010-2020).


Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката:


 • Министерство на образованието и науката;

 • Министерство на финансите;

 • Министерство на правосъдието;

 • Министерство на икономиката;

 • Министерство на туризма;

 • Министерство на земеделието и храните;

 • Министерство на отбраната;

 • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

 • Министерство на културата;

 • Министерство на външните работи;

 • Министерство на вътрешните работи;

 • Министерство на околната среда и водите;

 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

 • Министерство на труда и социалната политика;

 • Министерство на здравеопазването;

 • Държавната агенция за закрила на детето;

 • Национален център по наркомании;

 • Европейска комисия;

 • Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура” към ЕК;

 • Общински и областни администрации в страната.


Полза/ефект за обществото


Бюджетна програма - 2500.05.01 – „Младите в действие”

 

 

 

(класификационен код и наименование на бюджетната програма)

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Прогноза 2016 г.

Прогноза 2017 г.

Прогноза 2018 г.

1. Показател „БГ младеж”

 лв.

102 700

102 700

102 800

2 Показател „Младежко развитие”

 лв.

75 000

75 000

75 000

3.Показател „Национална програма за младежта„

 лв.

800 400

800 400

800 400



Информация за наличността и качеството на данните

Данните се събират от резултати от проучвания, информация от интернет страниците, от работни групи на ЕК и ЕС, младежки организации, министерства имащи отношения към младежката политика, текущи проверки по действащите проекти, счетоводната програма на ММС.



2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СПОРТА ЗА УЧАЩИ И СПОРТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Визия за развитието на политиката

Политиката в тази област е насочена към постепенно приобщаване на различни социални, отраслови и възрастови групи от населението към активен двигателен режим и здравословен начин на живот, с приоритет децата и младите хора в т. ч. и хората с увреждания и децата в риск, постигане на високо ниво на спортна подготовка и устойчиво развитие на спорта в спортните училища и реализиране от учениците спортисти на призови класирания на държавни първенства, международни състезания - европейски, световни първенства и олимпийски игри.

Приоритетите на политиката в тази област са разработени при отчитане ролята на спорта като важен фактор за човешкото развитие и необходимостта от осигуряване на възможност за избор и достъп на човека да практикува физически упражнения и спорт.

Липсата или ниската двигателна активност увеличава случаите на наднормено тегло, затлъстяване и редица хронични заболявания като сърдечносъдови болести и диабет, които понижават качеството на живот, излагат на риск живота на хората и са бреме за бюджета по отношение на здравеопазването и икономиката на страната.

При реализиране на проекта „Никога не е късно за ново начало”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бяха обобщени и публикувани голям брой данни и факти от наши и международни институции за ползата на хората от упражняване на различните форми на здравословната двигателна активност и от практикуването на спорт. Основният извод от тези публикации, че физическата активност на лицата в трудоспособна възраст е много ниска поради заседналия начин на живот, затлъстяването и намалената двигателна активност. Едва 6% от работещите българи практикуват спорт по данни от Националното представително изследване за физическата дееспособност. Цитирани са заключения от изследвания на международни институции, че затлъстяването „удвоява риска от смъртност по всички причини, от исхемична болест на сърцето, инсулт и диабет тип 2, повишава риска от някои видове рак, възникване на мускулно-скелетни проблеми, загуба на функционални възможности и води до негативни психологически последствия. Затлъстяването намалява очакваната продължителност на живота средно с девет години”.

Към момента, в условията на финансови ограничения и предвид ниския относителен дял от общия бюджет на ММС на средствата за спорт за всички не е възможно да бъдат осигурени възможности на голяма част от населението за практикуване на спорт в свободното време.

Поради тази причина,при определяне на приоритетите се налага прилагане на подход към избирателни политики и дейности, които включват разбирането, че на всички хора не могат веднага да се осигурят условия за свободно практикуване на спорт.

Програмите и дейностите, с които ще осъществяваме политиката в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време, приоритетно ще бъдат насочени към децата и младите хора в т. ч. и хората с увреждания и децата в риск.

Целите на политиката в тази област, са определени при отчитане ролята на спорта, като важен фактор за човешкото развитие и необходимостта от осигуряване на възможност за избор и достъп на човека да практикува физически упражнения и спорт. С нейното изпълнение постепенно се променя съществуващата ниска двигателна активност на гражданите, с оглед постигане на по-високо ниво на здравния им статус и преустановяване на част от негативните тенденции в начина на живот на населението

Целите и ефектът от изпълнението на политиката ще се постигнат при оптимално осигуряване на условия и възможности за пълноценно използване на наличните ресурси - материалната база, кадри и др. за спорт и здравословна двигателна активност на различни социални, отраслови и възрастови групи от населението, в т.ч. и хората с увреждания и децата в риск.

В изпълнение на политиката за спорта за учащи и спорта в свободното време Министерство на младежта и спорта през разглеждания период ще изпълнява програмите “Спорт за учащи ” и “Спорт в свободното време ” и разработената Кончепция за насърчаване развитието на масовия спорт в страната..
Стратегически и оперативни цели

Стратегически цели
Създаване на условия и възможности за двигателна активност, практикуване на спорт за всички и социален туризъм от населението, чрез оптимизиране на управлението на спорта, подходяща инфраструктура, подобряване информираността и реализиране на програми.

Пълноценен учебно-тренировъчен процес и спортно-техническа подготовка на учениците в спортните училища за създаване на високомотивирани състезатели с възможности за спечелване на призови класирания от държавни, европейски, световни първенства и олимпийски игри.



Подобряване здравето, физическата и психическа годност на учащите от различните възрастови групи, децата в детските градини, децата в риск и с увреждания, учениците от спортните училища, чрез създаване на необходимите условия за системни занимания с физическо възпитание и спорт и възможности за спортна изява.
Оперативни цели

Оперативни цели в областта на спорта за учащи:


 • Промяна и усъвършенстване на нормативната уредба в областта на спорта за учащи, с оглед балансирано обвързване на учебния процес, извънкласната и извънучилищна тренировъчна и състезателна дейност;

 • Разработване на програми и подпомагане реализирането на проекти, свързани с развитието на ученическия и студентския спорт;

 • Разработване на програми и подпомагане реализирането на проекти, свързани с адаптираната физическа активност и адаптирания спорт за децата с увреждания;

 • Разработване на програми и подпомагане реализирането на проекти, свързани с физическото възпитание и спорта за децата в риск;

 • Разработване на програми и реализиране на проекти за физическата и двигателна активност за децата от предучилищните детски заведения;

 • Усъвършенстване на условията и реда за финансово подпомагане на деца с изявени дарби в областта на спорта;

 • Разработване и реализиране на програми и проекти свързани с поетапно осигуряване на учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност на държавните спортни училища, която да включва подпомагане и обезпечаване на селекцията и работата с подготвителни групи за прием в спортното училище;

 • Разработване и реализиране на програми и проекти, свързани с поетапно осигуряване с подходяща материално-техническа база и оборудване със спортни уреди, пособия и екипи на субектите, изпълняващи функции в областта на спортните училища;

 • Финансово подпомагане учредяването и изграждането на спортни клубове за развитие на ученическия и студентския спорт, които да осигурят реализирането на програми и проекти;

 • Създаване на условия за ефективно взаимодействие на спортните училища със субектите в националната система за физическо възпитание и спорт (спортни организации) и висши училища, обучаващи спортни специалисти;

 • Създаване на условия за научнообоснован подбор и проследяване на спортното развитие на учениците от спортните училища;

 • Създаване на условия за професионална реализация на учениците, обучаващи се в спортните училища;

 • Създадаване на методики за организиране, планиране, провеждане, отчитане и контрол на спортната подготовка и комплексното възстановяване на учениците спортисти;

 • Разработване и внедряване на методи и програми за селекция от спортните клубове, които да осигуряват ефективен първичен подбор и обучение на талантливи деца;

 • Въвеждане и утвърждаване на Програмно и Проектно финансиране на дейностите на спортни организации за подпомагане развитието на учебно-тренировъчния и спортно-състезателен процес в СУ;

 • Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на специалистите работещи в областта на спорта в СУ чрез курсове, семинари и др.;

 • Разработване на механизми за стимулиране на спортните специалисти работещи в СУ, общоообразователните училища и спортните организации;

 • Прилагане на гъвкави модели на обучение, позволяващи реализиране на „двойната кариера” – образование и спорт;

 • Подкрепа за изграждане на групи за селекцията на деца с изявен спортен талант и насочването им за обучение в държавните спортни училища;

 • Подпомагане на общественополезната дейност на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи ученически и студентски спорт, с оглед създаване на условия за здравословна двигателна активност, чрез създаване на необходимите условия за системни занимания с физическо възпитание и спорт и възможности за спортна изява.

Целите на политиката в областта на ученическия и студентски спорт, деца в детските градини, децата в риск и с увреждания, през прогнозният период ще се реализират чрез изпълнение на бюджетна програма “Спорт за учащи” и чрез разработване, финансиране и реализиране на програми „Спорт за децата в детските градини”, „Спорт за деца с увреждания и деца в риск” и „Програма за развитие на спорта за учащи”, както и координация и контрол на изпълнението на проекти на спортни организации, финансирани по програмата „Спорт за учащи” и свързани с развитието на ученическия и студентски спорт.
Оперативни цели в областта на спорта в свободното време:


 • Разработване на предложения за програмни документи и проекти за нормативни актове (или на тяхната промяна), свързани със спорта в свободното време, социалния туризъм и спорта за хора с увреждания;

 • Изпълнение на програми на ММС, координация и контрол при реализирането на програми проекти свързани с развитието на спорта в свободното време, социалния туризъм и спорта за хора с увреждания;

 • Подпомагане на общественополезната дейност на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта на възрастов, териториален, ведомствен, административен и отраслов принцип, с оглед създаване на условия за здравословна двигателна активност и разнообразяване на спортните услуги, които гражданите ползват през свободното си време;

 • Осъществяване регионалната политика на ММС, чрез експертите в териториалните структури на министерството.


Полза/ефект за обществото

Оптимална осигуреност на условия и възможности за двигателна активност, спорт и социален туризъм на хората, с цел здравословен начин на живот, както и на възможности за изява и постигане на лични спортни резултати.

Осигуряване на условия и възможности за пълноценно използване на наличните ресурси - материална база, кадри и др. за подобряване здравето, физическата и психическа годност на учащите от различните възрастови групи, децата в риск и хората с увреждания, чрез създаване на необходимите условия за системни занимания с физическо възпитание и спорт и възможности за спортна изява.

Постигане на високо ниво на спортна подготовка и устойчиво развитие на спорта, в спортните училища и реализиране от учениците спортисти на призови класирания на държавни и международни състезания - европейски, световни първенства и олимпийски игри.

Полза/ефект за обществото се постига чрез изпълнение на програми „Спорт за учащи” и „Спорт в свободното време”.
Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Постигане на очакваните ползи са възможни благодарение на взаимодействието между институциите, имащи отношение към политиката за развитие на спорта за учащи и спорта в свободното време в страната:



 • Министерство на образованието и науката;

 • Министерство на здравеопазването;

 • Министерство на труда и социалната политика;

 • Национална спортна академия „Васил Левски”;

 • Висши училища, обучаващи спортни специалисти;

 • Спортни организации;

 • Областни и общински администрации;

 • Институции и неправителствени организации, имащи отношение към ученическия и студентски спорт, спорта за хора с увреждания, детско - юношеския спорт и спортната подготовка на учениците в спортните училища.

Това взаимодействие се осъществява по силата на действащата нормативна уредба и утвърдените стратегически и програмни документи.
Показатели за полза/ефект и целеви стойности

При осъществяване на политиката в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време, са идентифицирани следните показатели за полза/ефект:




ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ

Ползи/ефекти:

 

Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Проект 2016 г.

Прогноза 2017 г.

Прогноза 2018 г.

1.Брой на обхванатите ученици в спортно състезателна дейност от общообразователните училища

Бр.

90 000

90 000

90 000

2.Брой на обхванатите ученици в спортно състезателна дейност в специализираните училища.

Бр.

330

330

330

3. Брой проекти на спортни организации по програма на ММС за спорта за хората с увреждания и деца в риск

Бр.

40

40

40

4.Брой на приетите ученици в спортните училища по утвърден държавен план – прием

Бр.

1 300

1 300

1 300

5.Брой участници, обхванати в дейностите по проектите на спортни организации, адмитнистриращи спорта за учащи

Бр.

6 000

6 000

6 000

6.Относителен дял на средствата за спорта в свободното време от общия бюджет на ММС за спортни дейности

%

6%

6%

6%


7.Спортни организации, участвали с проектни предложения, свързани със спорта в свободното време

Бр.

З63

375

387

8.Брой сключени договори и реализирани проекти на спортни организации, свързани със спорта в свободното време

Бр.

273

285

298

9.Брой участници, обхванати в дейностите по проектите (спортни занимания, начално обучение)



Бр.

33 000

34 000

35 000

10.Брой участници/тия, обхванати в дейностите по проектите на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта на ведомствен и отраслов принцип (спортни състезания, прояви)

Бр.

140 000

140 000

145 000



Информация за показателите

Показателите отразяват броя на участниците (деца, лица от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението), включени в спортни занимания, начално обучение по вид спорт, адаптирани физически упражнения и адаптиран спорт, в състезания и други спортни дейности и прояви, броя на реализираните проекти, броя на приетите ученици в спортни училища по утвърден от Министъра на младежта и спорта Държавен план прием, дял на средствата за спорта в свободното време.

Показателите се отчитат ежегодно. Целевите групи, към които са насочени са деца и представители на различни възрастови, отраслови/ведомствени и социални групи от населението.
Информация за наличността и качеството на данните

Информация за данните по показатели се събира, обработва и обобщава от дирекции „Ученически и студентски спорт” и „Спорт за всички и регионална координация”.



3. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ
Визия за развитие на политиката

Създаване на условия и възможности за развитие на елитния спорт на регионално, национално и международно ниво чрез реализиране на програми, оптимизиране управлението на спортната подготовка и подобряване на координацията между държавните институции, общините и спортните организации.

Предоставяне на обективна информация и анализи с високо качество относно динамиката на функционалния капацитет и физическите качества на тестваните спортисти, осигуряваща база за оптимизиране и ефективно управление на тренировъчния и състезателен процес. Ускоряване процесите на възстановяване на спортистите след високи тренировъчни натоварвания и пълноценното им участие в последващия тренировъчен микроцикъл.

Изпълнение на заложените цели и приоритети в областта на държавната политика по отношение на борбата срещу използването на допинг в спорта, осигуряване на хармонизирането, координирането и ефективността на програмите за тази борба и подпомагане дейността на спортните организации, насочена към реализиране на превенцията и борбата срещу допинга.



Стратегически цели

Реализиране на програми за елитен спорт и осигурен ефективен тренировъчен процес за постигане на спортни резултати на международно ниво.

Развитие на потенциала на младите талантливи спортисти.

Разработване и внедряване на нови методики за оптимизиране на методите за контрол и оценка на ефективността на тренировъчните въздействия.

Постигане на силен социален ефект чрез отразяване на постиженията на елитните спортисти и увеличена популярност на спорта сред подрастващите.

Предоставяне на обективна информация и анализи с високо качество относно динамиката на функционалния капацитет и физическите качества на тестваните спортисти, осигуряваща база за оптимизиране и ефективно управление на тренировъчния и състезателен процес. Ускоряване процесите на възстановяване на спортистите след високи тренировъчни натоварвания и пълноценното им участие в последващия тренировъчен микроцикъл.

Постигане на по-висока ефективност и целесъобразност при разходване на средствата чрез въведените точни параметри по програмите и контрол по изпълнение на целите, заложени в проектите.

Подобряване координацията и контрола на спортната подготовка и оптимизиране на тренировъчните натоварвания чрез въвеждане в практиката на най- новите достиженията в спортната наука, способстващи за постигане на по- високи спортни резултати.

Засилена институционална ангажираност и координирана борба срещу употребата на допинг в спорта;

Създаване на устойчиви механизми за борба срещу допинга и срещу използваните в спорта вредни за здравето медикаменти;

Осигуряване правото на спортистите за честно и равнопоставено съревнование.
Оперативни цели


 • Определяне на проектоолимпийския отбор на Република България. Определяне на олимпийският резерв от състезатели с възможности за постигане на квоти и стандарти за получаване на право на участие в различните олимпийски видове спорт в Зимните олимпийски игри 2018 г., Летните олимпийски игри Рио де Жанейро 2016 и Летните олимпийски игри 2020 г.;

 • Създаване на олимпийски резерв от състезатели с възможности за постигане на квоти и стандарти за получаване на право на участие в различните олимпийски видове спорт в Летните олимпийски игри 2016 г. и Летните олимпийски игри 2020 г.;

 • Създаване условия на елитните спортисти за ефективна подготовка и реализиране на високи спортни резултати на световни и европейски първенства в различните възрастови групи, с цел повишаване на авторитета на българския спорт. Повишаване качеството на държавните първенства;

 • Усъвършенстване на системата за управление и контрол на тренировъчния процес;

 • Повишаване ефективността на спортната подготовка, чрез прилагане на ефективни специализирани методики за оценка динамиката на развитие на различните страни от подготовката на елитните български спортисти;

 • Внедряване на нова апаратура и методики за изследване на спортно-техническите качества;

 • Разработване на програма за превенция на употреба на допинг в спорта;

 • Създаване на условия за развитие на научно изследователската дейност;

 • Повишаване нивото на квалификация на служителите;

 • Повишаване нивото на образование и информираност по проблемите свързани с използването на забранени субстанции и забранени методи на спортистите.

 • Разширяване на международното сътрудничество в борбата срещу употребата на допинг .


Полза / ефект за обществото от политиката

В изпълнение на стратегическата цел, очакваната полза/ефект за обществото е идентифицирана със следните дейности:



 • Създаване на условия за издигане спортния престиж на Република България;

 • Създаване на оптимални условия за реализация на българските спортисти и спечелване на призови класирания на Олимпийски игри, световни и европейски първенства;

 • Популяризиране на спорта сред населението и повишаване мотивацията на младите хора за практикуване на двигателна активност и спорт.

 • Попълване и подмладяване състава на проектоолимпийските отбори и оптимално осигуряване на тяхната тренировъчна и състезателна дейност;

 • Взаимодействие, съгласуваност, координация и последователност в действията на институции и спортни организации при реализиране на програмите;

 • Усъвършенстване на нормативната уредба и разработване на дългосрочни програми за развитието на елитния спорт;

 • Усъвършенстване на специализираната спортна диагностика и предотвратяване на травматизма при спортистите;

 • Внедряване на допинг контрола в дейността на спортните организации, като превенция на вредите върху здравето на спортистите.

 • Намаляване на риска от употребата на допингиращи средства;

 • Намаляване на броя на положителните допинг проби.

Реализирането на тази политика не дава възможност директно да бъде измерена ползата и ефекта за обществото.
Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Важни фактори за изпълнение на политиките, са българските спортни федерации и членуващите в тях спортни клубове, които чрез организирането на тренировъчната и състезателната дейност допринасят за изпълнението на стратегическата и оперативната цели, Световната Антидопингова Агенция (САА), други антидопингови организации и лаборатории, международните федерации. Принос за постигането на целите в областта на спорта за високи постижения имат Българският олимпийски комитет (БОК) и Националната спортна академия „Васил Левски” (НСА) гр. София, която изпълнява експертни функции.


Показатели за полза/ефект и целеви стойности


ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Ползи/ефекти:

 

Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Проект

2016г.

Прогноза

2017 г.

Прогноза

2018г.

1. Държавни първенства проведени по съответния спорт и възрастови групи

 Брой Държавни първенства

342

342

342




2. Световни първенства с участието на националните отбори по съответния спорт и възрастови групи

 Брой

70

 75

75




3. Европейски първенства с участието на националните отбори по съответния спорт и възрастови групи

 Брой

100

110

110




4. Одобрени и реализирани проекти за домакинства на европейски и световни първенства и други международни състезания на територията на Република България

 Брой

 30

30

30




Информация за наличността и качеството на данните

Разчетеното ниво на разходните параметри по консолидираната тригодишна бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 г., са отразени в програмите, свързани с провеждане на политиката по отношение на спорта за високи постижения и олимпийската подготовка.





Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница