Проектобюджет за 2016 Г. И актуализирани разчети на бюджетната прогноза за 2017 и 2018 Г. В програмен формат на министерство на младежта и спорта


ПОЛИТИКА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪВ ВИД, ОТГОВАРЯЩ НА СЪВРЕМЕННИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИстраница2/9
Дата09.08.2018
Размер0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4. ПОЛИТИКА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪВ ВИД, ОТГОВАРЯЩ НА СЪВРЕМЕННИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИВизия за развитието на политиката

Държавната политика в тази област е насочена към привеждане на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти.


Стратегическа и оперативни цели

 • Изграждане, ремонт и поддръжка на спортна инфраструктура, отговаряща на съвременните стандарти.

Основната цел е изграждането на нова спортна инфраструктура, реконструкция и модернизация на съществуващите спортните обекти и съоръжения, в съответствие с изискванията на съответните международни нормативи и създаване на условия за достъп до тях на хора с увреждания.

 • Изграждането на съвременна спортна инфраструктура дава възможност за оптимални условия за спортна подготовка и възстановяване на спортисти, провеждане на подготвителни лагери и организиране на състезания от държавния и международен спортен календар. Изграждането на модерни спортни съоръжения е предпоставка за привличане на подрастващите към системни занимания със спорт, привикване към здравословен начин на живот и превенция на зависимости. Модерната спортна инфраструктура създава подходящи условия за повишаване на квалификацията на треньори, рехабилитатори и медицински лица, обслужващи спорта посредством целеви обучения, семинари и обмяна на опит.

 • Съществуващата спортна инфраструктура на територията на страната в голямата си част е амортизирана и неотговаряща на съвременните изисквания за спортни занимания, като същевременно е предпоставка за получаване на травми и контузии, което налага отделянето на значителни средства за реконструкцията и модернизацията и.

 • Създаването на условия за достъпност до спортните обекти и съоръжения на хора с двигателни и сензорни дефицити ще разшири възможностите им за спорт, повишаването на двигателната им активност, подпомагане на моторно-двигателните им умения и посещение на спортни мероприятия.

Основна цел е поддръжка на изградените обекти за контрол на тренировъчния процес, които спомагат за разработване на ефективни програми за оптимизиране на двигателния режим и усъвършенстване на системата за възстановяване на състезатели.

 • Реконструкция и модернизация на материално-техническата база ползвана от държавните спортни училища.

В изпълнение на политиката се налага необходимостта от осигуряване на средства по бюджета на ММС за поддръжка и развитие на материално-техническата база на държавните спортни училища. Сградите на училищата са в експлоатация повече от 35 г. и до настоящия момент не са правени основни ремонти. Материалната база е силно амортизирана. Нарушени са хидроизолацията на покривите, необходима е подмяна на вътрешните инсталации, извършване на ремонтни дейности по подмяна на настилките, изкърпване на мазилки, боядисване, както и подмяна на обзавеждането на класните стаи. Сградите не са топлоизолирани, а училището в гр. Плевен е със стара дървена дограма.

 • Изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения (национални, държавни или общински), предоставени за ползване на спортни организации чрез финансово подпомагане на проекти по реда на Наредба Н-1/08.02.2007. Осигуряването на модерни спортни съоръжения е предпоставка за привличане на подрастващите към системни занимания със спорт, привикване към здравословен начин на живот и превенция на зависимости. Реконструираната и добре поддържана спортна инфраструктура създава подходящи условия за ефективен тренировъчен процес и възстановяване на спортистите, провеждането на турнири и състезания.

Средствата са предвидени в §§55-00 Капиталови трансфери, Показател „Подпомагане на спортни организации, стопанисващи и управляващи обекти (общинска и държавна собственост) за ремонт, реконструкция и модернизацията на обектите и съоръженията.

 • Реконструкция и модернизацията на спортни съоръжения в училищата.

Реализирането на стратегическите цели на ММС в областта на спорта за учащи е свързано с поетапното осигуряване на подходяща материално-техническа база и оборудване със спортни уреди и пособия на субекти, изпълняващи функции в областта на спорта за учащи. Ремонта и реконструкцията на спортните съоръжения в училищата е предпоставка за оптимизиране на двигателния режим в предучилищните и училищни заведения, като неразделна част от интелектуалното и емоционално развитие и възпитание на децата. Наличието на съвременни спортни съоръжения в училищата ще създадат необходимите предпоставки за ефективен учебно – възпитателен и тренировъчен процес, както и за организиране на спортни прояви през учебната година и ваканциите. В процес на подготовка е Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на строителни и монтажни дейности на спортни обекти и/или съоръжения в държавните и общинските училища.

Възстановяването на силно амортизираната материално-техническа база на държавните спортни училища е основен приоритет на ММС за периода 2015-2017 г. Предвидените ремонтни дейности са неотложни и същевременно са насочени към подобряване на енергийната ефективност на сградите, респективно към намаляване разходите за издръжка и създаване на нормални условия за провеждане на учебно -тренировъчния процес.


Полза/ефект за обществото

Изграждането на модерни спортни съоръжения е предпоставка за привличане на подрастващите към системни занимания със спорт, привикване към здравословен начин на живот и превенция на зависимости. Модерната спортна инфраструктура създава подходящи условия за повишаване на квалификацията на треньори, рехабилитатори и медицински лица, обслужващи спорта посредством целеви обучения, семинари и обмяна на опит.

С реконструкцията и модернизацията на съществуващите спортни съоръжения се изпълняват изискванията на международните спортни организации за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид отговарящ на тези стандарти. С това се подобрява учебно- възпитателния и спортно- тренировъчен процес, както и състезателната дейност на спортните организации.

Осигурен достъп в спортни обекти и съоръжения за хора с увреждания съгласно изискванията на международни стандарти и нормативи.

Подобряване на материално-техническата база на държавните спортни училища и създаване на добри условия за качествен учебен процес и възстановяване на учениците.

Ремонта и реконструкцията на спортните съоръжения в училищата са предпоставка за оптимизиране на двигателния режим в предучилищните и училищни заведения, като неразделна част от интелектуалното и емоционално развитие и възпитание на децата.


Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

 • Министерство на образованието и науката – финансиране ремонта и реконструкцията на открити спортни площадки в училищата;

 • Министерство на труда и социалната политика – във връзка с осигуряване на свободен достъп до спортните обекти и съоръжения на хора с увреждания и участие в съвместни комисии;

 • Неправителствени организации и фондации имащи отношение към спорта и социалния туризъм;

 • Общински и областни администрации – във връзка с ползване, поддръжка и експлоатация на спортни обекти и съоръжения с местно значение;

 • Български олимпийски комитет – съвместна експлоатация на националните спортни бази;

 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството – във връзка с изграждането, реконструкцията и модернизацията на националните спортни обекти и съоръжения, с прехвърляне на собственост от ведомство във ведомство, изготвяне на национални комплексни устройствени схеми;

 • Министерство на отбраната – съвместно ползване на материално техническата база и предоставени от МО на ММС спортни комплекси.

 • Министерство на вътрешните работи - предоставени гранични застави за преустройството им в туристически обекти;

 • Министерство на финансите – осигуряване на финансови средства за реализация на програмата;

 • Български спортен тотализатор – осигуряване на финансови средства за реализация на програмата.

Целеви стойности по показателите за полза/ефект за обществото

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Прогноза 2016 г.

Прогноза 2017 г.

Прогноза 2018 г.

1. Създаването на условия за достъпност до спортните обекти и съоръжения на хора с двигателни и сензорни дефицити

 Бр.

4


4

4

2.Ремонт и реконструкция на материална база, ползвана от държавните спортни училища

 Бр.

3

1

 

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за наличността и качеството на данните се събира и обобщава в дирекция „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие”. Базата данни се обобщава от месечното изпълнение на плана на дирекцията.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница