Проектобюджет за 2016 Г. И актуализирани разчети на бюджетната прогноза за 2017 и 2018 Г. В програмен формат на министерство на младежта и спорта


През 2016 г. са предвидени субсидии на организации с нестопанска цел за подпомагане реализацията настраница6/9
Дата09.08.2018
Размер0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

През 2016 г. са предвидени субсидии на организации с нестопанска цел за подпомагане реализацията на:


- За подпомагане реализацията на Ученическите игри за обообразователните училища – 471 000 лв.;

-За подпомагане реализацията на Ученическите игри за специалните училища – 30 000 лв.;

- За подпомагане реализацията на програма „Спорт за хората с увреждания и деца в риск” – 159 000 лева.

- За подпомагане на програми и проекти за развитието на ученическия и студентския спорт - 230 000 лв.;

- За подпомагане на програма „Спорт за децата в детските градини” – 200 000 лв.

3. БЮДЖЕТНА Програма “Спорт В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ”Цели на програмата

Укрепване на здравето на хората, чрез здравословна двигателна активност през свободното им време и осигуряване на условия за практикуване на спорт, изява и реализиране на лични спортни резултати.

Увеличаване броя на хората практикуващи спорт, като средство за профилактика, поддържане и съхраняване на здравето и на тяхната физическа дееспособност.

Програмата се реализира, като се отчита особено важната роля на физическото възпитание и спорта за: • физическото развитие, изграждането на двигателни умения и навици и утвърждаването на здравословен начин на живот на децата и младите хора;

 • превенция срещу негативните явления в обществото и възможност за усъвършенстване на ценностната им система и формиране на социални качества.

С изпълнение целите на програмата се създава и поддържа мотивация на различни възрастови, отраслови и социални групи от населението за участие в организирана или самостоятелна спортна дейност. Осигуряват им се условия за участие в спортни занимания, начално обучение по вид спорт, спортни прояви и състезания.

В рамките на бюджетната програма са разработени и се реализират три програми (подпрограми), утвърдени от Министъра на младежта и спорта, които обхващат цялата страна, а именно „Научи се да плуваш, „Спорт за децата в свободното време” и „Програма за развитие на спорта за всички”, реализират се и се подпомагат и други дейности, проекти и програми в областта на спорта в свободното време, извън гореизброените.


Организационни структури, участващи в програмата

Дейностите за предоставянето на продуктите/услугите по програмата се изпълняват от 24 щатни служители на Дирекция „Спорт за всички и регионална координация”, като 12 от тях са експерти/представители на ММС за административните области в страната.


Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира от дирекция „Спорт за всички и регионална координация” .


Показатели за изпълнение на дейностите по програмата

Показателите за изпълнение на дейностите по програмата показват промените преди въздействието и след реализиране на дейностите за изпълнение на целите. Те са изразени в мерни единици (сума, брой) с конкретна стойност.

Показатели за изпълнение на дейностите по програмата са:


 • Брой разработени, финансирани и реализирани програми, образци на документи за кандидатстване и отчитане по програмите;

 • Брой разработени предложения за изменение и допълнение на нормативни и поднормативни актове и други документи;

 • Брой/процент на промяна на броя на участници, обхванати в дейностите по проектите (спортни занимания, начално обучение);

 • Брой/процент на промяна на броя на осигурените спортни занимания за участниците, обхванати в дейностите по проектите (спортни занимания, начално обучение);

 • Брой участници след начално обучение, заявили потребност/желание да практикуват системно определен вид спорт;

 • Брой /процент на промяна участници от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението практикуващи спорт и социален туризъм в дейностите по проектите на национални спортни организации и многоспортови федерации и др. спортни организации (спортни прояви и състезания);

 • Брой/процент на промяна на броя на постъпили и обработени проекти и отчети, сключени договори за проекти, реализирани проекти;

 • Брой/процент на промяна на броя на спортни специалисти, видове спорт, населени места, включени в одобрените проекти;

 • Среден разход за един участник, преминал начално обучение по вид спорт;

 • Среден разход за един участник (спортни прояви, състезания - участие);

 • Брой спортни прояви, съвещания, семинари, консултации и др., брой участници.


Информация за показателите

Показателите показват средствата, брой и/или процент на промяна на броя на разработени, финансирани и реализирани програми, разработените предложения за изм. и доп. на нормативни и поднормативни актове и други документи, участници от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението практикуващи спорт и социален туризъм, реализирани проекти, спортни специалисти, съвещания, както и вид спорт и други.

Показателите се отчитат ежегодно.

Целеви стойности по показателите за изпълнение


ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Целева стойност

Бюджетна програма - 2500.01.02 – „Спорт в свободното време.””

 
 

 

 

Показатели за изпълнение

Мерна единица
Проект

2016 г.

Прогноза 2017 г.

Прогноза 2018 г.

 1. Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в областта на спорта за всички

 
 

 

 

работни съвещания – обучение на кадрите - областни експерти


сума

брой

20 000

5


20 000

5


20 000

5


участници

брой
24

24

24

2.Програма „Научи се да плуваш”

сума
300 000

300 000

300 000

постъпили и обработени проекти

брой
35

35

35

сключени договори за проекти

брой
30

30

30

сключени допълнителни споразумения към договори за проекти

брой

реализирани проекти

брой
24

24

24

приети съдържателни отчети

брой
24

24

24

населени места

брой
15

15

15

спортни обекти - басейни

брой
25

25

25

групи

брой
226

226

226

участници

брой
3 500

3 500

3 500

сп.специалисти

брой
80

80

80

3.Програма ”Спорт за децата в свободното време”

сума

1 043 500

1 043 500

1 043 500

постъпили и разгледани проекти постъпили и обработени проекти

брой
280

280

280

сключени договори за проекти

брой
205

205

205

сключени допълнителни споразумения към договори за проекти

брой

реализирани проекти

брой
205

205

205

приети съдържателни отчети

брой
205

205

205

населени места

брой
67

67

67

участници

брой
10 800

10 800

10 800

спортове

брой
48

48

48

сп.специалисти

брой
398

398

398

4.Подпомагане програми за развитието на детския футбол

сума
336 000

336 000

336 000

постъпили и обработени проекти - сключени договори за проекти

брой
1

1

1

турнири

брой
50

50

50

отбори

брой
400

400

400

участници

брой
8 000

8 000

8 000

5.Програма "Децата и спортния клуб"

сума

150 000

150 000

150 000

постъпили и обработени проекти

брой
80

80

80

сключени договори за проекти

брой
20

20

20

сключени допълнителни споразумения към договори за проекти

брой

реализирани проекти

брой
20

20

20

приети съдържателни отчети

брой
20

20

20

населени места

брой
12

12

12

спортове

брой
15

15

15

спортни прояви

брой
100

100

100

участници

брой
4 000

4 000

4 000

6.Подпомагане на програми и проекти за развитие спорта на всички

сума

0

0

0

постъпили и обработени проекти

брой

сключени договори за проекти

брой

участници

брой

7.Програма "Тенисът – спорт за всички"

сума
150 000

150 000

150 000

постъпили и обработени проекти

Брой
1

1

1

сключени договори за проекти

Брой
1

1

1

участници

Брой
500

500

500

турнири

Брой
30

30

30

отбори

Брой
30

30

30

деца

Брой
150

150

150

сп.специалисти

Брой
60

60

60

8.Подпомагане реализацията на програма на БФСки - “Научи се да караш ски”

сума

405 000

405 000

405 000

постъпили и обработени проекти - сключени договори за проекти

брой
1

1

1

училища

брой
22

22

22

групи-блокове

брой
20

20

20

участници

брой
2 840

2 840

2 840

сп.специалисти

брой
60

60

60

9. Програма за развитие на спорта за всички - Подпомагане дейността на многоспортовите федерации

сума

927 000

927 000

927 000

постъпили и разгледани проекти

брой
11

11

11

договори за спортна дейност на многоспортови федерации

брой
11

11

11

допълнителни споразумения за спортна дейност на многоспортови федерации

брой
1

1

1

приети съдържателни отчети

брой
11

11

11

прояви/състезания

брой
150

150

150

видове спорт

брой
48

48

48

участници/тия

брой
135 000

140 000

140 000

10.Експертна комисия
заседания и протоколи

брой
11

11

11

разгледани и оценени проекти

брой
330

330

330

одобрени проекти

брой
250

250

250

неодобрени проекти

брой
80

80

80

11. Дирекция „Спорт за всички и регионална координация”
хонорари и осигуровки за услуги

сума
16 000

16 000

20 000

издръжка дирекция материали, консумативи и издръжка регионални експерти, комуникации и външни услуги, наблюдение и контрол върху изпълнението на одобрени проекти - командировъчни

брой
82 800

82 800

82 800

12. Дирекция „Спорт за всички и регионална координация” - Администриране на програми и проекти
документално обезпечаване на програмите – образци на документи за кандидатстване и отчитане по програмите

брой
2

2

2

наблюдения и контрол на проекти

брой
472 

472

472 

оценка и информация за изпълнение на програмите

брой
4

4

5

13. Издръжка офиси в областите 

 

 

издръжка офиси - материали, консумативи и издръжка регионални експерти, комуникации и външни услуги, наблюдение и контрол върху изпълнението на одобрени проекти - командировъчни

сума
80 900

80 900

80 900Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

При изпълнението на програмата и заложените целеви стойности факторите и причините, които могат да окажат въздействие са: • промени на нормативната уредба;

 • активност от страна на целевите групи, неотговаряща на прогнозната;

 • активността и капацитет на изпълнителите кандидатстващи с проекти по програмите;

 • състояние и промяна на състоянието на спортната база - възстановяване, ремонт и реконструкция.


Информация за наличността и качеството на данните

Информация за данните по показатели се събира, обработва и обобщава от дирекция „Спорт за всички и регионална координация”.

По отношение на изпълнението на програмите информацията постъпва със съдържателните и финансови отчети на изпълнителите на проекти (спортни клубове и многоспортови федерации), одобрени по съответните програми.

Данните за подписаните договори, допълнителни споразумения, отчети и други на спортни организации са от деловодната система на ММС.

Информацията за разгледаните и оценени проекти е от протоколи на експертна комисия.
Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)


 • разработване на политика по отношение на спорта в свободното време, изготвяне на проекти и предложения за изменение и допълнение на законови и подзаконови нормативни актове и програмни документи;

 • разработване, актуализиране и документално обезпечаване на програмите - изготвяне и утвърждаване на образци на документи за кандидатстване и отчитане по програмите;

 • осигуряване на възможности за двигателна активност, спортно-състезателна дейност и изява - координиране изпълнението на програми и проекти за развитие на спорта в свободното време;

 • осъществяване регионалната политика на ММС - осъществяване и координиране на дейностите по отношение на спорта в свободното време, социалния туризъм чрез териториалните си структури;

 • организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите;

 • мониторинг и контрол върху изпълнение на дейностите и програмите за развитие спорта в свободното време, социалния туризъм и на спорта за хора с увреждания.


Дейности за предоставяне на продукти/услугите:

  • Разработване на политика по отношение на спорта в свободното време, социалния туризъм и на спорта за хора с увреждания, изготвяне на проекти и предложения за изменение и допълнение на законови и подзаконови нормативни актове и програмни документи.


Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Изготвяне на предложения за изменение и допълнение на законови и подзаконови нормативни актове и програмни документи, с оглед усъвършенстване нормативната уредба в областта на спорта в свободното време;

Участие в експертни комисии, съвети, работни групи и други;


 • Разработване, актуализиране и документално обезпечаване на програмите – изготвяне и утвърждаване на образци на документи за кандидатстване и отчитане по програмите.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Актуализиране, изменение и допълнение на програмите за спорт в свободното време, с оглед разширяване на обхвата в териториален и времеви аспект, оптимизиране на тяхното изпълнение, както и увеличаване броя на децата и участниците включени в заниманията, спортните прояви и състезанията;

Документално обезпечаване на програмите - разработване и утвърждаване на формуляри и образци на документи за кандидатстване и отчитане на проекти по програмите за спорт в свободното време.


 • Осигуряване на възможности за двигателна активност, спортно-състезателна дейност и изява - координиране изпълнението на програми и проекти за развитие на спорта в свободното време, социалния туризъм и на спорта за хора с увреждания.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Осъществяване на процедури приемане, обработване, оценка, одобряване, сключване на договори и финансиране на проекти по програмите;

Осъществяване на координация и контрол по изпълнението на програмите „Научи се да плуваш”, "Спорт за децата в свободното време”, „Програма за развитие на спорта в свободното време”, и„Децата и спортният клуб”;

Подпомагане финансово реализирането на проекти и програми на спортни организации в областта на спорта за всички;

Обезпечаване дейността и участие в експертна комисия за разглеждане и оценка на проекти и програми в областта на спорта за всички.


 • Осъществяване регионалната политика на ММС - осъществяване и координиране на дейностите по отношение на спорта в свободното време и на социалния туризъм чрез териториалните си структури.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Оказване на помощ и съдействие на общинските администрации при изготвяне и изпълнение на общински програми за развитие и насърчаване на физическото възпитание и спорта;

Оказване на помощ и съдействие на общинските администрации при изготвяне и изпълнение на Програма за честване на 17 май, Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта;

Извършване на процедура по събиране и обобщаване на информация за разходваните и планираните средства от общинските бюджети за спортни дейности и експлоатация на спортната им база;

Участие в общински комисии за проверка и контрол по спазването на инженерните и техническите изисквания към спортните обекти по отношение на тяхната сигурност, съгласно изискванията на Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали;

Осъществяване на контрол чрез наблюдение и проверки на дейностите, включени в одобрените проекти на спортни организации за изпълнение на програмите на ММС;

Извършване на координация, оказване на помощ и съдействие и участие при провеждането на І и ІІ тур от приемните изпити за учениците от спортните училища;

Оказване на съдействие за провеждане всички етапи от състезанията, включени в „Правила за организиране и провеждане на ученическите игри. за общообразователните училища”;

Участие в работни срещи, съвещания, конференции, комисии и други форуми с представители на правителствени и неправителствени организации, свързани с развитието на спорта за учащи и спорта за всички;

Провеждане и участие в работни съвещания и семинари, свързани с осъществяване на регионалната политика за спорта за всички и оперативните цели;

Консултиране и подпомагане на спортни организации и общински администрации при разработването на програми за спорта за свободното време.


 • Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Провеждане на консултации, работни срещи и съвещания с представители на правителствени и неправителствени организации, свързани с развитието на спорта за учащи и спорта за всички;

Провеждане на работни срещи и съвещания с експертите на ММС за административните области;

Подпомагане методически кадрите, работещи в областта на спорта в свободното време и социалния туризъм и съдейства за повишаване квалификацията на спортните специалисти.
 • Мониторинг и контрол върху изпълнение на дейностите и програмите за развитие спорта в свободното време, социалния туризъм и на спорта за хора с увреждания.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Изготвяне до ръководството на ММС на информация и отчети за изпълнение на програмите - Програма „Научи се да плуваш”, Програма за развитие на спорт за всички” „Спорт за децата в свободното време”;

Обобщаване на информацията от съдържателните отчети на спортните организации и представените от тях справки;

Осъществяване на контрол чрез наблюдение и проверки на спортните занимания и дейности, включени в одобрените проекти на спортни клубове и федерации за изпълнение на програмите на ММС.


Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

За 2016 г. са разчетени средства за:

- програма „Научи се да плуваш”- 300 000 лв.;

- програма „Спорт за децата в свободното време” – 1 043 500 лв.;

- програма за развитие на детския футбол – 336 000 лв.

- програма „Тенисът спорт за всички” – 150 000 лв.;

- програма „Децата и спортният клуб” – 150 000 лв.

- програма „Научи се да караш ски” – 405 000 лв.

- субсидии на организации с нестопанска цел за финансово подпомагане дейността на многоспортови федерации - 927 000 лв.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница