Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа””Дата23.10.2018
Размер112.87 Kb.Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа””
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”, договор N DIR-5113326-С-004Д О Г О В О Р

.................................................................

За изготвяне на концепция за Информационно посетителски център / ИПЦ / „ Приморска Странджа” в град Ахтопол, като част от реализирането на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”


Реф. номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпънение на дейности за устройстов и управление на природни паркове”

Номер на договор за БФП:

DIR-5113326-С-004

Наименование на проекта:

„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”


Бенефициент:

ДПП Странджа

Днес,___.___. 2014 г., в град Малко Търново, между:1. ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА” , БУЛСТАТ 102664798, със седалище и адрес на управление: гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков №1, представлявано от Петко Нанчев – Директор и Десислава Бонева – главен счетоводител, наричана за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

2. .......................................................................... наричан/а/о по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, на основание чл. 14, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки,
се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава, съгласно разпоредбите на настоящия договор и Приложение №1 – Техническо задание към него, представляващo неразделна част от същия, да предостави консултантска услуга, състояща се в изготвяне на концепция за Информационно посетителски център / ИПЦ / „Приморска Странджа” в град Ахтопол.

(2) Предоставянето на Услугата включва дейностите, описани в Приложение №1 и по-конкретно, идейна концепция за създаване на ИПЦ „Приморска Странджа” на първи етaж и дворното пространство на сграда „бивше кметство” в град Ахтопол, включваща: • Теми и акценти които ще бъдат развити и експонирани даващи всеобхватна представа за приморската част на природен парк Странджа и възможностите за природосъобразен туризъм в целия парк;

 • Модули за интерпретация и преживявания ;

 • Предложения за конкретни текстове, илюстративен материал;

 • Начин и метод за представяне и експониране на темите и модулите;

 • Ориентировъчни количествени сметки за изпълнение на концепцията;

 • Количествено – стойностни сметки за изпълнение на концепцията;

 • Схеми за изработка на модулите и таблата

 • Всички текстове да представени на български, английски и руски език.

(3) Услугата следва да отговаря на всички изисквания, посочени в настоящия Договор и приложенията към него.

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2.(1) Срокът за изпълнение на Услугата като цяло е 30 дни считано от датата на подписване на Договора.

(2) Място на изпълнение на Услугата е офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и територията на Природен Парк „Странджа”.III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3. (1) Общата стойност на Договора е в размер на 6 000,00 /шест хиляди/ лева без вкл. ДДС или 7 200,00 /седем хиляди и двеста/ лв. с вкл. ДДС. Цената е окончателна.

(2) Плащането на сумата по чл.3, ал.1 се извършва наведнъж, след предаването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на окончателния вариант на концепцията и подписване от страните на протокол за приемане без забележки на изпълнената работа, в срок от 30 (тридесет) работни дни считано от получаване на фактура за дължимата сума.

(3) Плащанията се извършват по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банкa: …………..

IBAN: ……………………..

BIC :………………………….

(4) Фактурата, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава, следва да съдържа наименованието на оперативната програма, номера на договора за безвъзмездна финансова помощ, номера и датата на настоящия Договор, както и приложен документ, удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на фактурирания разход.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1) При пълно, качествено, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове и при определените в Договора условия;

2) Да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нормално осъществяване на дейността си при и/или по повод изпълнението на настоящия Договор.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1) Да извършва услугата по Договора с дължимата професионална грижа и добросъвестност чрез надлежно квалифицирани специалисти;

2) Да изпълни услугата съгласно договорените срокове и условия и при спазване изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3) Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия Договор, както следва:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г.;

- за период от 3 години след частичното приключване на Проекта, съгласно чл. 88 от Регламент 1083 / 2006 г.; този срок се удължава в случай на съдебни процедури – до разрешаване на спора с влязъл в сила акт;

4) Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с Договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугата или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания и анализи.

5) Да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с правилата на професионалната етика на професията, към която принадлежи и с необходимата дискретност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се въздържа от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е начин без предварително изрично съгласие от негова страна и е длъжен, когато това е необходимо, да декларира ясно това свое задължение пред трети страни.

6) Да предостави възможност на Управляващия орган и на Междинното звено на ОПОС, на националните одитиращи власти, на Европейската комисия, на Европейската служба за борба с измамите, на Европейската сметна палата, на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на ПРОЕКТА и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на ПРОЕКТА.

7) Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност за проекти, финансирани от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, достъпни на интернет страницата на Оперативна програма „Околна среда” http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf ).

8) Да прехвърли на Възложителя всички авторски права на продуктите, изготвени в рамките на настоящият договор.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1) Да проверява изпълнението на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно качество, срокове и др., без да пречи с действията си на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2) Да иска изпълнението на Услугата, възложена с Договора, в срок и по реда и при условията, договорени между страните;

3) Да откаже приемането на работата при непълно или неточно изпълнение или съществено забавяне изпълнението на Договора;

4) Да поиска замяна на член от екипа с друг при констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по Договора;
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1) Да заплати дължимото възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условията на Договора.

2) Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна, и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава.
VІ. ДОКЛАДВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
Чл. 8. (1) За изпълнение на задълженията си ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:


 • В срок от 7 /седем/ дни след подписване на договора, Изпълнителят представя темите и акцентите, които ще бъдат развити и експонирани.

 • След тяхното одобрение от Възложителя разработва конкретните модули, текстове и илюстративни материали.

(2) Всички материали за изпълнение следва да съдържат информацията и да бъдат придружени от документите, посочени в Приложение №1 – Техническо задание по отношение на всяка от дейностите, включени в Услугата.

Чл. 9. Предаването на материали по изпълнението на Договора, се извършва чрез подписване на приемо-предавателен протокол между страните, удостоверяващ предаването на съответния материал.VІI. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 10. (1) Настоящият договор се прекратява при:

а) с изпълнение на договора;

б) при изчерпване на финансовия ресурс по договора.

в) при неизпълнение на задълженията по договора – с едноседмично писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

г) при обявяване в неплатежоспособност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или когато бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация.

(2) Този договор може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си. В този случай прекратяването е без дължими неустойки и обезщетения, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща едномесечно предизвестие и обосновка за обстоятелствата, които водят до невъзможност за изпълнение на задълженията му по този договор. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги по изпълнение на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи възнаграждение за извършената и приета до момента на разваляне/прекратяване на договора работа.

(4) Изпълнението на този договор може да бъде спряно за определен срок едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му и имащи за последица обективна невъзможност за изпълнение на задълженията по договора (например: обвързаност с продукт от друг договор, промяна в срока на продължителност на Проекта, временно спиране изпълнението на Проекта, съдебни дела и др.). В този случай спирането е без дължими неустойки и обезщетения, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща 10 /десет/ дневно предизвестие и обосновка за обстоятелствата. Срокът, за който е спряно изпълнението, не се включва в определения в чл. 2 срок за изпълнение на договора.

(5) Ако след изтичане на договорния срок или при предсрочно прекратяване на договора остане неусвоена част от аванса, същата се връща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) Страните могат да изменят договора само по изключение, при условията на чл. 43 от ЗОП.VIII. САНКЦИИ
Чл. 11. (1) В случаите на забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от цената на забавената работа по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % ( десет процента).

(2) В случаите на забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от размера на забавеното плащане по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % ( десет процента).

Чл. 12. Неустойките ще се прихващат от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от дължимите плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като с подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие за такова прихващане/ удържане.

Чл. 13. В случай на виновно неизпълнение на поетите с този Договор задължения, изплащането на неустойките и възстановяването на преведените суми не лишава изправната страна от възможността да търси на общо основание обезщетение за действително претърпените вреди и пропуснати ползи над уговорените размери.


IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 14. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването й.

Чл. 15. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

Чл.16. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Чл.17. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия, са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

Чл.18. (1) По смисъла на договора, непреодолима сила са обстоятеластва от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

(2) Не е налице непреодолима сила, когато обсоятелството по ал. 1, е настъпило вследствие на неположена грижа или ако при полагане на дължимата грижа е могло да бъде предотвратено.

(3) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.


X. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.19. Всички Материали (дефинирани тук), създадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия Договор, стават изключителна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с настоящото предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички права, собственост и интереси върху Материалите. За целите на Договора "Материал" означава всичко, произведено, измислено или разработено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на предоставяне на услугата, включително, но без ограничение, всякакви доклади, анализи, изследвания, документация, бележки, чертежи, изобретения, творения и продукти. Доколкото ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ притежава имуществени права, присъщи или необходими за използване на Материалите, той предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ безплатен, неотменим, световен и изключителен лиценз за ползване, разкриване, възпроизвеждане, модифициране, лицензиране и разпространяване на този Материал. При искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Материалът и всички копия от него се предоставят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Тази разпоредба остават в сила за неограничен срок дори и след прекратяване на Договора.

Чл. 20. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма.


Данни ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Дирекция на природен

парк “Странджа”


Адрес: град Малко Търново, Адрес:

ул. Янко Маслинков №1

БУЛСТАТ: 102664798 ЕИК:

Тел./Факс: 05952/36 35 Тел.

Факс:
(2) При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в 7 /седем/ дневен срок от настъпване на промяната.

(3) Отговорно лице за изпълнение на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е Ръководителят на Екипа за управление на Проекта.

Чл. 21. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора ще се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения.

Чл. 22. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с договора или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения.

(2) Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

Чл.23. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в два еднообразни екземпляра – един ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:   1. Приложение № 1 – Техническо задание;


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
................................................. .................................................

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН

ПАРК „СТРАНДЖА”
.

................................................ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано отМинистерство на околната среда и водите.”
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница