Проф. Йордан калайков, дн мениджмънт на спорта


Същност на спортния мениджмънт - класификация. Принципни положениястраница12/25
Дата07.08.2018
Размер2.63 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25

3.Същност на спортния мениджмънт - класификация. Принципни положения


Проблемът за очертаване на обсега присъщ на мениджмънта в спорта е основен. Същевременно това е твърде сложна задача, доколкото допирните точки с останалите области на мениджмънта са твърде спорни или категорично се отричат от познавачите и специалистите. Това е обяснимо тъй като емпиричната фактология все още не е третирана с адекватна теоретична обосновка. От друга страна, когато се подхожда към един проблем с неизяснен периметър е от значение да се идентифицира характерът на вижданията. Без да се твърди категорично, има всички основания да класифицираме условно вижданията за същността на спортния мениджмънт главно в две насоки: аналитично - разчитащо на отделните части от цялото и синтетично - базиращо се на известно групиране на областите, в които спортният мениджмънт е факт. На основата на тази постановка има автори, които отчитайки съдържателната страна на спортния мениджмънт разграничават понятията спортен мениджмънт и фитнес мениджмънт. (Chelladurai P., 1992). Друга тенденция е да се разглежда спортния мениджмънт като цяло. От тази гледна точка се лансира и понятието “мениджмънт на маркетинга”. Подобно твърдение се базира на разграничаване във функциите свързани с реализацията на спортния продукт. Синтетичният подход във вижданията разчита на понятието “спортна индустрия” като обобщаващ клас на разностранни продукти произтичащи или свързани със спорта. На пръв поглед този подход се базира на логиката, че всичко, което е създадено в областта на спорта би могло да се третира като обект на мениджмънта. Същевременно трудно би могло да се съвместят продуктите на един елитен спортен клуб и един аматьорски. Продуктът спортно зрелище предлаган на зрителите може да бъде еднакво значим, макар, че целите на спортистите са диаметрално противоположни. Трудно би могло да се открият допирни точки в продукцията на една лаборатория за спортно тестиране и крайният резултат от една програма за подобряване на физическата дееспособност на гражданите. Подобен е случаят с производството и търговията на екипировка, уреди, пособия, специализирана апаратура. Ако се абстрахираме от спортната принадлежност на тези стоки, по своята същност те представляват конвенционална манифактура, т.е. използват лицето на спорта. По наше мнение спортният мениджмънт трябва да се свързва с продукция, която се произвежда от типични спортни организации (спортни клубове, формирования за спортни услуги). Продукцията на други структури извън спортните, макар свързвана със спорта, не ни дава основание да считаме, че тази продукция е автентична спортна. По-скоро това са продукти чиито характер е съпътстващ. От тази гледна точка би могло да се направи извода, че при обособяване периметъра на спортния мениджмънт от съществено значение е да се реши проблема за класификацията на продукта в спорта. Тогава отпада необходимостта да се причисляват всички продукти свързани със спорта към един клас, който се изразява чрез понятието “спортна индустрия”.

От друга страна аналитичният подход при определяне областта на спортния мениджмънт не води до прецизна класификация на видовете мениджмънт, поради обстоятелството, че се разчита на съдържателната същност, а се подценява функционалния фактор. Тази теза произтича от естеството на функционалната верига: бизнес-мениджмънт-мениджър. В случая логиката на съжденията се подчинява на факта, че в крайна сметка бизнесът в която и да е област в тесния смисъл на понятието е свързан със сделки спрямо продукти превърнали се в стоки след като попаднат в условията на покупко-продажбата. Ако приемем в най-общ план, че мениджмънта е насочен преди всичко към реализацията на успешен бизнес или казано с други думи, към управлението на бизнеса, излиза, че най-широкото понятие е именно понятието мениджмънт. Това е така, защото при посочените обстоятелства отпада презумпцията да се разглежда спортния маркетинг като самостоятелна област, доколкото е несъстоятелно да се осъществява каквото и да е управление на бизнеса, без да се държи сметка за създаването на продукта, ценообразуването, неговата промоция и дистрибуция, т.е. всичко онова, с което се занимава маркетинга улеснявайки потребването на продукцията от страна на купувача.

Съществен е и въпроса дали има основание за диференциране на мениджмънта на такъв в областта на елитния спорт и в областта на т.нар. фитнес услуги? Според нас отговорът на този въпрос би бил двупосочен. От една страна целите, а от там и характерът на продукцията се различават и това е очевидно. Следователно от гледна точка на създаването и реализацията на продукта ще има различия. Същевременно, доколкото става дума за бизнес с определен вид продукт, независимо от това при какви условия и с каква цел е създаден, принципите на реализацията му са идентични - управление на успешната сделка. Подобна теза определя продукта като свързващо звено между два типа мениджмънт, които по същество преследват една също цел - сделката, но същевременно от типологична гледна точка имат известни различия. Струва ни се, приемливо становището за мениджмънт, което има обща същностна основа, дори близка технологична структура, но който в крайна сметка е насочен към реализацията на различен тип продукти.

Разработката на класификация на спортния мениджмънт, (табл. 1), както всяка класификация се базира на относително самостойни признаци. Такива признаци са: целевата насоченост на спортната дейност, мащабността на елементите от структурата на мениджмънта.


Таблица 1.

Класификация на мениджмънта в спорта

Основни
признаци


Вид мениджмънт

Целева насоченост на спорт­­ната дей­ност

Мениджмънт на елитния спорт

Мениджмънт на спорта за всички

Мащабност на факторите от структурата на мениджмънта

Макро мениджмънт на спорта

Макро мениджмънт на спорта

Допълнителни признациМясто на приложение

Мениджмънт в ПСК

Мениджмънт във ФСУ

Мениджмънт в АСС

Мениджмънт на СС

Мениджмънт във ФПУ

Начина на упражняване на спортната дейност

Мениджмънт на колективните спортове

Мениджмънт на индивидуалните спортове

Мениджмънт на консумацията на спортните услуги

Мениджмънт на спортното шоу
Наличност на комерсиалност

Мениджмънт на дейност от комерсиален тип в спорта

Мениджмънт на дей­ност­та от некомерсиален тип в спорта

Мениджмънт от смесен тип в спорта

ЛЕГЕНДА:

ПСК – професионален спортен клуб; ФСУ – формирование за спортни услуги; АСС – администрация на спортна структура; СС – спортно събитие; ФПУ – фирма за посреднически услуги.

Според нас посочените два признака са основополагащи, доколкото са свързани със същността на мениджмънта, неговия генезис. Създават се условия обаче, при класификацията на спортния мениджмънт да се обособят допълнителни признаци, които произтичат от първите два и са свързани с тях. Такива признаци са: местонахождението на мениджмънта, извършването на бизнес, спортната дейност според начина на упражняването й. На тази основа класификацията би могло да бъде съставена на две нива - основно и допълнително (вж. табл.1).

Ползвайки предложената класификация в качеството й на методологически инструментариум, би могло да се опишат различни варианти на спортен мениджмънт. Така например мениджмънт на елитния спорт може да се осъществява в ПСК (или АСС) да бъде на макроравнище, или на микроравнище, или и двете, (да се отнася за колективен спорт или индивидуален) и да бъде насочен към извършването на сделки (например трансфери на елитни спортисти) или пък дейности от некомерсиален тип. Аналогично некомерсиалният тип мениджмънт в спорта би могло да изглежда така: мениджмънт на свободното време и рекреацията, реализиран във формирование за спортни услуги (или в рамките на спортно събитие - фестивал, спортен празник, ден на предизвикателството и др.) на микроравнище (микро мениджмънт), под формата на спортно шоу, което представлява мениджмънт от некомерсиален тип.Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница