Проф. Йордан калайков, дн мениджмънт на спортастраница14/25
Дата07.08.2018
Размер2.63 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25

Същност на маркетинга

Маркетингът в пазарно ориентираната икономика е първостепенна дейност - немислимо е да се произвежда, без да се държи сметка на потреблението на продукцията. “Маркетингът е изкуство да се прави пазарна политика от предприятията. Да се предлагат стоки и услуги, ориентирани към потребностите, социалната среда и конкурентната ситуация” (Angern O., 1987) От тази гледна точка маркетингът се разглежда като специализирана дейност за гъвкаво приспособяване на производството към интересите на купувача. Пазарът се третира като динамично образувание, а предприятието - като елемент от пазара.

Маркетингът включва “разработката на продукта, ценообразуването, дистрибуцията, промоцията” (Pride W., O.Ferrell, 1994) и фокусира върху стоки, услуги, идеи.

Маркетинговата система функционира преди всичко като информационно-комуникационна между производственото предприятие и пазара, на който то пласира своята продукция. Това означава, че трябва да се знае, какво точно се търси, какво се предлага и какви са собствените възможности за купуване и продаване. Кои са потенциалните конкуренти и какви са техните възможности. Как се осъществява рекламата и публичността, доколко и тук се използват собствени възможности или се прибягва до услугите на специализирани агенции за маркетинг и реклама. И тъй като пазарната ситуация непрекъснато се променя, се налага перманентно извършване на проучвания. Разпространена практика при покупка на елитни спортисти е да се извършват спрямо тях пробни тестирания и медицински прегледи, за да се установи действителната годност преди подписване на официалния договор за трансфер. В това отношение би могло да се търси известна аналогия с т.нар. пробни продажби, но все пак има различие и то произтича от факта, че производството на елитни спортисти не е еднократен акт, а продължителен, многогодишен процес. Следователно не може да се говори за производство на пробни серии, както е в стопанската област.

По-мобилна е маркетинговата ситуация при спортните услуги, доколкото въвеждането на изменения в предлагането им е възможно да бъде извършено за кратко време. Причината за този факт се корени в наличието на интереси, потребности и мотивация в потенциалните купувачи на спортни услуги, както е при потребителите въобще на индустриална продукция. Тук стопанския и спортния маркетинг имат обща парично-следствена област и следователно сходни и подходи към привличането на клиенти (фиг.1, 2).

Тъй като интересите и потребностите са динамични фактори и това влияе на търсенето и предлагането, въвеждането на изменения в предлаганите услуги също динамичен процес. Още повече това е въпрос на конкурентно способност и оцеляване в условията на пазарната икономика.


Фиг. 1. Механизъм на маркетингово проучване относно необходимостта


от спортни услуги и използване на резултатите от него


ПСК - Професионален спортен клуб 1.   Проучване

ФСУ - Формирование за спортни услуги 2.   Информация

3. Пробни тестирания

Фиг. 2 Маркетингова система в спорта

Мениджърът за маркетинг и реклама, чрез специализирани техники и технологии, организира проучване на пазарната ситуация, обработва и анализира данните, след което ги предоставя на управителния съвет, на мениджърите по спортно-техническите и икономическите въпроси, както и на борда на треньорите. Получената информация се преработва в зависимост от поставените цели, които търпят определени модификации, продиктувани от пазарната ситуация. Естествено настъпват промени и в планирането на учебно-тренировъчната работа. От тази гледна точка е необходимо в детайли да се познава пазара на елитни спортисти (в първия случай) или на видовете спортни услуги, когато се отнася за физическата дееспособност на хората ползващи услугите.

В основата на маркетинговата дейност стои оптималната пазарна реализация на продуктите, които попаднали в условията на покупко-продаж­бата се превръщат в стоки.


2.   Продуктите в спорта - специфика и класификация


Създаването на един или друг продукт в социалните системи, се дължи на интереса и потребностите на потребителите, от което продукта става социално значим и необходим. Същевременно в процеса на теоретичното осмисляне решаването на проблема за идентификацията (какво се произвежда и разменя на пазара) и класификацията на продукта е фундаментален. От тази гледна точка изясняването на същността на маркетинга е невъзможно без надеждна класификация на спортната продукция.

Когато се разглежда въпросът за продуктите в областта на спорта, подходите са различни. Някъде ударението се поставя върху потребителските услуги, другаде - върху зрителските или спонсорските услуги. Различията са обясними, като се има предвид различната интерпретация на проблема за продукта в спорта и от там - различията в подхода при съставяне на класификационни схеми. От друга страна описанието и класификацията на продуктите дава възможност да се очертаят границите и характерът на маркетинга. Доколкото са правени опити за типология на продуктите в спорта се наблюдава твърде широко и разнопосочно третиране на проблема (Chelladurai P., 1992).

Предложената класификация на спортните продукти (Калайков Й., 1995) е съставена по признака степен на участие на продуктите в генезиса на спортната дейност. Същевременно са посочени производствените структури: професионален спортен клуб (ПСК) и формирования за спортни услуги (ФСУ) в двете целеви направления при функционирането на системата за физическото възпитание и спорт, а именно - елитен спорт и спорт за всички (табл. 1) В тази връзка са откроени три класа продукти - първични, производни и съпътстващи.

За да постига своите цели на ПСК са му необходими класни изпълнители - професионални спортисти. Следователно първостепенна грижа на клуба е да произвежда елитни състезатели или да придобие финансова възможност да притежава такава. Именно те, състезавайки се за постигане н престиж чрез рекордьорски постижения, са тези, които създават спектакъла, зрелището. Трансферът на елитни спортисти от един клуб в друг е една от най-доходоносните покупко-продажби в спорта - отправното начало на бизнеса в спорта. Тези са причините да се твърди, че създаването на класни спортисти представлява първичен продукт, а възможните други продукти имат производен характер. Така например продажбата на продукта спортно зрелище не би могла да се осъществи, ако участниците в състезанието нямат високи цели за спортни постижения и съответните възможности да го сторят. От друга страна, спортните и индустриалните формирования се нуждаят от бърза и тотална, ако е възможно, трансконтинентална дистрибуция на постиженията и рекламните послания. Това се осигурява от съвременните телекомуникационни компании с техните спътникови и сателитни възможности. Така се открива възможност за покупко-продажба на телевизионни и рекламни права в качеството им на производен продукт. Процесът е многопосочен. Спортният клуб или спортист продават рекламни права на икономическите субекти, телевизионни компании или други медии. Между различните формирования се води конкурента борба за надмощие, приоритети, преференции.

Покупко-продажбата на търговски права, означава на практика превръщането на спортно събитие в пазарно средище. В случая обаче спортът служи само за лице, повод за комерсиална дейност, нямаща нищо общо със спорта, като се изключи продажбата на спортни сувенири или атрибути. По подобен начин могат да се третират залаганията и хазартните игри, осъществявани от букмейкърски агенции, както и шоу спектаклите с развлекателен характер, които използват за фон спортно събитие. Търговията и производството на спортни артикули - екипировка, уреди , пособия, апаратура не са свързани пряко с генезиса на спорта. Описаните по-горе продукти са съпътстващи.

Особен тим продукция е производството и покупко-продажбата на спортни услуги на гражданите в сферата на “спорта за всички”. Гражданите в случая се явяват консуматор на услуги, а фитнес центърът, като производствената структура, произвежда и продава професионални услуги. Най-характерно за този тип производство е, че всеки тип услуга интегрира в себе си многобройни и специфични професионални знания от областта на физиологията, спортната технология, педагогиката, спортната медицина и др., за да има ефект върху здравето и физическата дееспособност на хората.Класификация на продукта в спорта

Таблица 1Производствени структури

Първични
продукти


Производни продукти

Съпътстващи
продукти


Професионален спортен клуб (ПСК)

Елитни спортисти
(класни постижения)

 Спортно зрелище (резултат)

 Телевизионни и рекламни праваТърговски права в т.ч.: производство и търговия със спортни артикули, залагания, хазартни игри, спортни шоуспектакли.

Формирование за спортни услуги (ФСУ)

Спортни услуги:
(физическа дееспособност)
А. Професионални:

–  Профилактични;

–  Лечебни;

–  Рекреационни;

–  Методически;

–  Спортуване;

–  Развлекателни;
Б.   Рутинни:

–  Помещения;

 Обзавеждане;

–  Условия“Трето място”

Обслужване на значими социални идеи, (здравословен начин на живот)

При обслужването на хора, желаещи да подобрят своята физическа дееспособност, се използва кумулирана информация за процесите, “поддържащи или променящи клиентите”, и това неминуемо се отразява на качеството на услугите. Част от консуматорските услуги, които предлага фитнес центъра, имат рутинен характер - помещения, обзавеждане, условия, организация на работата с клиентите, но другата част са професионални услуги - спортна методика, тестиране, диагностика. От друга страна, предлагането на спортни услуги във фитнес центъра в качеството им на първичен продукт поражда друг тип продукт, който има признаците на производен продукт. Това т.нар. “трето място”. Потребителите идват не само да подобрят физическата си дееспособност, но и да задоволяват необходимостта от социални контакти. В случая участието в системни спортни занимания, подпомага интеграцията на спортуващите в социалното пространство. От друга страна спортът спомага за постигането на съществени и глобални идеи, каквато е напр. здравословния начин за живот. Така спортът представлява на практика съпътстващ (съставен) продукт.Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница