Проф. Йордан калайков, дн мениджмънт на спорта


 Въведение в науката за управлението и отражението й в спортастраница4/25
Дата07.08.2018
Размер2.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

1. Въведение в науката за управлението и отражението й в спорта


Знанията за управлението на системите и в частност на социалните системи по обхватност и универсалност на приложението се нареждат непосредствено след философските знания и теорията на системите. Науката за управлението се нарича КИБЕРНЕТИКА, прието е да се нарича и наука за управление на сложните системи. Наименованието е достигнало до нас от древността - 472-347 г.при.н.е. и е въведено най-напред в мореплаването от Платон. Думата "кибернетика" има гръцки произход и първоначално означава умение да се управлява кораб. Състои се от две състави - КИБЕР (над) и НАУТИС (моряк), т.е. старши моряк - рулеви. По-късно влагали и друг, по-широк смисъл - умение да се управляват хора. Френският учен А.М.Ампер, в началото на 19 век, споменава кибернетиката, в съставената от него класификация на науките, като наука за управлението на държавата.

През 1948 г. американският учен Н. Винер полага основите на съвременната кибернетика. Заедно със сътрудниците си той открива универсалната роля на информацията и обратната връзка (при постигането на различни цели). Трудът му се нарича "Кибернетика или управление на животното и машината". Оказва се, че т.нар. обратна връзка е основен принцип за съществуването на живите организми, в частност - човека, неговото общество, механизмите (техническите системи), създадени от човека в процеса на социалното му развитие.

Кибернетиката чрез своята същност и идеи има мирогледно значение. Класическото схващане за света, съставен от материя и енергия, трябваше да отстъпи място на друго схващане за света, съставен от материя, енергия и информационни процеси. Нещо повече, организираните системи, каквито са тези, присъщи на живата материя и обществото не биха могли да съхранят своята цялост, ако в основата на функционирането им не стоеше непрекъснатия информационен обмен между тях и другите системи. Не без значение е и фактът, че систематизираните знания за управлението на сложните системи имат методологична функция т.е. на тяхна основа се обясняват и тълкуват частните управленски структури и функционирането им. Тук трябва да се търси и връзката между кибернетиката като обща теория на управлението и управлението в системата на спорта като частен случай от управлението на социалните системи.

Едно от определенията за кибернетиката като наука, придобило популярност, е, че тя предлага инструментариум за изследване на най-общите закони за управление на всяка сложна динамична система. Счита се също, че кибернетиката изучава системи и процеси на управление, както и устройства, работещи с информация.

Принципите на кибернетиката отразяват нейната същност и особености като методология, доколкото са валидни за всички науки, в тази им част, която се отнася към сферата на управленските процеси, свързани с тези науки.

Теорията на управлението и управлението в спортната практика имат общи периметри на взаимодействие, влияние и аналогични проекции. Причината за тази близост произтича от общометодологичния характер на знанията, систематизирани в общата теория на управлението. Чрез тези знания се обясняват и тълкуват управленските ситуации в една частна област, каквато е спортът. Същевременно трябва да се отбележи, че е невъзможно да се изследват всички страни на теорията за управлението в контекста на спортната област, поради сложността и пространността на материята.

Направен е опит за известно опростяване на сложната терминология и понятиен апарат, за да се осигури максимална достъпност на текста. От такива съображения не е посочена литература. Така е спестена съществуващата разнопосочност при дефинирането на понятията.

Науката за управлението, като специализирани знания и практически умения, продължава да се развива и днес. Усвояването й е неразделна част от подготовката на спортните мениджъри - особената категория специа­листи, които предприемат действия за решаването на възникналите проб­леми и обединяват усилията на хората за постигане на общи цели. Прин­ципите на управлението стоят в основата на спортната тренировка както в сферата на елитния спорт, така и в областта на т.нар. спорт за всички.

Съзнателно са търсени онези същностни характеристики от спортната област, които дават основание да се гледа на тях от ъгъла на управленската наука. Същият подход е използван за изясняване на структурата и цикличността на управленския процес в принципно отношение, от една страна, и в конкретно приложен план, от друга страна. Двустранният анализ на управленската теория и управленските реалности в спортната практика позволява да се изгради една обобщена логико-познавателна рамка на дедуктивния подход при изследване на връзката управление-спорт.

Двупосочното третиране на материята е осъществено чрез въвеждане на специфичен подход, основан на два принципа: на двойното отражение (теория на управлението - теория на социалното управление, управлението в спорта) и на отъждествяването (проектиране на частните случаи от областта на спорта върху аналогични постановки от общата теория на управлението).


2.   Ключови понятия в управлението, тяхната логика, взаимна обвързаност и зависимост


За да се обхване най-същественото от понятийния апарат за управлението на фона на мащабното му многообразие е необходима систематизация на ключовите понятия по определени признаци (табл.1) Според нас десетте ключови понятия, означени с цифров код, би могло да се систематизират според степента на обвързаност помежду им и според значимостта на всяко от тях за реализацията на управленския процес.

Ключови понятия в управлението

Таблица 1.Код

Наименование

Степен на
обвързаност


Ранг според
значимостта


1.

Проблем2.

Управленска цел3.

Управление

1,2
4.

управленска ситуация

1,2,5,6,7,8

I

5.

Субект на управление

2,7
6.

Обект на управление

2,7
7.

Управленска информация

1,3,4,8,9,10

I

8.

Управленска система

1,2,3,5,6

II

9.

Управленски цикъл

5,6,2
10.

Организация свързана с реализацията на управлението

2,3,5,6,7

II

Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница