Професионална гимназия по механизация на селското стопанствоДата15.02.2017
Размер213.79 Kb.
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Никола Й. Вапцаров”

7560 с. Средище, ул. "Добруджа" № 80

ОБЩО ОПИСАНИЕ, УСЛОВИЯ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Вид на поръчката: "Доставка на горивa за нуждите на ПГМСС „Никола Й. Вапцаров” с. Средище в четири обособени позиции:1. Доставка чрез закупуване от търговски обект (бензиностанция) в гр. Силистра на дизелово гориво и бензин А-95 за МПС;

2. Доставка чрез закупуване от търговски обект (бензиностанция) в с. Средище на дизелово гориво и бензин А-95 за МПС;

3. Доставка на дизелово гориво за отопление (маркирано червено от типа 10ррм-Е5);

4. Доставка на дизелово гориво за МПС (0.001%S с 6% FAME);

обявена за възлагане чрез публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки.2. Място на изпълнение на поръчката:

Изпълнението по първа и втора обособени позиции ще се извършва франко бензиностанцията/ите на изпълнителя съответно в гр. Силистра и в с. Средище.

Изпълнението по трета и четвърта обособена позиция ще се извърши франко складовете на възложителя в с. Средище.

3. Количество или обем на поръчката:

Първа обособена позиция:

До 9 000 /девет хиляди/ литра дизелово гориво. Посоченото количество е ориентировъчно и Възложителят си запазва правото по време на действие на договора при необходимост да го завишава или намалява според конкретните нужди.

До 2 000 /две хиляди/ литра бензин А-95. Посоченото количество е ориентировъчно и Възложителят си запазва правото по време на действие на договора при необходимост да го завишава или намалява според конкретните нужди.

Втора обособена позиция:

До 9 000 /девет хиляди/ литра дизелово гориво. Посоченото количество е ориентировъчно и Възложителят си запазва правото по време на действие на договора при необходимост да го завишава или намалява според конкретните нужди.

До 1 500 /хиляда и петстотин/ литра бензин А-95. Посоченото количество е ориентировъчно и Възложителят си запазва правото по време на действие на договора при необходимост да го завишава или намалява според конкретните нужди.

Трета обособена позиция:

До 15 000 /петнадесет хиляди/ литра дизелово гориво за отопление /маркирано червено/ 10РРМ-Е5. Посоченото количество е ориентировъчно и Възложителят си запазва правото по време на действие на договора при необходимост да го завишава или намалява според конкретните нужди.

Четвърта обособена позиция:

До 10 000 /десет хиляди/ литра дизелово гориво 0.001%S с 6% FAME. Посоченото количество е ориентировъчно и Възложителят си запазва правото по време на действие на договора при необходимост да го завишава или намалява според конкретните нужди.

Забележка: Капацитетът на вместимост на резервоара на възложителя позволява приемане на цялото предвидено количество гориво с една доставка.4. Срок за изпълнение:

Изпълнението по първа и втора обособени позиции ще е периодично според нуждите на възложителя в рамките на една календарна година, считано от датата на подписване на договор.

Доставката/-ите по трета и четвърта обособена позиция следва да се извършват не по-късно от 10 календарни дни, считано от деня на подаване на заявката/-ите, до франко складовете на възложителя.

5. Начин на плащане:

Плащането по първа и втора обособена позиция ще се извършва при условията на отложено плащане и чрез използване на карти за регистрация и авторизация на покупките /безналично плащане/.

Период на отчитане: от първо до пето число на месеца, следващ месеца на доставките/покупките, като възложителят заплаща стойността на съответната доставка в срок до 30 дни от датата на получаване на надлежно издадена данъчна фактура, към която задължително следва да бъде приложена справка, включваща данни относно: дата на закупуване на горивото, вид, количество и единична цена на горивото, регистрационен номер на автомобила, съответно № на картата, данни за Възложителя.


Плащането по трета и четвърта обособена позиция ще се извърши в рамките на един календарен месец от извършената доставка и представяне на небходимите документи (приемо-предавателен протокол, сертификати и фактура).
6. Изисквания към участниците и технически спецификации

Отстранява се от участие в процедурата участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.

Участник, за когото e налице поне едно от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата:

1. Предлаганата цена е представена в нарушение на изискванията на ЗОП и условията на възложителя.

2. Представената оферта не отговаря на предварително обявените условия съгласно чл.101в от ЗОП и тази спецификация.

3. Не е представен някой от документите, съгласно изискванията на настоящата спецификация.

4. Обявен е в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

5. Намира се в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

6. Представляващият участника е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП.

В случай, че членове са юридически лица, това изискване се отнася за техните представители в съответния управителен орган.

7. Участникът, управител или член на управителен орган на участника, както и временно изпълняващ такава длъжност, е "свързано лице" по смисъла на §1, т. 23а ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в ПГМСС „Никола Вапцаров“. и/или които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

8. Участниците следва да разполагат с:

а) за Първа ОП - една или повече собствени или наети бензиностанции, предлагащи бензин и дизелово гориво с непрекъснат режим на работа и възможност за доставка чрез предоставяне от изпълнителя на карти за безналично плащане, без заплащане при транзакция, находящи се на територията на гр. Силистра;

б) за Втора ОП - една или повече собствени или наети бензиностанции, предлагащи бензин и дизелово гориво с непрекъснат режим на работа и възможност за доставка чрез предоставяне от изпълнителя на карти за безналично плащане, без заплащане при транзакция, находящи се на територията на с. Средище;

в) за Трета и четвърта ОП - МПС, отговарящо на изискванията на българското законодателство за превоз на горива.
Обстоятелствата по т.6, т.7 и т. 8 се удостоверяват с декларации, като участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в процеса на провеждане на процедурата за всички настъпили промени в 7-дневен срок от настъпването им.

9. Участниците следва да разполагат с:

а) Първа ОП - една или повече собствени или наети бензиностанции, предлагащи бензин и дизелово гориво с непрекъснат режим на работа и възможност за доставка чрез предоставяне от изпълнителя на карти за безналично плащане, без заплащане при транзакция, находящи се на територията на гр. Силистра;

б) Втора ОП - една или повече собствени или наети бензиностанции, предлагащи бензин и дизелово гориво с непрекъснат режим на работа и възможност за доставка чрез предоставяне от изпълнителя на карти за безналично плащане, без заплащане при транзакция, находящи се на територията на с. Средище;

в) Трета и четвърта ОП МПС, отговарящо на изискванията на българското законодателство за превоз на горива.
10. Всяка партида гориво следва да отговаря на изискванията на БДС, което при необходимост се удостоверява със сертификат за качество, годност и за производство, съгласно фирмената техническа спецификация, както и договорно-установените изисквания на доставеното количество. Кандидатите да представят необходимите удостоверения и сертификати за качество от производителя на горивата, съгласно чл.53 ЗОП - по БДС, ENISO - 9001:2000. Горивата да отговарят на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол.
7. Изисквания към офертата.

1. За участие в процедурата участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящата документацията за участие.

2. Всеки участник може да представи само една оферта, варианти не се допускат.

3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

4. Офертата се подава на български език.

5. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа:

5.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал, свободен текст) .

5.2. Заверено копие от документа за регистрация или документ за издаден Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. За чуждестранно лице - документ за регистрация съобразно националното му законодателство. Когато не е представен ЕИК, участниците прилагат и заверено копие от валидно Удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

5.3. Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако има такава (заверено копие);

5.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) - представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация (т. 5.2.

по-горе), а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по точки 5.7. и 5.8. не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

5.5. Административни сведения за участника (Приложение № 1).

5.6. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 2).

Декларацията се подписва задължително от лицата, представляващи участника.

Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

5.7. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 3).

5.8. Декларация за ползване на подизпълнители - в случай, че участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие (Приложение № 4 и 5).

5.9. Изисквания и доказателства за наличие на техническите възможности и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката:

5.10.1. Декларация, съдържаща актуален списък на собствени или наети бензиностанции на територията на град Силистра/с. Средище, даващи възможност за зареждане с карти за безналично плащане (Приложение № 6) и декларация за техническата пригодност на участниците за трета ОП да изпълнят доставката (Приложение № 6а)

5.10.2. Валидни копия на сертификати/удостоверения и/или други документи (в срока на тяхната валидност), издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на горивата със съответните спецификации или стандарти за необходимото качество, съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол, включително декларации за съответствие и анализни свидетелства на предлаганите горива или други еквивалентни документи.

6. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – в оригинал. Подготвя се от участника

по образеца за „Ценова оферта” (Приложение № 7) поотделно за всяка обособена позиция, за която се кандидатства.Важно: Документът по т. 6 задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик № 2 с надпис “Ценова оферта” за всяка позиция, за която се кандидатства.

Цената, посочена от участника трябва да бъде в български лева без и с включен ДДС.

Оферти, чиято цена надвишава предвидената прогнозна стойност на възложителя по съответната обособена позиция няма да бъдат разглеждани.

Оферта с цени, изразени в друга парична единица, ще бъде отхвърлена.

Варианти на предложения в офертата не се приемат.

7. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез “заверено копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на

документа представляващия участника е записал:

- ”Вярно с оригинала”;

- подпис, фамилия, длъжност и свеж печат;

8. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените образци, възложителят има право да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

9. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в документацията и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
8. Представяне и приемане на офертите
1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация.

2. Предложенията се представят в счетоводството на Възложителя на адрес – ПГМСС „Н. Й. Вапцаров”с. Средище, община Кайнарджа, ул. Добруджа 80, не по-късно от деня и часа, посочени в Публичната покана.

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител - лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието и адреса на възложителя, наименованието на поръчката, свой адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

5. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

7. Предложение, получено след крайния срок за представяне, не се приема.

8. Не се приемат и предложения, поставени в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик. Такова предложение незабавно се връща на Участника след съответно отбелязване в регистъра.
9. Разглеждане и оценка на офертите

1. Подготовката и провеждането на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка се извършва от Възложителя. Той отговаря за приемането и съхраняването на получените оферти.

2. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 ал.1 и ал.5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

3. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от длъжностни лица, определени с писмена заповед от Възложителя при спазване на условията на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки.

4. Срокът за приключване на работата на длъжностните лица се определя от Възложителя в заповедта и може да бъде променян само с нова заповед на Възложителя. Срокът трябва да бъде съобразен със спецификата на обществената поръчка и не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите.

5. Длъжностните лица са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа, свързана с процедурата по обществената поръчка.

6. Длъжностните лица, определени от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започват работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти и след подписването на декларация, в която декларират, че:

а) не са "свързани лица" с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

б) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

7. На оценка по определените в документацията критерии за оценка подлежат само офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата поради наличието на някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, посочени в публичната покана и документацията, както и които отговарят на обявените в настоящата документация изисквания.


10. Критерий за оценка на предложенията:
Критерият за оценка на предложенията е: „най-ниска цена”. Участникът посочил най-ниска цена за отделните видове горива, формирана от включената процентна отстъпка спрямо продажната цена на дребно на литър, се класира на първо място.

Общата цена за отделните обособени позиции не трябва да надхвърля:
  1. Първа ОП- 17 758.33 лв. без ДДС.

  2. Втора ОП – 16 975 лв. без ДДС.

  3. Трета ОП – 13 575 лв. без ДДС.

  4. Четвърта ОП – 16 250 лв. без ДДС.


11. Сключване на договор.

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва договор с изпълнителя при условията на чл. 101, б.”е” от ЗОП.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

3. Определеният за изпълнител участник при подписването на договора е необходимо да представи документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата чл. 47, ал. 1, т. 1 ЗОП.Дата: ............ Директор: ............................

с. Средище /Камен Неделчев/
Приложение 1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

  1. Фирма /наименование/ на кандидата:


..........................................................................................................................................................
2. Седалище и адрес на управление:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

сл. телефон: ...........................; моб. телефон: ...................................; факс: ..........................
3. ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР ………………………………………..
4. Лице за контакти:
Име: .............................................................................................................................................

длъжност: ....................................................................................................................................

Адрес: ........................................................................................................................................ сл. телефон: ...............................; моб. телефон: ....................................; факс: .....................
5. Лични данни: ........................................................................................... ЕГН ................................., л.к.№ ................................ издадена от ............ гр. ....................................................... на.........20... г.


Дата:................... 2015 г. Управител:

/подпис, печат/


Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.47, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният(та)_________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­с адрес: гр.(с.)___________________________________________________________________

ЛК №_______________, изд. на____________ от МВР-гр.________________, в качеството си на _________________________________________________________________________

на ______________________________________________________, с ЕИК_______________със седалище и адрес на управление: ______________________ _________________________________________________________


ДЕКЛАРИРАМ, че
Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от НК;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК;

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП.

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя в 7- дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося предвидената в чл.313 от НК отговорност.

Дата:_____________ ДЕКЛАРАТОР:____________________Приложение № 3

Декларация


по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният/-ната: …………......................................................................................

/ собствено, бащино, фамилно име /

притежаващ/ а лична карта №……........, издадена на…………...........................

/ дата на издаване/

от МВР - гр.……………...................................

/място на издаване/

адрес:............................................................…………………...................................

/постоянен адрес/

представляващ……………........................................................................................

/наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ/
в качеството си на.....................................................................................................

/длъжност/

седалище .....................................................................................................................................,
адрес на управление:.................................................................................................

тел./факс.........................,

ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър ........................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;;

2. Не съм сключил договор с лице посочено в чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

гр .: .……………. декларатор:

дата:…………….

Забележка: Попълва се от лицата управляващи и представляващи участниците и от прокуристите, когато има такива, а когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България


Приложение № 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

От ......................................................................................................................................,

ЕГН ..................................................., постоянен адрес гр. ............................................................., община ....................................................., ул. ..................................................................................,

л. к. № ................................, издадена от .............................................................., на . .20 г., в качеството си на Управител/................... на: ...............................................................................


Д Е К Л А Р И Р А М, че:
При изпълнението на настоящата обществена поръчка с обект: "Доставка на горивa за нуждите на ПГМСС „Никола Й. Вапцаров” с. Средище в три обособени позиции: 1. Доставка чрез закупуване от търговски обект (бензиностанция) в гр. Силистра на дизелово гориво и бензин А-95 за МПС; 2. Доставка чрез закупуване от търговски обект (бензиностанция) в с. Средище на дизелово гориво и бензин А-95 за МПС; 3. Доставка на дизелово гориво за отопление (маркирано червено от типа 10ррм-Е5); 4. Доставка на дизелово гориво за МПС (0.001%S с 6% FAME);”
няма да използвам/ще използвам подизпълнители (ненужното се зачертава);
Подизпълнител/и ще бъде/бъдат ................................................................................................,

(изписват се наименованията на юридическите лица, които ще участват като подизпълнители)които са запознати с обекта на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата.

Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .............. % от общата стойност на поръчката, като подизпълнителите ще изпълняват следната дейност: …………………………………………………………………………


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .................. 2015 г. ДЕКЛАРАТОР:
Приложение № 5


ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

Долуподписаният/-ната ........................................................................................................................,(трите имена)

ЕГН ........................, адрес: гр. ................................., община ..........................................................,(постоянен адрес)

ул. ......................................................................, л. к. № ..........................., издадена от ......................................................, на …………………………… г., в качеството ми на ………………………… на: ....................................................................................................... с адрес на управление: .............................................................................................................., тел./факс. ......................................., с ЕИК, съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър: ………….. ………………………,

заявявам съгласието си да бъда подизпълнител на: ........................................................... в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
"Доставка на горивa за нуждите на ПГМСС „Никола Й. Вапцаров” с. Средище в три обособени позиции: 1. Доставка чрез закупуване от търговски обект (бензиностанция) в гр. Силистра на дизелово гориво и бензин А-95 за МПС; 2. Доставка чрез закупуване от търговски обект (бензиностанция) в с. Средище на дизелово гориво и бензин А-95 за МПС; 3. Доставка на дизелово гориво за отопление (маркирано червено от типа 10ррм-Е5);4. Доставка на дизелово гориво за МПС (0.001%S с 6% FAME);”
Дата:……………2015 г. ДЕКЛАРАТОР: ...............

гр. ...............................
Приложение № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ

(за обособена позиция 1 / 2)

От...................................................................................................................................,

ЕГН ..................................................., постоянен адрес гр. ............................................................., община ....................................................., ул. ..................................................................................,

л. к. № ................................, издадена от .............................................................., на ..........20..........г., в качеството си на Управител/................... на: ...............................................................................


Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Участникът, когото представлявам:


- разполага с търговски обект - бензиностанция, който се намира на адрес: ............................................................. с отдалеченост от гаража на възложителя ....................км.
- познава и прилага нормативните актове и българските стандарти за изпълнение на поръчката и всички предлагани горива отговарят на изискванията на релевантното законодатеслство.

Подпис: ......................Образец № 6а
ДЕКЛАРАЦИЯ

(за обособена позиция 3 / 4)

От...................................................................................................................................,

ЕГН ..................................................., постоянен адрес гр. ............................................................., община ....................................................., ул. ..................................................................................,

л. к. № ................................, издадена от .............................................................., на ..........20..........г., в качеството си на Управител/................... на: ...............................................................................


Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Участникът, когото представлявам:


— има възможност да осигури транспортни средства (автомобили цистерни), които отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози, Наредба № 40/14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари,

— има възможност да осигури водачи на транспортните средства за изпълнение на поръчката, които притежават квалификация съгласно изискванията на чл. 14 от Закона за автомобилните превози и Наредба № 40/14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари,

— има възможност да осигури персонал за съпътстващите доставката дейности, преминал курс на обучение съгласно чл. 29 от Наредба № 40/14.1.2004 г;

— ще извършва доставката на дизеловото гориво при спазване изискванията на Наредба № 40/14.01.2004 г.,

— транспортните средства отговарят на изискванията на чл. 93 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), респ. чл. 108а от Правилника за прилагане на ЗАДС; горивото се транспортира при спазване на "Правила за превоз на маркирани енергийни продукти на територията на Република България" съгласно Заповед № ЗАМ-175/23.3.2011 г. на директора на Агенция "Митници",

— специализираните превозни средства притежават устройства за автоматично отчитане на горивото, замерени и пломбирани от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, и маркучи с дължина над 20 м,

— познава и ще прилага нормативните актове и българските стандарти за изпълнение на поръчката.
Подпис: ......................

Приложение № 7

Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

От ................................................................................................................., в качеството му на ............................................ на ............................................................................................,

/изписва се наименованието на търговеца/

рег. по № ................./.................. г., при Търговския регистър при Агенцията по вписваниятаОтносно: Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на горивa за нуждите на ПГМСС „Никола Й. Вапцаров” с. Средище в три обособени позиции: 1. Доставка чрез закупуване от търговски обект (бензиностанция) в гр. Силистра на дизелово гориво и бензин А-95 за МПС; 2. Доставка чрез закупуване от търговски обект (бензиностанция) в с. Средище на дизелово гориво и бензин А-95 за МПС; 3. Доставка на дизелово гориво за отопление (маркирано червено от типа 10ррм-Е5; 4. Доставка на дизелово гориво за МПС (0.001%S с 6% FAME);”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка за горепосочения обект, Ви представяме нашата ценова оферта към момента на подаване на офертата, както следва:


Първа обособена позиция:

Цена 1 л. дизелово гориво..............................(словом: .................. ....................... ...... ... .............. ......................................) без ДДС.

Цена 1 л. бензин............................. (словом: ............. .............. .............. ....................... ......................................................) с ДДС.

Втора обособена позиция:

Цена 1 л. дизелово гориво..............................(словом: .................. ....................... ...... ... .............. ......................................) без ДДС.

Цена 1 л. бензин............................. (словом: ............. .............. .............. ....................... ......................................................) с ДДС.

Трета обособена позиция:

Цена 1 л. дизелово гориво (10ррм-Е5) ..............................(словом: ......... ……............ ........... ............................................) без ДДС.

Цена 1 л. дизелово гориво (10ррм-Е5) ............................. (словом: ………… ……… …… ………………………........) с ДДС.
Четвърта обособена позиция:

Цена 1 л. дизелово гориво (0.001%S с 6% FAME) ..............................(словом: ........... ……............ ........... ............................................) без ДДС.

Цена 1 л. дизелово гориво (0.001%S с 6% FAME) ........................... (словом:……….. ………… ……… …… ………………………........) с ДДС
1. С настоящата оферта се ангажираме да (посочва се позицията/ите, по която се кандидатства):

1.1. предоставяме дизелово гориво и бензин А95 чрез покупка от наш(и) търговски обект(и) (бензиностанции) в гр. Силистра, осигуряващи обслужване седем дни в седмицата с възможност за безналично плащане за зареждане на служебните автомобили на ПГМСС „Н. Й. Вапцаров” на цена за директна реализация за деня на "Лукойл - Нефтохим Бургас" АД за 1 000 л. (без и с ДДС), актуална към датата на представяне на офертата, към която се прибавя надценката /или изважда отстъпката/, както следва: ........................................................................................................................ отстъпка/надценка (ненужното се зачертава), която отстъпка/надценка няма да бъде променяна до окончателното изпълнение на договора.


1.2. предоставим гориво дизелово гориво и бензин А95 чрез покупка от наш(и) търговски обект(и) (бензиностанции) в с. Средище, осигуряващи обслужване седем дни в седмицата с възможност за безналично плащане за зареждане на служебните автомобили на ПГМСС „Н. Й. Вапцаров” на цена за директна реализация за деня на "Лукойл - Нефтохим Бургас" АД за 1 000 л. (без и с ДДС), актуална към датата на представяне на офертата, към която се прибавя надценката /или изважда отстъпката/, както следва: ................................................................................................................... отстъпка/надценка (ненужното се зачертава), която отстъпка/надценка няма да бъде променяна до окончателното изпълнение на договора.
1.3. доставим маркирано дизелово гориво за отопление на цена за директна реализация за деня на "Лукойл - Нефтохим Бургас" АД за 1 000 л. (без и с ДДС), актуална към датата на представяне на офертата, към която се прибавя надценката /или изважда отстъпката/, както следва: ...................................................................................................... отстъпка/надценка (ненужното се зачертава), която отстъпка/надценка няма да бъде променяна до окончателното изпълнение на договора.

1.4. доставим дизелово гориво за МПС на цена за директна реализация за деня на "Лукойл - Нефтохим Бургас" АД за 1 000 л. (без и с ДДС), актуална към датата на представяне на офертата, към която се прибавя надценката /или изважда отстъпката/, както следва: .................................................................................................................................. отстъпка/надценка (ненужното се зачертава), която отстъпка/надценка няма да бъде променяна до окончателното изпълнение на договора.2. Заявявам, че се считам обвързан от условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта и приложенията към нея.
3. Срокът на валидност на направената от мен оферта за изпълнението на настоящата обществена поръчка е ......................................................... дни от крайния срок за получаване на оферти./не по-малко от 30 дни/.

гр. ……………................. 2015 г. .........................................

/ подпис и печат/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница