Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „атанас буров”– гр. СилистраДата30.07.2018
Размер66.3 Kb.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ”– гр. СИЛИСТРА

7500 гр. Силистра, бул. „Македония” 121; тел./факс +359 86 821 859;

e-mail: economics_ss@abv.bg


ЗАПОВЕД


1256/16.07.2015г.

На Основание чл147 ал.1 от ППЗНП, чл. 33а от Наредба № 4 и във връзка с чл. 28 ал.1 от Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване

О П Р Е Д Е Л Я М:
Следната комисия по допускане на учениците до изпити за промяна на оценка:

Председател: Ирина Т. Гетова – Георгиева

Членове: Е. Боева

М. Винарова

Ив. Андонова

Задължения на комисията: 1. Взема решение за допускане на учениците до изпити за промяна на оценката и оформя решението си в протокол.

 2. Протоколът се попълва в електронен вид от Цв. Неделчева.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на гореспоменатите лица за сведение и изпълнение.


Запознати със заповедта:

И.Гетова………

Е. Боева………

М. Винарова……….

Ив. Андонова……

Цв. Неделчева……..

Директор:…………….

/Д. Милушева/

ЗАПОВЕД

№. 1257/16.07.2015г.

На основание чл.147 ал.1 от ППЗНП, чл. 29 в и във връзка с чл. 29 б, чл. 29 е и във връзка с чл. 29 г ал.3

от Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване


ОПРЕДЕЛЯМ:
следните изпитни дати и комисии за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в самостоятелна форма на обучение

/Втора поправителна сесия/


І. Училищи комисии по организиране на изпитите:

Председател: И. Гетова – Георгиева • Организира цялостния процес по провеждане на изпитите.

1.Училищна комисия за техническа подготовка

Председател: Цв. Неделчева............

Членове: Ж. Маркова...............

Задължения:


 • Подготвя необходимия брой листи /комплекти/, подрежда ги в папка и ги предава на квесторите в деня на изпита;

 • Осигурява възможност за размножаване на материали;

 • Подготвя квесторските протоколи и протоколи за оценка и ги предава на квестора в деня на изпита;

 • Изготвя списък с учениците, явяващи се на изпит;

 • При отсъствие на квестор уведомява Директора;

 • В срок до три дни след датата на последния изпит оповестяват резултатите от проведените изпити на информационното табло в училище;

 • Изготвя график за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото за оповестяване на резултатите;

 • Поставя графика на информационното табло в училище и на сайта на училището най-късно три дни преди началото на изпитната сесия;

 • Подвързва писмените работи в папка, която прономерова и прошнурова и предава на Директора


II. Училищна комисия за провеждане на изпитите - квестори:

1. За Кезбан Ергюн Мурад – 11 клас – за оформяне на годишна оценка
1.1. Математика – 24.08.2015г. от 9.00ч. в 301к-т

 • Ю. Чакърова………………

 • Ив. Алексиева…………………

1.2. Транспорт и туристическа агентска дейност – 25.08.2015г. от 9.00ч. в 301к-т

 • В. Павлова………………

 • Ив. Алексиева…………………

1.3. Маркетинг в туризма – 26.08.2015г. от 9.00ч. в 301к-т • Ив. Андонова………………….

 • Ив. Алексиева…………………

1.4. Счетоводство и отчетност в туризма – 27.08.2015г. от 9.00ч. в 301к-т

 • Ив. Андонова………………….

 • Ив. Алексиева…………………2. За Джанан Бюлент Хюсеин – 11 клас – за оформяне на годишна оценка
2.1. Търговско счетоводство – 27.08.2015г. от 9.00ч. в 301к-т

 • Ив. Андонова………………….

 • Ив. Алексиева…………………Задължения на квесторите:
1. Задължения на квестора преди началото на изпита:

 • Да се яви в училище не по-късно от 30 минути преди началото на изпита

 • Получава списъка на учениците в залата, в която е разпределен и необходимите материали за провеждане на изпита.


2.Задължения на квестора в зала:

 • Заема мястотото си в изпитната зала не по-късно от 15 минути преди началото на изпита;

 • Допуска учениците в изпитната зала по списък;

 • Раздава на всеки ученик необходимите материали за изпита;

 • Записва на дъската текста: «Писмен изпит по....за оформяне на …………..оценка ………сесия, трите имена, клас, форма на обучение.».

 • Уведомява директора при установяване непълнота на изпитните материали;

 • Записва на дъската времетраенето – началото и края на писмения изпит и/или писмената част на изпита – до 3 часа;

 • Не напуска изпитната зала, не води разговори, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, не ползава телекомуникационна техника.

 • Не допуска в залата шум, движение или други действия,които нарушават нормалното протичане на изпита;

 • Не допуска подсказване и преписване;

 • Отстранява от залата ученици, които пречат на нормалното протичане на изпита, преписват или подсказват, за което уведомява директора на училището;

 • При установяване опит за преписване или подсказване съставя протокол за анулиране на писмената работа, който се подписва от двамата квестори в залата и директора на училището;

 • Позволява на учениците да напускат залата не по-рано от един час след началото на изпита;

 • Вписва в квесторния протокол броя на допълнително раздадените листи, както и времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала;

 • Напомня на учениците за оставащото време – 30 и 15 минути преди края на изпита;

 • Приема изпитните работи на всеки ученик, проверява правилното вписване на всички реквизите.

 • Отразява часът на предаване на изпитната работа върху нея и в квесторския протокол и се подписва;

 • Квестора напуска залата, когато е приел всички изпитни работи и оформил всички реквизити в квесторския протокол;

 • Предава папката с изпитните работи, изпитните материали на неявилите се ученици и протоколите за провеждане на изпита на директора на училището;ІІ. Училищни комисии за проверка и оценяване на изпитните работи и провеждане на практическите изпити.

1. За Кезбан Ергюн Мурад – 11 клас – за оформяне на годишна оценка
1.1. Математика – 24.08.2015г. от 9.00ч. в 301к-т

Председател: Ст. Великова..........

Член: В. Павлова............

1.2. Маркетинг в туризма – 26.08.2015г. от 9.00ч. в 301к-т

Председател: Д. Ганчева..........

Член: Ж. Николова............

1.3. Счетоводство и отчетност в туризма – 27.08.2015г. от 9.00ч. в 301к-т

Председател: Д. Ганчева..........

Член: М. Тодорова............

1.4. Транспорт и туристическа агентска дейност – 25.08.2015г. от 9.00ч. в 301к-т

Председател: Р. Раданова..........

Член: Ю. Чакърова............


2. За Джанан Бюлент Хюсеин – 11 клас – за оформяне на годишна оценка
2.2. Търговско счетоводство – 27.08.2015г. от 9.00ч. в 301к-т

Председател: М. Винарова..........

Член: Д. Ганчева............

2.3. Търговско счетоводство УП – 28.08.2015г. от 9.00ч. в 301к-т

Председател: М. Винарова..........

Член: Д. Ганчева............Задължения на комисията за проверка и оценка на писмените работи


 • Задължения на председателя:

- Получава от Директора папките с писмените работи

- Организира работата на членовете на комисията

- Оформя протокол от изпита по съответния изпитен учебен предмет

- Предава на Директора на училището изпитните протоколи и изпитните писмени работи не по-късно от два дни след провеждане на изпита

- Вписва окончателната оценка и рецензията върху писмената работа и се подписва


 • Задължения на членовете на комисията:

- Оценяват изпитните работи в съответствие с ДОИ

- Работят независимо един от друг като отбелязват допуснатите грешки с цветен химикал /червен, зелен, черен/

- Вписват оценките си в протокол и се подписват. Не се допускат поправки върху протоколите;

- Попълват и подписват окончателния протокол от изпита

- Подписват се върху писмената работа.

- Оформят окончателна оценка от изпита, която е средноаритметична от индивидуалните оценки на членовете с точност до 1.

- Комисията за проверка и оценка на изпитните работи, работи в Учителската стая на ПГ по СУАУ „Атанас Буров” в рамките на работния ден от 8.00 до 16.00часа.
СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗПИТНИТЕ БИЛЕТИ, ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ – 21.08.2015г.

Директор:…………..

Д. Милушева

ГРАФИК
за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни

с ученици в самостоятелна форма на обучение

/Втора поправителна сесия/1. За Кезбан Ергюн Мурад – 11 клас – за оформяне на годишна оценка
1.1. Математика – 24.08.2015г. от 9.00ч. в 301к-т

1.2. Маркетинг в туризма – 26.08.2015г. от 9.00ч. в 301к-т

1.3. Счетоводство и отчетност в туризма – 27.08.2015г. от 9.00ч. в 301к-т

1.4. Транспорт и туристическа агентска дейност – 25.08.2015г. от 9.00ч. в 301к-т


2. За Джанан Бюлент Хюсеин – 11 клас – за оформяне на годишна оценка
2.2. Търговско счетоводство – 27.08.2015г. от 9.00ч. в 301к-т

2.3. Търговско счетоводство УП – 28.08.2015г. от 9.00ч. в 301к-т

Директор:…………..

Д. Милушева
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница