Профил на водите за къпанеДата02.06.2018
Размер97.37 Kb.
ПРОФИЛ НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ
Този профил е изготвен на основание изискванията на Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 година за управление качеството на водите за къпане и за отмяна на Директива 76/160/ЕИО (ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 37), както и Наредба № 5 за управление качеството на водите за къпане (ДВ, бр.53/2008 г.).
Информацията, която той предоставя е насочена към хората, проявяващи интерес към водите за къпане в:
ЗОНА “БОЛАТА”

ID BG3321707257008007
ПАНОРАМЕН ИЗГЛЕД


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ВОДАТА ЗА КЪПАНЕ:

 • Държава - България

 • Област - Добрич

 • Община - Каварна

 • Североизточен Черноморски крайбрежен район
ПУНКТ ЗА МОНИТОРИНГ - № 08007, крайбрежие (С)

Географски координати: ширина N 43º 22' 57", дължина Е 28º 28' 14"

Х = 4804342.28, Y= 619117.132.

Световната геодезична система е стандартна за използване в картография, геодезия и навигация. Тя се състои от стандартна рамка координати за земята, стандартна референтна сфероидна повърхност (референтен елипсоид) за сурови данни надморска височина и гравитационно еквипотенциална повърхност (геоид.), които определят номиналното ниво на морето. WGS 84 датира от 1984 г. и последно е изменена през 2004 г. Използва се от Глобалната система за позициониране (GPS).

Ежегодно, през летния сезон – в периода от м. юни до края на м. август, органите на държавния здравен контрол извършват мониторинг и оценка на качеството на водата за къпане в определения пункт на зоната.
КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ:


 • Министерство на здравеопазването (МЗ), Регионална здравна инспекция – Добрич (РЗИ-Добрич);

 • Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморския район – Варна (БДЧР-Варна).


Регионалната здравна инспекция извършва мониторинг на качеството на водите за къпане по показателите на Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за управление качеството на водите за къпане и за отмяна на Директива 76/160/ЕИО (ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 37) и Наредба № 5 за управление качеството на водите за къпане (ДВ, бр.53/2008 г.); създава и поддържа база данни за извършения през сезона мониторинг; извършва оценка на качеството на водите за къпане и ги класифицира, съгласно нормативно определените критерии и процедури.

Министърът на здравеопазването и министърът на околната среда и водите и техните регионални структури са длъжни да предприемат всички реалистични и пропорционални мерки, които считат за подходящи за увеличаване броя на водите за къпане, класифицирани като "отлични" или "добри".

Профилите на водите за къпане се изготвят, преразглеждат периодично и актуализират от РЗИ, със съдействието на БДЧР, която предоставя всички данни от извършваните от басейновата дирекция мониторинг, оценки и други дейности в изпълнение изискванията на Закона за водите, които имат отношение към водите за къпане.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С РЗИ – ДОБРИЧ: телефон - 058/588 614;

e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg


КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ВОДАТА ЗА КЪПАНЕ: на база резултатите от провеждания мониторинг на качеството на водата в зоната за къпане в рамките на четиригодишен период и оценката, извършена съгласно изискванията на европейското законодателство, същата е класифицирана като зона с добро качество на водата.
ПОСЛЕДНО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛА: профилът е изготвен през 2011 г. Ежегодно е допълван с актуална информация и данни, а през 2015 г. и с първата категоризация на водите в зоната за къпане.
СЛЕДВАЩО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛА: съгласно изискванията на действащото законодателство и настоящата категоризация на водите в зоната за къпане се налага преразглеждане на профила не по-рядко от 4-годишен период, освен в случай на промяна в категорията, естеството и степента на замърсяване.
ОПЕРАТОР НА ПЛАЖА:

Неохраняем плаж


РАЗПОЛОЖЕНИЕ:

Зона "Болата” е разположена от северната страна на нос Калиакра и представлява малко заливче с пристан. От двете страни на зоната и плажната й ивица се издигат стръмни ръждиво-кафеникави скални образувания с издълбани в тях пещери. В местността около зоната протича малка река, която се подхранва от множество извори. На мястото, където тя се влива в морето, се образува лагуна.


ПЛОЩ (ГРАНИЦИ) НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ В РАМКИТЕ НА ПОВЪРХНОСТНИЯ ВОДЕН ОБЕКТ


ОПИСАНИЕ НА ЗОНАТА

Това е една от най-живописните зони по Черноморското крайбрежие, Уникална е с това, че е част от единствения резерват в България, включващ част от акваторията на морето, който обхваща както красивия плаж, така и околните скали и малката река.

Достъпът до зоната е свободен, теренът е хълмист, с преобладаваща тревиста и дървесна растителност. Заобикалящите зоната скални масиви са допринесли за каменистата на места структура на плажа. Дължината на плажа достига 412 метра, а максималната ширина 110 метра.

Бреговата зона е полуестествена – изградени са две буни.

Дъното е равно и пясъчно, с развита водна растителност от водорасли.

Средната дълбочина на водата за къпане е около 1,2 метра. Разликата между приливите и отливите е несъществена – Черно море е определено като безприливно, съгласно доклада на БДЧР-Варна по Рамковата директива за водите.

В разгара на сезона - от средата на месец юни до края на месец август, плажът ежедневно се посещава от голям брой летовници (300 до 500) през най-благоприятното за плаж време на деня). Замърсяването на водата от прекомерната експлоатация на плажната ивица е сведено до минимум: за плажуващите са осигурени душове и тоалетни, чиито отпадни води се отвеждат в септични ями; сметосъбирането се извършва от общината, а поддържането на плажната ивица - на доброволни начала от фирмата, експлоатирала заведението на плажа.

Водата се ползва основно за къпане, но е известна и като място за гмуркане и риболов. Няма обособена зона за воден спорт.


Зоната попада в района на метеорологична станция – Калиакра, извършваща измервания за НИМХ-Варна, като данните от нея сочат, че за 2016 г. средната годишна сума на валежите е 359.7 л/кв. м и е най-малка спрямо отчетената през 2016 г. от останалите станции по Северното Черноморие. Измереното най-голямо количество валеж за денонощие е 28.8 мм и е най-малко спрямо отчетеното през периода останалите станции (значително понижено спрямо 2015 г.). Месецът с най-много валежи е януари, а с най-малко – декември.

Измерената температура на морската вода в зоната се характеризира със следните параметри: • минимална – 20°С

 • максимална – 28°С

 • средна – 25.16°С

Същите са изчислени на база измерени стойности на температурата на морската вода в процеса на пробонабиране през сезон 2016 г.
РАЙОН НА ВЛИЯНИЕ

RiverBasinDistrictID - BG2BS000

RiverBasinDistrictName - Black sea Basin District

WaterBodyID - BG2BS000C1003

WaterBodyName - from v. Kamen bryag to c. Kaliakra
Равнище на натиска от точкови източници на замърсяване:

В района, в близост до зоната е идентифициран един точков източник на замърсяване – ПСОВ на КК „Русалка”, която се разглежда като значим точков източник. Станцията работи на сезонен режим. В нея е предвидено да се извършва механично пречистване - емшерови кладенци. Същите са разположени на скална тераса, като районът е труднодостъпен. Няма постъпили данни за водни количества или за качество на заустената отпадъчна вода и поради тази причина оценка на антропогенния натиск не може да бъде направена.

През 2016 г. не е установено изтичане на отпадъчни води от изхода на ПСОВ в Черно море. Установената през 2015 г. авария на колектора, служещ за довеждане на отпадъчните води от КК „Русалка” до ПСОВ е отстранена, колекторът е отремонтиран и изтичането на отпадни води е преустановено.

Във връзка с идентифициране на ПСОВ като потенциален източник на замърсяване, който би могъл да доведе до отклонения в качеството на водата в зоната за къпане и с оглед необходимостта от предприемане на своевременни и адекватни мерки за предотвратяване или ограничаване неблагоприятните последици за здравето, експлоатиращата организация има ангажимент своевременно да уведомява компетентните органи в случай на авария или друга необичайна ситуация, предполагаща отклонения от нормалната експлоатация на съоръженията и възникване на реален риск от изпускане на непречистени отпадъчни води, които да повлияят неблагоприятно зоната за къпане.

В района на влияние няма други повърхностни води, които могат да окажат негативно влияние върху зоната.
Равнище на натиска от дифузни източници на замърсяване:

Преобладаващо земеделската земя в района включва неполивни ниви.

Резултатите от прилагането на модифициран LandUseSimplifiedIndex (LUSI-индекс) за периода 2010-2013 г за ВТ BG2BS000C003, понастоящем ВТ BG2BS000C1003, показват, че дифузни източници на натиска са населените места и земеделските земи (преобладаващо земеделската земя в района включва неполивни ниви). Оценката на въздействието от земеползване (селскостопански земи, индустриален тип земеползване и урбанизирани територии) показва минимален риск за неблагоприятно повлияване на крайбрежното водно тяло - корекционният коефициент за това водно тяло е равен на 1, крайната стойност на индекса е 1. Състоянието в резултат от натиска на дифузните източници е определено като „много добро”.
ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА ПРОЛИФЕРАЦИЯ НА ЦИАНОБАКТЕРИИ: липсват достатъчно мониторингови данни на този етап за оценка и прогноза относно честота и степен на проявление.
ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА ПРОЛИФЕРАЦИЯ НА МАКРОВОДОРАСЛИ И ФИТОПЛАНКТОН:

На този етап няма достатъчно мониторингови данни, за да се направи реалистична оценка на потенциала за пролиферация.

Възможни са процеси на еутрофикация при тихо и топло време, най-често в периода юли - септември, във връзка с това е необходимо почистване на водата и бреговата ивица.

През 2013 г. и 2014 г. и 2015 г. е извършен мониторинг от Институт по океанология към БАН, гр. Варна. По отношение на фитопланктона ВТ BG2BS000C003 за 2013 г. е оценено в добро състояние, а за 2014 г. и 2015 г. - в умерено състояние.

Оценката на екологичното състояние в ПУРБ е направена по данни за биологичен елемент за качество (БЕК) макрозообентос (МЗБ), а тази за 2015 г. - на база пълен мониторинг на БЕК фитопланктон, макрофитобентос, макрозообентос и физико-химични елементи за качество. За определяне на екологичното състояние не са използвани данни за специфични замърсители, т. к. все още не са налични. Не е оценено химичното състояние, т. к. данните от проведения химичен мониторинг на приоритетни вещества все още не са налични. Добро е състоянието по наблюдаваните физико-химични елементи за качество, съпътстващи БЕК.

По данните от 2015 г. е установено подобрение в екологичното състояние на водно тяло BG2BS000C003 по БЕК макрозообентос, оценено като отлично. По БЕК макрофитобентос екологичното състояние е оценено като добро. Водното тяло е подложено на слаб антропогенен натиск, липсват големи емитери, заустващи отпадъчни води (единствен значим източник е ПСОВ Русалка, заустваща непречистени отпадъчни води). Възможно е да има наличие на неизвестни наземно-базирани и дифузни източници на замърсяване, както и трансграничен пренос на замърсители.


В хода на провеждания през сезона мониторинг се извършва визуална оценка на чистотата на морската вода и се следи за видими плаващи замърсители и необичайни вещества по повърхността и в горния воден слой - смолисти остатъци, стъкла, пластмаси, каучук или други отпадъци.
ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ КРАТКОТРАЙНО ЗАМЪРСЯВАНЕ:

В зоната не са наблюдавани необичайни ситуации, които биха могли да повлияят неблагоприятно качеството на водите за къпане. Не е регистрирана опасност от дифузно замърсяване и преливания, причинени от дъждове. Данните от проведения мониторинг върху качеството на водата не са регистрирали отклонения от здравните норми. В инспекцията не са получавани жалби и сигнали относно качеството на морската вода в зоната за къпане.

Досегашните наблюдения и проведената идентификация и оценка на причините за възможно замърсяване на водите в зоната не са показали риск от поява на краткотрайно замърсяване. В случай, че възникне такава опасност, са предвидени мерки за определяне характера, честотата и продължителността на инцидентното замърсяване, както и такива за определяне условията и причините, довели до него. Наред с това, от изключителна важност е предприемането на адекватни мерки за управление, с оглед своевременно предпазване здравето на къпещите се от неблагоприятното въздействие на възникналото замърсяване, мерки за информиране на обществеността, както и такива за предотвратяване, намаляване или премахване на причините или предпоставките за неговата поява.

Основните стъпки при евентуално влошаване качеството на водите за къпане, в резултат от краткотрайно замърсяване са: • осигуряване необходимото наблюдение в зоната;

 • допълнително пробонабиране и изследване на водата от нея, при необходимост увеличаване честотата на провеждания мониторинг;

 • прилагане на система за ранно предупреждение;

 • определяне характера и продължителността на възникналото замърсяване;

 • определяне евентуалните причини и предразполагащи условия за него;

 • предприемане на мерки за: предпазване здравето на къпещите; информиране на обществеността; предотвратяване, намаляване или премахване на причините и условията, довели до влошаване качеството на водата в зоната;

 • определяне на отговорни лица и график за предприемане на конкретни действия.

За осигуряване необходимата ефективност в работата по управление качеството на водите за къпане при подобни инциденти е важно прилагането на процедури за прогнозиране, намиране на правилните подходи и начини за решаване на проблемите, набелязване на конкретни действия и изготвяне на графици за тяхното изпълнение. Задължително се идентифицират органите и лицата, отговорни за реализирането на мерките, като се предоставят данни за контакт с тях.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница