Програма „ м-тел еко грант Резюмета на финалните програмни отчетиДата05.05.2017
Размер166.85 Kb.
ТипПрограма
Фондация „Помощ за благотворителността в България”

Програма „ М-Тел ЕКО Грант” 1. Резюмета на финалните програмни отчети


Име на организацията: Сдружение „Бъдеще за нашият роден край” - Белоградчик

Проект: “Изследване плътността на сухоземната костенурка в Западен Предбалкан и провеждане на информациона кампания сред местното население с цел опазването на вида”
Цел на проекта е опазване на сухоземната костенурка чрез привличане на обществения интерес към нейните проблеми, насърчаване на екологично поведение сред подрастващите и ромското малцинство, и включване на приоритетните и хабитати в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.
Дейности:

 • Практическо изследване и маркиране на сухоземната костенурка – бяха извършени 40 дни работа на терен в 5 общини по 8 във всяка една. При работата на терен маркирахме и засякохме GPS координатите на 49 костенурки, които открихме (приложение с размерите и GPS координатите на засечените и маркирани 49 броя костенурки). Установихме че костенурките се срещат повсевместно, но много рядко - в смесени ниско растящи широколистни гори, така в обработваеми площи /запуснати лозя, стари овощни градини и др./. Проведохме анкетиране сред местното население (111 анкетни карти) за наличието на костенурки в техните райони /както в свободни разговори така и в специално изготвена анкетна форма/.

 • Определяне на приоритетните местообитания – приоритетни за вида местообитания са ниските смесени гори, които за голямо съжаление се изсичат масово. Дървесината се използва основно за отопление от местното население. Има и доста бракониерска сеч.

 • Попълване на формуляри за НАТУРА сайтове – целия район, който изследвахме попада в една от двете или в двете дериктиви на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Направените изследвания имат важно значение за създаване на планове за управление

 • Работа и обучение с деца – проведохме обучение в маркирането, биологията, законовия статус на сухоземната костенурка с 38 деца - в общините Берковица, Чипровци и Белоградчик. Обучението на децата протече на терен, като в гр. Белоградчик им бе демонстрирано маркиране на сухоземни костенурки. Изнесени им бяха беседи за видовото разнообразие в региона, както и за значението на опазването на природата около нас.

 • Работа и обучение с ромското малцинство – беше проведено обучение на 15 роми в три общини – Берковица, Чупрене и Белоградчик. Те също получиха информация за маркирането, биологията, законовия статус на сухоземната костенурка и специално им бе обърнато внимание за пренасянето на болести /зоонози/ от костенурките на хората при тяхната консумация или използването на кръвта им за лечение.

Информационни дейности:

Излъчихме 12 пъти радиоклип и 7 ТВ излъчвания в – радио Скай и ТВВ Видин; бе направена публикация във вестник Видин и Белградин; подадохме информация за проекта както и за финансиращата дейност на донорската организация - www.belogradchik-bg.net, www.belogradchik.info. Отпечатахме и разпространихме 1000 бр. двустранен плакат; 1000 бр. стикери; 1000 бр. брошури на територията на 7 общини. Проведохме 7 презентаци в общините: Берковица, Георги Дамяново, Чипровци, Чупрене и Белоградчик, Димово и Ружинци. Отпечатахме и 50 бр. тениски с лика на шипоопашатата костенурка, която разпространихме сред роми, учениците и техните ръководители. Информацията в издадените и разпространените брошура и плакат е свързана с биологоята на костенурката, заплахата за нея (пожари, инфраструктура, урбанизация, събирането им за живи сувенири и за храна), както и за законовия статус по европейското и българското законодателство.
Промени спрямо първоначалния план - променихме обучението на роми в община Чипровци с обучение на роми в община Чупрене /поради липса на роми в община Чипровци/.
Промени, настъпили във финансовия план – преразход или остатък по някое от бюджетните пера за целия проект - няма.

Изготвил отчета: Тодор ТодоровИме на организацията: Сдружение „Байкария”

Проект: „Информационна кампания за опазване на природната среда, чрез устойчиво ползване на защитените територии и потребление на органични продукти”
Цели на проекта: промяна в обществената нагласа и разбиране по въпросите свързани с опазването на природата, чрез обявяването на защитени територии и разпространение, и потребление на органични продукти.
Проектни дейности:

1. Създаване на изложба, посветена на защитените територии и представянето й посредством среия от културни събития в София през месец юли 2009 г. Изложбата бе представена на няколко събития, предшестващи фестивала „Беглика ‘09”. Две от тези събития имаха музикален характер и бяха реализирани от музикалния лейбъл „Мерак Стандарт” в софийските клубове „Back stage” и “Inside”. По време на тези събития изложбата бе разположена пред входа на споменатите клубове и възможност да се запознаят с нея имаха както посетителите на музикалните събития, така и случайно минаващи граждани. Общия брой на посетилите изложбата в рамките на тези две събития е около 500 души.

Друго събитие, в рамките на което бе представена изложбата, е проведената в Полския културен институт (ПКИ) пресконференция посветена на фестивала „Беглика ‘09”. На пресконференцията присъстваха представители на различни медии, както и отделни граждани. След приключване на пресконференцията изложбата бе достъпна за посетителите на ПКИ за период от една седмица. Общия брой на посетилите изложбата в рамките на тези две събития е около 200 души.
2. Провеждане на основна комуникационна кампания – тази кампания беше проведена чрез няколко комуникационни канала чрез прессъобщения, банери, новини и активно присъствие в социалните мрежи Facebook, Myspace.

В резултат от проведената в ПКИ пресконференция кампанията бе отразена от основни електронни, печатни и интернет медии, сред които – RFI, БНР, радио „Христо Ботев”, avtora.com, events.dir.bg, svejo.bg, btv.bg, bluelink.net и др.

Чрез рекламата с банети тип Pay-per-Click в интернет 1985 човека посетиха сайта на фестивала, а общото количество на импресиите бе  2 432 409. Подробно описание на медиите отразили събитието можете да откриете в приложения медиен мониторинг.
Около 2100 бяха посещенията произтекли от Facebook и Myspace мрежите. В социалните мрежи интереса и ангажитаността на членовете бе значително по-висока. Често се случваше дадена тема да се обсъжда широко, а много голяма част от гражданите лично посетиха фестивала и презентационния форум.
3. Органиране и провеждане на презентационен форум в рамките на фестивала „Беглика ‘09”. Презентационния форум в рамките на фестивала „Беглика ‘09” бе ключова дейност в реализацията на проекта. Целта на форума бе да бъдат запознати посетителите на фестивала с теми, свързани с природоопазвазването в България, защитените територии и природозащитното законодателство, промените в климата, ползването на алтернативни енергийни източници, навлизането на генномодифицирани храни в нашето общество, производство и консумация на органични продукти. Форумът протече под формата на презентации, лекции и дискусии. Продължителността на презентационния форум бе пет дни (5 – 9 август), а посетители на форума бяха представители на основните целеви групи, към които бе насочен проекта, а именно:

- upper-middle class хора с отношение към природата;

- музикални младежки микро култури;

- лидери на общественото мнение;

- местни хора и младежи.
Общата посещаемост на презентациите, включени във форума, е около 400 души. Успоредно с провеждането на форума бе показана и изложбата посветена на защитените територии в България, като тя бе видяна от повече от 2000 души посетили фестивала „Беглика ’09.
Изготвил отчета:

Васил ТодевИме на организацията: Сдружение “Обществен център за околна среда и устойчиво развитие” – гр. Варна

Проект: „Генно-модифицираните организми (ГМО) – невидимата заплаха”
Целта на проекта беше да се информират гражданите, производителите на селскостопански култури и храни от Североизточна България, както и контролните органи и медиите, за ГМО и здравните и екологични особености от тяхното освобождаване в околната среда

Проектът се реализира на територията на областите Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Търговище и Разград през периода юни – декември 2009 г.


Първият етап се състоеше в събиране и анализ на голям обем трудно достъпна информация, която впоследствие да бъде предоставена за публикуване и обществено обсъждане по време на информационни срещи със земеделски производители и контролни органи. С цел събиране на необходимата информация и изготвяне на анализ по Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ) бяха изискани резултатите от всички проби на хранителни продукти за ГМО през 2008 и 2009 г., извършени от Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) на територията на 6-те целеви области и Столичната РИОКОЗ. От Министерството на земеделието и храните и Министерството на околната среда и водите беше изискана информация за постъпилите искания и дадени разрешителни за отглеждане на ГМ-земеделски култури и освобождаване на ГМО в околната среда. На база получените данни беше направен изводът, че през последните две години у нас не би трябвало да се отглеждат генно-модифицирани земеделски култури.

За да провери официално предоставената информация, ОЦОСУР извърши собствени изследвания на три проби зърно от царевица от Добричка, Шуменска и Търговищка области и на една проба рапица от Търговищко. Зърното беше взето на случаен принцип от рентиери от трите области, които бяха запознати с целите на въпросното изследване и проекта. Анализите бяха извършени в независимата акредитирана лаборатория на „СЖС България” ЕООД във Варна. Резултатите показаха наличие на ГМО в царевичното зърно от Шуменско. Предоставянето на пробите в лабораторията и резултатът от изследванията бяха извършени в присъствието на медии и оповестени пред широката общественост чрез прессъобщения и интервюта. Събраната информация беше обобщена в анализ на ситуацията с разпространението на ГМО у нас.

За информационната кампания бяха отпечатани 7000 информационни брошури и 9 цветни пана (1м/2 м) за оборудване на мобилна изложба за ГМО. Паната и брошурите предоставят подброна информация за това какво е ГМО, за митовете и фактите относно ГМО, за разпространението на генно-модифицираните продукти в световен мащаб, за опитите с генно-модифицирани растения, проведени у нас в периода 1999 – 2004 г., за вредата, която нанасят ГМО върху биоразнообразието, хората и проблемите, които създава на фермерите
На интернет страницата на ОЦОСУР - www.ecovarna.info, бяха публикувани 15 статтии за опасностите, контрола и политиката в областта на ГМ храни и посеви. Част от материалите бяха преведени от публикации от сайта на «Грийнпийс». Беше съставена онлайн карта на България, в която беше нанесена събраната информация за наличие на ГМО в търговската мрежа и в околната среда във всяка от шестте целеви области. Изработени бяха допълнително още два сайта с информация само за ГМО и за проекта: http://www.kompira.co.cc/ и http://www.mamula.co.cc/
С цел участие на повече земеделски производители в организираните информационни дни за ГМО в шестте области, през периода юли – август бяха осъществени 5 срещи с представители на Областните служби за съвети в земеделието (с експерти от ОССЗ във Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград). Проведена беше комуникация по телефон и поща с експерти от ОССЗ – Силистра и представители на неправителствени организации от Шумен (Сдружение «Искам да знам»), Силистра (СНЦ «Свят за всички»), Търговище (Клуб на НСО), Разград (Център на НПО) и Добрич (Търговско-промишлена палата). Всички бяха запознати с проекта и предстоящите информационни срещи, за които разпратиха покана до свои партньори.

В периода 20 октомври – 6 ноември бяха проведени шест информационни срещи за ГМО във Варна, Добрич, Търговище, Разград, Силистра и Каолиново. Участие в тях взеха общо 188 земеделски производители, научни работници, представители на браншови, неправителствени организации и контролни органи, медии. Изложбата за ГМО от 9-те информационни пана беше видяна от близо 900 души, което представлява около 45% от предварително заложените цели. Цифрата предстои да се увеличава, тъй като и след края на проекта има планирани посещения. През януари изложбата предстои да бъде инсталирана в централните банкови офиси на SG Експресбанк във Варна и София. Предстоят още презентации в библиотека “Виделина” във Варна и в кафе и книги “Лавандула”.

Заключителната среща – семинар по проекта се проведе в София – на 3 декември. В нея взеха участие 25 представители на НПО, държавни институции, контролни органи, научни институти. В качеството си на лектори присъстваха: инж. д-р Светла Николова (Сдружение “Агролинк”), Илиян Илиев (Сдружение ОЦОСУР). Тяхната дейност беше подпомогната от д-р Юлия Енчева (Добруджански земеделски съюз – Ген. Тошево). Водещ и модератор на срещата бе Илиян Илиев (ОЦОСУР). Като представители на държавните институции в областта на контрола на ГМО присъстваха експерти от МОСВ и на МЗХ. Като представител на законодателната власт присъства депутатът Петър Димитров. Светла Николова запозна участниците със ситуацията в Европа и света по отношение на последните тенденции в областта на ГМО. Представители на МЗХ и МОСВ представиха предложението за промени в Закона за ГМО. Състоя се оживена дискусия по темата, както и по отношение на контрола на ГМО у нас и сътрудничеството между държавната и местна власт и НПО в тази област. Във втория панел от срещата представителите на НПО дискутирана основно методологията на работа с местните институции във връзка с контрола на ГМО. Участниците се обединиха около идеята за продължаване на информационната кампания и след края на проекта, като форма на обществен натиск за осъществяване на по-стриктен контрол от държавните институции върху разпространението на ГМО у нас. Бяха приети общи методи за действие и информиране на населението и изпълнителната и законодателна власти по отношение на ГМО.

Проведените информационни срещи и заключителен семинар предизвикаха широки обществени дискусии, в това число и медийни. По време на изпълнението на проекта бяха публикувани над 75 информационни материала по темата за заплахите от разпространението на ГМО в централни и местни медии и в Интернет.

Изготвил отчета:

Свилена Велчева – ГаневаИме на организацията: Българско дружество за защита на птиците

Проект: „Глас и взор за застрашените птици”
Цел на проекта беше: повишаване на информираността и обществената подкрепа за египетския лешояд и тръноопашатата потапница, което е основна сигурна гаранция за ефективното им опазване.
Дейности:

Общият брой на участниците в двете природозащитни бригади надхвърли 200 души. В „Източни Родопи” дейностите бяха: • Подхранване на лешоядите и поправка на оградата на площадката за подхранване

 • Мониторинг на гнездата на египетския лешояд

 • Почистване на района на природозащитен център източни Родопи, укритието за наблюдение на лешояди, пътеката до новото укритие и стария път за бунището

За „Атанасовско езеро”:

 • Ремонт на вече построените гнездови платформи за водолюбиви птици,

 • Създаване на подходящи места за гнездене на птиците чрез почистване на дигите от растителност и укрепването на някои от тях

 • Подновяване маркировката указваща границите на резервата,

 • Построяване на изкуствени платформи за гнездене на птици.

Участниците преминаха курс по проучване и опазване на водолюбивите и на грабливите птици, воден от професионални орнитолози. Курсът включваше както теоретични презентации, така и практически занятие по работа с GPS и оптична техника, провеждане на мониторинг, картиране, определяне на заплахи и провеждане на консервационни дейности. Доброволците се запознаха и със защитените територии и НАТУРА 2000 зоните в района на Бургаските езера и на Източните Родопи. Лагерът в поддържан резерват Атанасовско езеро се проведе в края на месец август, когато по прелетния път „Виа Понтика” преминават стотици хиляди птици. Наблюдението на хилядите прелитащи пеликани и щъркели е изключително преживяване и силно мотивира младите хора. След приключването на бригадите бе създадена специална тема във Facebook и форума към сайта на БДЗП, където участниците качваха снимки от събитието, обменяха мнения и коментари и поддържат контакт по между си. Това стана предпоставка и за ентусиазма на младежите, които месец по-късно организираха почистване на Природен парк „Сините камъни”, където, благодарение на изградените вече приятелски отношения, успяха да се съберат хора от различни части на България. Това е още едно доказателство за голямата ефективност на природозащитните бригади и важността им за формиране на природозащитната култура в младото поколение
Информационни дейности

Като една по-лесно достъпна дестинация и поради дългогодишната си традиция и известност бригадата на Атанасовско езеро събра повече хора, поради което и разходите за организирането и провеждането й бяха по-големи, но успехът й също! За 10 дена през лагера минаха над 150 души, а постоянно присъстващите бригадири бяха - 70. Три телевизионни екипа дойдоха да снимат на място, като репортажи за бригадата бяха излъчени по БТВ, М-Сат, СКАТ и Канал 0. За участниците бе впечатляващ и фактът, че представител на М-тел от Бургас присъства на откриването на бригадата и приветства всички доброволци за желанието им да се включват в подобни дейности.


Към информационните дейности по проекта спадат и:

 • Изготвянето и изнасянето на 20 мултимедийни презентации за заплахите, начина на живот и нуждата от опазване на египетския лешояд и тръноопшатата потапница в училищата в общините Бургас, Крумовград, Момчилград, Стамболово, Маджарово, Ивайловград, Кърджали.

 • Провеждане на 15 срещи с председателите на ловните дружества и

с общински еколози в общините Бургас, Крумовград, Момчилград, Стамболово, Маджарово, Ивайловград, Кърджали за популяризиране на нуждата от опазване на египетския лешояд и тръноопашатата потапница.

 • Изготвяне и разпространение на рекламни и образователни материали: 150 броя тениски, 1750 броя плакати, 2000 броя стикери, които се разпространяват сред целевите групи на проекта – доброволците участници в природозащитните лагери, учениците, ловците и общинските служители.

Беше създаден интернет сайт, посветен на египетския лешояд. Линк за него е поставен на главната интернет страницата на БДЗП (www.bspb.org). Беше проведенa силна медийна кампания преди, по време и след двете природозащитни бригади, като едни от най-атрактивните за широката общественост дейности по проекта.

За успехът свидетелстват резултатите – около 40 статии в електронните медии, без да включваме новините на хартиен носител, радиопредавания, репортажи на живо и др..

Относно медийното отразяване на целия проект – екипът е събрал архив от над 50 статии за него в медиите в Интернет пространството. Членовете на работния екип са участвали в над 10 радио интервюта и 3 телевизионни репортажа. Екип на Българска национална телевизия засне и излъчи филм за бригадата на Атанасовско езеро в рамките на предаването „За животните с любов” -http://bnt.bg/bg/productions/43/edition/4940/za_jivotnite_s_lubov_21_noemvri_2009


Благодарение на изградените добри отношения между БДЗП и Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите, бяха осъществени и 2 съвместни проверки за нарушения на българското природозащитно закондателство в района на град Бургас. По време на проверките бяха установени няколко такива нарушителя – ловци на диви пойни птици. Бяха им съставени актове, мрежите и кафезите бяха конфискувани, а използваните за примамка птици – освободени. Тези проверки са важна част от постигане на целите на настоящия проект, въпреки че не са пряко свързани с целевия вид – тръноопашата потапница. Те подобряват работните отношения между БДЗП и РИОСВ Бургас и съотетстват на целите на проекта, подкрепяйки устойчивите решения за съхранение на природата чрез участието на обществото и отговорните институци.
Отново благодарение на няколко проверки на екип на БДЗП, бе установен и опасен за мигриращите птици далекопровод, който се намира в близост до Бургаското езеро, което е ключово за тръноопашата потапница. Проучванията показаха, че най-потърпевши са преминаващите ежедневно от там розови пеликани. Бяха намерени 15 трупа. В определени случаи, електропреносната мрежа, може да бъде сериозна заплаха за всички мигриращи птици. Проблемът е в това, че понякога птиците не успяват да избегнат проводниците и се удрят в тях, което най-често води до смъртта им.

След установяване на опастността на далекопровода, бяха уведомени всички отговорни институции (РИОСВ, МОСВ, ЕВН). Надяваме се в първите месеци на 2010 г. Да бъде извършено обезопасяване на съоръжението, за да се предотвратят нещастните случаи.

На всики участници в срещите бяха раздадени информационни материали.
Има настъпили промени спрямо първоначалния план най-вече в графика и с минимални разлики в заложените разходи, но те не са повлияли на изпълннието на дейностите и постигането на целите

Нада Тошева

Изпълнителен директор на БДЗП

Име на организацията: сдружение “Зелени Балкани – Стара Загора”

Проект: „Белошипата ветрушка – без минало, но с бъдеще – първи стъпки за връщането на вида в България”
Цел на проекта беше изграждането на завършена и напълно оборудвана материална база за размножаване на белишипи ветрушки (Falco naumanni) с цел последваща реинтродукция на вида в населяваните от него местообитания в миналото.
Дейности:

- Оборудване на клетка за размножаване на белошипи ветрушки - тази дейност прерасна в реконструкцията на няколко съществуващи стари клетки в Спасителния център. От чисто козметични промени, заложени първоначално, екипът реши изцяло да реконструира и канализира няколко стари клетки в Центъра. Старите и твърде опасни за белошипите ветрушки клетки се превърнаха в удобен нов дом за ценните си обитатали. За целта бяха използвани опитът и идеите на водещи размножителни центрове в света.

- Оборудване на люпилна стая - закупени са инкубатор и люпилня Heka-favorit. В Центъра е налице първата истинска техника, подпомагаща успеха на размножаването на ветрушките.

- Оборудване на вивариум и инсектариум - от 20 двойки мишки в началото на проекта сега техният брой се е увеличил петорно и мишите семейства са малко повече от 100. Благодарение на грижите на доброволните сътрудници по проекта техният брой се увеличава непрекъснато, като това дава една сериозна хранителна база за бъдещите размножаващи се двойки ветрушки в Спасителния център.

- Поставяне на камери за видеонаблюдение - тази дейност също е изпълнена, а най-добре това ще си проличи през размножителния сезон, когато екипът и доброволците ще имат възможност за пръв път отблизо да наблюдават поведението на птиците. Това ще бъде уникално за България въобще.
Информационни дейности:

В началото на проекта от Германия бяха внесени четири птици от вида белошипа ветрушка. Тяхното пристигане в България беше отбелязано официално с присъствието на местни и национални медии, официално гости, включително и представители на М-Тел, както и „Мис България 2009” Антония Петрова, която стана лице на проекта и кампанията. Тя обеща да стане осиновителка на едната двойка и с това да допринесе за популяризирането на проекта и програмата. Събитието беше отбелязано в 27 печатни и web базирани и три електронни медии. Допълнително интервю се проведе с ръководителят на проекта в сутрешния блок на ТВ Стара Загора и радио Стара Загора. В средата на септември списание “Тема” публикува четири страници обширен материал за проекта на Спасителния център “Белошипата ветрушка – без минало, но с бъдеще”, финансиран от М-Тел Еко Грант, за грантовата програма и за дейностите на самия Център.В края на проекта екип на Спасителния център посети Симеоновград и Ивайловград, където пред над 100 представители на местната власт (еколози на общини, горски стражари, директори на училища) учители и ученици беше представен видът белошипа ветрушка и дейностите по проекта. Отделно плакатът и брошурите бяха раздадени в 7 аграрни аптеки и ветеринарни клиники в региона, както и в местните структури на ДАГ - регионалните горски стопанства и НВМС - ветеринарни лечебници. Плакати и рекламни брошури бяха поставени на публични места, като фоайето на община Свиленград и училище «Петър Берон» в Свиленград и читалище «Пробуда» в Ивайловград.
Промени спрямо първоначалнният план и целите няма. За съжаление непосилна се оказа задачата за оборудването на инсектариума, тъй като в рамките на проекта не можахме да намерим място в България, където легално да можем да закупим този вид храна. Все пак индикаторът, който си поставихме, а именно доброто здравословно състояние на белошипите ветрушки показва, че резултатите, постигнати при изпълнението на тази цел за повече от задоволителни.
Изготвил отчета: Христина КлисуроваСтр. от

Каталог: main pages -> si.php
si.php -> Computerworld
si.php -> Правила за провеждане на Новогодишна промоционална игра на м-тел Бизнес клуб Период за участие в Новогодишна промоционална игра на м-тел Бизнес клуб
si.php -> Аз, долуподписаният град/село
si.php -> Правила за провеждане на Новогодишна промоционална игра на м-тел Бизнес клуб Период за участие в Новогодишна промоционална игра на м-тел Бизнес клуб
si.php -> Инструкция за инсталирането ще намерите в Стъпка Ако версията на Вашия апарат е по-стара, можете да инсталирате сами по-нова от страницата на
si.php -> Правила за участие в Промоция на съдържание за изтегляне от Vodafone live! "Изтегли игра и спечели награда"
si.php -> Изменение и допълнение на Общи условия за взаимоотношенията между "Мобилтел" eад и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на "Мобилтел" еад по стандарти gsm и umts
si.php -> Application form
si.php -> Сп. Мениджър, брой 7, 2011, стр 44-46 Образованието във времето на новите технологии


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница