Програма " околна среда 2007 2013 г."страница1/13
Дата20.07.2018
Размер0.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Решения за

по-добър животОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕДокументът е изработен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”Съгласно Договор № Д-30-32/13.03.2013 г. за изпълнение на възложена обществена поръчка с предмет „Извършване на екологична оценка на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД
УПРАВИТЕЛ:

/ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТКОВ/

София

01.07.2013 год.
Съдържание

Списък на съкращенията: 4

Въведение 6

ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОПОС 2014 – 2020 г. 7

І. Съдържание и основни цели на ОПОС 2014 – 2020 г. и връзка с други планове и програми 7

І.1. Същност на ОПОС 2014 – 2020 г. 7

І.2. Приоритетни оси, специфични цели и допустими дейности 8

І.3. Връзка на ОПОС 2014 – 2020 г. с други планове и програми 21

І.3.1. Стратегии, планове и програми, които са ползвани като основа и насоки за изработване на ОПОС 2014 – 2020 г. и имат пряко обвързване в програмата 21

І.3.2. Други стратегии, планове и програми 22

ІІ. Аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на програмата 23

ІІ. 1. Текущо състояние на околната среда 23

ІІ.1.1. Климатични фактори и изменение на климата 23

ІІ.1.1.1 Климатични фактори на страната 23

ІІ.1.1.2. Изменение на климата 24

ІІ.1.1.3. Емисии на парникови газове (ПГ) 24

ІІ.1.2. Атмосферен въздух 25

ІІ.1.2.1. Емисии на вредни вещества във въздуха на национално ниво 25

ІІ.1.2.2. Емисии на вкисляващи вещества (SO2, NОx и NH3) 25

ІІ.1.2.3. Емисии на прекурсори на озон 25

ІІ.1.2.4. Емисии на вещества, прекурсори на ФПЧ10 26

ІІ.1.2.5. Качеството на атмосферния въздух 26

ІІ.1.2.6. Дял на населението, което живее при наднормени нива на замърсяване 26

ІІ.1.3. Води 26

ІІ.1.3.1. Повърхностни води 27

ІІ.1.3.2 Подземни води 27

ІІ.1.4. Геоложка основа 28

ІІ.1.5. Почви 28

ІІ.1.5.1. Земеползване 28

ІІ.1.5.2. Състояние на почвите 28

ІІ.1.5.2.1. Процеси на увреждане на почвите 29

ІІ.1.5.2.2. Замърсяване на почвите 30

ІІ.1.5.2.3. Наторяване на почвите 30

ІІ.1.5.2.4. Съхранение на забранени и негодни за употреба продукти за растителна защита 30

ІІ.1.5.3. Биологично земеделие 30

ІІ.1.6. Ландшафт 31

ІІ.1.7. Биологично разнообразие – растителност, животински свят, защитени зони и защитени територии 31

ІІ.1.7.1. Растителност 32

ІІ.1.7.2. Животински свят 32

ІІ.1.7.3. Защитени зони 32

ІІ.1.7.4. Защитени територии 33

ІІ.1.8. Културно-историческо наследство 33

ІІ.1.9. Отпадъци 33

ІІ.1.9.1. Битови и строителни отпадъци 34

ІІ.1.9.2. Отпадъци от батерии и акумулатори 34

ІІ.1.9.3. Отпадъци от електрическо и електронно оборудване 34

ІІ.1.9.4. Излезли от употреба гуми 34

ІІ.1.9.5. Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 34

ІІ.1.9.6. Отпадъци от моторни превозни средства 35

ІІ.1.9.7. Опаковки и отпадъци от опаковки 35

ІІ.1.9.8. Оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието 35

ІІ.1.9.9. Отпадъци от болнични заведения 35

ІІ.1.9.10. Опасни и неопасни отпадъци 36

ІІ.1.10. Вредни физични фактори 37

ІІ.1.11. Материални активи 37

ІІ.1.12. Население и човешко здраве 37

ІІ.2. Евентуално развитие на аспектите на околната среда без прилагането на програмата 38

ІІІ. Характеристика на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати 38

ІV. Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към програмата, включително отнасящи се до райони с особено екологично значение, като защитени зони по ЗБР 38

V. Цели на опазване на околната среда на национално и международно ниво и начина, по който са взети предвид при изготвянето на ОПОС 2014 – 2020 г. 38

VІ. Вероятни значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве при реализиране на предвижданията на програмата 39

VІІ. Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на програмата върху околната среда и човешкото здраве 43

VІІІ. Мотиви за избор на разгледаните алтернативи 43

ІХ. Методи за извършване на ЕО и трудности при събиране на информацията 43

Х. Мерки по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда по време на прилагането на програмата 44

ХІ. Заключение 44

ХІІ. Източници на информация 44

ХІІІ. Справка за проведените консултации 46

ХІV. Списък на експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО - с подписи на съответния експерт срещу раздела, който е подготвил 47

ХV. Декларации за независимост и компетентност на експертите по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 47

ХVІ. Приложения към доклада за екологична оценка 47

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЗАДАНИЕТО 48

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЗАДАНИЕТО 52

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница