Програма " околна среда 2007 2013 г."страница10/13
Дата20.07.2018
Размер0.81 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ІІ.1.9.2. Отпадъци от батерии и акумулатори


За извършване на дейностите по третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), лицата трябва да притежават съответните разрешения, издадени от компетентните органи.

С всяка изминала година системите за разделно събиране на НУБА, обхващат все по-голям брой общини, контейнери и места. Организациите по оползотворяване на отпадъци, разполагат контейнери за събиране на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори (НУПБА) и негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори (НУАБА). Контейнерите за събиране на НУПБА се разполагат най-често на местата за продажба на БА, административни сгради и училища.


ІІ.1.9.3. Отпадъци от електрическо и електронно оборудване


Събирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) е в зависимост от неговия произход и маркировка – от бита или извън бита, маркирано или немаркирано. Както през предходните години, така и през 2010 г. основното количество на събраното ИУЕЕО е от бита и не е маркирано – 42 052,03 т.

Тенденцията, най-голямото количество, събрано ИУЕЕО от бита, да е от категорията на големите домакински уреди, а най-малко - от категорията на медицинските апарати, се запазва и през 2010 г.


ІІ.1.9.4. Излезли от употреба гуми


Количеството на пуснатите на пазара гуми през 2011 г. е 24867.611 т.

Оползотворените излезли от употреба гуми (ИУГ), образувани от физически лица и предприятия на територията на страната, са 15745.812 т.

Постигнатата цел по оползотворяване на национално ниво е 63.32%.

ІІ.1.9.5. Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти


Събраните количества отработени масла за 2010 г. са вече докладвани за тримесечните периоди на същата година. Общото докладвано количество за събрани отработени масла от задължените лица за 2010 г. е 7 240.22 т. Наблюдава се и ръст на оползотворените масла, които са 45 % от пуснатите на пазара масла, с което не само се постига изпълнение на целта на национално ниво, но дори преизпълнение на целта с 10%.

За 2010 г. организациите по оползотворяване и лицата, които изпълняват индивидуално задълженията си за поредна година, декларират преизпълняване на целите си. За 2010 г. са изпълнени 64 % спрямо заложените 35 %.


ІІ.1.9.6. Отпадъци от моторни превозни средства


През 2010 г. количеството на събраните и разкомплектовани, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) от площадки за временно съхранение и центрове за разкомплектоване са 69 287 броя.

Сравнявайки данните с информацията от предходните три години се наблюдава тенденция, за увеличаване на количествата събирани ИУМПС.

Процентното съотношение на временно съхранени, обезвредени и оползотворени (в това число рециклирани, повторно употребени и друг вид оползотворени) материали и компоненти от предварително третираните ИУМПС за 2010 г. на национално ниво показва, че са оползотворени 92%, обезвредени (основния метод за обезвреждане е депонирането) са 7% и временно съхранени са 1% от получените материали и компоненти. От оползотворените материали и компоненти 89% са рециклирани, 1% са повторно употребени и 2% са оползотворени чрез други методи за оползотворяване.

ІІ.1.9.7. Опаковки и отпадъци от опаковки


По данни на НСИ най-голям в страната е делът на произведените стъклени опаковки (41%), следван от пластмасовите опаковки (27%). Най-голям е износът на стъклени опаковки (59%), а при вносът хартиените/картонени опаковки са с най-голям дял (31%), следван от пластмасови (26%) и стъклени опаковки (21%)

Най-голям е делът на потребените хартиени и пластмасови опаковки. Общото количество на потребените опаковки за 2011 г. е 314 639 тона.

Най-голям е делът на рециклираните отпадъци от хартиени/картонени опаковки, следван от делът на стъклени и пластмасови опаковки.

ІІ.1.9.8. Оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието


За 2010 г. 58 бр. градски пречиствателни станции за отпадъчни води от 25 бр. ВиК дружества са предоставили данни за количеството и качеството на образуваните утайки, за методите на тяхното стабилизиране, за начините на тяхното обезвреждане и оползотворяване. Докладваните пречиствателни станции са разделени според капацитета им, като за граница е приет капацитет от 300 кг биохимична потребност от кислород за 5дни (БПК5), съответстващ на 5000 еквивалентни жители.

ІІ.1.9.9. Отпадъци от болнични заведения


Съгласно данни, посочени в „Техническото ръководство за екологосъобразно управление на отпадъците от лечебните заведения”, прието на Шестата среща на страните по Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, приблизително 15-25% от общия поток отпадъци, които се генерират на територията на лечебните заведения са опасни, като от тях около от 10 до 15% могат да бъдат потенциално инфекциозни.

Към момента в България работи само един инсинератор – този в Александровска болница.


ІІ.1.9.10. Опасни и неопасни отпадъци


Те се образуват при следните икономически дейности:

 • Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности;

 • Горско стопанство;

 • Рибно стопанство;

 • Добивна промишленост;

 • Производство на хранителни продукти;

 • Производство на напитки;

 • Производство на тютюневи изделия;

 • Производство на текстил и изделия от текстил без облекло;

 • Производство на облекло;

 • Обработка на кожи;

 • Производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм;

 • Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк без мебели;

 • Производство на изделия от слама и материали за плетене;

 • Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон;

 • Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители;

 • Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти;

 • Производство на химични продукти;

 • Производство на лекарствени вещества и продукти;

 • Производство на изделия от каучук и пластмаси;

 • Производство на изделия от други неметални минерални суровини;

 • Производство на основни метали;

 • Производство на метални изделия, без машини и оборудване;

 • Производство на компютърна и комуникац. техника, електронни и оптични продукти;

 • Производство на електр. съоръжения;

 • Производство на машини и оборудване с общо и спец. предназначение

 • Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета;

 • Производство на превозни средства без автомобили;

 • Производство на мебели;

 • Производство, некласифицирано другаде;

 • Ремонт и инсталиране на машини и оборудване;

 • Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;

 • Събиране, пречистване и доставяне на води. Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води;

 • Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци;

 • Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали;

 • Строителство;

 • Дейности по предоставяне на услуги;

 • Търговия на едро с отпадъци и скрап.


В доклада за екологична оценка ще бъдат анализирани данните за опасните и неопасни отпадъци от НСИ за период 2008 - 2011 г.:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница