Програма " околна среда 2007 2013 г."страница11/13
Дата20.07.2018
Размер0.81 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ІІ.1.10. Вредни физични фактори


За ограничаване на вредното въздействие на шума в околната среда е приета Директива 2002/49/ЕО от 25.06.2002 г. за оценка и управление на шума в околната среда. Основните й изисквания са въведени в националното ни законодателство чрез Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и подзаконовата нормативна база към него.

В доклада за екологична оценка за целите на оценката на текущото състояние на околната среда по отношение на фактор „шум” ще бъде представена информация за нормите за шум, стратегическите шумови карти и планове за действие към тях за градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе, за основните пътни участъци от РПМ с трафик над 6 милиона МПС годишно, както и за Националната система за мониторинг на шума към Министерство на здравеопазването.

ІІ.1.11. Материални активи


В доклада за екологична оценка ще бъде направен анализ и оценка на текущото състояние на материалните активи, имащи отношение към предвижданията на ОПОС 2014 – 2020 г. Това са основно материалните активи, свързани с предвидените в програмата дейности по трите основни приоритетни оси – води, отпадъци и биоразнообразие.

ІІ.1.12. Население и човешко здраве


Съществуващото състояние се използва за анализ и оценка на здравни социално – икономически въздействия от ОПОС. Програмата е база и за определяне на ефективността на прогнозните мерки за профилактика на възможното неблагоприятно влияние на околната среда върху здравето на населението.

Основна категория, използвана при изчисляване на данните за населението от текущата демографска статистика, както и от преброяванията е „постоянното население”. От цялата съвкупност от демографски критерии и процеси се определят специфичните за страната, които определят основните проблеми. Такива в последните години са общо намаляване на населението, което към 31.12.2012 г. е 7 504 868 или с 0,8% по-малко от предходната година.В доклада за екологична оценка ще бъде представена информация и направен анализ по отношение на текущите стойности на показателите местоживеене на населението, гъстота на населението, разпределение на населението по пол и възраст, миграционни процеси – механичен прираст, раждаемост и естествен прираст, смъртност, здравно състояние на населението (заболеваемост).

ІІ.2. Евентуално развитие на аспектите на околната среда без прилагането на програмата


В подточката ще бъде извършен анализ на очакваното развитие на околната среда, в случай, че ОПОС 2014 – 2020 г. не се реализира. По този начин ще бъде оценено въздействието на т.нар. „нулева алтернатива” или отказът от реализирането на ОПОС 2014 - 2020 г. Ще бъде използвана следната таблична матрица:


Компонент/Фактор на околната среда

Евентуално развитие без прилагане на ОПОС 2014 – 2020 г.


ІІІ. Характеристика на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати


В точката ще бъдат идентифицирани вероятните засегнати територии и зони в резултат на прилагането на програмата. Специално внимание ще се обърне на зони и територии с особен статут – защитени зони по Закона за биологичното разнообразие, защитени територии по Закона за защитените територии, зони за защита на водите, обекти, подлежащи на здравна защита и др.

ІV. Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към програмата, включително отнасящи се до райони с особено екологично значение, като защитени зони по ЗБР


Ще бъде извършен анализ и оценка на съществуващите екологични проблеми, установени на различно ниво. В резултат на анализа, ще бъдат изведени и основни изводи за екологичните проблеми, за които разрешаване ще допринесе прилагането на ОПОС 2014 – 2020 г. Също така ще бъдат изведени изводи за възможността, определени съществуващи екологични проблеми да се задълбочат в резултат на прилагането на програмата.

V. Цели на опазване на околната среда на национално и международно ниво и начина, по който са взети предвид при изготвянето на ОПОС 2014 – 2020 г.


Целите на опазване на околната среда на национално ниво се съдържат в следните основните стратегии, програми и планове:

 • Национална програма за развитие: България 2020 – раздели 3 и 7 на Програмата;

 • Стратегически план за биоразнообразие 2011 – 2020 г.;

 • Трети национален план за действие по изменение на климата 2013 – 2020 г.;

 • Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух, 2007 г.;

 • Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор и План за действия към нея в краткосрочна (2013 – 2015 г.), средносрочна (2016 - 2021 г.) и дългосрочна (2022 – 2037 г.) перспектива;

 • Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010 – 2020 г.;

 • Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Република България за периода 2011 – 2020 г.;

 • Планове за управление на речните басейни на Източно беломорски, Дунавски, Западнобеломорски и Черноморски райони за басейново управление, 2010 г.

Целите на опазване на околната среда на международно ниво се съдържат в следните основните стратегии, програми и планове:

 • Стратегия „Европа 2020”;

 • Стратегия на ЕС за биологично разнообразие до 2020 г.;

 • Пътна карта за достигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, ЕК;

 • Пътна карта за ресурсно ефективна Европа, ЕС;

 • Бяла книга за адаптация към климатичните изменения;

 • План за опазване на водните ресурси на Европа до 2020 г. (Blueprint);

 • План за екоиновации до 2020 г., ЕС.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница