Програма " околна среда 2007 2013 г."страница12/13
Дата20.07.2018
Размер0.81 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

VІ. Вероятни значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве при реализиране на предвижданията на програмата


Въздействията върху околната среда и човешкото здраве ще бъдат оценени в съответствие със степента на подробност на предвижданията на програмата, в следните подточки:

VІ.1. Климатични фактори и изменение на климата

VІ.2. Атмосферен въздух

VІ.3. Повърхностни води

VІ.4. Подземни води

VІ.5. Геоложка основа

VІ.6. Почви

VІ.7. Ландшафт

VІ.8. Биологично разнообразие – растителност, животински свят, защитени зони и защитени територии

По отношение на защитените територии и защитените зони, съгласно Решение № ЕО-14/11.06.2013 г. ОПОС 2014 - 2020 г. е допустима при съобразяване на произтичащите от нея планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с:  • режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управление,

  • режимите на защитените зони, определени със заповедите по чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие.

Съгласно Решение № ЕО-14/11.06.2013 г. ОПОС 2014 – 2020 г. няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000, поради следните мотиви:

  • ОПОС 2014 - 2020 г. е изготвена на национално ниво в изпълнение на стратегия „Европа 2020” на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, представляваща документът, въз основа на който страната ни получава финансови средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие за този сектор за периода 2014 – 2020 г. ОПОС допринася за постигането на целите и приоритетите, посочени в редица европейски и национални стратегически документи, имащи отношение към опазването на околната среда, в частност биологичното разнообразие и към политиката по изменение на климата;

  • Програмата е стратегически документ, който дава общата рамка и ще се прилага за цялата територия на Република България, като ще финансира мерки в секторите „управление на водите”, „управление на отпадъците” и „опазване на биологичното разнообразие”, насочени основно към изпълнение на националните ангажименти, произтичащи от европейското законодателство в тези сектори и с принос към устойчивия растеж, представляващ една от целите на Стратегия „Европа 2020”;

  • ОПОС 2014 – 2020 г. ще допринесе, както за развитие на екологичната инфраструктура, така и за подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда, като фактор за по-добро качество на живот на населението. Реализирането на целите на всеки един от приоритетите („управление на водите”, „управление на отпадъците” и „опазване на биологичното разнообразие”) ще акумулира общ положителен ефект върху състоянието на компонентите на околната среда в страната;

  • Предвиденият в ОПОС 2014 – 2020 г. инвестиционен приоритет към ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” ще допринесе за намаляване и спиране загубата на биоразнообразие, чрез изпълнение на дейности за устойчиво управление, опазване и възстановяване в рамките на НЕМ. Изпълнението на мерките, заложени в тази ос, ще създадат условия за опазване на защитените видове и хабитати, дивата флора и фауна, състоянието на природния ландшафт и биологичното разнообразие.

VІ.9. Културно-историческо наследство

VІ.10. Отпадъци

VІ.11. Вредни физични фактори

VІ.12. Материални активи

VІ.13. Население и човешко здраве

По отношение на населението и човешкото здраве, ще бъде изпълнено изискването в т. 4 към т. І от Решение № ЕО-14/11.06.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, да бъде направен подробен анализ и оценка на потенциалния ефект и риск за здравето на хората, в т.ч.:  • Оценка на съответствието и координацията на стратегията на ОПОС 2014 - 2020 г. с целите на съответни национални стратегически документи, както и с други оперативни програми, за периода 2014 – 2020 г., които имат отношение към главните приоритети на ОПОС и най-вече на ОП „Региони в растеж” и ОП „Развитие на селските райони” (доколкото това е възможно в зависимост от етапа, на който се намира процеса на изработването им), по отношение мерките свързани с подобряване качеството на питейните води, предвидени и в трите програми;

  • Оценка на текущото състояние на околната среда и възможните рискове за здравето на хората;

  • Основни изводи по отношение изпълнението на целите и постигнатите резултати за подобряване състоянието на околната среда и отстраняване или редуциране на рисковете за човешкото здраве в резултат от изпълнението на дейностите, предвидени в ОПОС за предходния програмен период;

  • Очаквано положително въздействие върху състоянието на околната среда от изпълнението на предвидените по отделните приоритетни оси дейности в ОПОС 2014 - 2020 г. и очакваните във връзка с изпълнението им благоприятни въздействия върху средата за обитаване и живот и намаление на рисковите фактори, създаващи потенциален риск за здравето на хората;

  • Специално по отношение на приоритетна ос „Управление на води” ще се направи оценка, доколко предвидените дейности са приоритизирани правилно в съответствие с Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор, където е посочено, че първостепенен приоритет следва да бъдат инвестиционните проекти, произтичащи от изискванията на европейското законодателство, за осигуряване на качеството на питейната вода в съответствие с европейските изисквания. В това отношение ще се анализира още създадени ли са необходимите условия в ОПОС за периода 2014 – 2020 г. да не се допусне, както при изпълнението на ОПОС за предходния програмен период, при приоритизирането на нуждите и мерките в областта на водите, да се постави акцент преди всичко върху третирането на отпадъчните води (изграждане на канализационни системи и ПСОВ). Вследствие на този подход, дори и при т.нар. интегрирани водни проекти, основните дейности и средства се насочваха към решаване на проблемите с отпадъчните води, а дейностите и средствата, свързани с питейно-битовото водоснабдяване, се ограничаваха най-вече до подмяна на водопроводната мрежа в ограничени участъци, съпътстващо изграждането или реконструкцията на канализационната мрежа в рамките на населените места. Такива ограничени мерки в никакъв случай не решават проблемите с качеството на питейната вода за населените места и зоните на водоснабдяване като цяло, особено при някои видове замърсяване на питейните води (например с нитрати, манган, микробиологични замърсители др.), които изискват друг тип мерки (изграждане на нови водоизточници, съоръжения за пречистване и обеззаразяване на питейната вода, изграждане на довеждащи водопроводи до населените места и водопроводни връзки с други зони на водоснабдяване, учредяване на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците, спазването на режимите в тях при създадена възможност за компенсиране на евентуални загуби на собствениците на земи или извършващите дадени дейности на териториите на СОЗ, причинени от изпълнението на забраните и ограниченията в тези зони и др.);

  • Ще се има предвид, че Република България като страна членка на Европейския съюз е длъжна да осигури изпълнението на европейското законодателство в областта на питейните води. Министерство на здравеопазването като компетентен орган по прилагане на европейското и национално законодателство в тази област, в изпълнение на своите задължения по чл. 13, параграф 3 на Директива 98/83/ЕО за качеството на водата, предназначена за консумация от човека, е предоставило на Европейската комисия два национални доклада (за 2007 г. и за периода 2008 – 2010 г.) относно прилагането на директивата. В тези доклади са предоставени данни за резултатите от провеждания мониторинг на качеството на питейните води в страната и установените несъответствия с нормативните изисквания по показатели и зони на водоснабдяване през всяка от горецитираните години. В докладваната информация са поети и определени ангажименти по отношение на мерките, които е необходимо да се предприемат и сроковете, в които следва да се изпълнят, с цел изпълнение изискванията на законодателството в зоните на водоснабдяване, в които са регистрирани отклонения в качеството на питейната вода. Неизпълнението на европейското законодателство по отношение качеството на питейната вода създава реални предпоставки за започване на наказателна процедура срещу България от страна на ЕК.


По отношение на всеки компонент и фактор на околната среда, в т.VІ.1-VІ.13 ще бъдат оценени вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни, дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици, които се очакват при реализирането на програмата и нейните предвиждания.
VІ.14. Трансгранични въздействия върху околната среда на други държави

Предвижданията на проекта на ОПОС 2014 - 2020 г. по характер, същност и мащабност на предвидените дейности не предполагат възникване на трансгранични въздействия върху околната среда на други държави.В доклада за екологична оценка ще бъде подробно и задълбочено анализирана вероятността предвижданията и прилагането на програмата да доведе до въздействие по отношение на околната среда и човешкото здраве на територията на други държави.
VІ.15. Анализ и оценка на връзките между въздействията по отделните компоненти и фактори на околната среда
В подточката ще бъде анализирана връзката между въздействията върху отделни компоненти и по отношение на отделни фактори на околната среда и човешкото здраве.
VІ.16. Обобщени изводи за въздействията на предвижданията на ОПОС 2014 – 2020 г. върху околната среда и човешкото здраве
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница