Програма " околна среда 2007 2013 г."страница13/13
Дата20.07.2018
Размер0.81 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

VІІ. Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на програмата върху околната среда и човешкото здраве


Въз основа на резултатите от извършените анализи и оценки на вероятните значителни въздействия върху околната среда в резултат на реализирането на ОПОС 2014 – 2020 г., ще бъдат препоръчани мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране (ако се налага) на неблагоприятните последствия от осъществяването на програмата върху околната среда и човешкото здраве, групирани в мерки за отразяване в окончателния вариант на програмата и мерки за изпълнение при прилагането на програмата.

VІІІ. Мотиви за избор на разгледаните алтернативи


Предоставеният от Възложителя проект на ОПОС 2014 – 2020 г. не съдържа алтернативи, като някои от предвижданията – основно конкретни дейности за изпълнение на съответни специфични цели, предстои да се уточнят.

Основно в точката ще бъде направено сравнение на „нулева алтернатива”, представляваща отказ от реализирането на програмата, спрямо алтернативата програмата да се реализира в предложения си вид.

Предвид началния стадий на извършване на предварителната и екологична оценки на програмата, е възможно идентифициране на други алтернативи за предвижданията на програмата, които също ще бъдат анализирани по отношение на тяхното въздействие върху околната среда и здравето на хората.

ІХ. Методи за извършване на ЕО и трудности при събиране на информацията


Като обща нормативна база, касаеща ОПОС 2014 – 2020 г. ще се ползват ПМС №5/18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС за програмния период 2014 – 2020 г. и Решение на Министерски съвет (МС) № 328/25.04.2012 г. за одобряване на списъка с тематични цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г., списък с програми и водещо ведомство за разработване на всяка програма.

Основната цел на екологичната оценка е интегриране на въпросите на околната среда при подготовката на оперативната програма, осигуряването на високо ниво на опазване на околната среда и постигане на устойчиво развитие.

Основен подход, който ще се следва при изпълнението на поръчката, е изготвяне на документацията по екологична оценка (ЕО) при изпълнение на законовите и подзаконови нормативни изисквания по ЕО, както и наличните указания, ръководства и препоръки за извършването й на национално и европейско ниво.

Като обща методологична база ще се използва Ръководство на Европейската комисия за прилагане на Директива 2001/42/ЕС за оценката на въздействието на някои планове и програми върху околната среда (Commission's Guidance on the implementation of Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment), публикувано на интернет страницата на Европейската комисия.Ще се ползва следната специфична методологична база:

 • „Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете за КП, ОСП и ОПР за периода 2014 – 2020 г.”, фаза „Програмиране на фондовете към Общата стратегическа рамка”, одобрени с Протоколно решение по т. 7 от Протокол № 8 от заседанието на Министерски съвет на Република България, проведено на 01.03.2013 г.;

 • „Указания за предварителна оценка” (Guidance document on ex-ante evaluation), януари, 2013, публикувано на интернет страницата на Европейската комисия;

 • Ръководство за интегриране на изменението на климата и биоразнообразието в стратегическата екологична оценка (Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment), 2013 г., публикувано на интернет страницата на Европейската комисия.

В доклада за екологична оценка ще бъде направено подробно описание на използваните методи за извършване на екологична оценка.

Ще бъдат описани и срещнатите трудности при събиране на информацията, ако такива бъдат срещнати.

Х. Мерки по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда по време на прилагането на програмата


В точката ще бъде направено предложение за мерките и индикаторите по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда при прилагането на програмата, в т.ч. източниците на информация за отчитането и измерването им. Мерките ще бъдат предвидени като част от общата система за наблюдение и контрол на програмата. Ще се изложи и информация за начина на докладване по изискванията на чл. 30 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

ХІ. Заключение


Въз основа на анализите и оценките на въздействието върху околната среда и човешкото здраве на проекта на ОПОС 2014 – 2020 г., ще бъде направено заключение относно степента на очаквано въздействие на програмата и нейното съответствие с целите и нормативната уредба по опазване на околната среда.

ХІІ. Източници на информация


В точката ще бъдат включени всички използвани източници на информация за изготвяне на доклада за екологична оценка. Към настоящия момент са идентифицирани следните:

ХІІ.1. Информация, предоставена от Възложителя


 • Предварителна оценка на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г. (окончателен доклад), вкл. доклад за екологична оценка на програмата;

 • Становище по екологична оценка № 1-1/2007 г. на министъра на околната среда и водите, с което е съгласувана Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г.;

 • Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г;

 • Годишни доклади по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г. за 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г.;

 • Анализ на настоящата ситуация в сектори „Околна среда” и „Климатични промени” за период 2007 – 2012 г.;

 • Проект на Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г., 18 март, 2013 г.

ХІІ.2. Нормативна база


Ще се ползва следната специфична нормативна база при извършването на екологичната оценка на ОПОС 2014 – 2020 г.:

 • Закон за опазване на околната среда;

 • Закон за устройство на територията;

 • Закон за чистотата на атмосферния въздух;

 • Закон за водите;

 • Закон за горите;

 • Закон за защита на растенията;

 • Закон за биологичното разнообразие;

 • Закон за почвите;

 • Закон за защита от шума в околната среда;

 • Закон за управление на отпадъците

 • Закон за защитените територии;

 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;

 • Закон за опазване на земеделските земи и Правилник за прилагането му;

 • Закон за културното наследство;

 • Закон за защита при бедствия;

 • Закон за здравето;

 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

 • Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;

 • Подзаконови нормативни документи по опазване на околната среда, в т.ч. Наредби, Заповеди, Постановления;

 • Европейски директиви (не са изброявани поименно, тъй като са транспонирани в националното законодателство).

ХІІ.3. Други източници на информация, които ще бъдат ползвани:


 • Статистическа информация от НСИ и доклади на ИАОС за състоянието на околната среда;

 • Стратегии, планове и програми, съотносими с ОПОС 2014 – 2020 г.:

  • На ниво ЕС:

   • Стратегия „Европа 2020”;

   • Стратегия на ЕС за биологично разнообразие до 2020 г.;

   • Пътна карта за достигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, ЕК;

   • Пътна карта за ресурсно ефективна Европа, ЕС;

   • Бяла книга за адаптация към климатичните изменения;

   • План за опазване на водните ресурси на Европа до 2020 г. (Blueprint);

   • План за екоиновации до 2020 г., ЕС.

  • На национално ниво:

   • Стратегически план за биоразнообразие 2011 – 2020 г.;

   • Национална програма за реформи 2012 – 2020 г.;

   • Национална програма за развитие: България 2020;

   • Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.;

   • Трети национален план за действие по изменение на климата 2013 – 2020 г.;

   • Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух, 2007 г.;

   • Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г.;

   • Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 – 2022 г.;

   • Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор и План за действия към нея в краткосрочна (2013 – 2015 г.), средносрочна (2016 – 2021 г.) и дългосрочна (2022 – 2037 г.) перспектива;

   • Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010 – 2020 г.;

   • Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Република България за периода 2011 – 2020 г.;

   • Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море;

   • Планове за управление на речните басейни на Източно беломорски, Дунавски, Западнобеломорски и Черноморски райони за басейново управление, 2010 г.;

   • Общински програми за качество на атмосферния въздух;

   • Други.

 • Литературни източници на информация:

ХІІІ. Справка за проведените консултации


В раздела ще бъде представена справка за проведените консултации (съгласно утвърдена от Възложителя схема за провеждането им). Ще се използва следната таблична форма:
Получено становище от/

Дата на получаване

Бележки, препоръки, коментари, изисквания в становището

Начин на отразяване

Мотиви за избрания начин на отразяванеХІV. Списък на експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО - с подписи на съответния експерт срещу раздела, който е подготвил


В точката ще се представи табличен списък на експертите и ръководителя изготвили доклада за ЕО, в който всеки експерт удостоверява с подпис разработените от него раздели на доклада.

ХV. Декларации за независимост и компетентност на експертите по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми


Ще бъдат приложени собственоръчно подписани декларации съгласно изискванията на чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

ХVІ. Приложения към доклада за екологична оценка


Под формата на приложения към доклада ще бъдат представени копия на всички постъпили становища в резултат на консултациите. При изготвяне на доклада за екологична оценка може да бъдат приложени и други документи, свързани с доклада за екологична оценка на програмата;

Под формата на самостоятелно приложение ще бъде изготвено и представено нетехническо резюме на доклада за екологична оценка, изготвено на достъпен за обществеността език, в обем не по-малък от 10 на сто от обема на доклада. Освен текстовата част резюмето ще съдържа необходимите и налични нагледни материали (карти, снимки, схеми).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЗАДАНИЕТО


ВЪПРОСНИК ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ СТРАНА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗАДАНИЕТО ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОПОС 2014 – 2020 г.

Настоящият въпросник е изготвен с цел насочване на заинтересованите страни, в процеса по изготвяне на ОПОС 2014 – 2020 г., предварителната и екологичната оценка на програмата, при даването на становища по предложението за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка.

Отговарянето на идентифицираните въпроси ще допринесе за осигуряване на добро качество, пълнота и адекватност на доклада за екологична оценка.
Въпроси:

1. Кои други (освен изброените) стратегии, планове и програми на национално, европейско и международно ниво предлагате да бъдат анализирани към т. І.3. „Връзка на ОПОС 2014 – 2020 г. с други планове и програми” на доклада за екологична оценка? Моля за посочване на източника, в който са публикувани и начина за достъп до тях.

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. На кои аспекти от текущото състояние на околната среда, които е предвидено да се разгледат към т. ІІ.1. на доклада за екологична оценка, считате, че следва да се обърне по-голямо внимание? Моля посочете мотивите за това.

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Съществуват ли притеснения за Вас от значително засягане на определени територии и зони при реализиране на предвижданията на ОПОС 2014 – 2020 г.? Моля да ги посочите и да изложите Вашите мотиви за Вашите притеснения, за да бъдат отразени в т. ІІІ на доклада за екологична оценка.

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. На кои съществуващи екологични проблеми, чието разглеждане е предвидено за т. ІV на доклада за екологична оценка, считате, че следва да се обърне особено внимание? Моля да посочите Вашите мотиви за това.

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Кои национални и международни документи, поставящи цели по опазване на околната среда (освен посочените за разглеждане в т. V от предложението за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка), предлагате да бъдат разгледани, като спрямо тях бъде оценено и съответствието на ОПОС 2014 – 2020 г.? Моля да посочите Вашите мотиви, както и източника и начина за достъп до такива документи.

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. На кои прогнози на вероятните въздействия на ОПОС 2014 – 2020 г. според Вас следва да се обърне особено внимание в предвидената т. VІ на доклада за екологична оценка? В каква степен на подробност очаквате да се разгледат и оценят въздействията?

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Какви мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране (ако се налага) на неблагоприятните последствия от осъществяването на програмата върху околната среда и човешкото здраве считате, че следва да се предвидят (в предложената т. VІІ на доклада за екологична оценка)?

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Какви други (освен изброените в т. ІХ и ХІІ на настоящото предложение за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка) методи и източници на информация препоръчвате да бъдат използвани при изготвяне на доклада за екологична оценка?

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Имате ли предложения за алтернативи по отношение предвижданията на ОПОС 2014 – 2020 г., които да бъдат разгледани и оценени в доклада за екологична оценка? Моля да ги посочите.

…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10. Какви мерки по наблюдение и контрол на въздействията върху околната среда и човешкото здраве в резултат на прилагането на ОПОС 2014 – 2020 г. считате, че следва да бъдат включени към предвидената т. Х на доклада за екологична оценка?

…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЗАДАНИЕТО


РЕШЕНИЕ № ЕО-14/11.06.2013 г.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница