Програма " околна среда 2007 2013 г."страница2/13
Дата20.07.2018
Размер0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Списък на съкращенията:


АИС Автоматични измервателни станции

БА Батерии и акумулатори

БВП Брутен вътрешен продукт

ДМА Дълготрайни материални активи

ЕЗФРСР Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕК Европейска комисия

ЕС Европейски съюз.

ЕСФ Европейския социален фонд

ЕФРР Европейския фонд за регионално развитие

ЕФМДР Европейският фонд за морско дело и рибарство

ЗЗШОС Закон за защита от шума в околната среда

ЗЗ Защитена зона

ЗТ Защитена територия

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда

ИКТ Информационно-комуникационни технологии

IPCC Междуправителственият комитет по изменение на климата

ИУЕЕО Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване

ИУГ Излезли от употреба гуми

ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства

КАВ Качеството на атмосферния въздух

КФ Кохезионен фонд

МС Министерски съвет

МОСВ Министерство на околната среда и водите

МО Министерство на отбраната

МВР Министерство на вътрешните работи

МЗХ Министерство на земеделието и храните

МЗ Министерство на здравеопазването

МТИТС Министерство на труда, информационните технологии и съобщенията

МРР Министерство на регионалното развитие

МИЕТ Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МСП Малки и средни предприятия

МПС Моторни превозни средства

НИРД Научно изследователска и развойна дейност

НСЗП Национална служба за защита на природата (към МОСВ)

НИМХ Национален институт по метеорология и хидрология

НЕК Национална електрическа компания

НАСККАВ Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух

НДМА Недълготрайни материални активи

НПО Неправителствена организация

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори

НСИ Национален статистически институт

НПРД Национална приоритетна рамка за действие

НЕМ Национална екологична мрежа

ОПОС Оперативна програма „Околна среда”

ОП Оперативна програма

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПСПВ Пречиствателна станция за производствени води

ПВТ Подземно водно тяло

ПУЗЗ План за управление на защитените зони

ПУЗТ План за управление на защитени територии,

ПС Природозащитен статус

ПУРБ План за управление на речните басейни

ПРЗ Препарати за растителна защита

ПГЗ Потенциал за глобално затопляне

ПГ Парникови газове

ПУРН План за управление на риска от наводнения

РДВ Рамкова директива за водите

РДМС Рамкова директива за морска стратегия

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и водите

РДВ Рамковата директива за водите

РКОНИК Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата

РОУКАВ Район за опазване и управление качествата на атмосферния въздух

РПМ Републиканска пътна мрежа

СОЗ Санитарно-охранителни зониТЦ Тематична цел

Въведение


Заданието за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.) е изготвено в изпълнение на изискванията на чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО). Заданието е съобразено с изискванията на Решение № ЕО-14/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с което Министърът на околната среда и водите е постановил да се извърши екологична оценка на ОПОС 2014-2020 г. Решението е налично на интернет страницата на МОСВ на адрес: http://www.moew.government.bg/files/file/Industry/SEA/Precenki/2013/Reshenie-14-2013.pdf.
Заданието е изготвено на база на опита на независимите експерти, на които е възложено извършването на екологичната оценка на програмата, както и в съответствие с нормативните изисквания за извършване на екологична оценка в Закона за опазване на околната среда и водите и Наредбата за ЕО. Съгласно тези изисквания:

  • Докладът за екологична оценка се оформя като единен документ, който включва съдържателна част по чл. 86, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда; списък на експертите и ръководителя на екипа, изготвили доклада за екологична оценка; декларации на всеки от експертите (по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за ЕО); справка за проведени консултации и изразените при консултациите мнения, предложения, както начина на отразяването им; приложения;

  • Като самостоятелно приложение към доклада за екологична оценка се изготвя нетехническо резюме, в обем не по-малък от 10 на сто от обема на доклада. Резюмето съдържа необходимите нагледни материали – карти, снимки, схеми.

Заданието се предоставя от Възложителя на ОПОС 2014 - 2020 г. – Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” към Министерство на околната среда и водите на идентифицираните в Схемата за провеждане на консултации (изготвена като отделен документ съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3 от Наредбата за ЕО) с обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които могат да бъдат засегнати от реализирането на програмата, за техните становища, бележки и изисквания, които да бъдат отразени в доклада за екологична оценка.

За улесняване на идентифицираните в Схемата за провеждане на консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица, в рамките на извършването на екологичната оценка, към заданието е приложен и въпросник, насочващ към основните моменти от значение за изготвянето на доклад за екологична оценка с добро качество.

ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОПОС 2014 – 2020 г.

І. Съдържание и основни цели на ОПОС 2014 – 2020 г. и връзка с други планове и програми

І.1. Същност на ОПОС 2014 – 2020 г.


Република България към настоящия момент е в процес на подготовка за следващия програмен период на кохезионната политика на Европейския съюз. Основните цели, които следва да се постигнат през програмен период 2014 - 2020 г., са приоритетите на Европейския съюз, дефинирани в Стратегия „Европа 2020”, ориентирани към резултати, чрез които се постигат интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, в т.ч. опростяване и уеднаквяване на правилата, приложими за отделните фондове. Това е и разликата от реализиращите се и изпълняващите се към момента оперативни програми за програмен период 2007 – 2013 г. Управлението на средствата за следващия програмен период ще се извършва по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз на европейско ниво и в съответствие с Договора/Споразумението за партньорство на национално ниво.

Изготвянето на оперативните програми се основава на проектите на регламенти за фондовете, попадащи в обхвата на Общата стратегическа рамка на ЕС.

В проекта на Общ регламент за 2014 - 2020 г. са идентифицирани 11 тематични цели, с които държавите членки задължително следва да се съобразят в процеса на програмиране. Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” (ОПОС) е изцяло насочена към постигане на съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство в областта на околната среда и борбата с изменението на климата. Приоритетните оси на оперативната програма се насочени към изпълнението на инвестиционни приоритети, които допринасят за постигането на тематични цели 1 „Засилване на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите”, 5 „Насърчаване на адаптацията към изменението на климата, превенция на риска и управление” и 6 „Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност” от проекта на регламент относно общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Водещото ведомство за разработване на оперативната програма в сектор „околна среда” е Министерство на околната среда и водите.

ОПОС 2014 – 2020 г. е насочена предимно към изпълнение на приоритета за устойчив растеж на Стратегия „Европа 2020” и по-конкретно: по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, опазване на околната среда и предотвратяване на загубата на биоразнообразие, нови екологични технологии. ОПОС 2014 – 2020 г. е насочена към изпълнение на една от двете водещи инициативи на Стратегията – „Европа за ефективно използване на ресурсите”, като програмата ще допринесе също така и за намаляване на емисиите от парникови газове в страната (което ще подпомогне изпълнението на целта на стратегия „Европа 2020“ за 20 % намаляване на емисиите на парникови газове спрямо нивата от 1990 г.) и за изпълнението на целта за инвестиции в НИРД в размер на 3 % от БВП на ЕС.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница