Програма " околна среда 2007 2013 г."страница3/13
Дата20.07.2018
Размер0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

І.2. Приоритетни оси, специфични цели и допустими дейности


В проекта на ОПОС 2014 – 2020 г. са предвидени 4 приоритетни оси, като към всяка от тях са идентифицирани специфични цели и дейности за изпълнение на целите на програмата:

Приоритетна ос 1: ВОДИ

Приоритетната ос ще подпомага изпълнението на цели, посочени в Директива 2000/60/ЕО относно установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (Рамкова директива за водите (РДВ), Директива 2008/56/ЕО относно създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия (РДМС), както и на цели, посочени в: • Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на отпадъчните води от населени места;

 • Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека;

 • Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения.

Специфични цели по Приоритетна ос 1:

Специфична цел 1: Опазване и подобряване на състоянието на водните ресурси – съответства на инвестиционен приоритет 6.2. към Тематична цел (ТЦ) 6 (КФ). Посочените групи дейности към специфичната цел са:

1. Изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации с над 2 000 е. ж.

 • Изграждане на нови съоръжения за пречистване на отпадъчните води, съгласно изискванията на Директивата за пречистване на отпадъчните води и условията в разрешителното за заустване, вкл. осигуряване на по-строго пречистване с отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води за агломерации над 10 000 е.ж., заустващи в чувствителни зони;

 • Реконструкция на съществуващи ПСОВ, с цел пречистване на отпадъчните води до определените индивидуални емисионни ограничения, посочени в разрешителните за заустване;

 • Изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ;

 • Изграждане на отвеждащ колектор от ПСОВ до водоприемника на пречистените отпадъчни води;

 • Изграждане на главни колектори, а при необходимост и на канализационни помпени станции, които да събират отпадъчните води от съществуващи канализационни мрежи, заустващи без пречистване във водоприемниците;

 • Изграждане на нова канализационна мрежа при наличието на действаща ПСОВ, която отговаря на изискванията на Директивата и Разрешителното за заустване (или в случай че същевременно се предвижда изграждането на нова такава), с цел присъединяване на нови жители към канализационната система на агломерацията и осигуряване на достатъчно водно количество и товар на замърсяването за нормалната експлоатация на ПСОВ;

 • Подмяна на канализационни колектори с нови с по-голям диаметър, така че да се преустанови преливане през преливниците на отпадъчни води в сухо време или да се съобрази със съществено нараснало количество отпадъчни води, постъпващи в този клон;

 • Подмяна на съществуваща канализационна мрежа тогава, когато тя компрометира експлоатацията на ПСОВ или замърсява подземните води;

 • Изграждане/рехабилитация/реконструкция на съоръжения за третиране на утайки от ПСОВ и доставка на необходимо оборудване, вкл. на вече изградени ПСОВ, приоритетно за подобряване на качествените им показатели, с оглед последващото им използване за енергийни цели (като гориво от биомаса);

 • Изграждане и/или рехабилитация на водоснабдителни мрежи и ПСПВ, като компонент от проекти за интегриран воден цикъл (с оглед завършване на пълния воден цикъл);

 • Изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти (напр. ПСОВ, ПСПВ и помпени станции).

Бенефициенти: общини, с възможност на по-късен етап за асоциации по ВиК;

Основни целеви групи: населението в страната.

2. Доизграждане на системите за мониторинг на водите

2.1. Мониторинг на количественото състояние на водите

 • Извършване на проучване за оценка на точните нужди за доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на количеството на повърхностните и подземните води;

 • Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на количеството на повърхностните и подземните води, съгласно извършеното проучване и оценката от него: планиране и проектиране на разширяването (оптимизацията), изграждане на пунктове и станции, оборудване на съществуващи и на новоизграждани пунктове и станции с измервателни устройства и устройства за автоматично съхранение и/или предаване на данните, в т.ч. и измервателни устройства.

За мониторинг на количественото състояние на повърхностните води в страната, по експертна оценка е необходимо изграждането на нови 130 хидрологични станции, нови 280 нови дъждомерни пунктове, нови 80 снегомерни пунктове. Всички нови хидрологични станции трябва да имат и дъждомерен пункт. Необходимо е създаването на възможност за наблюдение на валежите площно на територията на страната, във връзка с възникване на екстремни ситуации, чрез закупуването и монтирането на не по-малко от 3 радарни станции, както и изграждането и оборудването на около 10 автоматични станции за мониторинг на трансграничните водни течения в близост до държавната граница.

За мониторинг на количественото състояние на подземните води в страната, по експертна оценка е необходимо изграждането на около 300 тръбни кладенеца, със средна дълбочина за различните водни тела между 15 и 150 м, с обща дължина повече от 15 000 м, като се има предвид и възможността за използване на съществуващите тръбни кладенци след тяхното възстановяване и прочистване.Освен това, станциите и пунктовете за мониторинг трябва да бъдат съоръжени със съвременни, автоматизирани измервателни прибори, като се изградят и сглобяеми помещения, ел. захранване, път за достъп и далекосъобщителна техника за предаване на данни. Следва да се изградят и приемателни центрове с компютърно и далекосъобщително оборудване за приемане на данните от оборудваните с автоматизирани прибори пунктове и станции, с приоритет да се монтират и съвременни измервателни устройства за измерване на място в останалите пунктове и станции. Необходимо е и закупуването на уреди за измерване на място, като преносими хидрометрични витла, кабелни хидрометрични уредби, нивомери и др.

Бенефициенти: МОСВ (дирекция „Управление на водите“).

Основни целеви групи: Басейнови дирекции, НИМХ, населението в страната.

2.2. Мониторинг на качеството на водите

 • Извършване на проучване за оценка на точните нужди за доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на химичното състояние на подземните води за всяко подземно водно тяло (ПВТ).

Проучването трябва да включва актуално състояние относно антропогенния натиск за всяко от 177 подземни водни тела (промишленост, депа за отпадъци, селско стопанство, транспорт и др.) и (потенциално) зависими от подземните води екосистеми (водни и земни). На тази база ще бъдат направени предложения за изграждане на нови тръбни кладенци и каптиране на извори (вкл. предложения за възстановяване на съществуващи тръбни кладенци, където е подходящо).

 • Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на химичното състояние на подземните води: изграждане на пунктове, оборудване на съществуващи и на новоизграждани пунктове с устройства за измерване, автоматично съхранение и/или предаване на данните.

За мониторинг на химичното състояние на подземните води в страната, по експертна оценка е необходимо изграждането и на не повече от 100 специални мониторингови пункта с обща дължина около 4 000 м и каптиране за мониторинг на около 300 естествени извора. Необходимо е и оборудване на някои от тях с автоматизирани измервателни прибори, като се изградят и сглобяеми помещения, ел. захранване, път за достъп и далекосъобщителна техника за предаване на данни.

 • Мобилни лаборатории и лабораторно оборудване и материали, обучение за работа със закупеното оборудване.

 • Необходимо е обновяване и модернизиране на лабораториите на ИАОС с нови средства за измервания. Ориентировъчно са необходими:

  • 5 бр. йонхроматографски системи за определяне на аниони и катиони във води;

  • 14 бр. анализатори за определяне на общ органичен въглерод/общ азот (TOC/TN);

  • 15 бр. стационарни кондуктометри;

  • 15 бр. портативни OXI – метри, рН – метри, кондуктометри;

  • 14 бр. спектрофотометри;

  • 8 бр. ICP-MS, 8 бр. газхроматографски системи;

  • 30 бр. мобилни лаборатории за системата на ИАОС. Автомобилната техника трябва да е с висока проходимост (най-добре тип пикап).

За осигуряване на качеството на измерванията и на безопасни условия на труд в лабораториите за води на ИАОС е необходимо да бъдат подменени по-голямата част от лабораторните камини. Ориентировъчно са необходими:

  • 61 бр. лабораторни камини за всички лаборатории от системата на ИАОС;

  • спомагателно лабораторно оборудване - термостати, термореактори, дейонизатори, вакуумизпарители, системи за микровълново разлагане, хладилници и специализирани шкафове за консумативи и химикали.

 • Изготвяне/осъвременяване на методики за мониторинг на водите и обучение за прилагане на методиките за извършване на мониторинг - за разработване и въвеждане на методи за определяне на приоритетни вещества и специфични замърсители във води и биота.

Бенефициент: МОСВ - ИАОС

Основни целеви групи: Басейнови дирекции, населението в страната.

2.3. Мониторинг на морските води и морска околна среда

 • доизграждане и оптимизиране на мрежите за мониторинг на морските води и морската околна среда, съгласно анализа и оценката на провеждания проучвателен мониторинг на морската околна среда, изграждане на пунктове и станции с измервателни устройства и устройства за автоматично приемане, съхранение и предаване на данни.

 • обновяване и модернизиране на оборудването за набиране на проби и анализ в експедиционни условия и обучение за работа със закупеното оборудване.

 • адаптиране на методиките за мониторинг към условията на Черно море по отделни показатели и индикатори за добро състояние на морската околна среда, обучение и обмен на информацията в рамките на членовете на Букурещката конвенция за опазване на Черно море от замърсяване.

Бенефициент: МОСВ (дирекция „Управление на водите”).

Основни целеви групи: Институт по океанология, Басейнова дирекция за Черноморски район, населението в страната.

Специфична цел 2: Подобряване на условията за намаляване на риска от наводнения и засушаване – съответства на инвестиционен приоритет 5.2. към ТЦ 5 (КФ). Посочената група дейности към специфичната цел е:

1. Създаване на оперативен център за управление на водите и предупреждение при наводнения и засушаване:

 • Планиране, проектиране и изграждане на „оперативен център за управление на водите и предупреждение при наводнения и засушаване”, чиято основна задача е да предоставя необходимата информация за управление на водите и предупреждение при наводнения и засушаване, чрез използването на нови технологии за оценка на водните ресурси в реално време. Планираните основни функции на този център са:

  • Да предоставя информация в реално време за количеството на водните ресурси;

  • Да предоставя краткосрочни, средносрочни и дългосрочни хидроложки прогнози за речния отток, с цел управление и превенция на риска от наводнения и засушаване;

  • Да изпълнява дейности, които се възлагат от ПУРН.

 • Осигуряване на системите за функциониране на оперативния център, а именно: системи и инструменти за ранно предупреждение, за подобряване на прогнозирането на риска от наводнения и засушавания и за подобряване управлението на риска от наводнения и засушавания;

Бенефициенти: МОСВ (дирекция „Управление на водите”).

Основни целеви групи: Басейнови дирекции, ИАОС, министерства (МО, МВР, МЗХ, МЗ, МТИТС), НИМХ, НЕК, областни управители, общини, населението в страната.

Специфична цел 3: Увеличаване на иновациите за ресурсна ефективност и по-чиста околна среда – съответства на инвестиционен приоритет 6.6. към ТЦ 6 (ЕФРР). Посочената група дейности към специфичната цел е:

1. Схема за екоиновации в сектор води:

В рамките на тази група дейности ще се подпомагат екоиновации, в областта на водите, които водят до намаляване на негативното влияние върху водите, увеличаване на устойчивостта към натиска върху водната околна среда или постигане на по-ефективно и отговорно използване на водните ресурси.В рамките на тази група дейности ще се подпомагат извършване на научни изследвания и разработване на иновативни технологични решения, повишаване на осведомеността, ИКТ, управление и обучение, необходими за разработване и въвеждане в действие на екоиновации, относно:

 • Повторна употреба и възстановяване качествата на вода;

 • Третиране на питейни и/или отпадъчни води, вкл. възстановяване на ресурси;

 • Управление на риска от наводнения и засушаване;

 • Управление на водите;

 • Интегриране на екосистемните услуги в управлението на водните ресурси;

 • Системи в подкрепа на вземането на решения и на мониторинга.

Бенефициенти: МСП, чийто основен предмет на дейност е свързан с управление на водите и/или превенция и управление на риска от наводнения и засушаване (с прилагане на финансови инструменти).

Основни целеви групи: населението и групи за действие (национални, регионални, местни), създадени за екоиновации в областта на управление на водите.

Други дейности:

Укрепване на капацитета за управление на водите:

 • Подготовка на планове, програми и др. документи, необходими за Партньорски споразумения за прилагане (напр. планове за изпълнение на директивата за пречистването на градските отпадъчни води);

 • Мерки за подобряване на административния капацитет за формиране и прилагане на политики в областта на управление на водите (напр. в областта на ценообразуване и възвращаемост на разходите, осигуряващи стимул за ефективно използване на водите), вкл. осигуряване на модели за управление на водите и обучение за работа с моделите, обучение за укрепване на административния капацитет;

 • Мерки за подобряване на административния капацитет за формиране и прилагане на политики в областта на превенция на риска от наводнения и засушаване и адаптацията към изменението на климата, вкл. осигуряване на модели за прогнозиране и оценки на водните количества, обучение за работа с моделите, обучение за укрепване на административния капацитет, вкл. за комуникации при кризисни ситуации;

 • Мерки за подобряване на административния капацитет за формиране и прилагане на политиката в областта на опазване на морската околна среда и интегрирането й с други политики (напр. политиките, отнасящи се до морската мрежа Натура 2000, борбата с климатичните промени, др.);

 • Разработване на нови и/или актуализация на съществуващи стратегически/ програмни документи и на съответните допълващи документи (ръководства, методически указания, проучвания и др.) като:

  • Трети ПУРБ за периода 2022 – 2027 г. (ще се разработва 2016 – 2021 г.);

  • Втори ПУРН за периода 2022 – 2027 г. (ще се разработва 2016 – 2021 г.);

  • Междинен преглед и оценка на изпълнението на Морската стратегия и програмата от мерки (ще се разработва 2017 – 2018 г.);

  • Документи за целите на политиката за изменение на климата (стратегии, планове, програми);

  • Обща стратегия за съвместното прилагане на Рамковата директива за водите (РДВ), Директивата за наводненията и Рамковата директива за морската стратегия;

  • Обща стратегия за съвместното прилагане на Рамковата директива за водите (РДВ), Директивата за местообитанията и Директивата за птиците;

  • Проучване и оценка на въздействието на човешката дейност върху качеството на повърхностните и подземните води, с цел планирането на контролен мониторинг на тези води.

 • Мерки за подобряване на управленския капацитет за формиране и прилагане на политиката във ВиК сектора (обучение за подобряване на мениджърски умения и за укрепване на административния капацитет, вкл. за комуникации при кризисни ситуации);

 • Мерки за международно сътрудничество при формиране и прилагане на политиката за управление на водите.

Бенефициенти: МОСВ (дирекции „Управление на водите”, „Политика по изменение на климата”, „Национална служба за защита на природата” по компетентност), асоциации по ВиК, оператори на ВиК мрежи, оператори на хидромелиоративни мрежи.

Основни целеви групи: МОСВ (дирекция „КВЕС”, дирекция „ПОС”), басейнови дирекции, ИАОС, РИОСВ, други министерства (МО, МВР, МЗХ, МЗ, МТИТС, МРР, МИЕТ), НИМХ, НЕК, областни управители, общини, населението в страната.
Приоритетна ос 2: ОТПАДЪЦИ

Приоритетната ос се основава на целите на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (Рамкова директива за отпадъците), която установява йерархията за управление на отпадъците и Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци.Специфични цели по Приоритетна ос 2:

Специфична цел 1: Устойчиво управление на отпадъците за ресурсно-ефективна и зелена икономика – съответства на инвестиционен приоритет 6.1. към ТЦ 6 (ЕФРР). Посочените групи дейности към специфичната цел са:

1. Инсталации и мерки съгласно йерархията за управление на отпадъците, нужни за подобряване управлението на битовите отпадъци и за изпълнение на законодателни изисквания:

 • Разширяване/подновяване на системите за събиране на битови отпадъци, като приоритет са общинските системи за разделно събиране на биоразградими отпадъци;

 • Изграждане на центрове за подготовка за повторна употреба;

 • Изграждане на инсталации за предварително третиране (сортиране, сепариране) на битови отпадъци, вкл. подобрения на изградени площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани битови отпадъци от домакинствата;

 • Изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци и на анаеробни и/или компостиращи инсталации за зелени отпадъци;

 • Изграждане на инсталации за предварително третиране (сортиране, сепариране) на опасни отпадъци от потока битови отпадъци (само на площадките, на които са разположени инсталации за предварително третиране или на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата);

 • Изграждане на други инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци;

 • Изграждане на инсталации за оползотворяване на биогаза в регионални депа за битови отпадъци и в стари общински депа за неопасни отпадъци, чрез производство на електрическа енергия или чрез улавяне и изгаряне;

 • Изграждане на съпътстваща инфраструктура към инсталациите (напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти;

 • Поетапно закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания.

Бенефициенти: Общини, регионални сдружения за управление на отпадъците; оползотворяващи организации за отпадъци от опаковки и МСП от сектор „отпадъци” (за дейностите, за които ще се прилагат финансови инструменти).

Основни целеви групи: Населението в регионите за управление на отпадъците.

2. Укрепване на капацитета за управление на отпадъците

 • Мерки за подпомагане формирането и прилагането на политики в областта на управление на отпадъците, като напр.:

  • изготвяне на система за определяне на такса битови отпадъци, на базата на количеството генерирани отпадъци, а не на база данъчна оценка на имотите;

  • разработване на нови и/или актуализация на съществуващи стратегически документи за управление на отпадъците (национални стратегии, планове за управление на различни потоци битови отпадъци, регионални планове за управление на отпадъците, други допълващи документи (ръководства, методически указания, проучвания и др.));

  • подготовка на планове, програми, анализи и др., необходими за Партньорски споразумения за прилагане (напр. планове за изпълнение на Директивата за депониране);

  • подобряване на наличната система за водене и предоставяне на информация за дейностите по отпадъците, съгласно законодателните изисквания (национални и на ЕС).

 • подготовка и провеждане на специфични програми за обучение (вкл. семинари) относно управлението на отпадъците, с цел укрепване на административния капацитет и подкрепа за правилно прилагане на изискванията за управление на отпадъците, вкл. изготвяне на необходимите обучителни планове и материали;

 • подготовка и провеждане на семинари и срещи за повишаване на информираността на населението и заинтересованите страни относно актуални теми за управление на отпадъците, вкл. изготвяне на информационни материали (справочници, брошури, карти и др.) за тази цел;

 • дейности за укрепване на капацитета на компетентните органи, отговорни за управление на отпадъците на национално ниво, вкл. дейности, свързани с обмяна на опит, добри практики и сътрудничество, вкл. изготвяне на необходимите обучителни планове и материали.

Бенефициенти: МОСВ (дирекция „УООП”), ИАОС, РИОСВ, общини (за регионални планове за управление на отпадъците).

Основни целеви групи: Населението в регионите за управление на отпадъците.

Специфична цел 2: Увеличаване на иновациите за ресурсна ефективност и по-чиста околна среда – съответства на инвестиционен приоритет 6.6. към ТЦ 6 (ЕФРР). Посочената група дейности към специфичната цел е:

1. Схема за екоиновации в сектор отпадъци:

В рамките на тази група дейности ще се подпомагат екоиновации, които: • с оглед намаляване на негативното влияние върху околната среда от отпадъците, водят до разработване на иновативни решения и технологии за намаляване на количеството на отпадъците чрез (1) предотвратяване образуването на отпадъци; (2) създаване на реална възможност за повторна употреба на продуктите или за удължаването на техния жизнен цикъл; (3) създаване на нови рециклируеми материали и/или подобряване на качествата и приложението на съществуващи такива;

 • с оглед по-ефективно използване на отпадъците като ресурс, водят до:

  • създаване на ресурсно - ефективни и иновативни продукти и/или услуги, които използват рециклируеми материали и/или

  • промяна при създаването (проектирането) на продукти и/или услуги, която води до по-малко потребление на ресурси през фазите на техния жизнен цикъл (т.е. при производството, дистрибуцията, употребата им) както и при излизането им от пазара (т.е. при тяхната повторна употреба и/или рециклиране) и по този начин прилагат практически концепция за жизнения цикъл (life-cycle approach).

Бенефициенти: МСП, чийто основен предмет на дейност е свързан с управление на отпадъците (с прилагане на финансови инструменти).

Основни целеви групи: Населението и групи за действие (национални, регионални, местни), създадени за екоиновации в областта на управление на отпадъците.
Приоритетна ос 3: НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Приоритетната ос цели основно да подпомогне изпълнението на ангажименти съгласно Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици, както и да допринесе за постигане на част от целите на Стратегия на ЕС за биоразнообразието до 2020.Специфични цели по Приоритетна ос 3:

Специфична цел 1: Ограничаване на загубата на биологично разнообразие – съответства на инвестиционен приоритет 6.4 към ТЦ 6 (ЕФРР). Посочени са следните групи дейности:

1. Мерки за ЗЗ от мрежата Натура 2000

1.1. Изпълнение на мерки от Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД):

 • разработване на Планове за управление на защитените зони (ПУЗЗ) по Директива 92/43/ЕИО и по Директива 2009/147/ЕО и определяне на необходимите консервационни мерки и мерки за предотвратяване на бъдещи негативни влияния върху защитените зони (ЗЗ) от мрежата Натура 2000 по Директива 92/43/ЕИО;

 • извършване, при необходимост, на допълнителни проучвания и изследвания за защитените зони по Директива 92/43/ЕИО и по Директива 2009/147/ЕО;

 • опазване, поддържане и възстановяване на видове и местообитания от мрежата Натура 2000, съгласно ПУЗЗ (и обхвата на ОПОС), опазващи и възстановителни и др. дейности, мерки във влажните зони, които попадат в мрежата Натура 2000 за опазване, поддържане и възстановяване, вкл. и за естествено задържане на водите, изграждане на зелена инфраструктура, дейности по поддържане на услугите, предоставяни от екосистемите, попадащи в обхвата на мрежата Натура 2000;

 • дейности по управление на ЗЗ от мрежата Натура 2000 (съгласно одобрени ПУЗЗ), като например:

  • подпомагане на наблюдението на режимите в ЗЗ от мрежата Натура 2000, вкл. изграждане на автоматични системи за дистанционно предупреждение и локализиране на нерегламентирани практики и/или нарушения (напр. бракониерство, нерегламентирана сеч на горски видове, нерегламентирано преминаване на МПС по горските пътища);

  • Закупуване на земя и осигуряване на ДМА и/или НДМА за целите на управлението на ЗЗ от мрежата Натура 2000;

  • Поставяне на забранителни знаци и обяснителни табели;

  • Изкуствено подпомагане на естествените популации в ЗЗ от мрежата Натура 2000 (напр. размножаване в изкуствени условия за обратно въвеждане на видове в тези зони).

 • Преглед и осъвременяване на Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000;

 • Анализи и проучвания на природозащитното състояние (ПС), целящи поддържане и обогатяване на базата от познания за биологичното разнообразие, които да подкрепят политиката в тази област със съвременни научни данни и информация;

 • Разработване/актуализация на Плановете за управление на защитени територии (ПУЗТ) за защитени територии, които са в обхвата на ЗЗ от мрежата Натура 2000 и изпълнение на мерки, заложени в тях, които се отнасят до:

  • анализ на наличната информация за съответната ЗТ и при необходимост допълнителни проучвания и изследвания;

  • срещи и консултации със заинтересовани страни;

  • опазване, поддържане и възстановяване на видове и техните местообитания и/или мерки за ограничаване на разпространението или отстраняване на неместен вид (с изключение на посетителска и административна инфраструктура).

Бенефициенти: МОСВ (дирекция НСЗП), структури/органи/звена, отговорни за управлението на ЗЗ от мрежата Натура 2000 в страната; за ЗТ – структури на МОСВ и МЗХ по компетентност.

Основни целеви групи: Засегнати групи в рамките на ЗЗ от мрежата Натура 2000 - население, икономически субекти, НПО, земеделски стопани, горски стопани, общински администрации от ЗЗ, включени в мрежата Натура 2000.

1.2. Проучване на разпространението, оценка на състоянието и опазване на видове и местообитания в ЗЗ от Натура 2000 в акваторията на Черно море:

 • изготвяне на методики за картиране и определяне на природозащитното състояние на видове и местообитания в защитени зони от Натура 2000 в акваторията на Черно море;

 • картиране, теренни проучвания/инвентаризации, вкл. осигуряване на техника и оборудване;

 • изготвяне на национални оценки за разпространение и референтни стойности за ПС на видове и местообитания в защитени зони от Натура 2000 в акваторията на Черно море;

 • опазване на морски екосистеми, попадащи в обхвата на ЗЗ от Натура 2000 в акваторията на Черно море.

Бенефициенти: МОСВ (дирекция НСЗП), структури/органи/звена, отговорни за управлението на ЗЗ от мрежата Натура 2000 в страната.

Основни целеви групи: Засегнати групи в рамките на ЗЗ от мрежата Натура 2000 - население, икономически субекти, НПО, земеделски стопани, горски стопани, общински администрации от ЗЗ, включени в мрежата Натура 2000.

1.3. Система за мониторинг на биоразнообразието:

 • разработване/актуализиране на национални методики за мониторинг и оценка на състоянието на видове/природни местообитания и извършване на теренни проучвания, във връзка с изискванията за докладване към ЕК, съгласно чл. 11 и чл. 17 от Директива 92/43/ЕИО и чл. 12 от Директива 2009/147/ЕО, вкл. обучение за прилагане на националните методики за мониторинг;

 • разширяване (оптимизиране) на схемите за мониторинг на биоразнообразието, вкл. осигуряване на техника, оборудване, материали и обучение за работа с техниката и оборудването, необходими за изпълнение на теренните наблюдения – уреди за картиране, регистрация на присъствие, фотодокументиране, морфологични измервания на биологичните обекти и измервания на параметри на околната среда.

Бенефициенти: ИАОС.

Основни целеви групи: Засегнати групи в рамките на ЗЗ от мрежата Натура 2000 - население, икономически субекти, НПО, земеделски стопани, горски стопани, общински администрации от ЗЗ, включени в мрежата Натура 2000.

1.4. Изпълнение на информационни и комуникационни мерки за мрежата Натура 2000 (вкл. такива от Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000), като например:

 • подготовка и провеждане на специфични програми (напр. за прокурори, съдии, журналисти) за обучение (вкл. семинари) за обучение (вкл. семинари) относно мрежата Натура 2000, с цел развиването на по-добър капацитет за насърчаване спазването на изискванията за управление на тази мрежа, вкл. изготвяне на необходимите обучителни планове и материали;

 • подготовка и провеждане на семинари и срещи за повишаване на информираността на населението и заинтересовани страни за мрежата Натура 2000 (вкл. и за морските ЗЗ от мрежата), вкл. изготвяне на информационни материали (справочници, брошури, карти и др.) за тази цел;

 • подробно разясняване на изискванията за опазване и възстановяване на видовете и местообитанията в мрежата Натура 2000, които трябва да се изпълняват от различни групи засегнати страни, представени в отделните защитени зони от мрежата, вкл. изготвяне на необходимите обучителни планове и материали;

 • дейности за укрепване на капацитета на органите, отговорни за популяризиране на мрежата Натура 2000 в страната, вкл. дейности, свързани с обмяна на опит, добри практики и сътрудничество във връзка с управлението на мрежата Натура 2000 (между тези, които управляват мрежата Натура 2000 и различните защитени зони в нея), вкл. изготвяне на необходимите обучителни планове и материали.

Конкретните допустими дейности в тази група мерки ще бъдат окончателно определени след одобрението (планирано за 2013 г.) на Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000.

Бенефициенти: МОСВ (дирекция НСЗП), МЗХ, общински администрации (чрез ОИЦ), структури/органи/звена, отговорни за управлението на ЗЗ от мрежата Натура 2000 в страната.

Основни целеви групи: Засегнати групи в рамките на ЗЗ от мрежата Натура 2000 - население, икономически субекти, НПО, земеделски стопани, горски стопани, общински администрации от ЗЗ, включени в мрежата Натура 2000.

2. Мерки, произтичащи от Стратегията на ЕС за биоразнообразието към 2020 г. и националното законодателство:

2.1. Изпълнение на мерки за борба с инвазивните чужди видове, като например:

 • превенция и ограничаване разпространението, отстраняване и предотвратяване на повторна поява на инвазивни чужди видове;

 • повишаване на информираността на населението и засегнати страни и изграждане на капацитет на органите, отговорни за планиране и изпълнение на мерките за борба с чуждите инвазивни видове , вкл. подготовка и провеждане на обучения и семинари, относно инвазивните чужди видове и борбата с тях, вкл. изготвяне на специализирани информационни и обучителни материали (ръководства, справочници, брошури, карти и др.) за тази цел.

Конкретните допустими дейности в тази група мерки ще бъдат окончателно определени след изготвянето (планирано за 2013/2014) и одобрението на Национална стратегия за инвазивните и чужди видове.

Бенефициенти: МОСВ (дирекция НСЗП).

Основни целеви групи: Население, икономически субекти, НПО, земеделски стопани, горски стопани, национални и общински администрации.

2.3. Изграждане на информационна система за генетичните ресурси и традиционни знания за тях:

 • Инвентаризация на генетичните ресурси на страната;

 • Създаване на регистър и база данни.

Бенефициенти: МОСВ (дирекция НСЗП), ИАОС.

Основни целеви групи: Население, икономически субекти, НПО, земеделски стопани, горски стопани, национални и общински администрации, лица съхраняващи генетични ресурси.

2.4. Подобряване на знанията за екосистемните услуги:

 • инвентаризация на екосистемните услуги, които следва да бъдат оценени и остойностени в страната;

 • изготвяне на национална методика за оценка на икономическата стойност на екосистемните услуги;

 • полагане начало на процеса на оценка и остойностяване на екосистеми и техните услуги, с цел въвеждане в националните счетоводни системи.

В рамките на тази група дейности, приоритетно ще се подготвят и финансират мерки за екосистемите и техните услуги, които попадат в обхвата на ЗЗ от мрежата Натура 2000.

Бенефициенти: МОСВ (дирекция НСЗП).

Основни целеви групи: Население, местни, регионални и национални власти, НПО, бизнес, земеделски производители, собственици на земи и гори.

Приоритетна ос 4: ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Основните цели на приоритетна ос 4 „Техническа помощ” на ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.” са: • Подкрепа за управлението и изпълнението на ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.”, посредством укрепване на капацитета на управляващия орган на програмата, както и на Комитета за наблюдение и различните под-комитети и работни групи към него и Комитета за избор и координация на проекти;

 • Гарантиране на популяризирането на оперативната програма сред бенефициентите на програмата и широката общественост и осигуряване на адекватна информация по отношение основните аспекти, свързани с изпълнението на програмата;

 • Укрепване на капацитета на институциите, отговорни за прилагането на политиката по опазване на околната среда.

Бенефициенти: Управляващият орган, бенефициентите, идентифицирани в рамките на приоритетни оси 1, 2 и 3, институциите, отговорни за прилагането на политиката по опазване на околната среда.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница