Програма " околна среда 2007 2013 г."страница9/13
Дата20.07.2018
Размер0.81 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ІІ.1.7.1. Растителност


В подточката в доклада за екологична оценка ще бъде представена обобщена за територията на страната информация за състоянието на растителността към настоящия момент, в т.ч. за българската водораслова флора, папратообразни и семенни растения, автохтонни видове, дървета, храсти и треви, плевели и рудерали, хибридни растения, изчезнали видове, ендемити, видове, включени в Червената книга, типовете природни местообитания и др.

ІІ.1.7.2. Животински свят


В подточката в доклада за екологична оценка ще бъде отразена обобщена за територията на страната информация за фаунистичното разнообразие, в т.ч. на гръбначните животни, безгръбначните животни, ендемичните родове, видове и подвидове животни. Ще бъде представена информация за тенденциите в състоянието на популациите на обикновените видове птици в България, животинските видове, обект на защита.

ІІ.1.7.3. Защитени зони


Защитените зони са територии, предназначени за опазване или възстановяване на благоприятното състояние на включените в тях природни местообитания, както и на видовете в техния естествен район на разпространение. България е на второ място в ЕС с процент от територията, която е в Натура 2000 (34,3% или 3 905 989 ха обща площ). Броят на одобрените с Решение на МС защитени зони за птиците по Директива 2009/147/ЕО е 118. Броят на одобрените с Решение на МС защитени зони за опазване на местообитанията по Директива 92/43/ЕО е 234. 13 защитени зони по двете директиви са с пълно съвпадение на границите. Одобрените със заповед на Мминистъра на околната среда и водите ЗЗ за птиците са 114 като, по отношение на ЗЗ за местообитанията няма издадени заповеди. Установеният по Директивата за хабитатите срок е 6 години след приемане на списъка със ЗЗ от ЕК. В България списъците са одобрени с Решения на МС - 122/2.03.2007 г., 661/16.10.2007г., 802/04.12.2007, след което са одобрени от ЕК през декември 2008 г. Впоследствие, с Решение на МС 811/16.11.2010 г., списъкът със ЗЗ е допълнен. Крайният срок за приключване на процеса по издаване на Заповеди за ЗЗ по Директивата за хабитатите е декември 2014 г. (източник на информация - МОСВ, ХІV-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.).

ІІ.1.7.4. Защитени територии


Към настоящия момент България има развита мрежа от защитени територии в европейски план, включваща 973 ЗТ с обща площ 583 876,3 хa, което представлява около 5,3% от територията и акваторията на страната. За сравнение, глобалната система от ЗТ покрива 5% от земната повърхност. Характерно за системата от ЗТ е, че значителна площ и висок относителен дял имат резерватите и националните паркове – ЗТ с по-голям обхват и по-строг режим на опазване и управление, който напълно изключва (в резерватите) или силно ограничава (в националните паркове) антропогенното въздействие. Двете категории обхващат над 280 000 ha, което е около 54% от общата площ на защитените територии. В България има 55 резервата с обща площ  77 000 ha и 3 национални парка с обща площ 193 047 ha.

Останалите категории ЗТ се разпределят както следва: природни забележителности – 344, природни паркове – 11, защитени местности – 525 (източник на информация - МОСВ, ХІV-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.).

От началото на 2012 г., са обявени общо над 20 нови защитени територии, в категорията „защитена местност” (1 ЗМ е прекатегоризираната БЗ на ПР„Персински блата” и 1 ЗМ е прекатегоризираната БЗ на резерват Ропотамо) и е увеличена площта на други 3 съществуващи защитени местности, с което, общата площ на мрежата от защитени територии е увеличена допълнително с над 1700 ха.

Също така, са заличени 2 бр. защитени територии, в категорията „природна забележителност” – долмени, поради това, че не могат да бъдат установени на терен. В резултат на горното, броят на защитените територии в България е достигнал 973. В настоящия момент се очаква да бъдат процедирани още над 30 броя предложения за нови защитени територии (източник на информация – МОСВ).


ІІ.1.8. Културно-историческо наследство


Културното наследство е неизменна част от околната среда и може да се определи като „антропогенна околна среда”. По тази причина, в оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” трябва да бъдат предвидени и инициативи и мерки, свързани със защитата и опазването на обектите на културното наследство.

В доклада за екологична оценка ще бъде представена кратка историческа справка и информация за културните ценности.

ІІ.1.9. Отпадъци


В доклада за екологична оценка ще бъде представена подробна информация за състоянието на управлението на основните типове и групи отпадъци, в т.ч. информация за напредъка към момента на дейностите по ОПОС 2007 - 2013 г., свързани с отпадъците. Предвидени са следните подточки, като за целите на настоящото задание е представена само резюмирана информация за съдържанието им:

ІІ.1.9.1. Битови и строителни отпадъци


Намаляването на образуваните битови отпадъци, което се наблюдава за последните четири години основно се дължи на: подобряване на системата за измерване на количествата отпадъци чрез монтиране на кантари на депата, засилен контрол от страна на заинтересуваните лица и др.; доизграждане и оптимизиране на системите за разделно събиране; въвеждане на икономически инструменти: допълнителни отчисления за всеки тон депониран отпадък и допълнителна продуктова такса за найлоновите торбички; изпълнение на мерки от „Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010 – 2020 г.)“ и намаляване на населението на страната. (ИАОС, Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда, 2012 г.)

От статистическите данни за последните 11 години може да се проследят основните тенденции в системата на сметосъбирането в страната. Броят на обслужваните населени места е увеличен близо 4 пъти, като след 2004 година се наблюдава устойчив растеж, който води до нарастване на процента на обслужваното население от 80 до 98.9 %.

В доклада за екологична оценка ще бъдат представени и анализирани тенденциите и по отношение на строителните отпадъци.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница