Програма „ региони в растеж" 2014-2020 г. Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура"Дата08.06.2017
Размер159.25 Kb.
ТипПрограма
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“Приложение № 6.1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на софтуерни продукти и компютърна техника за нуждите на ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик“

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик“ по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на софтуерни продукти и компютърна техника за нуждите на ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик“

в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0021-C01 „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“, по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.


ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в техническата документация или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички стоки трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия.


 1. Описание на обекта:


Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна"- гр.Пазарджик е разположена на обща площ от 285 836 кв.м, от която:

1. Застроена площ - 4 200 кв.м.

2. Открита спортна база - 5 300 кв.м.

3. Учебен кормилен полигон - 11 500 кв.м.

4. Парк с алеи и прилежащи пространства на сградите - 10 000 кв.м.

5. Учебно опитно земеделско стопанство / УОЗС/ обработваема земя - 254 836 кв.м.
Съществуващата учебна сграда се състои основно от два надземни етажа и един полуподземен етаж, като само в югоизточната част на сградата е изпълнен и частичен трети надземен етаж в рамките на подпокривното простарнство. Тя е с неправилна форма в план, доближаваща се до П-образна и е с общи габаритни размери в план 40,65/26,85м.Общата височина на сградата до корниз е от 8,45м до 8,60м. в зависимост от наклона на прилежащия терен. Измерена е светла височина на етажите от готов под до таван, съответно: полуподземен етаж — от 2,1м до 2,6м; първи етаж - от 3,3м до 4,3м; втори етаж - от 3,2м до 3,85м; частичен трети етаж -от 2,45м до 2,9м.

Кратко описание на предвижданията на проектното предложение:

Обект на интервенция в проектното предложение е Учебен корпус 2, чрез които ще се реализират мерките, одобрени за финасиране с АДБФП № BG16RFOP001-3.002-0021-C01 и предвидени в Обследването за енергийна ефективност на сградата като енергоспестяващи, както и мерките, предписани в Доклада от обследване за установяване на техническите характеристики на обекта, допринасящи за подобряване качеството на образователната среда и материалната база на учебното заведение.

Проектните дейности пряко си кореспондират с ефективното изпълнение на приоритетните направления за въздействие от Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020г., а именно:

-Осигуряване на качество и ефективност на ПОО; Подобряване на възможностите за достъп до ПОО; Подобряване на системата на професионалното образование и обучение, в контекста на ученето през целия живот; Засилване участието и отговорностите на всички заинтересовани страни за осигуряване на кадри с необходимата за икономиката квалификация.

Чрез реализацията на проектното предложение се постига устойчивост към изменението на климата и/или намаление на емисиите на парникови газове и ефективното използване на ресурси; предвижда рехабилитация и модернизиране на съществуваща база; води до спестена енергия/намалени емисии на CO2.


 1. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 1. Предметът на поръчката включва:

  1. доставка на софтуерни продукти и компютърна и друга техника, отговарящи на изискванията на възложителя;

  2. разтоварване в съответните помещения в сградата на ПГСС „Царица Йоанна“;

  3. монтаж на техниката и инсталиране на софтуерните продукти

  4. провеждане на обучение на служители от ПГСС „Царица Йоанна“ за работа със софтуерните продукти.


2. Описание на софтуерните продукти и компютърната техника за нуждите на ПГСС Царица Йоанна


по ред

Наименование на техниката и софтуерните продукти

Количество

Минимални изисквания към техниката

Оборудване за Училищна библотека

1

Настолен компютър/компютърна конфигурация/


1 бр.

Процесор: двуядрен, до 3.10GHz, 4МВ

Оперативна памет: минимум 4 GB 1600MHz, DDR3L

Памет: минимум 500 GB

Монитор: минимум 18 инча

Клавиатура и мишка

Оптично устройство: DVD записвачка2

Мултифункционално устройство /принтер, скенер и копир./, цветно


1 бр.

А3 формат цветна копирна машина, мрежов принтер, мрежов скенер, скорост на печат: 25 стр/мин цветно и черно/бяло, пълно автоматично двустранно копиране, автоматичен двустранен печат, автоматично двустранно сканиране, 2 касети за хартия, мултибайпас за 50 листа, маса, мимимум 2GB системна памет.

3

Софтуерен продукт, библиотечен


1 бр.

Обработка на книги

Софтуерният продукт да обхваща всички библиотечни процеси по комплектуването и обработката на фонд Книги

Извеждане на първична библиотечна документация без необходимост от закупуване и ползване на външни програми от офис пакета

Софтуерният продукт да обхваща всички библиотечните процеси по комплектуването и обработката на фонд Периодични издания.

Софтуерният продукт да автоматизира всички библиотечните процеси, свързани с въвеждането на статии от вестници и списания, аналитичното разкриване на части от книги и описанието на рецензии, и да предлага сервизните функции за тяхното поддържане.


Оборудване за Компютърен кабинет

4

Лаптоп


1 бр.

Процесор: двуядрен, до 3.30GHz, 6МВ

Оперативна памет: минимум 4 GB 1600MHz, DDR3L

Памет: минимум 500 GB

Екран: минимум 15 инчов

Оптично устройство: DVD записвачка

Допълнителни екстри: вградена камера, микрофон, четец на карти5

Проектор, мултимедиен


1 бр.

Технология DLP

Резолюция 1280 x 800 (WXGA)

Яркост (Режим с висока яркост) 3500 ANSI Lum.

Входни интерфейси HDMIx2,USB

Предназначение Образование, Бизнес

Друго HDMI x 2, Speaker(s)6

Мултимедиен екран


1 бр.

Екран: Tripod, 113" (1:1), 203.2 x 203.2 cm

Дисплей 1-chip DLP™ Technology

Оптимална резолюция: 1024x768 (XGA)

Максимална резолюция: 1920 x 1080(HDTV)7

Мултифункционално устройство /принтер, скенер и копир./, цветно

1 бр.

А3 формат цветна копирна машина, мрежов принтер, мрежов скенер, скорост на печат: 25 стр/мин цветно и черно/бяло, пълно автоматично двустранно копиране, автоматичен двустранен печат, автоматично двустранно сканиране, 2 касети за хартия, мултибайпас за 50 листа, маса, мимимум 2GB системна памет.

8

Сървър


1 бр.

Памет, MB 8GB (1x8GB);

Твърд диск:не по-малко от 2 диска х 1 TB

Оптично устройство SATA DVD-RW

Мрежа Dual-port 1GbE

Дисков контролер: SATA/SAS RAID контролер

Порт за отдалечено управление

Съвместими операционни системи Microsoft Windows Server, Canonical Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), VMware, Oracle Solaris

Софтуер за управление

Форм-фактор 5U Tower

Памет, слотове 16 DIMM slots for RDIMM, LRDIMM DDR4 Memory

Разширителен порт 6 Standard (4FH/HL, 2FH/FL)


9

Интерактивна дъска


1 бр.

Изисквания: висока резолюция, разпознаване на ръкописен текст, устойчива повърхност и издържливост на покритието, формат (4:3, 16:9), 2 писалки, които осигуряват функционалност на компютърна мишка (десен и ляв бутон, „drag and drop и т. н), разнообразие във възможностите за монтаж (скоби за окачване на стена, стенд на колелца за мобилност или комбинирани стойки с рамо за проектора). Технология: електромагнитна, размер, формат 79" диагонал, 4:3, работна площ 173,5 х 134 см. Резолюция 4 096 точки (линии) на инч вътрешна, изходна на 1,000 линии на инч (39.4 линии на mm)46 500 X 62 000; Скорост на проследяване 250 инча/секунда.

10

Монитори


11 бр.

мин 18.5"

Резолюция 1366X768

Динамичен контраст 5M:1

Яркост 200 CD/M2

Време на реакция 5 MS

Интерфейс D-SUB11

Софтуерени продукти


1 бр.

Софтуер полчаване на 11 точки

Програмен продукт за инсталиране на сървър за 11 терминала(клавиатура с монитор)12

Разгръщане на оборудване /суичове, мишки, клавиатури, кабели, слушалки, камери/


1 бр.

1.суичове:

16-Port 10/100Mbps Desktop Switch

- 16 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports, Supports Auto MDI / MDIX

- Green Ethernet technology

- IEEE 802.3x flow control

- Дизайн за поставяне на работен плот или окачване на стена

- Plug and play

2. мишки и клавиатури

Компактен дизайн

3. кабели

Вид: Ролка

Тип: FTP


Дължина: мин 305 m

Вид: Пач кабел

Тип: UTP

Дължина: мин 5 m

4. Слушалки - Моно слушалка с микрофон

Размер на говорителите - мин 28мм

Импеданс - 32 ома

Дължина на кабела - мин 2.9 метра

5. Камери

Резолюция на снимка: мин 0.3 megapixels

Резолюция на видео: мин 640 x 480 pixels


Оборудване за Конферентна зала

13

Лаптоп


1 бр.

Процесор: двуядрен, до 3.30GHz, 6МВ

Оперативна памет: минимум 4 GB 1600MHz, DDR3L

Памет: минимум 500 GB

Екран: минимум 15 инчов

Оптично устройство: DVD записвачка

Допълнителни екстри: вградена камера, микрофон, четец на карти14

Проектор, мултимедиен


1 бр.

Технология DLP

Резолюция 1280 x 800 (WXGA)

Яркост (Режим с висока яркост) 3500 ANSI Lum.

Входни интерфейси HDMIx2,USB

Предназначение Образование, Бизнес

Друго HDMI x 2, Speaker(s)15

Мултимедиен екран


1 бр.

Екран: Tripod, 113" (1:1), 203.2 x 203.2 cm

Дисплей 1-chip DLP™ Technology

Оптимална резолюция: 1024x768 (XGA)

Максимална резолюция: 1920 x 1080(HDTV)16

Мултифункционално устройство /принтер, скенер и копир./, цветно


1 бр.

А3 формат цветна копирна машина, мрежов принтер, мрежов скенер, скорост на печат: 25 стр/мин цветно и черно/бяло, пълно автоматично двустранно копиране, автоматичен двустранен печат, автоматично двустранно сканиране, 2 касети за хартия, мултибайпас за 50 листа, маса, мимимум 2GB системна памет.

17

Телевизор смарт


1 бр.

55" (139 см) 4K Android телевизор

4K Ultra HD Резолюция 3840 х 2160p

Честота на опресняване 1000 херца

HDR съвместимост (High Dynamic Range)

Цифрови тунери: DVB-C / DVB-T/T2 / DVB-S/S2

Гласово управление на бълг.език;

Вграден WI-FI достъп до интернет, WiFi Direct, Домашна мрежа

Лесна връзка с телефон/таблет: Photo sharing plus; Screen mirroring

Съвместимост с Bluetooth устройства: клавиатури, мишки, контролери, др.

Video & TV Side View - доп. функции и управление от смартфон, таблет, смартуоч

2x10W Bass Reflex говорители;S-Force Front surround; Clear Audio+; DSEE

USB HDD REC - запис върху външна памет

Входове: HDMI х 4, SCART, Component, Composite, USB х 3

Еко настройки; Елегантно скрити кабели в задния панел

Аксесоари в комплекта: Дистанционно у-е с гласово търсене


18

Озвучителна система1 бр.

2бр. тонколони с мощност до 300 W, удобни за пренасяне,

качествен звук

Активен смесителен пулт - 4 моно и 2 стерео входа, ефекти и USB вход

Комплект 3 вокални микрофона DM -3Оборудване за Учителска стая

19

Настолен компютър/компютърна конфигурация/


1 бр.

Процесор: двуядрен, до 3.10GHz, 4МВ

Оперативна памет: минимум 4 GB 1600MHz, DDR3L

Памет: минимум 500 GB

Монитор: минимум 18 инча

Клавиатура и мишка

Оптично устройство: DVD записвачка20

Мултифункционално устройство /принтер, скенер и копир./, цветно


1 бр.

А3 формат цветна копирна машина, мрежов принтер, мрежов скенер, скорост на печат: 25 стр/мин цветно и черно/бяло, пълно автоматично двустранно копиране, автоматичен двустранен печат, автоматично двустранно сканиране, 2 касети за хартия, мултибайпас за 50 листа, маса, мимимум 2GB системна памет.

Оборудване за Офиси

21

Настолен компютър /компютърна конфигурация/


7 бр.

Процесор: двуядрен, до 3.10GHz, 4МВ

Оперативна памет: минимум 4 GB 1600MHz, DDR3L

Памет: минимум 500 GB

Монитор: минимум 18 инча

Клавиатура и мишка

Оптично устройство: DVD записвачка


Мултифункционално устройство /принтер, скенер и копир./ черно/бяло


7 бр.

Формат А4 черно/бяло,

Касети за хартия 1бр.

Натоварване мин. 8 000 стр. месечно


Оборудване за Учебни кабинети

22

Интерактивна дъска


5 бр.

Изисквания: висока резолюция, разпознаване на ръкописен текст, устойчива повърхност и издържливост на покритието, формат (4:3, 16:9), 2 писалки, които осигуряват функционалност на компютърна мишка (десен и ляв бутон, „drag and drop и т. н), разнообразие във възможностите за монтаж (скоби за окачване на стена, стенд на колелца за мобилност или комбинирани стойки с рамо за проектора). Технология: електромагнитна, размер, формат 79" диагонал, 4:3, работна площ 173,5 х 134 см. Резолюция 4 096 точки (линии) на инч вътрешна, изходна на 1,000 линии на инч (39.4 линии на mm) 46 500 X 62 000; Скорост на проследяване 250 инча/секунда.

23

Лаптоп


7 бр.

Процесор: двуядрен, до 3.30GHz, 6МВ

Оперативна памет: минимум 4 GB 1600MHz, DDR3L

Памет: минимум 500 GB

Екран: минимум 15 инчов

Оптично устройство: DVD записвачка

Допълнителни екстри: вградена камера, микрофон, четец на карти24

Мултимедия /проектор и екран, комплект/


7 бр.

Мултимедиен проектор:

Технология DLP

Резолюция 1024 x 768 (XGA)

Друго HDMI x 1, Speaker(s)

Мултимедиен екран:

Екран: Tripod, 113" (1:1), 203.2 x 203.2 cm

Дисплей 1-chip DLP™ Technology

Оптимална резолюция: 1024x768 (XGA)

Максимална резолюция: 1920 x 1080(HDTV)


25

Екран, плазмен


5 бр.

Екран

Тип на екрана LED

Стандарти за безжична връзка

Wi-Fi Direct

USB порт

Ethernet


26

Програмни продукти за обучение


1 бр.

Програмни продукти за обучение по „Растениевъдство”,

„Растителна защита“, „Лозарство“, „Цветарство“27

Програмни продукти за обучение /комплект/


1 бр.

Програмни продукти за обучение по „Растениевъдство”, „Растителна защита“, „Лозарство“, „Цветарство“


28

Програмни продукти за обучение


2 бр.

Програмни продукти за обучение по „Технология на винопроизводството”, „Технохимичен контрол“, „Машини във винопроизводството“, „Микробиология“ /комплект/


Оборудване за Стая за деца със специални образователни потребности

29

Мултимедиен проектoр

1 бр.

Разстояние на проектиране: Нормално
Предназначение: Бизнес / Образование
Нативна резолюция: 854 x 480
Поддържани резолюции: 1280 x 800
Контраст: 1 000:1
Технология: DLP

30

Екран /проектор/1 бр.

Размери: 125х125cm
Формат:1:1
Цвят на тубуса: черен
Въртене на 360 градуса
Стабилна стойка с 3 крачета
Механично управление
Черна тръба с диаметър 7см

31

Ксерокс и скенер1 бр.

Тип: мастилено-струйно устройство

Възпроизвеждане до А4

Резолюция на принтиране до 4800 x 1200 DPI

Скорост на печат черно 9.9 IPM черно

Скорост на печат цветно 5.7 IPM цветно

Резолюция на сканиране до 1200 x 2400 DPI

Копиране без компютър; Автоматично поемане на хартия

Двустранен печат32

Настолен компютър/компютърна конфигурация/


1 бр.

Процесор: двуядрен, до 3.10GHz, 4МВ
Оперативна памет: минимум 4 GB 1600MHz, DDR3L
Памет: минимум 500 GB
Монитор: минимум 18 инча
Клавиатура и мишка:
Оптично устройство: DVD записвачка
Цвят: уточнява се с Възложителя съобразно интериора на помещението.


3. Техниката следва да отговаря на следните изисквания:

- Да бъде нова и неупотребявана;

- Да бъде със съвременен дизайн, безопасна, лесна за обслужване, удобна за работа, функционална.

4. Място на доставка: мястото на доставка и монтаж на техниката е сградата сградата на Учебен корпус №2 на ПГСС „Царица Йоана“, находяща се на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоана" №4

5. Срок на доставката: Срокът на изпълнение на доставката е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмената заявка на възложителя по съответната обособена позиция. В посочения срок следва да се изпълнят всички дейности по доставка, монтаж, инсталиране на софтуерните продукти и обучение на персонала.

6. Изисквания към изпълнение на поръчката:

6.1. Всички дейности по изпълнението на предмета на поръчката да се извършват въз основа на писмена заявка на възложителя;

6.2. Доставката на техниката, монтажа, инсталирането на софтуерните продукти и обучението за работа с тях да се извърши в срок съобразно техническото предложение на определения за изпълнител, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на заявката от изпълнителя.

6.3. Техниката да се достави в подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността на изделията при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение;

6.4. Всички разходи за транспорт, товаро-разтоварни работи и др., необходими за изпълнение на предмета на поръчката, са за сметка на избрания за изпълнител;

6.5. Ако при доставката на техниката се открият неточности в количествата и/или видовете стоки и/или явни недостатъци, Възложителя не ги приема. Изпълнителят е длъжен да изправи посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нередности/недостатъци и при условията, посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, да достави точния вид и брой на заявените стоки, отговарящи на техническото предложение на Изпълнителя или такива без явни недостатъци или външни повреди;

6.6. В случай, че след приемането на доставените стоки се открият недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, който ги отстранява за своя сметка съгласно условията, посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка;

6.7. Гаранционният срок на доставените стоки, съобразно техническото предложение на избрания изпълнител, следва да бъде не по-кратък от 24 /двадесет и четири/ месеца и започва да тече, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за осъществена доставка на заявената техника в сградата на ПГСС „Царица Йоанна“;

6.8. При констатиран производствен дефект или повреда в рамките на предложените гаранционни срокове, Изпълнителят поправя или заменя с нова и неупотребявана повредената или некачествена техника при условията, посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка;

Участникът следва да представи фотографски снимки на предлаганите от него стоки. В случай, че същите бъдат представени в каталог, участникът следва да посочи в техническото предложение каталожния номер на съответното изделие. В снимковия материал/каталога не трябва да са посочени никакви цени на изделията. Посочването на цени на изделията извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е основание за отстраняване на участника от процедурата.Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-3.002-0021-C01 „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна““, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.”Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница