Програма bg06 " деца и младежи в риск"Дата13.03.2017
Размер25.62 Kb.

Програма BG06

ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК”Образец № 11


Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC:

IBAN:


Банка:Булстат (ЕИК) номер:
Точен адрес за кореспонденция:Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e-mail:

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Наименование на процедурата:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

Отпечатване на албум” по проект BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе” по Компонент 2 на Програма „Деца и младежи в риск“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Отпечатване на албум” по проект BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе” по Компонент 2 на Програма „Деца и младежи в риск“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“ЗОП.

Ние предлагаме :

Обща стойност в лева без ДДС

Обща стойност в лева с ДДС
ІІ. Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки.
ІII. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.
IV. Цената включва разходите, направени по техническата част - оформление на материалите, полиграфическите разходи за тях, предаване на възложителя и транспортни разходи до адреса на Община Русе - гр. Русе, пл. Свобода 6.

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.
Правно обвързващ подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________

Печат

__________________________


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница