Програма бг08 „Културно наследство и съвременни изкуства“Дата18.12.2018
Размер28.64 Kb.
ТипПрограма

Програма БГ08

Културно наследство и съвременни изкуства“

Образец №3

До

Исторически музей «Искра» - Казанлък

ул. „Петко Рачев Славейков” № 8

гр. Казанлък

обл. Стара Загора

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


Долуподписаният ______________________________________,

с постоянен адрес ___________________________________________,

притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ......

_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................

представляващ ________________________________

/наименование на участника/

с ЕИК____________


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата услуга и условията за участие в публична покана с предмет: “ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ С НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО ЗНАЧЕНИЕ И ИЗРАБОТКА НА ДИГИТАЛНИ ГРАФИЧНИ РЕКОНСТРУКЦИИ НА 9 КАЗАНЛЪШКИ ГРОБНИЦИ И ГРОБНИ КОМПЛЕКСИ” Ви представяме нашето ценово предложение за сумата от:

..................... лв. (словом: …………………………………………………...……………) без ДДС или ..................... лв. (словом: …………………………………………………..…………) с включен ДДС, формирана както следва:

Видове външни услуги

Мерна единица

Брой единици

Единична стойност в лева без ДДС

Общо разходи в лева без ДДС

1

По дейност 4.1 от Техническото задание - Дигитализиране на недвижими движими културни ценности с национално и световно значение - триизмерно лазерно сканиране 9 казанлъшки гробници и грабни комплекси

брой

92

По дейност 4.2 от Техническото задание - Дигитална реконструкция на графични изображения на недвижими движими културни ценности с национално и световно значение - 9 казанлъшки гробници и грабни комплекси

брой

9Общо без ДДС
ДДС 20%
Общо с ДДС
Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на обществената поръчката, съгласно предвижданията и изискванията на публичната покана, предложените от нас условия за изпълнение на услугата, проектодоговора, както и всички законови изисквания.Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Подпис

__________________________
Този документ е създаден в рамките на проект „Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и движимо културно наследство от долината на розите и тракийските царе“, осъществен с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство(ФМ на ЕИП)  2009-2014 г . Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Исторически музей „Искра- Казанлък“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Договарящия орган


Каталог: dokumenti
dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
dokumenti -> Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница