Програма для загальносвітніх навчальних закладів


СТРАТЕГИЧЕСКА (ДЕЙНА) ЛИНИЯстраница3/6
Дата09.08.2018
Размер0.9 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

СТРАТЕГИЧЕСКА (ДЕЙНА) ЛИНИЯ

Организирайки учебната дейност, ученикът:

 • да спазва правилата за хигиена на учебния процес;

 • да разбира, възприема, осмисля, усвоява и изпълнява учебните задачи, поставени от

учителя;


 • да избира необходимите начини за решаване на задачите; да използва най-рационалните начини, предложени от учителя;

 • да използва мисловните операции – анализ, синтез, сравнение;

 • да усвоява отделните форми на систематизация и обобщение на материала;

 • да се учи да доказва тези (в несложни случаи);

 • да се учи да работи самостоятелно, по двойки;

 • да спазва зададения темп на работа.

Работейки с книга и други източници на знанията, ученикът:

 • да се ориентира в съдържанието на учебника; самостоятелно да се запознава със

съдържанието му;

 • да изпълнява задачите от учебника, да използва образци в учебната дейност;

 • да намира нужната книга, като използва свободния достъп към книгите, препоръчителния списък, картотека, книжно-илюстративни изложби;

 • да проучва съдържанието на непозната книга;

6 клас

(2 часа седмично, 70 часа годишно, от тях 4 часа по преценка на учителя)РЕЧЕВА ЛИНИЯ

(37 часа)Съдържание на учебния материал

Държавни изисквания за степента на общообразователната подготовка на ученика

Oбщуване

Видове речева дейност: аудиране, четене, говорене, писане.

Повторение на изученото за общуването и речта. Общи представи за ситуацията на общуването: адресат и адресант на речевото съобщение. Тема и основна мисъл на изказването. Условия за успешно общуване. Правила на общуване.

Особености на текста-описание.Аудиране

Слушане и разбиране на текстове, отнасящи се към художествения, научния(научно-популярния) стил.

Прослушване на текст по планирана социокултурна тематика.

Коментар на речевата ситуация и стилистичните особености на текста при слушането.

Избирателно аудиране на отделни фрагменти (изречения) със задачи за формулиране на отговор.

Повторение на изученото за текста. Структура на текста: начало, основна част, край. Разширен план на готов текст.

Формулиране на основната мисъл на прослушания текст.

Осмисляне на фактическото съдържание и причинно-следствените връзки в текста. Разбиране на прослушания текст (избор на верен отговор от няколко дадени).

Формиране на зрителни представи и възприемане на емоционалния тон и образния език на художествения (научно-популярния) текст.

Прогнозиране на съдържанието (по дадено начало на текста).Говорене

Диалог

Възпроизвеждане на прослушан или прочетен диалог.

Тема и съдържание на диалога. Съставяне на диалог с помощта на опорни думи и самостоятелно. Разговор по телефона.

Разиграване на готов диалог с опора на текста. Разиграване на готов диалог въз основа на илюстрация, която изобразява конкретна ситуация на общуване, разиграване на диалог по предложена ситуация.

Самостоятелно разширяване на репликите в диалога.

Характеристика на действащите лица. Оценка на постъпките им.

Допълване на предложената в тек­ста информация със собствени примери.

Монолог.

Сбит устен преразказ на текст–описание (използват се художествени и научно-популярни текстове).

Съставяне на монологично изказване – повествование, описание, разсъждение по план и без него, по опорни думи, словосъчетания, по картина.

Устно съчинение-описание.

Рецитиране на стихотворение.
Четене

Формиране на читателски интерес и потребност от четене на книги

Четене на неголеми по обем несложни текстове от изучените стилове, типове и жанрове.

Определяне на фактическото съдържание и причинно-следствените връзки в текста.

Изразително четене на глас на художествени и научно-популярни текстове – след извършване на изпълнителски анализ.

Четене наум с разбиране на художествени и научно-популярни текстове.

Отделяне на ключовите думи и изречения в текста. Разделяне на текста на смислови части.

Съставяне на разширен план на прочетен текст.

Преразказ на текст от 1 лице, 3 лице и от името на героя.

Прогнозиране на съдържанието въз основа на заглавието или прочетен фрагмент на текста; интерпретация на текста (характеристика на действащите лица).

Развитие на уменията за изказване на оценъчни съждения за прочетеното.

Развитие на уменията за създаване на зрителни представи, възприемане на емоционалния тон и образния език на художествения и научно-популярния текст.

Разбиране на фактическото съдържание на текста (избор на верен отговор от няколко дадени).

Работа с книга. Читателски дневник.Писане

Преписване на текст.

Писане на зрително-слухови и слухови диктовки, като се спазват изучените правописни норми.

Сбит преразказ – със съвместно съставен план.

Писмено съчинение-описание – след съвместно обсъждане на съдържанието, с използване на опорни думи.

Делова документация.Обява.
Превод

Превод от украински (руски) на изречения с изучените части на речта, диалози, кратки повествователни текстове и разсъждения.Ученикът:

 • да анализира условията на общуването;

 • да съобразява своята речева дейност с речевата ситуацията и правилата на общуване; да различава адресата от адресанта, да определя темата и основната мисъл на изказването;

 • да усвоява начините за успешно общуване, да познава особеностите на текста-описание.


Ученикът:

 • внимателно да слуша, слухово да възприема и да разбира речта на учителя и съучениците си в пределите на достъпна тематика и усвоения езиков материал;

 • да разбира смисъла, причинно-следствените връзки, основната мисъл на текста, да дава оценка на чутото;

 • да съставя кратък план на чутото;

 • да преразказва прослушания текст и формулира правилни отговори на въпроси по текста;

 • да определя основните структурни части на текста и да изготвя разширен план;

 • да възприема емоционално-оценъчната информация и образния език на художествения текст и формулира основната мисъл;

 • да забелязва и поправя правоговорни грешки в речта на другите;

 • да определя смисловите и езиковите средства за свързване на частите на текста и изреченията в текста;

 • да открива недостатъците на текста, да се учи да усъвършенства текста с оглед на неговото съдържание и структура;

 • да изпълнява творчески задачи по текста.


Ученикът:

 • да съставя диалози по даден модел и самостоятелно;

 • да съчинява малък разказ по зададена тема, с използване на опорни думи, начало и др.;

 • да преразказва филм и да изразява отношението си към него;

 • да проявява усет за основното и преносното значението на думата

  при подбора на лексика за диалогична

  и монологична реч;


 • да изказва собствено мнение по проблемите и героите; да свързва своето повествование с личния живот;

 • да оценява съдържанието и формата

  на устно изказване; • да поправя и отстранява неясни

  изрази, двусмислици в своята и чуждата

  устна реч.


 • да рецитира изразително стихотворения.

 • да съставя устен текст като характеризира действащите герои (описание, изказване).

Ученикът:

 • да чете изразително на глас стихотворен и прозаичен текст с осмисляне на интонацията и нормите на произношение;

 • да съпреживява прочетеното;

 • да чете наум художествен и научно-популярен текст, да го разбира, оценява и възприема рационално и емоционално;

 • да дели текста на смислови части, да определя темата, основната мисъл и ключовите думи в него;

 • да интерпретира фрагмент от текста като прави характеристика на действащите лица и оценка на прочетеното;

 • да придобива знания за думата, като ползва самостоятелно тълковен и синонимен речник;

 • да чете самостоятелно урочна статия от учебника, друг научно- популярен текст с различни шрифтове и да се ориентира в структурата и съдържанието й;

 • да разбира фактическото съдържание на текста, като избира верния отговор от няколко дадени;

 • да попълва самостоятелно читателски дневник.Ученикът:

 • да преписва текст като съблюдава правописните и пунктуационни правила; да поправя допуснатите грешки;

 • естетически да оформя писмен текст;

 • да пише зрително-слухови и слухови

  диктовки – изречения и цялостен

  текст;


 • да прави писмен сбит преразказ на художествен текст по съвместно създаден план;

 • да създава текст-описание, като спазва последователността в изложението и стилно-езиковите норми;

 • да изказва собствено мнение по проблемите и героите; да свързва своето повествование с личния живот;

 • да създава разказ по картина по даден план, начало и отделни изречения;

 • да редактира свой или чужд текст в съответствие с предвидените за изучаване в 6 клас стилно-езикови норми; да познава и спазва изискванита за писане на обява.


Ученикът:

 • да превежда от украински (руски) изречения с изучените части на речта, диалози, кратки повествователни текстове.

ЕЗИКОВА ЛИНИЯ

(29 часа)
Съдържание на учебния материал

Държавни изисквания за степента на общообразователната подготовка на ученика

Синтаксис. Пунктуация(5ч)

Видове словосъчетания.

Изречение. Интонация и словоред на изречението.

Главни и второстепенни части на изречението. Еднородни части на изречението. Препинателни знаци при еднородните части. Видове прости изречения по съставТекст. Стил(5ч)

Ключови думи на текста. Основна и допълнителна информация в текста. Структура на текста: начало, основна част, край. Съставяне на разширен план. Последователност, съразмерност на частите.

Стиловете в българския език (обща представа)

Особеностите на научния стилЛексика. Фразеология (4 ч)

Тематични групи на думите  (съпоставяне между български и украински език). Синоними, антоними (повторение и разширение)

Омонимите в българския език.

Фразеологизмите в българския език. Най-често употребяваните фразеологизми.
Фонетика(3 ч)

Своеобразие на фонетичната система. Фонетичен разбор на думите.  Ученикът:

 • да определя видовете словосъчетания;

 • да различава еднородните части в

  простото изречение; думи-изречения,

  непълни изречения; • да определя главните и

  второстепенните части на изречението;

 • да обяснява значението на простите и сложните изречения;

 • да чете изразително различни по вид прости и сложни изречения, изречения с еднородни части;

 • да поправя грешките в неправилно построени изречения и при неправилна употребата на препинателните знаци (на основата на съвместен анализ с учителя);

 • да открива ключовите думи в

  текста, основната и допълнителната

  информация; • да обяснява особеностите на

  научния текст;

 • да открива думи-термини в научен текст.

  Ученикът:

 • да открива ключовите думи в текста, основната и допълнителна информация;

 • да умее да разделя текста на части, да състява разширен план;

 • да различава текстовете от различен стил;

 • да открива особеностите на научния текст.

  Ученикът:

 • да различава по значение думите от две-три тематични групи, като ги съпоставя с украински език;

 • да обяснява значението на думите и фразеологизмите и употребата им в текста;

 • да открива синонимите, антонимите

  и омонимите в текста;

 • да сравнява свободните и фразеологичните съчетания в украинския и българския език;

 • да използва думите от изучените тематични групи и фразеологизми при съставяне на текст;

 • да поправя допуснатите грешки при употребата на думите и фразеологизмите.  Ученикът:

 • да познава и открива основните фонетични закони в българския език;

 • да знае алгоритъма за правене на фонетичен разбор, характеристиката на звукове в българския език.Морфология. Правопис (12 ч)

Морфеми. Морфемен състав на думата. Морфемен анализ.

Особености на морфологичния строеж на българския език.

Съществително име. Производни непроизводни съществителни. Сложни съществителни. Употреба, произнасяне и правопис. Съпоставка на строежа на отделни думи в българския и украинския език.

Глагол. Спрежение. Вид на глагола. Залог. Преходни и непреходни глаголи.

Неизменяеми части на речта: предлози, съюзи, частици.Ученикът:

 • да различава производни и непроизводни съществителни имена, прости и сложни съществителни имена; свършен и несвършен вид на глагола, страдателен и деятелен залог на глагола;

 • да открива в изречението видовете производни и непроизводни съществителни имена, прости и сложни съществителни имена; свършен и несвършен вид на глагола, страдателен и деятелен залог на глагола; преходни и непреходни глаголи;

 • да владее правописа на сложните съществителни;

 • да определя спрежението на глаголите;

 • да обяснява значението и граматичната форма на думите от изучаваните части на речта;

 • да образува граматичните форми на думите;

 • да използва думите в нужната граматична форма при образуване на изречения;

 • да поправя граматични грешки в

устната и писмената реч;

 • да открива неизменяемите думи, да прави разлика между тях.


СОЦИОКУЛТУРНА ЛИНИЯ


Проблематика

Конкретизация на проблематиката


България и Украйна – европейски и черноморски държави.

България при създаването си и сега.

Духовната култура на България.

Исторически дати и събития.

Традиционни празници и обичаи.

Моето семейство. Роднински връзки.

Здравословен начин на живот.

Работа и разнообразие на професии

Околна среда и екология.
Образование, литература, история.


България и Украйна на картата на Европа. Географско положение.

Лятната и зимната природа на България.


Хан Аспарух – създателят на българската държава. С какво ви е известна България днес?/спорт, естрада, курорти/.

Българско народно творчество /народни песни и приказки/.

Българският обичай Коледа.
Васил Левски – национален герой на България. 3 март - Освобождението на България. /национален празник/

Българският обичай Баба Марта. Легенда за мартеницата. Пролетният празник Лазаруване.

Моята прародина България.

На гости при моите роднини.

Сред природата. Защо трябва да спортуваме?

На море през ваканцията.


Защо са нужни хора с различни професии?

Трудът е нещо, без което животът би изчезнал.


Моят град.

Градът, в който искам да живея.


Христо Ботев в Одеса. Сестра ми е студентка.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница