Програма для загальносвітніх навчальних закладів


СТРАТЕГИЧЕСКА (ДЕЙНА) ЛИНИЯстраница5/6
Дата09.08.2018
Размер0.9 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

СТРАТЕГИЧЕСКА (ДЕЙНА) ЛИНИЯ

Организирайки учебната дейност, ученикът:

 • да спазва правилата за хигиена на учебния процес;

 • да разбира, възприема, осмисля, усвоява и изпълнява учебните задачи, поставени от

учителя;


 • самостоятелно да определя стратегията на личната познавателна дейност: мотиви, цели и

задачи на учебния процес, планира етапите на изпълнението, избира необходимите

начини за решаване на задачите;
 • да прави аналогии и изводи, да систематизира и обобщава учебния материал като използва графическа нагледност;

 • да усвоява отделните форми на систематизация и обобщение на материала;

 • да работи индивидуално, ефективно да работи по двойки и в групи; активно да използва

научените знания по език;


 • да усвоява различни начини за контрол; да сравнява постигнатите резултати с поставената цел, да оценява качеството на извършената работа (собствена и на приятеля);

 • да спазва зададения темп на работа.

Работейки с книга и други източници на знанията, ученикът:

 • систематично да използва справочна литература за изучаване на отделните теми;
 • самостоятелно да подбира и да чете книги, стати от периодичен печат, да ги използва в часовете и извънкласната дейност;
 • да се учи да работи с компютър и други ИКТ с цел ефективно усвояване на учебния

материал;


 • да ползва препоръчителни списъци, картотека, тематичен каталог, книжно-илюстративни изложби.


8 клас

(2 часа седмично, 70 часа годишно, от тях 4 часа по преценка на учителя)РЕЧЕВА ЛИНИЯ

(37 часа)Съдържание на учебния материал

Държавни изисквания за степента на общообразователната подготовка на ученика

Общуване

Задълбочаване на знанията за речта (устна и писмена).

Неофициално и официално общуване в различни социални сфери със спазване на съответните етикетни езикови форми.

Смислови връзки в тек­ста. Основна и уточняваща информация. Синтактични средства за междуфразови връзки.


Аудиране

Слушане и разбиране на текстове от художествен, научен, публицистичен. разговорен и официално-делови стил.

Трансформиране на текст - за­мяна на пряката реч в непряка.

Съставяне на ситуации към аудиотекст. Анализ на използваните в аудиотекста езикови средства.


Подготовка на монологични и диалогични изказвания по проб­лематиката на прослушания текст.

Сравнение на няколко прослушани текста с цел да се открие разликата в съдържанието, основната мисъл и проблемите в текстовете.

Кратко и подробно възпроизвеждане на прослушания текст.

Прогнозиране на съдържанието на текста (по дадена теза и няколко подтези).Говорене

Диалог.

Възпроизвеждане на готов диалог без опора на текст.

Съставяне на диалози по една тема, ала за различни ситуации на общуването.

Съставяне на диалози въз основа на дадена информация с отчитане на ситуации и задачи за общуване.

Съставяне на диалози по зададени обстоятелства.

Съставяне на изказване по аналогия с прочетеното.

Възпроизвеждане на прослушан или прочетен диалог – на основата на изполване на художествен, научен, публицистичен, официално- делови текст.

Тема и съдържание на диалога. Съставяне на диалог с помощта на опорни думи и самостоятелно.Монолог.

Устен преразказ - подробен, сбит преразказ – повествование, описание (използват се художествени, научни, публицистични текстове).

Устно съчинение–разсъждение въз основа на упоменатите сфери на общуване.

Самостоятелно съставяне на монологично изказване.

Рецитиране на стихотворение или откъс от проза.

Четене

Провокиране на мотивацията за четене.

Изразително четене на текстове от различен стил, тип и жанр в съответствие с нормите на книжовния език

Четене наум с разбиране художе- ствени, научни, публицистични текстове.

Четене и разбиране на статии от тълковен, синонимен, фразеологичен и енциклопедичен речник.

Разширяване на речниковия запас. Използване на различни видове речници.

Откриване в текста на основната и уточняващата информация.

Откриване в текста на места, които разкриват различни аспекти на проблема.

Коментиране на прочетоното.

Прогнозиране на съдържанието (въз основа на даден извод), интерпретация на прочетеното.

Анализ на езиковите средства, синтактична структура на текста (в пределите на изучения езиков материал).

Сравнение на оригинала на текста с няколко преводни варианти с цел избор на най-точния вариант.

Работа с книга. Анотация.

Писане

Писмени преразкази – подробен, сбит

– по самостоятелно съставен план.

Писмено съчинение-разсъждение – след съвместно обсъждане на съдържанието.

Писане на зрително-слухови и слухови диктовки, като спазва изучените правописни норми.

Делова документация. Бележка. Пълномощно.Превод

Превод от украински (руски) на текстове, които съдържат елементи на описание (на местност, паметник на историята и културата). Превод на текстове от официално-делови и разговорен стил.
Ученикът:

 • да използва придобитите знания при изграждане и подобряване на собствената реч;

 • да оценява съдържанието, подбора на думите, образуването на изреченията, правоговора в съставените диалози и монолози;

 • да открива смисловите центрове в текста;

Ученикът:

 • да слуша внимателно, да осмисля прослушаното;

 • да разбира съдържанието и смисъла на прослушания текст;

 • да сравнява при слушане българските и украинските обичаи, описани в текста;

 • да различава при диалог и монолог елементите на художествен, научен, публицистичен, официално-делови текст; подробен от сбит преразказ на текст;

 • да сравнява текстове като открива разликите в съдържанието, основната мисъл и проблемите;

 • да трансформира пряката реч в косвена;

 • да се учи да прогнозира по определена теза или подтеза съдържанието на текста.

Ученикът:

 • да съставя диалог по художествен, научен, официално-делови текст;

 • да обяснява темата и съдържанието

на диалога или монолога;

 • да запомня прослушаното, да прави записи;

 • да преразказва прослушан текст с оглед ситуацията на общуване;

 • да използва информацията от прослушан текст, като отговаря на въпроси, свързани със съдържанието както и при подготовката на собствените изказвания;

 • да обобщава, изказва собствено мнение по прочетеното;

 • да съставя монологични и диалогични изказвания въз основа на прослушан текст;

 • да намира от наличната литература или други източници откъси от различни стилове и да ги възпроизвежда при диалог и монолог;

 • да умее да прави сбит и подробен преразказ;

 • да съставя устно съчинение по определена тема;

 • да умее добре да изразява своите мисли; да отстоява своите позиции, без да обижда събеседника си;

 • да рецитира правилно стихове или откъс от проза.

Ученикът:

 • да чете на глас художествен, научен, публицистичен, официално-делови текст, като спазва правогорните и интонационните правила и особеностите на слушателската аудитория;

 • да чете наум художествен, научен, публицистичен, официално - делови текст; да разбира съдържанието, смисъла и особеностите на употребените езикови средства;

 • да намира най-важното в текста, като се ръководи от предварително зададени задачи за четене с разбиране; идеи в текстовете, мотиви и близки на учениците идейни внушения;

 • да сравнява при четене българските и украинските обичаи, описани в текста;

 • да различава при четене текстове от различни стилове;

 • да обяснява значението на про- четенените думи, (в това число на кон- текстовите синоними), словосъчетания, изречения;

 • да използва анотацията в книгата;

различни видове речници;

 • да оценява правилно прочетен на глас текст, внушената основна мисъл на текста;

 • да усъвършенства техниката на четене на глас и наум на непознат текст;

 • да поправя говорните и интонацион-

ните грешки при четене на глас;

Ученикът:

 • да прави писмен подробен и сбит, преразказ на художествен, публицистичен, делови текст с използване на самостоятелно съставен подробен план;

 • да създава съчинение-разсъждение по определена тема след обсъждане на съдържанието;

 • да изказва собствено мнение по проблемите, героите; да свързва своето повествование с личния живот;

 • да използва получените знания за текст, съгласно с граматичните, правописните и пунктуационните норми за построяване на текст;

 • да анализира модел на съчинение откъм тема, идея, подбор на лексикалните и изразително-изобразителните средства;

 • да оценява качеството на текста;

 • да поправя написан текст;

 • да пише зрително-слухови и слухови диктовки, като спазва правописните и пунктуационните правила.

 • да се научи да пише бележка

  и пълномощно;
Ученикът:

 • да превежда от украински (руски) език текстове от различни стилове и жанрове, да използва изучените езикови средства, да усъвършенства преведения текст.
ЕЗИКОВА ЛИНИЯ

(29 часа)Съдържание на учебния материал

Държавни изисквания за степента на общообразователната подготовка на ученика

Синтаксис. Пунктуация (8 ч)

Разширен и неразширен подлог.

Видове сказуеми (именни и глаголни: просто глаголно, сложно, сложно съставно)

Второстепенни части на изречението. Сказуемно определение.

Сложно съставно изречение (видове)

Пунктуация и интонация при подчинителното свързване в сложното изречение.

Синтактична синонимия (формулиране на една и съща мисъл с различни по строеж изречения).

Фонетика (2 ч)

Основни фонетични закони. Променливо я. Изговор и правопис.
Текст. Стил (3 ч)

Признаци на текста. Различни начини за свързване на изреченията в текст.

Синтактично-стилистични особености на официално-деловия стил.

Синтактично-стилистични особености на разговорния стил.


Лексика. Фразеология (4 ч)

Същност на диалектите, обогатяване на книжовния език от диалектите.

Диалектизмите в българския език.

Промени в значенията на думите: стесняване и разширяване на лексикалното значение.

Речниците на българския език

Морфология. Правопис (12 ч)

Членуване на съществителните имена.

Глагол. Минали глаголни времена (прости и сложни).

Бъдещи глаголни времена.

Съвместна употреба на глаголните времена.

Наклонение на глагола. Изявително и повелително наклонения.

Причастия. Деятелни причастия.

Морфологичен анализ.Ученикът:

 • да открива различните видове подлози;

 • да различава видовете сказуеми, да образува различни сказуеми;

 • да открива второстепенните части на изречението, да съставя изречения със сказуемно определение;

 • да определя сложните съчинени и сложните съставни изречения; видовете сложни съставни изречения;

 • да открива в текста сложни съставни изречения с подчинено допълнително, подчинено определително, подчинено обстоятелствено, подчинено подложно;

 • да обяснява значението на изучаваните видове изречения; връзките в сложните съставни изречения; тяхната интонация и пунктуация;

 • да обяснява ролята на синтактичните синоними за изразяване на една и съща мисъл с различни синтактични средства; ролята на различни начини на свързване на изреченията в текст;

 • да чете изразително прости и сложни изречения.

Ученикът:

 • да открива прояви на фонетичните закони в думите и да ги обяснява;

 • да открива думите с променливо я;

 • да спазва изучените правоговорни и правописни правила.

Ученикът:

 • да съставя прости и сложни изречения и по различен начин да ги свързва в текст;

 • да открива и поправя грешките, допуснатите в простите и сложните изречения;

 • да използва прости и сложни изречения

 • при съставяне на текст;

 • да открива синтактично-стилистични особености на официално-деловия и разговорния стил.


Ученикът:

 • да различава диалектизмите в текста;

 • да обяснява значението на думите, промените в значението на думите в българския (книжовен език и диалектен) и в украинския (руския)език;

 • да използва правилно и уместно думите в своята реч;

 • да открива и поправя грешките, допуснати при употреба на лексикалните единици;

 • да се научи да ползва различни речници.


Ученикът:

 • да се научи да членува съществителните от мъжки род;

 • да прави разлика между пълните и кратките члени форми; правоговор и правопис на членни форми;

 • да различава сложни глаголни времена; сегашно деятелно, минало свършено и минало несвършено причастия;

 • да открива в изреченията изучаваните сложни глаголни времена и причастия;

 • да образува изучаваните сложни глаголни времена и причастия; формите на изявително и повелително наклонение;

 • да построява изречения с изучаваните сложни глаголни времена и причастия;

 • да открива и поправя грешките, допуснати при употребата на изу- чаваните сложни глаголни времена и причастия;

 • да използва правилно и уместно изучаваните сложни глаголни времена и причастия;

 • да се научи да прави морфологичен анализ.


СОЦИОКУЛТУРНА ЛИНИЯ


Проблематика

Конкретизация на проблематиката

Бележити дати в българската история.

Планини, реки и други природни обекти в България.

България – древна и млада.

Общочовешки ценности и морал.

Опазване на природата.

Българска класическа литература.

На покупки.

Работа. Интересни професии.

Спорт и здраве.
Духовната култура на България.


6 септември – Съединението на България.

24 МАЙ – Ден на славянската писменост

Стара планина и Родопите.

Дунав – европейска река и северна граница на България.

Княз Борис – кръстителят на българите.

Сердика и София – българската столица в древността и сега.

Правдата е по-ярка и от слънцето.

Какъв да бъдеш и какъв да не бъдеш.?

Нека винаги да бие сърцето на зелената природа! Как да помогнем на животните?
Големите разказвачи в българската литература – Иван Вазов, Елин Пелин, Йордан Йовков.

В магазина за облекло и обувки. Промишлени стоки.


Каква трябва да бъде професията – интересна, пристижна или доходна?

Има ли ненужни професии?


Защо правя утринна гимнастика?

Какво ме впечатлява в природните паркове? Какво ни дават природата и спорта?

Българското оперно изпълнителско изкуство.

Какво знаете за българските оперни певци Райна Кабаиванска и Николай Гяуров?


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница