Програма для загальносвітніх навчальних закладів


СТРАТЕГИЧЕСКА (ДЕЙНА) ЛИНИЯстраница6/6
Дата09.08.2018
Размер0.9 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

СТРАТЕГИЧЕСКА (ДЕЙНА) ЛИНИЯ

Организирайки учебната дейност, ученикът трябва:

 • да спазва правилата за хигиена на учебния процес;

 • самостоятелно да определя стратегията на собствената познавателната дейност, да планира основните етапи на работа, да използва най-рационалните начини за постигане на целта;
 • да осъществява основни умствени операции, да систематизира и обобщава учебния

материал;


 • да доказва и потвърждава тезите, както и да опровергава неверни твърдения, да оперира с познати понятия;
 • да установява междупредметни връзки въз основа на знанията си;

 • да оценява качеството на изпълнената работа;

 • да се учи да планира работата си по самообразование;

 • да прави аналогии и изводи, да систематизира и обобщава учебния материал като използва графическа нагледност;

 • да се учи да работи самостоятелно;

 • да спазва зададения темп на работа;

Работейки с книгата и други източници на знания, ученикът трябва:

 • систематично да работи с речниците, универсалните енциклопедии от различни области на знанието, с различна справочна литратура;

 • да подбира справочна литература за часовете, самостоятелно да избира и да чете съответни за възрастта си книги;

 • редовно да работи с периодичните издания, да прави необходими извадки на откъси от книги и списания, правилно да ги оформя, систематизира и използва в учебната работа;

 • да се учи да работи с публицистична и обществено-политическа литература, като използва коментарите на автора, преводача, редактора, съдържанието на книгата и т.н;

 • да използва с цел самообразование цикли от радио- и телепредавания;

 • да се учи да работи с компютър и други ИКТ с цел ефективно усвояване на учебния

материал.

9 клас

(2 часа седмично, 70 часа годишно, от тях 4 часа по преценка на учителя)РЕЧЕВА ЛИНИЯ

(36 часа)Съдържание на учебния материал

Държавни изисквания за степента на общообразователната подготовка на ученика

Oбщуване

Повторение на изученото за езика и общуването, за условията на общуване. Речев етикет в официалното и неофициално общуване.

Повторение на изученото за текста.
Понятие за теза, реферат, съобщение. Избор и систематизация на материала за реферат, съобщение.

Аудиране

Слушане с разбиране на текстове от художествен и други стилове.

Усъвършенстване на уменията да се възприема слухово и да се разбира автентичното съдържание в типични ситуации на общуване, критично да се оценява и уместно да се използва необходимата информация.

Аудиране (глобално, детайлно, критично) на текстовете от различен стил, тип и жанр.

Развитие на аудитативната памет, внимание, представи, на логическото мислене (сравняване на два прослушани фрагмента относно присъствие/изпускане на нова информация).

Анализ на употребените езикови средства.

Прогнозиране на съдържанието на текста (по дадено заглавие).
Говорене

Диалог

Диалог в официална и неофициална обстановка, в лична, обществена и образователна сфера. Диалогът като обмяна на информация, мисли, съждения.

Диалог – мотивиране към някаква дейност, диалог- дискусия в рамките на обсъждания проблем или въз основа на прочетения текст в съответствие с основните характеристики на диалога, нормите на българския книжовен език, езиковия етикет и правилата на общуването.

Преразказ на текст с включване на редица взаимосвързани идеи или мисли.

Разгръщане на дадена тема в свързано изказаване и отстояване на своята позиция.

Дискусия на морално-етична тема.

Тема и съдържание на диалога. Съставяне на диалог с помощта на опорни думи и самостоятелно.

Монолог

Подготовка на монологичното изказване при помощта на тези. Самостоятелно съставяне на монолог.

Устен преразказ.

Подробен, сбит преразказ – повествование, описание, разсъждение (използват се художествени, научни, публицистични, официално-делови текстове).

Устно съчинение – разсъждение – въз основа на упоменатите сфери на общуване.

Рецитиране на стихотворение или откъс от проза.


Четене

Провокиране на мотивацията за четене.

Четене на текстове от различни стилове и жанрове на общуване с използване на основните видове (стратегии) четене.

Разбиране на фактическото съдържание на прочетеното. Формулиране на проблемите в текста. Усъвършенстване на уменията да се интерпретира прочетеното (определяне на пълнотата на поставените от автора проблеми).

Определяне на познавателната ценност на прочетеното (коментиране на най-интересната част от текста).

Развиване на умения да се изразяват мнения и да се дава оценка за прочетеното.

Овладяване на структурно-композиционните особености на текста от различни функционални стилове (подбиране на статии с определен проблем от няколко вестника).

Прогнозиране на съдържанието (по извода на текста).

Изразително четене на глас на художествени, научни, публицистични текстове – след извършване на изпълнителски анализ.

Четене наум.

Работа с книга. Бележки под линия.

Писане

Кратък и подробен преразказ на текст от научен, публицистичен и художествен стил.


Писане на съчинение-разсъждение – след съвместно обсъждане на съдържанието и без него.

Съобщение или реферат въз основа на 2-3 източника на морално-етична и обществена тема.

Усъвършенстване на свързаното изказване.

Писане на слухови диктовки, спазвайки изучените правописни норми.


Делова документация.

План за работа. Молба.Превод

Превод от украински на български на различни по стил и жанр текстове.Ученикът:

 • да разбира съдържанието и смисъла на прослушаните текстове, които се отнасят към различни стилове, в това число на научно-популярни текстове;

 • да разбира отношението между книжовен и диалектен текст.


Ученикът:

 • да сравнява при слушане българските и украинските обичаи, описани

в текста;

 • да различава елементите на художествения, научния, публицистичния, официално-деловия текст;

 • да усвоява и използва най-важната и актуална информация от прослушаните текстове от различните стилове, типове и жанрове на общуване;

 • да обяснява темата и съдържанието на диалога или монолога;

 • да оценява съдържанието, подбора на думите, строежа на изреченията, правоговора в съставения текст;

 • да владее различни стратегии на аудиране;

 • да съставя план и тези на прослушаното;

 • да преразказва прослушаното устно и писмено; кратко и подробно, да прави изводи, критично да оценява прослушаното и изказва собствено мнение;

 • да анализира прослушаните текстове.

Ученикът:

 • ефективно и коректно да съставя диалог; да взима активно участие в дискусия; свободно да общува с двама-трима събеседници; да спазва основните характеристики на диалога (лаконичност, логичност, изразителност, уместност); да спазва нормите на българския книжовен език;

 • да намира от различни източници откъси от различни стилове и да ги възпроизвежда при диалог и монолог;

 • да построява диалог като съблюдава особеностите на различните стилове; отчитайки в разговора особеностите на българските и украинските обичаи;

 • да прави сбит и подробен преразказ;

 • да създава устно съчинение за България, Украйна; а също така по определена морално-етична тема;

 • да съблюдава особеностите на различните стилове в своята реч;

 • да умее добре да изразява и аргументира своите мисли; да отстоява своята гледна точка, без да обижда другите;

 • да има правилно българско произношение в диалогичната и монологичната реч;

 • да контролира собствената си реч в нова ситуация и поправя допуснатите правоговорни, лексикални и граматични грешки при устен текст;

 • да рецитира правилно стихове или проза.


Ученикът:

 • да чете на глас текстове от раз-

лични стилове, като спазва правоговорните и интонационни правила, отчитайки особеностите на слушателската аудитория;

 • да чете наум художествени, научни, публицистични, официално-делови текстове, в това число научно-популярни текстове;

 • изразително да чете автентични текстове от различни стилове, в съответствие с нормите на българския книжовен език;

 • да изразява с помощта на тембъра, темпа, скоростното четене особеностите на съдържанието, стила на текста и авторовия замисъл;

 • да разбира смисъла и особеностите на употребените езикови средства;

 • да обяснява темата и подтемите на текста, характерите на персонажите;

 • да намира най-важното в текста - идеи, мотиви и близки на ученика идейни внушения, като се ръководи от предварително поставените задачи и без тях;

 • да сравнява при четене българските и украинските обичаи, описани в текста;

 • да чете, разбира и обяснява статии от тълковен, синонимен, фразеологичен и енциклопедичен речник;

 • да използва анотацията и забележките в книгата;

 • да оценява правилно и адекватно прочетения на глас текст и внушената на слушателя основна мисъл на текста;

 • да усъвършенства техниката на четене на глас и наум на непознат текст;

 • да поправя допуснатите говорни и интонационни грешки при четене на глас;

 • да умее правилно да използва бележките под линия.

Ученикът:

 • да прави писмен кратък и подробен, преразказ на художествен, публицистичен текст с използване на самостоятелно съставен подробен план;

 • да изказва собствено мнение по проблемите, героите; да свързва своето повествование с личния живот;

 • да умее да подбира и структурира текстов материал за изготвяне на реферат;

 • да пише молба и план за работа;

 • да използва знанията за текста, съчетавайки ги с граматичните, правописните и пунктуационните норми при построяване на текста;

 • да анализира модел на съчинение откъм тема, идея, подбор на лексикалните и изразително-изобразителните средства;

 • да подбира езиковите средства в зависимост от текста; да се придържа към изискванията на съответния жанр;

 • да усъвършенства писмената реч в съответствие с изискванията;

 • да пише слухови диктовки, като спазва правописните и пунктуационни правила.


Ученикът:

 • да превежда различни по стил и жанр откъси или неголеми завършени произведения, като се придържа към изискванията за този вид езикова дейност;

 • да поправя написания текст – откъм съдържание, структура, подбора на думите, правопис и пунктуация.ЕЗИКОВА ЛИНИЯ

(30 часа)Съдържание на учебния материал

Държавни изисквания за степента на общообразователната подготовка на ученика

Развитие на българския

книжовен език (1 ч)

Формиране на съвременния български книжовен език. Основни периоди в развитието му. Отношение между книжовно и диалектно.Синтаксис. Пунктуация (10 ч)

Видове сложни изречения (повторение).

Сложно смесено изречение. Синтактичен анализ на изречението.

Обособени части на изречението.

Вметнати думи и изрази.

Пряка, непряка и полупряка реч.


Пунктуационните норми в българския език.

Цитиране и цитат (упражнения).Текст. Стил (3 ч)

Различни начини за свързване на изреченията в текст.

Художествен стил.

Стилистичните норми и стилистичен анализ на текст (от различни стилове).
Лексика. Фразеология (4 ч)

Остарели (архаизми, историзми) и нови думи (неологизми) в българския език.

Етимология на думите.

Фразеологизмите - част от словното богатство на българския език. Най-често употребяваните фразеологизми (разширяване на списъка).


Лексикалните норми в българския език.
Морфология. Правопис (12 ч)

Съществително име. Бройна форма

Граматически категории на имената (преговор).

Местоимения. Видове местоимения

Глагол. Възвратни глаголи.

Наклонение на глагола. Условно и преизказно наклонение.

Граматически категории на глагола (преговор и разширение).

Причастия. Страдателно причастие.

Деепричастие.

Граматичните норми в българския език
Ученикът:

 • да разказва за основните периоди в развитието на българския език;

 • да различава книжовна и диалектна реч; думите от българските диалекти на различни села в Украйна.


Ученикът:

 • да различава сложното смесено изречение от другите сложни изречения; различните начини на свързване на изреченията в текст;

 • да открива сложно смесено изречение в текста;

 • да реконструира изреченията, да ги сравнява и обяснява уместната им употреба;

 • да прави синтактичен разбор;

 • да оценява съставените изречения и да ги поправя откъм съдържание, строеж, подбор на думите, правопис и пунктуация;

 • да открива обособените части и вметнатите думи и изрази;

 • да трансформира изреченията от пряка реч в непряка;

 • да редактира изречения според синтактичните и пунктуационните норми;

 • да редактира грешки при цитиране.


Ученикът:

 • да трансформира текстове като променя начините за свързване на изреченията;

 • да знае особеностите на художествения текст;

 • да прави стилистичен анализ на текстове от различен стил.


Ученикът:

 • да обяснява етимологичното значение на думите, като ползва речници и други спомагателни материали; значението на остарелите и новите думи;

 • да употребява правилно и уместно думите и фразеологизмите при съставяне на текст;

 • да оценява правилността и уместността на употребените думи и архаизми;

 • да поправя допуснатите грешки при употребата на неологизми и фразеологизми;


Ученикът:

 • да владее граматическите категории на съществителното;

 • да образува бройна форма на съществителните;

 • да определя видовете местоимения;

 • да систематизира и обобщава парадигматичната информация за видовете местоимения в българския език и осмисля функциите им в изречението и в текста;

 • да редактира конкретни текстове, съдържащи местоимения, да развива и усъвършенства речта си;

 • да открива възвратни глаголи, страдателни причастия, деепричастия в изреченията;

 • да образува формите за условно и преизказно наклонение;

 • да обяснява значението на възвратните глаголи, причастията, деепричастията и техните граматични признаци; да знае правописа на възратните глаголи;

 • да образува причастия и деепричастие от глаголи;

 • да включва възвратни глаголи, причастия и деепричастия в изречението.СОЦИОКУЛТУРНА ЛИНИЯПроблематика


Конкретизация на проблематика


България и Украйна – съвременни европейски държави.

Българските манастири и църкви.

Хоби.

Известни исторически и културни дейци.Традиционни празници и обичаи.
Род и родова памет.

Здравеопазване. Здравословен начин на живот.

Наука. Световни открития.

Околна среда и екология. Екологична култура.

Българско културно наследство.България в Европейския съюз.

Българо-украинските културни връзки.


Рилският манастир и Боянската църква.

Бесарабската духовна светиня – Храмът «Преображение Господне» в Болград.


Моите интереси и занимания. Известни вокални изпълнители от България. Известни български спортисти.

Паисий Хилендарски – автор на първото историческо съчинение в България.

Васил Левски – национален герой на България.
Сравнение на българския обичай Сирни заговезни с украинския традиционен празник Масленица. Украинският и българският вариант на традиционния празник Никулден.

Съставяне на родословно дърво. Известна личност от моя род.

При лекаря. Фитнес-заниманията и ползата от тях. Неделен ден в планината.

Научните постижения на ХХ век и тяхната реализация в съвремения живот.

Какво знаете за Джон Атанасов – създателят на компютъра?
Световни организации в защита на природата. Екологични акции във вашето училище.

Кирилицата – българската азбука като световно културно наследство.

Тракийските гробници в България.

Старобългарските писмени паметници.СТРАТЕГИЧЕСКА (ДЕЙНА) ЛИНИЯ

Организирайки учебната дейност, ученикът:

 • да спазва правилата за хигиена на учебния процес;

 • самостоятелно да определя начина на учебната работа, с оглед сложността на предметите;
 • да разбира, възприема, осмисля, усвоява и изпълнява учебните задачи, поставени от

учителя;


 • да определя стратегията на личната познавателна дейност: мотива, целта и задачите на учебния процес;

 • да планира етапите на извършването, да избира необходимите начини за извършване на задачите; да контролира напредъка;

 • да използва най-рационалните начини, предложени от учителя;

 • да извършва мисловните операции – анализ, синтез, сравнение, да прави аналогии и

заключения, да усвоява уменията за систематизиране и обобщаване на учебния

материал;
 • да се учи да моделира, изказва твърдения в подкрепа на тезите си;

 • да оценява качеството на извършената работа (собствена и на приятел) в съответствие с изискванията;

 • да спазва зададения темп на работата;

 • да работи самостоятелно, да се учи да работи по двойки и на групи; да оказва необходима помощ на съучениците си.


Работейки с книга и други източници на знания, ученикът:

 • да се ориентира в съдържанието на учебника; самостоятелно да се запознава със

съдържанието му; да се връща към въпросите и задачите в учебника, да използва

образци в учебната дейност; да ползва схеми, таблици, алгоритми, инструкциии допълнения;


 • да се учи да използва допълнителни българоезични източници; да намира, усвоява и при необходимост предава информацията на книжовен български език;

 • да се ориентира в книгите от библиотеката, да намира необходимата книга, като ползва свободния достъп до книжните рафтове, препоръчителни списъци, картотека, тематичен каталог, книжно-илюстративните изложби;

 • да определя примерното съдържание на непозната книга и елементите й; да се ориентира в библиотечния каталог; самостоятелно да избира и чете художествена литература, периодичен печат, да ги използва в часовете и извънкласната дейност;

 • да се учи да работи с компютър и други ИКТ с цел ефективно усвояване на учебния

материал.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница