Програма Добросъседствостраница1/4
Дата04.08.2018
Размер0.52 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4


ДОГОВАРЯЩИ ОРГАНИизпълнителна агенция програма фар,

министерство на регионалното развитие и благоустройството

(българия)

и

ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ВЪЗТАНОВЯВАНЕ В БЕЛГРАД, СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА 

ПРОГРАМА

ДОБРОСЪСЕДСТВО”

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА

2004

 

СЪВМЕСТЕН ФОНД ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ

 

Насоки за кандидатстване по настоящатаПокана за предложения - 2004

 Бюджетна линия: BG 2004/016 – 785.01.02 -04SER01/11/052


Съдържание


1. ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ ПРОЕКТИ 3

1.1 Предистория 3

1.2 Цели на програмата и приоритетни области 4

1.3 Разпределение на финансовите средства, според изискванията на Договарящата страна 5

2. ПРАВИЛА ПО НАСТОЯЩАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 7

2.1 Критерии за допустимост (задължително условие е проектите да имат трансграничен ефект) 7

2.1.1 Категории проекти, за които може да се кандидатства 72.1.2 Допустимост на кандидатите: кой може да кандидатства 9

2.1.3 Партньорство и допустимост на партньорите 11

2.1.4. Допустими дейности: дейности, за които може да се кандидатства 12

2.1.5 Допустимост на разходите: разходи по проекта, които могат да бъдат признати 15

2.2 Как се кандидатства с проектно предложение и процедурите, които трябва да се следват 17

2.2.1 Формуляр за кандидатстване и придружаващи документи 17

2.2.2 Къде и как се изпращат формулярите 19

2.2.3 Краен срок за получаване на предложенията 20

2.2.4 Допълнителна информация 20

2.2.5 Потвърждение за получаване на предложенията 20

2.3 Оценка и избор на проектите 21

2.4 Уведомяване за решението на Договарящата страна 27

2.5 Условия, които се прилагат при изпълнение на проектите след решението на Договарящата страна да отпусне безвъзмездна помощ 28

3 СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА 31

Приложение А: Формуляр за кандидатстване 31

Приложение B: Бюджет 31

Приложение C: Планова матрица на логическата рамка 31

Приложение D: Размер на дневната издръжка 31

Приложение E: Стандартен Договор 31

Приложение F: Модел на автобиография (CV) според изискванията на програма ФАР. 31

1. ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ ПРОЕКТИ

1.1 Предистория

Документът на Европейската комисия от 11 март 2003, озаглавен “По-обширна Европа – добросъседство: една нова рамка на взаимоотношенията с нашите източни и южни съседи” посочва, че “Европейският съюз си поставя за цел да развие зона на просперитет, приятелски и добросъседски отношения, с която тясно да си сътрудничи”

Тази политика е регламентирана и в документа на ЕС “Подготовка за прилагане на новия инструмент – “Добросъседство”, който описва възможността за създаване на нов финансов инструмент за подкрепа на трансграничното, регионалното и транс-национално сътрудничество, по формираните в резултат на разширяването външни граници на Съюза. Като първа стъпка с оглед очертаване на новия инструмент , през тази година ще стартира програма “Добросъседство” 2004 – 2006.

Най-голямото предизвикателство на Програма “Добросъседство” е подобряването на координацията между различните финансови инструменти, опериращи в съществуващата към момента законодателна и финансова рамка на ЕС. За тази цел всяка страна – кандидатка трябва да определи отговорна институция и да създаде условия за широко партньорство на регионално и местно ниво, включително и с участието на неправителствения сектор, така, както се случва това в страните – членки. Програма “Добросъседство” се финансира чрез съответните за страната инструменти – ФАР, ТАСИС и КАРДС. Всяка програма организира обща покана за проекти, както и общ процес на оценяване при вземане на решение за предоставяне на вътрешното и външно финансиране.

Програма “Добросъседство” между България и Събрия и Черна гора е резултат от съвместните усилия на съответните национални власти и регионалните партньори, включени още на етапа на нейното програмиране. Съвместният програмен документ /СПД/ 2004 – 2006 дефинира приоритетите, основно насочени към подкрепа на социалното и икономическо сближаване и разширяване на транс-граничните връзки, най-вече чрез осъществяването на актуални за региона и неговата икономика интервенции и чрез насърчаване на взаимоотношенията между местните актьори и местните общности.

Програма “Добросъседство” между България и Сърбия и Черна гора ще се осъществява на територията на пограничните региони между двете страни, определени в съответствие с Ръководството на ЕС /Guidance Note/ на ниво NUTS III (EUROSTAT).

Дейностите от типа “от хора за хора” са съществена част в процеса на подготовка на България и Сърбия и Черна гора за присъединяване, защото са насочени към подобряване на административния капацитет на местните и регионални актьори. Поради тази причина, настоящият проектът е важен елемент в подготовката за прилагане на регионалната политика на ЕС и координиране на структурните инструменти.

Предлаганата схема за безвъзмездна помощ е в съответствие с Националния план за икономическо развитие на Република България за периода 2000 – 2006 г., приоритет 4 - “Развитие на трансграничното сътрудничество”, програма “Балансирано и устойчиво регионално развитие”.

Настоящата Покана за предложения се осъществява съвместно от двете страни на границата. За България договаряща страна е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а за Сърбия и Черна гора – Европейската агенция за възстановяване.

Кандидатите и партньорите от двете страни на границата ще бъдат финансирани от различни финансови източници, а именно, българските организации – чрез програма ФАР, а сръбските – чрез КАРДС. В случай на интегрирани проекти, общият проект може да бъде финансиран и от двата финансови източника.

Съвместният технически секретариат, разположен в гр. Перник, ще бъде отговорен за управлението на Поканата за предложения, както и за контактите с кандидатите, а в последствие с получилите финансиране организации, за отчитане на проектите и програмата като цяло.

 1.2 Цели на програмата и приоритетни области

Настоящият проект се отнася към приоритет 3 (“От хора – за хора”) на Съвместният програмен документ /СПД/ 2004 – 2006 ФАР-ТГС/ КАРДС между България и Сърбия и Черна гора. (СПД може да бъде намерен на интернет страницата на Министрество на регионалното развитие и благоустройството - www.mrrb.government.bg и на интернет страницата на Министреството за икономически връзки на Република Сърбия – www.mier.sr.gov.yu ).

Дейностите от типа “от хора за хора” са изключително полезни за укрепване капацитета на местните общности и неправителствените организации в ролята им на основен двигател за изграждане на устойчиви трансгранични връзки.

В рамките на тази мярка могат да бъдат финансирани дейности свързани с популяризиране и маркетинг на културното наследство в неговите най-разнообразни измерения /развитие на туризма, общи културни проекти и пр./, като напр.: съвместни изложби, подкрепа на местните занаяти и традиционна продукция, териториални или етнически проучвания и изследвания, дейности насочени към възстановяване на традиции и пр.

За дейности от типа “от хора за хора” ще бъдат отделени 10 – 20% от общото финансиране на програмата “Добросъседство”. Тези дейности ще се отнасят до малки, “меки” (т.е. неинвестиционни) местни проекти и ще допълват другите два програмни приоритета като осигуряват разбирателство и благоприятна среда за осъществяване на проекти от голям мащаб.

Целите на Съвместния фонд за малки проекти /СФМП/ са следните:

1.2.1 Обща цел

Общата цел на СФМП е да създаде разнообразни възможности на гражданите от целевите региони за активно включване в процеса на трансгранично сътрудничество. Основно дейностите “от хора за хора” ще бъдат насочени към подобряване на комуникацията и обмена на информация в граничния регион, най-вече чрез насърчаване на културния обмен и осъществяване на съвместни инициативи в сферата на образованието.1.2.2 Специфични цели

 • Подобряване на работата в мрежа и социалното сближаване в граничния регион, главно чрез насърчаване на общуването и подкрепа за дейности, свързани с културно и образователно сътрудничество;

 • Създаване на нови трансгранични партньорства и укрепване на трансграничните контакти на оперативно ниво.

1.2.3 Приоритетни области

Съвместният фонд за малки проекти ще финансира малки проекти от типа “от хора за хора” в следните приоритетни области:1. Културен обмен и дейности, популяризиращи културно наследство или природни забележителности – акцентът се поставя върху подчертаване важността на културното наследство и създаване на дългосрочни партньорства;

2. Обмен в сферата на образованието и обучителни инициативи – фокус на този приоритет са проекти, свързани с повишаване качеството на образованието и създаване на мрежи за споделяне на академичен и практически опит;

3. Мерки за подобряване на сътрудничеството в сферата на здравеопазването и в частност, споделяне на ресурси, възможности и съоръжения в трансграничен контекст – като например прилагане на интегриран подход за защита и подобряване здравето на хората в региона;

4. Двустранни действия за съвместно решаване на общи социални проблеми – например подкрепа за разнообразни инициативи, насочени към интегрирането на групи в неравностойно положение;

5. Създаване и развитие на благоприятни условия за подобряване на общуването и повишаване на информираността в граничния регион, вкл. и чрез подкрепа за създаване на трансгранични радиа, телевизии, вестници или други медии – акцентът се поставя върху проекти, които ще подпомагат сътрудничеството между медиите и гражданските организации.

1.3 Разпределение на финансовите средства, според изискванията на Договарящата страна1.3.1 Финансова подкрепа за България

Общата индикативна сума, която е на разположение по настоящата Покана за предложения е 600 000 ЕВРО. МРРБ си запазва правото да не предостави всички налични средства.Размер на безвъзмездната помощ (грант)
Всяка безвъзмездна помощ по тази програма трябва да попада в следната рамка за минимален и максимален размер:

 • Минималната сума на искания грант1 е 10 000 ЕВРО

 • Максималната сума на искания грант е 50 000 ЕВРО

В допълнение към това, размерът на безвъзмездната помощ не може да надвишава 90 % от всички допустими разходи по проекта. Балансът трябва да бъде финансиран от собствени ресурси на кандидата или неговия партньор, или от източници, различни от бюджета на ЕС.

Минималното съфинансиране от страна на кандидатите е 10% от цялата сума на проекта. То трябва да бъде осигурено от бенефициента, за да се демонстрира местна ангажираност. Не се допуска принос в натура. Средства, които вече са предоставени от ФАР или друга програма на Общността, не могат да бъдат представени като собствено участие. Още повече, предложения, които вече са финансирани от ФАР или от други ресурси на ЕС, не могат да кандидатстват за подкрепа.1.3.2.Финансова подкрепа за Сърбия и Черна гора

Общата индикативна сума, която е на разположение по настоящата Покана за предложения е 400 000 ЕВРО. Европейската агенция за възстановяване си запазва правото да не предостави всички налични средства.Размер на грантовете

Всяка безвъзмездна помощ по тази програма трябва да попада в следната рамка за минимален и максимален размер: • Минимална сума на искания грант2 - 10 000 ЕВРО

 • Mаксимална сума на искания грант - 50 000 ЕВРО

В допълнение към това, размерът на безвъзмездната помощ не може да надвишава 95 % от всички допустими разходи по проекта. Балансът трябва да бъде финансиран от собствени ресурси на кандидата или неговия партньор, или от източници, различни от бюджета на ЕС.

Минималното съфинансиране3 от страна на кандидатите е 5 % от цялата сума на проекта. То трябва да бъде осигурено от бенефициента, за да се демонстрира местна ангажираност. Не се допуска принос в натура. Средства, които вече са предоставени от ФАР или друга програма на Общността, не могат да бъдат представени като собствено участие. Още повече, предложения, които вече са финансирани от ФАР или от други ресурси на ЕС, не могат да кандидатстват за подкрепа.Забележка: Съвместната оценителна комисия си запазва правото да препоръча намаляване на разходите по проекта, ако реши, че те са прекалено завишени.

 2. ПРАВИЛА ПО НАСТОЯЩАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Настоящите насоки за кандидатстване определят правилата за представяне, подбор и изпълнение на проекти, според изискванията на ФАР/ КАРДС и в съответствие с “Практическото ръководство, определящо процедурите за сключване на договори, финансирани от общия бюджет на Европейската общност, в контекста на външната помощ” (PRAG), (глава 6 - Грантове). Пълният текст на Ръководството може да бъде намерен на:

http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm
2.1 Критерии за допустимост (задължително условие е проектите да имат трансграничен ефект)

Критериите за допустимост са свързани с: • Kaтегориите допустими проекти;

 • Организациите, които могат да кандидатстват за грант;

 • Проектите, за които може да бъде отпусната безвъзмездна помощ;

 • Видовете разходи, които могат да се вземат предвид при определяне сумата на гранта.

2.1.1 Категории проекти, за които може да се кандидатства

Допустими са само проекти, които попадат в следните категории: • Опростени проекти

Този тип проекти трябва да бъдат изготвени от кандидата4 в сътрудничество с партньори от другата страна на границата, макар че се представя само един Формуляр за кандидатстване. При всички случаи трансграничният ефект трябва да бъде много ясен и конкретен. Този тип проекти се реализират от едната страна на границата и организацията, която кандидатства е само една. Задължително е участието на поне един партньор от другата страна на границата (но той не може да бъде финансиран от бюджета на представения проект).

Кандидатите от сръбска страна ще бъдат финансирани изцяло от бюджета на КАРДС, а кандидатите от българска – от бюджета на ФАР. • Допълващи се проекти

Допълващите се проекти се осъществяват в тясно трансгранично сътрудничество. Дейностите трябва да се реализират и от двете страни на границата и да демонстрират силна взаимна обвързаност по отношение на своето съдържание, партньорства и въздействие. При този тип проекти трябва да бъдат представени два отделни Формуляра за кандидатстване от два отделни кандидата. В този случай двамата кандидати, от двете страни на границата, действат като взаимни партньори. Това изискване е задължително.

Кандидатстващата организация може да има партньор и от същата страна на границата, но това не е задължително изискване (за по-подробна информация вж. т. 2.1.3).

Дейностите, които се осъществяват от двете страни на границата, трябва да се допълват. Във Формуляра за кандидатстване много ясно се посочва огледалният проект “на съседите”, който може да предвижда или нови инициативи, или да продължава дейностите на вече съществуващи огледални проекти, финансирани от ФАР, КАРДС или други програми.

Допълващите се проекти трябва да се реализират паралелно във времето. Тъй като Формулярите за кандидатстване се регистрират независимо един от друг, важно е да се посочи допълващия проект, за да се улесни оценката на предложенията.

Този тип проекти кандидатстват поотделно във всяка една от партниращите страни, като представят само дейностите, които ще бъдат извършвани на територията на съответната държава. За всеки огледален проект се сключва отделен договор и бюджетът му не се разделя по държави.

Важно е да се отбележи, че и двата Формуляра за кандидатстване трябва да бъдат разработени така, че да позволяват съответните дейности да се осъществят самостоятелно, дори и ако единият от проектите не е одобрен в процеса на оценяване.Най-важното при подобни огледални дейности е много точно да се формулира тяхното трансграничното въздействие.

 • Интегрирани проекти

Проектът се разработва съвместно и предвижда партньорите от България и Сърбия и Черна гора съвместно да изпълняват дейностите, заложени в него. Формулярът за кандидатстване се подава заедно от Кандидата и Трансграничния кандидат5, които в предложението са взаимни партньори.

Кандидатстващата организация може да има партньори от същата страна на границата, но това изискване не е задължително.

В този случай се попълва само един Формуляр за кандидатстване, който съдържа всички дейности на съвместния проект и където детайлите, отнасящи се до частта на съответната държава, се описват в Анексите.

Въпреки това Кандидатът представя два Анекса Б: “Бюджет на проекта” - отделно за Кандидата и Трансграничния кандидат. Трябва да има по една кандидатстваща организация от двете страни-участнички (всяка от които получава финансиране съответно от ФАР и КАРДС), които да координират дейностите и финансовите въпроси на своята територия. Тези организации се посочват в Раздел 2 на Формуляра за кандидатстване, с тях се сключват договори и те носят цялата отговорност за съответната национална част от проектните дейности.

Този тип проекти са целесъобразни в случай на работа в мрежа или хармонизирани дейности от двете страни на границата, чието осъществяване е предпоставка за взаимен успех.

С Кандидата и Трансграничния кандидат се сключват отделни договори за безвъзмездна помощ, по един във всяка от двете страни. С цел хармонизиране на осъществяваните дейности, се предвижда прилагане на единна система за отчитане на съответната “национална” част на съвместните проекти.

Това означава, че в случаите на интегрирани проекти Кандидатите и партньорите от двете страни на границата ще бъдат финансирани от два различни източника.

Важно е да се знае, че ако единият от проектите е отхвърлен в процеса на оценяване, другият също ще бъде елиминиран (поради факта, че проектите не биха могли да бъдат изпълнени поотделно).В случай че Съвместната оценителна комисия одобри Интегрирани или Допълващи се проекти, и двамата кандидати получават финансиране. Българската част от проекта се финансира от ФАР, а сръбската - чрез бюджета на КАРДС. Кандидатите от България отговарят за предоставянето на средства на своите (финансови) партньори в България, докато кандидатите от Сърбия и Черна гора ще бъдат отговорни за прехвърлянето на средства към партньорите си в Сърбия и Черна гора.

2.1.2 Допустимост на кандидатите: кой може да кандидатства?

(1) За всички категории допустими проекти, кандидатите/ трансграничните кандидати трябва да отговарят на следните условия, за да могат да получат безвъзмездна помощ:


 • Да са юридически лица с нестопанска цел;

 • Да бъдат местни или регионални институции (в т.ч. общини), или техни асоциации, Еврорегиони, търговски, индустриални или селскостопански камари, професионални и синдикални асоциации, неправителствени организации (всяка организация с нестопанска цел, която е независима от правителствените структури и чиято дейност зависи отчасти или изцяло от дарения с благотворителна цел и доброволно предоставяни услуги), училища, колежи, университети, здравни структури, читалища и др.

 • Да са регистрирани най-малко 6 месеца преди крайния срок за подаване на предложения по настоящата покана. Тази регистрация се отнася както за самите организации, така и за техни клонове, регистрирани в целевите програмни региони;

 • Да се намират в целевите български или сръбски територии на граничния регион между България и Сърбия или да имат регистриран клон в тези области (за по-подробна информация виж 2.1.4 - Местоположение);

 • Да имат стабилни и достатъчни финансови източници, които да гарантират, че организацията ще съществува през целия период на реализиране на проектните дейности и ако е необходимо, може да вземе участие в тяхното финансиране;

 • Да са пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта, да не са посредници;

 • Да имат опит и да демонстрират капацитет за управление на дейности, които съответстват на размера на проекта, с който се кандидатства за безвъзмездна помощ.

Организации, формиращи печалба (фирми), областни администрации и политически партии НЕ МОГАТ да кандидатстват по настоящата покана.

(2)Потенциални кандидати не могат да участват в процедурата за набиране на проектни предложения или да получат безвъзмездна помощ, ако:
 1. са обявени в несъстоятелност или са в процес на ликвидация, ако се управляват от назначен от съда синдик, ако са сключили споразумения с кредиторите си за погасяване на задълженията към тях, ако са преустановили дейността си, ако са страна по съдебни процедури, отнасящи се до описаните отношения или са в подобно положение, произтичащо от аналогична процедура, предвидена в националното законодателство;

 2. са осъдени с присъда за недопустимо професионално поведение, която има сила на res judicata (т. е. не подлежи на по- нататъшно обжалване);

 3. са извършили виновно тежко нарушение по служба или на професионалните им задължения, доказано от Договарящата институция по надлежния ред;

 4. имат неизпълнени задължения, свързани с изплащането на социално- осигурителни вноски или неизплатени данъчни задължения по законите на страната, където са регистрирани, или по законите на страната, където е Договарящата институция, или според законодателството на държавата, където ще се изпълнява съответния проект;

 5. са осъдени с влязла в сила присъда, която не подлежи на обжалване, за измама, корупционни действия, участие в престъпни организации или всякакви други неправомерни действия, които са в ущърб на финансовите интереси на Европейските общности;

 6. са уличени в допуснати сериозни нарушения и неспазване на задължения по договор за възлагане на поръчки или по друга процедура за отпускане на безвъзмездна помощ, финансирана от бюджета на Общността.

Кандидатите също така се изключват от участие в процедури за набиране на предложения или получаване на безвъзмездна помощ, ако към момента на обявяване на поканата за набиране на предложения те:
 1. са обект на конфликт на интереси;

 2. в отговор на исканата от Договарящата институция информация, като условие за участие в кандидатстването за безвъзмездна помощ, са представили невярна информация или не са успели да представят искана информация;

 3. са направили опит да получат поверителна информация или да повлияят на Оценителната комисия или на Договарящата институция в процеса на оценка на настоящите или предишни проектни предложения.

В случаите, описани в точки (a), (c), (d), (f), (h) и (i), забраната за участие важи за период от две години от момента на установяване на нарушението. В случаите, описани в точки (b) и (e), забраната важи за период от четири години, считано от датата на известието за съдебното решение.


Кандидатите трябва да приложат към документите за кандидатстване клетвена декларация за това, че не попадат в никоя от категориите, описани в точки (a) до (f).


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница