Програма Добросъседствостраница2/4
Дата04.08.2018
Размер0.52 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

ВАЖНО: В случаите, когато кандидатстват български организации: държавни служители или други представители на централната и областните администрации, независимо от тяхното административно положение, нямат право да кандидатстват или да бъдат включвани в проектните предложения на организациите, които са кандидати или партньори по настоящата Покана за предложения.

В случаите, когато кандидатстват сръбски организации: държавни служители могат да участват в проектните предложения, но не могат да получават финансиране от гранта. Техните заплати трябва да бъдат представени като част от собствения принос на Кандидата.

Забележка: В случаите, когато кандидатстват български организации: в случай, че общински служители са предложени като част от екипа по проекта, моля, приложете доказателство (декларация, издадена от оторизираната институция), че предложените лица не са държавни служители.

 

2.1.3 Партньорство и допустимост на партньорите1. Кандидатите трябва да действат в партньорство с други организации от граничния регион. Възможни са три вида партньорства:

 • В случаите на опростен проект, кандидатстващите организации трябва да имат най-малко един партньор от другата страна на границата (Сръбски/Български). Това е задължително изискване.

 • В случаите на допълващ проект българските и сръбските кандидати действат в предложенията като взаимни партньори.

 • В случаите на интегриран проект Кандидатът и Трансграничният Кандидат действат в предложенията като взаимни партньори.

Сръбските и българските партньори трябва да отговарят на следните условия:

 • Да бъдат юридически лица с нестопанска цел;

 • Да бъдат местни или регионални институции (в т.ч. общини), или техни асоциации, Еврорегиони, търговски, индустриални или селскостопански камари, професионални и синдикални асоциации, неправителствени организации (всяка организация с нестопанска цел, която е независима от правителствените структури и чиято дейност зависи отчасти или изцяло от дарения с благотворителна цел и доброволно предоставяни услуги), училища, колежи, университети, здравни структури, читалища и др.

 • Да бъдат регистрирани най-малко 6 месеца преди крайния срок за подаване на документите по тази покана за предложение. Регистрацията се отнася както за самата организация, така и за нейните клонове в един от целевите програмни региони.

 • Да се намират в целевите български или сръбски територии на граничния регион между България и Сърбия или да имат регистриран клон в тези области (за по-подробна информация виж 2.1.4 - Местоположение);

 • Да имат стабилни и достатъчни финансови източници, които да гарантират, че организацията ще съществува през целия период на реализиране на проектните дейности и ако е необходимо, може да вземе участие в тяхното финансиране;

 • Да са пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта, да не са посредници;

 • Да имат опит и да демонстрират капацитет за управление на дейности, които съответстват на размера проекта, с който се кандидатства за безвъзмездна помощ.

Партньори, които не отговарят на горепосочените изисквания не могат да получат финансиране от СФМП.

2. Кандидатстващата организация може също така да има и други партньори от същата страна на границата, но това не е задължително изискване. Българските/сръбските партньори трябва да отговарят на същите критерии за допустимост, на които отговарят кандидатите (виж точка 2.1.2).

Kандидатът е в ролята на водещата организация и в случай на одобрение на проекта, той е страна по договора /Бенефициент/. Не е необходимо партньорството да бъде регламентирано с правен документ. Декларацията за партньорство, включена във Формуляра за кандидатстване, трябва да бъде попълнена и подписана както от кандидата, така и от всички партньори. На практика партньорството всъщност е сътрудничество и взаимното споразумение за успешно изпълнение на проекта има силно изявена трансгранична природа, която е пряко свързана с логиката и спецификата на ТГС.

Подизпълнителите не са нито партньори, нито асоциирани партньори и се подчиняват на правилата, посочени в Приложение IV към Стандартния договор за безвъзмездна помощ.

Партньорите на кандидата участват в подготовката и изпълнението на проекта. Само разходите, направени от българските/сръбските партньори, са допустими за финансиране, по същия начин както разходите, извършени от бенефициента на безвъзмездната помощ.

2.1.4. Допустими дейности: дейности, за които може да се кандидатстваРазмер

 • Сума: Няма ограничения за общите разходи за изпълнение на проекта. Въпреки това, безвъзмездната помощ, за която се кандидатства пред Общността, трябва да бъде в границите на минималната и максималната суми, посочени в т. 1.3 по-горе.

 • Времетраене: Времетраенето на даден проект не може да превишава 12 месеца. За начална дата ще се счита денят след датата, на която последната от двете договарящи се страни (Бенефициентът и Договарящата се страна) е подписала договора.

Сектори или теми

Малки, неинвестиционни проекти, от типа “от хора за хора”, насочени към развитието и укрепването на сътрудничество между двата съседни региона от двете страни на границата, чиято основна задача е съвместното подобряване на културното, образователното и социално- икономическо развитие, както и условията на живот и които целят създаване на продължаващи във времето контакти. Дейностите в проектите трябва да бъдат свързани със следните приоритетни области: 1. Културен обмен и организиране на събития за популяризиране на културното наследство и природните забележителности;

 2. Обмен в сферата на образованието и обучителни инициативи;

 3. Мерки за подобряване на сътрудничеството в сферата на здравеопазването и в частност, споделяне на ресурси, възможности и съоръжения в трансграничен контекст

 4. Двустранни действия за съвместно решаване на общи социални проблеми;

 5. Създаване и развитие на благоприятни условия за подобряване на общуването и повишаване на информираността в граничния регион, вкл. и чрез подкрепа за създаване на трансгранични радиа, телевизии, вестници или други медии.

Местоположение

Дейностите трябва да бъдат осъществявани само в граничната зона между България и Сърбия и Черна гора, а именно:

В българските области:


 • Видин - 11 общини: Белоградчик, Бояница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново Село, Ружинци, Чупрене;

 • Монтана - 11 общини: Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчидрум, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово;

 • София /частично/ - 5 общини: Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге, Сливница;

 • Перник - 6 общини: Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън.

 • Кюстендил – 9 общини: Бобовдол, Бобошево, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сепарева баня, Дупница, Трекляно.

В сръбските области:

 • Бор - 4 общини: Бор, Кладово, Майданпек, Неготин;

 • Заечар - 4 общини: Больевац, Заечар, Княжевац, Сокобаня;

 • Ниш - 8 общини: Ниш, Нишка Баня, Алексинац, Гаджин Хан, Дольевац, Мерошина, Ражана, Свърльиг;

 • Пирот - 4 общини: Бабушница, Бела Паланка, Димитровград, Пирот;

 • Ябланичка - 6 общини: Бойник, Власотинце, Лебане, Лесковац, Медведжа, Църна Трава;

 • Пчинска - 7 общини: Босилеград, Буяновац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулица, Търговище.

Дейности, които се реализират извън горепосочените области, не могат да бъдат финансирани от СФМП.

Видове дейности

Съвместният фонд за малки проекти ще финансира устойчиви малки проекти от типа “от хора за хора” в следните приоритетни области: • Културен обмен и организиране на събития за популяризиране на културното наследство и природните забележителности

СФМП ще подкрепя инициативи, които: имат за цел да подобрят културните връзки между България и Сърбия и Черна гора; насърчават споделянето на опит, умения и идеи за бъдещи проекти, осъществявани от млади хора; подкрепят начинания, свързани с фолклора и развитието на културните традиции; насърчават създаването и развитието на културни мрежи от двете страни на границата и създаване на информационни и обучителни центрове за културен обмен и.т.н. Фондът, също така, ще подкрепя проучвания и изследвания на културното историческо наследство в граничната област и неговото популяризиране; ще финансира дейности за приобщаване на младите хора към местните култури; ще подкрепя изграждането на позитивно отношение към историята, културата и изкуството на съседните страни; ще подпомага създаването на модели на стабилно и практично сътрудничество между различните институции; ще подпомага популяризирането на културен туристически продукт, както и създаването на информационна мрежа и стратегия за представяне на този продукт(и) и.т.н.

 • Обмен в сферата на образованието и обучителни инициативи

Развитие на качествено обучение и насърчаване сътрудничеството между хора и институции от двете страни на границата, чрез осъществяването на широк спектър от дейности, като напр.: насърчаване мобилността на гражданите; проекти за иновативно обучение и учене; създаване на мрежи за академично и професионално сътрудничество; разработване на съвместни образователни програми, изграждане на мрежи, обмен на информация, всичко това с цел да се предостави възможност за “обучение през целия живот” на всички граждани от граничния регион.

 • Мерки за подобряване на сътрудничеството в сферата на здравеопазването и в частност, споделяне на ресурси, възможности и съоръжения в трансграничен контекст

Подкрепа за подобряване на информацията и познанията, свързани с развитието на общественото здравеопазване; повишаване на капацитета за бърз отговор и координирани действия при заплахи за здравето на населението; подкрепа за здравни инициативи, насочени към решаване на основни здравни проблеми, които биха могли да бъдат предмет на всякакъв тип политики и дейности в здравеопазването; дейности като работа в мрежа, координирани отговори на определени събития, споделяне на опит, обучение и разпространение на информация и познание ще бъдат взаимно свързани и ще подсилват взаимно своя ефект. Основната цел е да се осъществи интегриран подход към опазване и подобряване здравето на населението.

 • Двустранни действия за съвместно разрешаване на общи социални проблеми

Подкрепа за разнообразни дейности, насочени към насърчаване интегрирането на различни групи в неравностойно положение; колективни дейности за подпомагане на хора с увреждания; борба с дискриминацията на основата на расови и етнически различия, на разлика във вероизповеданията, на базата на увреждания, възраст и сексуална ориентация; насърчаване на диалога с организациите на гражданското общество; разработване на анализи и оценки, които развиват капацитета за борба и превенция на дискриминацията и повишаване на информираността, и т.н.

 • Създаване и развитие на благоприятни условия за подобряване на общуването и повишаване на информираността в граничния регион, вкл. и чрез подкрепа за създаване на трансгранични радиа, телевизии, вестници или други медии

Подкрепа и насърчаване на сътрудничеството между медиите и гражданските организации, насочено към проучване, развитие на капацитет и осъществяване на съвместни телевизионни програми, които да преминават през границите и етносите; организиране и провеждане на събития с цел информиране на обществеността за идеите и принципите, които са в основата на процеса на европейска интеграция; насърчаване на децентрализацията и развитието на местната демокрация като ключов за общностите и регионалното развитие компонент; насърчаване на по-добро взаимно разбирателство и обмен на опит и ноу хау със специалисти от съседната страна.

Следните видове дейности се определят като недопустими: • Всички видове дейности, свързани с изграждането на инфраструктура;

 • Индивидуални спонсорства за участие в работни срещи, семинари, конференции и конгреси;

 • Индивидуални стипендии за обучение или образователни курсове;

 • Дейности, които нямат трансграничен ефект;

 • Дейности, които имат за цел печалба;

 • Обичайни дейности, които са от компетенциите на държавни институции и държавни административни органи, включително и местната управа;

 • Финансиране на рутинни дейности на местни организации, особено такива, свързани с текущата им издръжка;

 • Дейности, стартирали преди сключването на договора за безвъзмездна помощ;

 • Дейности, свързани с политически партии;

 • Благотворителни дарения;

 • Дейности, финансирани от други програми на Общността.

Брой предложения, които могат да бъдат представени от един кандидат

За българската страна

Кандидатът/ трансграничният кандидат не може да кандидатства с повече от едно предложение, но има право да участва като партньор в други проекти.

За сръбската страна

Кандидатът може да кандидатства с повече от едно предложение и може да получи повече от един грант. Въпреки това, Съвместната оценителна комисия може да ограничи броя на грантовете, които може да получи един кандидат.

2.1.5 Допустимост на разходите: разходи по проекта, които могат да бъдат признати

При отпускането на безвъзмездна помощ ще бъдат взети под внимание само “допустимите разходи”. Тези разходи са подробно описани по-долу. Ето защо бюджетът е както предварителна оценка на очакваните разходи, така и максимален размер на “допустимите разходи”. Кандидатите трябва да обърнат внимание, че допустимите разходи трябва да са реални и не могат да бъдат посочени като обща сума с изключение на разходите за пътуване, храна и други непреки разходи). Бюджетът се представя в съответствие с Анекс Б от Формуляра за кандидатстване. В случаите, когато се налага допълнителна бюджетна разбивка, необходимата информация трябва да бъде представена чрез вмъкване на допълнителни редове (подпера) в бюджетната таблица. Трябва да се избягват обяснителни бележки, прикрепени като приложения към бюджетната таблица. Перата по бюджета трябва да бъдат точни, ясни и измерими.

Предложенията за проекти се препоръчват за отпускане на грант, при условие че при проверката, предшестваща подписването на договора за безвъзмездна помощ, не са открити проблеми, налагащи промяна на бюджета. Тази проверка може да доведе до искане за допълнителни разяснения и, където се прецени, Договарящата страна има правото да наложи съкращения.

Ето защо, в интерес на кандидата е да представи реалистичен и ефективен от гледна точка на разходите бюджет.

Разходите за изготвяне на проектното предложение не се покриват от безвъзмездната помощ по ФАР/КАРДС и не могат да бъдат включени в бюджета на проекта.Допустими преки разходи

За да се считат допустими в контекста на проекта, разходите трябва: • Да са необходими за изпълнението на проекта, да са заложени в договора, приложен към тези Насоки за кандидатстване и да съответстват на принципите на разумно финансово управление и по-специално целесъобразност на вложените средства и ефективност на разходите;

 • Да са действително извършени от бенефициента по проекта или от неговите български/сръбски партньори в хода на изпълнение на проекта и след подписване на договора (както е указано в член 2 от Специалните условия), независимо от времето на фактическото плащане от бенефициента или българския/сръбския партньор (това няма да окаже влияние върху допустимостта на разходите след финалния одит);

 • Да са отразени счетоводно от бенефициента или неговите български/сръбски партньори, да могат да бъдат установени и проверени, да са подкрепени с оригинални разходо-оправдателни документи.

При спазване на тези условия, както и на съответните процедури за сключване на договори, следните преки разходи се считат за допустими:

 • Разходи за персонал, назначен по проекта, отговарящи на действителните заплати плюс начисленията за социално осигуряване и други, свързани с трудовото възнаграждение разходи; заплатите и разходите не бива да надвишават обичайните за бенефициента и партньорите му;

 • Пътни и дневни разходи на персонал, участващ в проекта при условие, че отговарят на пазарните ставки и не надвишават тарифите, общоприети от бенефициента или неговите партньори; ако за покриването на тези разходи се изплаща обща сума, то тя не бива да надвишава одобряваните ежегодно ставки от ЕС;

 • Разходи за местен офис - само в случаите когато има обоснована нужда да бъде създаден офис за специално за проекта. Разходите за ползване на съществуващ офис на бенефициента и/или от неговите партньори са допустими само като непреки разходи (виж по-долу – допустими непреки разходи);

 • Разходите за закупуване на оборудване (ново или втора употреба) и за услуги при условие, че отговарят на пазарните ставки;

 • Разходи за консумативи и материали, директно свързани с изпълнението на проекта;

 • Разходи за подизпълнители;

 • Разходи, произтичащи директно от изискванията на договора (разпространение на информация, конкретна оценка на проекта, одит, преводи, копиране, застраховки, целево обучение на ангажираните в проекта и др.) вкл. финансови разходи (по- специално разходи за парични преводи и финансови гаранции).

Възлагане на поръчки за доставка

Допустимите разходи покриват само закупуването на дребно оборудване и доставки, ако са неразделна част от проекта. В допълнение, персонални и преносими компютри могат да бъдат закупувани, но поръчката на преносими компютри трябва да бъде оправдана, предвид целите на специфичната дейност и се допуска само в случаи, че такива не са били закупени по друг, финансиран от ФАР проект. Разходите за доставки не трябва да надвишават 20% от общата безвъзмездна помощ от ФАР/КАРДС.Възлагане на поръчки за услуги

Възлагането на поръчки може да се прилага само в случаи, когато Кандидатът и/или неговите партньори не могат да осигурят тези услуги чрез своите собствени ресурси (изисква се ясна обосновка).

Ако изпълнението на проекта изисква възлагане от бенефициента на поръчки за услуги или доставки, то задължително трябва да се прилагат процедурите за сключване на договори, описани в Анекс IV.

Допустими непреки разходи

Обща сума, не по-голяма от 7% от стойността на допустимите преки разходи, може да бъде отчетена като непреки разходи за покриване на административни нужди (електричество/отопление, телефон/факс и др.), които са извършени от бенефициента/българските партньори при изпълнението на проекта.

Непреките разходи са допустими, в случай че вече не са отразени в друго перо по договорения бюджет.

Непреките разходи са недопустими, ако бенефициентът получава финансиране по друг договор за безвъзмездна помощ от Европейската комисия.Неприемливи разходи

Следните разходи се считат за неприемливи • Задължения и отчисления за загуби или бъдещи задължения;

 • Дължима лихва;

 • Суми по бюджета, които се финансират от друга програма;

 • Покупки на земя или сгради;

 • Загуби от курсови разлики;

 • Данъци и такси, включително ДДС, освен ако бенефициентът (или партньорите му) не могат да си го възстановят и в случай, че приложимото законодателство позволява това;

 • Разходи за подготовката на проекта.

Принос в натура

Евентуален принос в натура, извършен от бенефициента или неговите партньори, които трябва да бъде описан отделно в Анекс B, не представлява действителен и допустим разход. Приносът в натура не се счита за съфинансиране.

Все пак, в случай, че се сключи договор за безвъзмездна помощ, кандидатът е задължен да направи съответният принос в натура, както е записано във Формуляра за кандидатстване.


2.2 Как се кандидатства с проектно предложение и процедурите, които трябва да се следват

2.2.1 Формуляр за кандидатстване и придружаващи документи

Предложенията за проекти се представят с попълнен формуляр, приложен към тези Насоки за кандидатстване (Анекс А), който също така е публикуван на интернет-страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България - www.mrrb.government.bg /секция Актуални търгове/. Връзка към документите за кандидатстване също така има и от интернет снтраницата на Министрество за икономически връзки на Република Сърбия и Черна гора www.mier.sr.gov.yu и www.ear.eu.int.

Кандидатите трябва стриктно да спазват формата на формуляра за кандидатстване и да следват поредността.

Насоките за кандидатите и формулярът за кандидатстване са преведени на български и сръбски език за информация. В случай, че възникнат разлики в английската, българската и сръбската версии, английската е водеща.

Независимо от това, кандидатите подават предложенията си на английски език.

Формулярът за кандидатстване трябва да се попълва внимателно и колкото е възможно по-четливо; подвържете и опаковайте проектното предложение и анексите към него, за да улесните процеса на оценяване. Бъдете точни и давайте достатъчно подробности, за да сте сигурни, че предложението Ви е ясно, особено по отношение на това как ще се постигнат целите на проекта, ползата, която ще следва от изпълнението му и начина, по който тя съответства на целите на програмата.Формуляри, попълнени на ръка няма да се приемат.

Моля уверете се, че следните документи са надлежно представени: Анекс А – формуляр, Анекс Б – бюджет(и), Анекс С - логическа матрица, Анекс F – автобиографии на екипа на проекта, декларация на кандидата и декларациите за партньорство в оригинал (декларациите за партньорство трябва да бъдат подписани от всички партньори в оригинал).Придружаващи документи

1/ За всички български неправителствени организации, участващи като кандидати или трансгранични кандидати или партньори:

 • Устав или документ за асоцииране (оригинал или нотариално заверено копие; с превод на английски език);

 • Съдебна регистрация на кандидата (оригинал или нотариално заверено копие; с легализиран превод на английски език);

 • Актуално съдебно състояние (оригинал или нотариално заверено копие, издадено не по-късно от 6 месеца преди датата на кандидатстване; с легализиран превод на английски език);

 • Копие от данъчната и ДДС регистрация (с превод на английски език);

 • Копие от БУЛСТАТ регистрацията (с превод на английски език);

 • Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за 2005 г.;

 • Удостоверения от Националния осигурителен институт и Териториалната данъчна администрация за липса на задължения (издадени не по-късно от 6 месеца преди датата на кандидатстване) или план за разсрочване на задълженията (оригинал или нотариално заверено копие; с легализиран превод на английски език);

 • Информация за сертифициран одитор;

2/ За всички български публични институции (общини, университети, училища и т. н.) участващи като кандидат/трансграничен кандидат или партньор:

 • Писмено доказателство, удостоверяващо статута на организацията (напр. копие от Държавен вестник) (с превод на английски език);

 • Копие от данъчната регистрация (с превод на английски език);

 • Копие от БУЛСТАТ регистрацията;

 • Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за 2005 г.;

 • Информация за сертифициран одитор.

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница