Програма фар bg2003/004-937. 11. 01 Алтернативна заетост схема за безвъзмездна помощстраница3/4
Дата04.08.2018
Размер384.5 Kb.
1   2   3   4

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТАМоля, опишете резултатите и ползите от проекта като обърнете внимание на всеки от зададените въпроси. Моля, не пропускайте никой от въпросите. Представете доказателства относно данните, посочени в тази част на доклада.


1. Моля, в таблиците по-долу дайте информация относно бенефициентите, които са участвали във Вашия проект.

Участници в програми за професионално обучение:

Таблица 2Брой планирани безработни, включени в курсове за професионално обучение

Общ брой на безработните лица, включени в курсовете за професионално обучение

Брой лица, успешно завършили курсовете за професионално обучение

Брой отпаднали*

“Автотенекеджии”- 18

26

18

8

“Заварчици”- 18

22

18

4

Общ брой 36

48

36

12
  • Моля, посочете причините, поради които някои от курсистите отпадат от курсовете за обучение (ако има такива)

Причина за отпадане на курсисти е нередовно присъствие на курсовете за обучение. Дадени бяха различни обяснения за отпадане: намиране на сезонна работа, семейни причини, заболяване.


Таблица 3

Заетост, създадена след приключване на програмите за професионално обучение

Брой подписани трудови договори

Вид на договора

Работодател

(име на фирмата, с която е подписан трудовият договор)Професия/длъжност

2

чл.67.ал.1.т. от КТ- за неопределено време

“ВЕСТА- М “ ООД

заварчик

3

чл.67.ал.1.т. от КТ -за неопределено време

ВЕСТА- М “ ООД

машинен оператор

1

чл.67.ал.1.т. от КТ -за неопределено време

ВЕСТА- М “ ООД

монтажник

1

чл.70 ал.1 от КТ - с изпитателен срок

“ЕЛПРОМ- ЕТ” АД

ел. заварчик

2

чл.67.ал.1.т. от КТ -за неопределено време

ЕТ “Недмобил- 93”

автотенекеджия

1

чл.70 ал. И чл.67 ал.1 – с изпитателен срок и за неопределено време

ЕООД “Никос- хранинженеринг”- Добрич

заварчик

1

чл.70 ал.1 и чл.68ал.1т.2 от КТ – срочен с изпитателен срок в полза на работодателя.

“Албена 2000- Строителство инженеринг” ЕООД –гр. Добрич

ел. заварчик

1

чл67ал.1т.1 от КТ – за неопределено време

СД “Съдружие Стойчеви 57-65” - Добрич

монтьор ССТ

1

чл.70 от КТ -срочен до 31.12.2007

Община Добричка- кметство село Божурово

работник подръжка

1

чл.70 ал.1 от КТ – изпитателен срок

“ЗАВН – Добрич” АД

работник по монтаж

1

чл.70 ал.1- с изпитателен срок

“Провими” ЕАД- Добрич

ел.техник

1

чл68 ал.1 т 1 от КТ - срочен

“Детелина-Господин Тодоров”ЕТ-гр. Добрич

пакетировач и пълначУчастници в програми за професионална преквалификация:

Таблица 4Брой планирани заети лица, включени в курсове за професионална преквалификация

Общ брой на заетите лица, включени в курсовете за професионална преквалификация

Брой лица, успешно завършили курсовете за професионална преквалификация

Брой отпаднали *

8

8

8

0
* Моля, посочете причините, поради които някои от курсистите отпадат от курсовете за обучение (ако има такива)


Участници в програми за обучение за предприемачество

Таблица 5Брой планирани крайни бенефициенти, включени в курсове за обучение по предприемачество

Общ брой на крайните бенефициенти, включени в курсовете за обучение по предприемачество

Брой лица, успешно завършили курсовете за обучение по предприемачество

Брой отпаднали *

0

0

0

0

* Моля, посочете причините, поради които някои от курсистите отпадат от курсовете за обучение (ако има такива)

Таблица 6

Заетост, създадена след приключване на програмите за обучение по предприемачество

Брой безработни, започнали собствен бизнес

Име на фирмата

Област на икономическа дейност

0

0

0  1. Моля, посочете информация относно курсовете за професионално обучение, преквалификация и предприемачество, разработените материали за обучение и нови програми за обучение. Моля, приложете разработените материали за обучение и новите програми за обучение.

В периода 12.06.2006 г до 12.10.2006г бяха проведени два курса с безработни лица за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професии “Заварчик” и “Автотенекеджия” /табл.7/. В периода 13.10.2006г до 20.10.2006г бяха проведени държавни квалификационни изпити в съответствие с чл.34 от ЗПОО за придобиване на професионална квалификация по 2 професии и за придобиване на правоспособност по 4 метода на заваряване. За теоретичното обучение по професията бяха разработени 80 обучителни материали / учебни модули, методически ръководства, контролни карти за оценка постиженията на обучаемите, изпитни билети,/ - табл.7. Разработени бяха 6 учебни програми

/ табл.9/. Обучението на безработните лица се проведе по първите две учебни програми от табл. 8. Допълнително бяха разработени 4 самостоятелни учебни програми за придобиване на правоспособност по заваряване по 4 метода. Проведена беше преквалификация на 8 заети лица от които: двама заети от фирмата партньор “Елпром- ЕТ” получиха първа степен на професионална квалификация по професия “Заварчик”. 6 заети лица актуализираха правоспособността си по заваряване и получиха свидетелство за правоспособност по заваряване – заварчик на ъглови шевове по метод РЕДЗ и ВИГ

Таблица 7Курсове за професионално обучение/преквалификация/предприемачество

Придобита професионална квалификация (ако е приложимо)

Придобит документ за професионална квалификация (да/не)

Опишете учебните материали за теоретичното обучение

Професия “Заварчик”

код 5521090Първа степен на професионална квалификация по професия “Заварчик”

да

учебни модули по: предприемачество

здравословни и безопасни условия на труд,

материалознание,

техническо чертане

електротехника

електродъгово заваряване

заваряване МИГ/МАГ

карти за оценка постиженията на обучаемите

методическо ръководство по:

икономически модулПрофесия “Автотенекеджия”

код 525170Първа степен на професионална квалификация по професия “Автотенекеджия”

да

учебни модули по

предприемачество

здравословни и безопасни условия на труд

материалознание

техническо чертане

електротехника

газокислородно заваряване,

заваряване МИГ/МАГ

карти за оценка постиженията на обучаемите

методическо ръководство по:

икономически модул

Таблица 8Наименование на курса за професионално обучение/преквалификация/предприемачество

Наименование и описание на модулите (ако е приложимо)

Продължителност теория (часове)

Продължителност практика (часове)

Курс за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия “Заварчик” код 5521090

обща професионална подготовка

отраслова професионална подготовка, специфична професионална подготовкаобщо

170


общо 390

Курс за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия “Автотенекеджия”

обща професионална подготовка

отраслова професионална подготовка, специфична професионална подготовкаобщо

150


общо

390

Таблица 9

Наименование на разработената учебна програма

Наименование и описание на модулите (ако е приложимо)

Продължителност теория (часове)

Продължителност практика (часове)

1. Професия “Заварчик”

код 5521090- за придобеване на първа степен на професионална квалификация и правоспособност по заваряване методи:

РЕДЗ, МИГ/МАГ- заваряване, ВИГ- заваряване


1. Здравословни и безопасни условия на труд

10


0


2. Предприемачество

21

0

3. Кандидатстване на за работа

9


0


3. Материалознание

15

0

4. Електротехника

12

0

5. Техническо чертане

13

0

6. Техника и технология на заваряването

50

0


7. Техника и технология на МИГ/МАГ- метод

20

0


8. Техника и технология на ВИГ- метод

20

0


9. Учебна практика общометална

0

30


10.Учебна практика по ръчно електродъгово заваряване

0


102


11. Учебна практика по заваряване- МИГ/МАГ- метод

12. Учебна практика по0


102заваряване-ВИГ- метод

0

60

13. Производствена практика

0

60


14. Държавни изпити за придобиване на професионал на квалификация и правоспособност по методи: РЕДЗ, МИГ/МАГ, ВИГ

0


36


2.Професия “Автотенекеджия”

код 525170- за придобиване първа степен на професионална квалификация и правоспособност по заваряване – заварчик на ъглови шевове методи МИГ/МАГ, ГКЗ1.Здравословни и безопасни условия на труд

10


0


2.Предприемачество

30

0

3.Материалознание

15

0

4.Техническо чертане

12

0

5.Устройство на МПС

15

0

6.Техника и технология на автотенекеджийството

48

0


7.Техника и технология на заваряването

20

0


8. Учебна практика по шлосерство

0


86


9.Учебна практика по автотенекеджийство

06410.Учебна практика по ГКЗ

0

112

11.Учебна практика по заваряване МИГ/МАГ метод

0


60


12.Производствена практика

0

60

13. Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация и правоспособност

0

8

3. За придобиване на правоспособност – заварчик на ъглови шевове по метод ВИГ

Теория на ВИГ- заваряване

20
ВИГ- заваряване-модул Т1

0

65

ВИГ- заваряване-модул Т2

0

65

Държавен изпит по теория

и практика за придобиване на правоспособност по заваряване10
4. За придобиване на правоспособност – заварчик на ъглови шевове по метод РЕДЗ


1.Теория на РЕДЗ

2. РЕДЗ


- заваряване-модул Е1

3. РЕДЗ


- заваряване-модул Е2

4. Държавен изпит по теория и практика за придобиване на правоспособност по заваряване20

0
0


0

0

85
85

10


5. За придобиване на правоспособност – заварчик на ъглови шевове по метод МИГ/МАГ


1.Теория на МИГ/МАГ

2. МИГ/МАГ

- заваряване-модул М1

3. МИГ/МАГ

- заваряване-модул М2

4. Държавен изпит по теория и практика за придобиване на правоспособност по заваряване


20

0


0

0

0

85
8510

6. За придобиване на правоспособност – заварчик на ъглови шевове по метод ГКЗ


1.Теория на МИГ/МАГ

2. МИГ/МАГ

- заваряване-модул М1

3. МИГ/МАГ

- заваряване-модул М2

4. Държавен изпит по теория и практика за придобиване на правоспособност по заваряване


20

0


0

0

0

85
8510
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница