Програма фар bg2003/004-937. 11. 01 Алтернативна заетост схема за безвъзмездна помощстраница4/4
Дата04.08.2018
Размер0.5 Mb.
1   2   3   4 1. Какви облаги са предоставени на целевата група на Вашия проект – например, стипендии, закуска, безплатен транспорт, работно облекло, и др. Моля, дайте информация за отношението на крайните бенефициенти към предоставените облаги.

На обучаемите безработни бяха предоставени стипендии в размер на 75 евро на месец, в съответствие с присъствените дни за месеца, застраховка за периода на обучението, работно облекло, лични предпазни средства, безплатен транспорт до Добрич за живеещите в населени места от регион Добрич. По време на теоретичното и практическо обучение им бяха предоставени учебни материали по теория и практика. За голяма част от курсистите предоставените облаги бяха мотив за включване в обучението.


V. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА


Моля, посочете подробна информация за извършените организационни дейности по проекта, спазване на графика за изпълнение, координация с партньорите и другите участници в проекта. Отговорете на всеки от зададените по-долу въпроси. Моля, представете доказателства относно данните, посочени в тази част на доклада.
 1. Опишете как организирахте ежедневната работа и координирането на дейностите по проекта?

За координиране на дейностите бяха изготвени:

Подробен план-график за реализирането на проекта, графици за преподавания учебен материал по дати, учебни дисциплини, преподаватели и брой часове по професии, график за провеждане на изпити за професионална квалификация и правоспособност, графици за съвещания. Бяха издавани оперативни заповеди от ръководителя на проекта за изпълнението на основни дейности. Изграден беше офис на проекта, в който на информационно табло и чрез техническия сътрудник се разпостраняваше необходимата информация за ежедневната работа. Извършваше се ежедневна комуникация между членовете на екипа, партньорите, обучителите, курсистите чрез срещи, разговори, телефон.

Изграден беше екип за реализиране на проекта. С всеки член на екипа се сключиха граждански договори, в които бяха регламентирани функциите и отговорностите на всеки. Членовете на екипа подписаха декларации за участие , с които потвърдиха готовността си да изпълняват задълженията си по реализирането на проекта.

Извършен беше подбор на обучители, с които се сключиха. 25 граждански договора

С всички курсисти се сключиха договори за обучение. На всяка група курсисти беше избран отговорник, на който се предостави график за обучението.Извършваше се ежедневно посещение на обучението в групите от техническия сътрудник, организатора или ръководителя на проекта, които даваха на курсистите необходимата за тях информация.

Екипът проведе 13 съвещания от които: 5 самостоятелно, 6 съвместно с

партньорите по проекта, 1 с обучителите и наставниците, 1 с екипи, работили

по други проекти. Обсъждани бяха въпроси за отчитане напредъка в

изпълнението на проекта, за вземане на определени решения, съгласуване

на информации и отчети.

 1. Какви бяха ролите и отговорностите на партньорите в изпълнението на проекта. Моля, опишете механизма за вземане на решения.

Партньори на ПГ по МТЕ “М.В. Ломоносов” в настоящия проект бяха “ВеСта- М” ООД – гр. Добрич и “Елпром - ЕТ” АД гр. Добрич.

В настоящия проект беше предвидено и реализирано сътрудничество между обучаваща институция и производствени предприятия с цел провеждане на обучение, адекватно на потребностите на реалния бизнес. Планираното сътрудничество беше конкретизирано чрез:


 • Изработване от партньорите на изисквания за знания и умения, които да придобият обучаемите бенефициенти в процеса на обучение и въз основа на които да се разработят учебните програми и обучителни материали.

 • Участие в подбора на бенефициенти.и оценката за професионалната им пригодност.

 • Участие в обучението на курсистите – всеки от партньорите предложи като членове на екипа по двама наставника, които участваха в провеждането на теоретичното и практическо обучение на курсистите.

 • Участие в провеждането на изпити за придобиване на професионална квалификация и правоспособност.

 • Предоставяне на база за провеждане на обучението по учебна и производствена практика.

 • Предоставяне на възможности за назначаване на работа на бенефициентите след приключване на обучението.

 • На територията на “ВеСта- М “ООД и с подкрепата на проекта беше изграден център за практическо обучение по заваряване, дейността на който да продължи след приключване на проекта чрез съвместно провеждане на курсове по заваряване срещу заплащане.

 • Специалисти от “ВеСта- М” участваха в комисията за оценка на предложенията на търг над 5000 евро - доставка на машини и съоръжения”

В процеса на реализирането на проекта като доброволни сътрудници в обучението на

бенефициентите бяха привлечени фирмите: ЕТ «Недмобил-93»- гр. Добрич и «Компания за

инженеринг и развитие» АД- гр. Добрич- цех радиаторен , чието сътрудничество се изрази в

следното:

ЕТ «Недмобил-93»- гр. Добрич:


 • предостави безвъзмездно база за провеждане на учебна и производствена практика на курсистите от група «Автотенекеджии»

 • участва с обучители по учебна практика на професията “Автотенекеджия”

 • излъчи свои представители за участие в държавните изпити по теория и практика на професията “Автотенекеджия”

 • предложи работни места и назначи двама от завършилите курсисти от професия “Автотенекеджия”

«Компания за инженеринг и развитие» АД- гр. Добрич- цех радиаторен

 • предостави безвъзмездно база за провеждане на учебна и производствена практика по модул – «Заваряване в защитна газова среда с топим електрод- метод ВИГ» на курсистите от група «Заварчици»

 • участва с обучител по учебна практика за модул – «Заваряване в защитна газова среда с топим електрод- метод ВИГ» на курсистите от група «Заварчици»

 • излъчи свои представители за участие в държавните изпити по теория и практика на професията “ Заварчик»

 • предложи едно работно место за курсист с правоспособност по метод “ ВИГ- заваряване в защитна газова среда с нетопим електрод”. За съжаление никой от 14 курсиста, придобили правоспособност по този метод не пожела да бъде назначен на това работна място.

При стартирането на проекта беше подписано споразумение с партньорите, в което се уточниха функциите и ангажиментите на всяка страна в реализирането на проекта.В хода на работата се проведоха 6 съвместни заседания на екипа на проекта с партньорите за вземане на решения и обсъждане на: план - графика за дейността на проекта, тримесечните финансови отчети, процедурите за подбор на наставници и обучители, уточняване на професионалните компетенции на обучаемите, отчети за различни дейности. Всички решения си взимаха при спазване планираните методи за изпълнение на проекта: равнопоставеност и сътрудничество, метод на съвместната инициатива, работа в екип и взаимопомощ.При реализирането на проекта се проведоха множество неформални срещи и бе извършвана ежедневна координация на действията чрез телефонни разговори.

След приключване на проекта бе подписан протокол за разпределение на оборудването, придобито с помощта на проекта.
 1. Кой беше ангажиран в управлението на проекта? Опишете функциите и отговорностите на хората, пряко ангажирани в управлението и техническото изпълнение на проекта.

Таблица 10Собствено име и фамилия

Позиция (в проекта)

Основни функции

Номер и тип на договора (трудов, граждански, и т.н.)

1. Славка

Иванова


РъководителОтговаря за цялостната дейност по проекта. Контролира учебния процес, изпълнението на дейностите, отговаря за доброто управление на средствата по проекта

№1- Граждански договор


2. Миглена

ПейчеваКасиер- счетоводител


Осигурява финансовата и счетоводна дисциплина по изпълнение на бюджета на проекта

№2- Граждански договор


3. Марияна

Дражева
Организатор


Отговаря за цялостната организация и съгласуване на действията на екипа и партньорите по управление на проекта. Изготвя и осигурява изпълнението на графици, срещи, съвещания,изпити,обучение.

№3 –Граждански договор


4. Валентин

ДимитровКонсултант

Консултира дейностите

по изпълнение на проекта,оказва методическа помощ при разработването на учебни програми и обучителни материали.№4 – Граждански договор


5. Анастасия

Брайкова


Технически сътрудник

Подготвя списъци и материали.Поддържа база данни за обучаемите. Отговаря за печатната подготовка и разпостранението на обучителни материали, графици,документацията за обучение

№5- Граждански договор

6. Миглена

ХубесериянНаставник

Координира и подпомага дейността по провеждане на учебната и производствена практика и провеждането на изпити.Участва в подготовката и изпълнението на практическите задания

№17- Граждански договор

7. Васил

Пенев


Наставник

Координира и подпомага дейността по провеждане на учебната и производствена практика и провеждането на изпити.Участва в подготовката и изпълнението на практическите задания

№18- Граждански договор

8. Димо

Минков


Наставник

Координира и подпомага дейността по провеждане на учебната и производствена практика и провеждането на изпити.Участва в подготовката и изпълнението на практическите задания

№19 -Граждански договор 1. Как бяха осъществени наблюдението и самооценката на проекта? Имаше ли някакви промени в управлението на проекта? Моля, посочете подробности.

На заседания на екипа с партньорите регулярно бяха обсъждани резултатите от реализирането на проекта , отчитаха се изразходваните средства.по тримесечия. Осъществяван бе стриктен контрол по изпълнение на предвидените дейности. Стриктно се спазваше бюджетната дисциплина.

Промени в управлението на проекта не бяха извършвани. 1. С какви проблеми и трудности се срещнахте по време на изпълнението на проекта и как бяха разрешени те?

Като основна трудност при реализирането на проекта отчитаме работата с част от курсистите , а именно:

  • След извършване на подбора част от курсистите не се явиха при започване на обучението. Наложи се подаване на нова заявка до ДБТ- гр. Добрич за допълване на групите.

  • През първите месеци на обучението 12 курсисти самоволно напуснаха. Наложи се замяната им с други безработни лица.

  • Голяма част от курсистите не пожелаха да заемат предложените им работни места след приключване на обучението. Наложиха се многократни разговори, срещи, кореспонденция и устни комуникации с цел изпълнение на поетите ангажименти.

Срещнахме затруднение при изготвянето и провеждането на тръжната процедура над 5000 евро.

 1. Имаше ли някакви изменения на графика на изпълнение на проекта и как те се отразиха на разходите по проекта?

Със закъснение беше проведена процедурата и извършена доставката на машини по бюджетно перо 3 - “Оборудване и материали” – 3.1. “Машини и съоръжения , включващи две различни заваряващи апаратури и оборудване за плазмено рязане”.Закъснението не се отрази върху разходите за проекта, тъй като необходимите за обучението машини бяха предоставени за ползване от фирмите партньори- “ВеСта – М” ООД и фирмите сътрудници- «Компания за инженеринг и развитие» АД - гр. Добрич- цех радиаторен, както и от училището.


 1. Имаше ли изменения на бюджета?

  • Има ли бюджетни пера, по които са изразходвани по-малко от предвидените разходи?

  • Изпълнението на бюджета е 93, 57 %. Собственият принос на ПГ по МТЕ е 4 428.43 евро

По- малко от предвидените средства бяха изразходвани в бюджетни пера:

1.1.1Технически персонал

1.1.2.Административен персонал

1.2.1Технически персонал- наставници

1.3. Дневни за командировки/пътни

1.3.1. Персонал, ангажиран с проекта /лекторски възнаграждения за преподаване

1.3.2. Участници в семинари, конференции

1.4.1.Икономически стимули/заплати безработни

3.1. Покупка/наемане на превозни средства

5.2.1.Разработка на учебни програми

5.2.2.Разработка на обучителни материали

5.3.Разходи за одит

5.4.Писмен и устен превод

5.5. Разходи за банкови гаранции

5.6.Разходи за семинари, конференции

5.7.Видими дейности

6.1.Ученически застраховки

6.2.Резервни части – оборудване за машини

6.3.1.1. работно облекло и лични предпазни средства- заварчици

6.3.1.2.Работно облекло и лични предпазни средства- автотенекеджии

6.3.3.Учебни материали за автотенекеджии

6.3.4.Материали и пособия- теория  • Правили ли сте изменения в бюджета в рамките на допустимите 15% от размера на съответното бюджетно перо?

Входа на реализацията на проекта се наложиха следните в бюджета :

Първа промяна: Поради проблеми при подбора на бенефициенти от гр. Добрич се наложи включване на по-голям брой пътуващи безработни спрямо първоначално предвидения, както и поради по-високи цени на транспортните услуги e направена промяна в Бюджетно перо 2. Пътни с обща сума 2160 евро с 15% от общата стойност на бюджетното перо:

  1. Транспорт в страната / пътни, квартирни за безработните обучаеми, живеещи извън населеното място/

Заложено по бюджет: 2160 евро увеличение с 324 евро

Увеличението се компенсира от Бюджетно перо 6. Други с обща сума 5 670 евро:

Заложено по бюджет: 5670 евро намаление с 324 евро от:

6.1 Ученически застраховки

Заложено по бюджет 180 евро намаление 80 евро

6.3.2. Учебни материали за заварчици

Заложено по бюджет 1440 намаление с 224 евро

Направената компенсация е за сметка на посочените пера тъй като при реализирането на проекта поради променени пазарни условия се създаде възможност за застраховане на обучаемите за по-ниска цена, спрямо първоначално предвидената при запазване на техническото задание.ПГ по МТЕ “М. В. Ломоносов” и партньорите по проекта дадоха собствен принос в натура – материали за заваряване/ електроди, листов материал, което доведе до намаляване на разходите за учебни материали- заварчици.Втора промяна: Поради променени пазарни условия се наложи увеличение в Бюджетно перо 5. Други разходи, услуги с обща сума 2 938 евро

5.7.2. Обяви в медиите: Заложено по бюджет 150 евро- увеличение с 18,72 евро. Увеличението е 12,48% и е за сметка на бюджетно перо 5.5. както следва:

5.5. Финансови гаранции: Заложено по бюджет 100 евро- намаление с 18, 72 евро /18,72% /

Тъй като в хода на реализиране на проекта не бяха направени разходи за банкови гаранции, целесъобразно е увеличените разходи за обяви в медиите да бъдат за сметка на бюджетно перо 5.5. Промяната не променя общата стойност на бюджетно перо 5Трета промяна: Поради променени пазарни условия, свърани с по-ниските цени на копирната техника и по-високите цени на компютърните конфигурации, придружаващия ги лицензиран софтуер и предлаганите по-висококачествените монитори /тип LCD/, както и с проблеми свързани с доставката на такива конфигурации със сертификат за европейски произход е извършена промяна в Бюджетно перо 3.2. Мебели и компютърно оборудване с обща сума 950 евро както следва:

   1. Компютърна конфигурация /компютър и монитор/

Заложено по бюджет: 500 евро увеличение със 175 евро

   1. Принтер

Заложено по бюджет: 150 евро намаление с 35 евро

3.23. Копирна машина

Заложено по бюджет: 300 евро намаление със 140 евро

Най–добрата и спечелила тръжната процедура оферта за трите компонента е равна на общата сума на бюджетно перо 3.2.Направената промяна не променя общата стойност на бюджетно перо 3.2.

Направените промени не засягат целите и дейностите на проекта и са съобразени с изискването за т.н. малки промени в бюджета .
Правили ли сте изменения в бюджета извън допустимите 15% от размера на съответното бюджетно перо и има ли двустранно подписано допълнение към договора между Възложителя и Изпълнителя?

Не са правени изменения извън допустимите 15 %

Обяснете в подробности всяко от направените изменения.


 1. Бяха ли извършени строително-монтажни работи по време на изпълнението на проекта? Ако отговорът е “да”, отчитането на тези дейности трябва да бъде направено в специалните формуляри, приложени към “Насоките за изпълнение на проекта”.

В проекта не беше предвидено изпълнение на строително- монтажни дейности

VI. ПУБЛИЧНОСТ


Моля, посочете подробно как осъществихте публичността на проекта и каква медиа ангажирахте. Моля, представете доказателства относно данните, посочени в тази част на доклада.
 1. Какви стъпки бяха предприети за разпространяване на информация за проекта сред обществеността? Каква беше обратната връзка?

Обяви и публикации в медиите. Изработване на презентация и уеб- страница.Срещи с общински власти, представетели на бизнеса, ДБТ и частни трудови борси.
 1. Какви рекламни материали бяха подготвени? Моля, приложете копия.

Изработени и поставени рекламни панели/5/, банер /1/, постери/10/, брошури/500/ , стикери за закупеното оборудване, баджи за бенефициентите , екипа, наставниците и обучителите 1. Кои средства за масова информация отразяваха изпълнението на проекта и постигнатите резултати? Моля, представете техните материали и аудитория.

Радио Добруджа - гр. Добрич. Радиото се слуша във всички населени места на област Добрич.

Областен вестник “Добруджанска трибуна”. Вестникът се разпостранява в над 50 населени места в област Добрич.
VII. УСТОЙЧИВОСТ


Моля, посочете създадените предпоставки с цел постигане на устойчивост на резултатите от проекта. Обърнете внимание на следните аспекти на устойчивост:
 1. Как ще се гарантира продължението на постигнатото по проекта след неговото приключване?

На територията на партньора “ВеСта- М” е изграден практически учебен център по заваряване, който се използва за обучението на курсистите по настоящия проект и ще се използва за бъдещи съвместни обучения на кадри по заваряване от регион Добрич. Създадената учебна документация и опит в обучението ще подпомогнат реализирането на бъдещата дейност.

 1. Какви стъпки са предприети или са предвидени с цел постигането на такова продължение?

Сключен е договор между “ВеСта- М” ООД и ПГ по МТЕ “М. В. Ломоносов” за съвместна дейност за обучение и провеждане на изпити за придобиване на правоспособност по заваряване- заварчик на ъглови шевове по 4 метода на заваряване, финансирани от заявителя на обучението.

 1. Закупувано ли е оборудване по проекта? Кой ще използва оборудването след приключването на проекта и допринася ли то за гарантиране на устойчивостта?

По проекта бе закупено следното оборудване:

Компютърна конфигурация /компютър и монитор/- 1 брой

Принтер- 1 брой

Копирна машина- 1брой

Заваръчна машина за МИГ/МАГ- заваряване- 1брой

Заваръчна машина за ВИГ- заваряване- 1 брой

Апаратура за плазмено рязане- 1 брой

Компютърната конфигурация, копирната машина и принтера са поставени в офиса на проекта в учебната сграда на училището.Изграденият офис и обзавеждането в него ще се използват като офис за осъществяване на следващи квалификации и преквалификации на възрастни, както и за бъдеща работа по други проекти.

Двете различни заваряващи машини и апаратурата за плазмено рязане остават собственост на проекта и са разположени на територията на партньора «ВеСта- М» ООД. Ще се използват за продължаване на съвместната дейност с училището за квалификация и преквалификация на кадри по заваряване.
4. Какви умения са придобити от бенефициентите и/или организациите, включени в изпълнението на проекта? Кои от уменията бихте определили като полезни за тях за в бъдеще?

Придобити умения от целева група обучаеми: • придобита първа степен на професионална квалификация по професии

съответно “Заварчик”, и “Автотенекеджия”, удостоверена със

свидетелство за професионална квалификация. • Придобита правоспособност по заваряване, удостоверена със свидетелство за правоспособност на заварчика – степен- “Заварчик на ъглови шевове”

В резултат на участието в проекта целевите групи обучаеми придобиха нов социален опит и възможност за ново качество на живот. Помогна се за преодоляване на социалната им изолация и се увеличи шанса им за успешна интеграция в трудова среда. Обучаемите придобиха нови професионални компетенции, знания за основни предприемачески дейности, умения за работа в екип, самостоятелно вземане на решения, практически умения по професиите. Всички придобити по време на обучението умения са полезни за бъдещото развитие на безработните бенефициенти, защото те повишиха конкурентноспособността им и възможността за наемане на работа.

Придобити умения от водещата организация: • Придоби се опит за участие и реализиране на проекти на програма ФАР.

 • Придоби се нов опит в обучението на възрастни, даде се възможност училището да развие своя потенциал.

 • Разшириха се контактите на училището с реалния бизнес, създаде се нов модел на социално партньорство между бизнеса и образованието.

Реализирането на проекта възобнови позициите на ПГ по МТЕ “М. В. Ломоносов” като водеща организация в обучението по заваряване. Създадените учебни материали и опит в обучението ще дадат възможност за в бъдеще да продължи обучението по професиите и за придобиване на правоспособност по заваряване на заети и безработни лица. Придобитият опит в реализирането на проекта мотивира училището за кандидатстване и реализиране на нови проекти.

Придобити умения от организациите – партньори и доброволни сътрудници: • Създаде се възможност фирмите сами да участват в обучението на работниците, които наемат

 • Подпомогна се изграждане на ново отношение у работодателите към квалификацията на кадрите.

 • Придоби си опит и се изгради се интерес към кандидатстване по програми.

 • Партньорът ВеСта - добави към производствената си дейност и дейност по обучение и преквалификация на кадри по заваряване съвместно с училището.

5.Създаде ли се устойчива заетост, за колко хора и в кои фирми?
След приключване на обучението на всички обучаеми бяха предложени работни места във фирмите партньори - “ Ве Ста- М” ООД и “Елпром- ЕТ”. В реализацията на проекта като сътрудници в обучението се включиха и фирмите ЕТ “Недмобил- 93” и «Компания за инженеринг и развитие» АД- гр. Добрич- цех радиаторен. Те също предложиха работни места за обучаемите. Беше създадена устойчива заетост за 16 лица, преминали курсовете на обучение по проекта. От група “Автотенекеджии” трудови договори сключиха 6 лица от общо 18 придобили квалификация по професията. От група “Заварчици”трудови договори сключиха 10 обучаеми от общо 18 придобили квалификация по професията.С фирмите партньори трудови договори сключиха 9 курсисти. 2 курсисти сключиха трудови договори с други фирми по придобитата професия, 5 курсиста сключиха трудови договори с други фирми по професии, упражняването на която изисква знания и умения свързани с придобитата професия и правоспособност. Трима курсисти продължиха образованието си в по- висока степен в редовна форма на обучение, един курсист отбива редовната си военна служба.

На курсистите многократно бе предлагана възможност от страна на фирмите партньори за сключване на договор. Още на тържественото връчване на документите за придобита квалификация и правостобност представетелите на фирмите партньори предложиха на всички завършващи работни места. На тържественото връчване бяха подписани два трудови догоровора.В последствие екипа на проекта многократно провежда разговори и отправя устни и телефонни покани до курсистите. В периода 6.04.2007 до 10.04.2007г бяха изпратени 26 писма с обратни разписки до курсистите, за които нямаше информация, че са започнали работа. На поканата за явяване в офиса на проекта се отзоваха 8 лица, Четирима от явилите се сключиха договори с «ВеСта- М» ООД. Четирима подписаха отказ за сключване на трудов договор. По – често изтъквани доводи за отказ са, че заплащането което им се предлага не съответства на техните очаквания, занимание със семейно животновъдство и земеделие. 16 от преминалите курса на обучение безработни лица запазиха статута си на безработни, но се занимават с извършване на дребни ремонтни и заваръчни услугисрещу заплащане или се наемат на срочна работа без трудови договори и осигуровки.

6.Кандидатствали ли сте за още финансиране по линия на други програми? Моля, посочете подробности.
През 2006 година кандидатствахме по проект BG 2004/006-070.01.01 „Развитие на мрежа

за обучение на възрастни”. Включихме се като партньори по компонент 1 на Проект BG 2004/16-711.11.01” Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”. Предложенията на проектите, за които кандидатствахме като водеща организация или партньор не получиха финансиране. През 2007 година се включихме като партньори по компонент 1 на Проект BG 2005/017-353.10.01 - ” Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”- 2 фаза.

Кандидатстваме по други проекти с цел модернизиране на материалната база и преподаването в училището, разширяване спектъра на професиите за обучение на възрастни и създаване на нови възможности за учене в ПГ по МТЕ “М. В. Ломоносов”- Добрич. 1. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Моля, попълнете следните приложение във формат Excel:  • Таблица “Финансов отчет”

  • Таблица “Източници на финансиране”

  • Списък на платежните документи.

Всяко от попълнените приложения трябва да се подпише и подпечата от Ръководителя на проекта.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница