Програма фар тгс българия Турция 2004 договаряща странаДата23.08.2017
Размер86.76 Kb.

Въпроси и отговори по проект BG 2004/016–715-02.01 ”Съвместен Фонд за малки проекти”, финансиран от Програма ФАР – ТГС България – Турция 2004


ДОГОВАРЯЩА СТРАНА:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Отдел “Търгове и договаряне”,

Дирекция “Изпълнителна Агенция – Програма ФАР”


Въпрос 1:
Какви са допустимите разходи по посрещането на партньорите от Турска страна по време на отделните мероприятия от проекта?  Как ще се доказват - приложими ли са нормативно определените разходи за дневни и командировъчни?
Отговор 1:
Общия размер на разходите се определя от кандидата в зависимост от мероприятията, конкретните дейности и методологията описани в проектното предложение. При посещение на турски експерти – членове на екипа по проекта в България се бюджетира дневна ставка за per diem, която за България е 208 евро на ден. Разходите се отчитат с разходни сметки за изплатени суми..
Въпрос 2:
Как следва да се докаже възможността за собствено финансиране на дейностите по проекта?
Отговор 2:
Всички разходи се отчитат по един и същи начин с разходно-оправдателни счетоводни документи без значение дали са безвъзмездна помощ или собствен принос на кандидатата. Документите следва да бъдат отнасяни към съответните бюджетни пера без да надхвърлят заложените в тях стойности.
Въпрос 3:
Придружаващите документи на водещата организация и Турския партньор трябва ли да бъдат преведени на английски език от заклет преводач?
Отговор 3:
Превода на английски език на придружаващите документи не е необходимо да бъде извършен от агенция, тъй като разходите, извършени преди стартирането на действията по проекта са за сметка на кандидата и не се признават, ако бъдат включени в бюджета. Необходимо е превода да бъде заверен с “Вярно с оригинала”.
Въпрос 4:
За част от придружаващите документи не е описано, че трябва да са нотариално заверени. Това означава ли, че те трябва да са заверени само от кандидата?
Отговор 4:
Тези документи, за които не е изрично посочено, не е необходимо да бъдат нотариално заверени. Те могат да бъдат заверени с “Вярно с оригинала”.
Въпрос 5:
Организация, която изпълнява проект в момента по предходната грантова схема може ли да спечели проект по настоящата?
Отговор 5:
Всички кандидати са с равни шансове за участие без значение дали имат сключен грантов договор по предишни Покани за проектни предложения. Всички предложения ще бъдат оценявани съглано индивидуалните им качества. Необходимо е да се избягва препокриване и дублиране на дейности, които са изпълнени по вече финансирани проекти.
Въпрос 6:
Толерират ли се "огледалните" проекти?
Отговор 6:
Проектните предложения се оценяват съгласно критериите заложени в оценителните матрици описани в Насокоте за кандидатите. Необходимо е проектните предложения да имат доказан трансграничен ефект. Трябва да знаете, че оценителната комисия не е съвместна – предложенията от двете страни се разглеждат отделно и по време на оценката няма обмен на информация по този въпрос. Поради тази причина, ако от българска страна такъв проект бъде предложен за финансиране, а от турска страна – не, проектът няма да може да се изпълнява. Ако въпреки това организацията е предложила огледален проект, то нашият съвет е дейностите да се предложат така, че да бъдат възможни за изпълнение, дори и ако огледалния партньор от турска страна не е спечелил финансиране.

Въпрос 7:
Може ли неправителствена организация да кандидатства с проект свързан с приоритетна област "Изграждане на институционалния капацитет на местно и регионално ниво"?
Отговор 7:
Няма ограничения по този въпрос. Всички кандидати отговарящи на критериите за избираемост описани в Насоките за кандидати могат да подадат проектно предложение по всяка от приоритетните области на настоящата покана за предложения.
Въпрос 8:
Какви са срокове за одобрение на проектите?
Отговор 8:
Индикативната дата за приключване на оценката на предложенията е 31 юли 2006г., както е посочено на стр. 20 от Насоките за кандидати. Договорите със спечелилите кандидати следва да бъдат сключени до края на месец ноември 2006.

Въпрос 9:
Към придружаващите документи, които се изискват от турските партньори има Документ - копие от специалните условия, описание на дейностите, последен отчет. Кога се изисква той?
Отговор 9:
Всички документи, които се изискават и са изброени в Насоките за кандидати, включително и тези на турските партньори се изпращат заедно с формуляра за кандидатстване и се разглеждат от оценителната комисия при проверката за административно съответствие. При подготовка на документите, кандидата следва да се придържа стриктно към списъка за проверка приложен към формуляра за кандидатстване.
Въпрос 10:
Възможно ли е при проект, който не е "огледален", дейностите да се реализират само в България? В тези дейности естествено ще има участие и от турска страна. Проектът има и партньор от Турция.
Отговор 10:
При т. нар. simple projects е задължително те да имат трансграничен ефект и партньор от турска страна. От тук следва, че предложените за финансиране дейности трябва да бъдат изпълнявани от двете страни на границата.
Въпрос 11:
Тъй като във формуляра за турските партньори няма специален раздел за асоциираните партньори (както например има в гръцкия), къде да се впише тяхното участие?
Отговор 11:

Участието на асоциираните партньори следва да се отрази в описанието на дейностите (т. 1.7. от формуляра за кандидатстване) и описанието на методологията (т.1.8. е)


Въпрос 12:
Има ли възможност по приоритет 1 – Икономическо развитие да се кандидатства с огледален проект от турска и българска страна за въвеждане на географска информационна система на територията на двете области?
Отговор 12:
Може да се подготви огледален проект за такава информационна система. Трябва да знаете, че няма да има съвместна оценителна комисия, Поради тази причина не може да има гаранции относно въпроса дали и двете предложения ще бъдат одобрени от оценителните комисии.
Въпрос 13:
Могат ли да кандидатстват с проект областни администрации?
Отговор 13:
Областни администрации не са допустими като кандидати или партньори по настоящата покана за кандидатстване съгласно т. 2.1.2. от Насоките за кандидати.

Въпрос 14:
Нужно ли е 10% собствено финансиране да бъдат депозирани в пари в банкова сметка? Може ли собственото участие да бъде само в натура?
Отговор 14:
Собственото финансиране от страна на кандидата не може да бъде в натура, съгласно т. 2.1.5 от Насоките за кандидати. Срещу сумата декларирана като собствено финансиране следва да се представят надлежни разходно-оправдателни документи. Плащанията по тези документи могат да бъдат правени както по банков път така и касово.
Въпрос 15:
В случай,че бъде подаден огледален (complementary/mirror) проект, с който според Насоките се кандидатства от всяка организация в своята страна - т. е. с две предложения, това означава ли, че към всяко предложение има собствен бюджет с искане за финансиране на стойност минимум 10 000 и максимум 50 000 евро? И че ако бъде финансирано само едното предложение - в България или Турция, съответната кандидатстваща организация може да получи съответно 50 000 евро?
Отговор 15:
В случай, че подадете такова предложение - complementary/mirror project, всяка от двете организации – от българска и от турска страна подава по едно предложение със собствен бюджет. Ако едната страна бъде одобрена за финансиране, а другата – не, само тази, която е одобрена пристъпва към изпълнение на дейностите в рамките на предложения и одобрен бюджет.
Въпрос 16:
Може ли служители на общинска администрация (държавни или не) да бъдат включени в екипа за изпълнение на проекта и да получават възнаграждения?
Отговор 16:
От долния текст от Кодекса на труда личи, че служител, който е на трудово правоотношение може да сключва трудови договори с други работодатели, но само ако е в извънработно време по основното му правоотношение.

Чл. 111. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение.


Държавни служители могат да слючват само граждански договор, съгласно чл. 7, ал. 2, т.6 от Закона за държавния служител.

Ако проекта се изготви от общината, то следва д абъде изпълнен от същата, така че няма пречки за участието на служители на общината в изпълнението на проекта.Въпрос 17:
Трябва ли да се преведат на английски език "Documentary evidence for the
satute of  the applicant" (постановлението на Министерски съвет за административните граници на общините), "Copy of Tax registration", "Copy of BULSTAT
registration" и "Annual balance Sheet and Profit and Loss accounts for 2005"?

Отговор 17:
Не е необходимо да прилагате превод на изброените приложения. Ако оценителната комисия прецени, ще бъдат поискани на по-късен етап.
Въпрос 18:
При "Simple Projects" всички дейности ли трябва да се извършват само от едната страна на границата – допустима ли е размяна на визити между трансграничните партньори – наши участници да отидат в Одрин, да се направи пресконференция за откриването на проекта в Турция и т.н.
Отговор 18:
Дейностите трябва да бъдат извършвани и от двете страни на границата – това е целта на тази програма. Посочените по-горе са абсолютно допустими.
Въпрос 19:
Общинската администрация подготвя проект по програмата за "малки проекти" България-Турция. Партньор по проекта ще бъде неправителствена организация. Те представят удостоверение за липса на задължения към Националната агенция за приходи. Но Удостоверението е заверено с електронен подпис на  НАП. Нашият въпрос е : ще признаете ли подобен документ за валиден ?
Отговор 19:
За съжаление ИА ФАР не може да разглежда такива документи.
Въпроси на отговори, поставени на информационните дни в Бургас, Ямбол и Хасково:
Въпрос 1:
Държавни служители от кои администрации могат да участват?
Отговор 1:
От държавни или общински администрации, но не могат да получават възнаграждение със средства от проекта.
Въпрос 2:
Стойността на визите за турски граждани, посещаващи България с оглед на общите мероприятия по проекта може ли да се заложи в бюджета като разход?
Отговор 2:
Не могат да бъдат включвани в бюджета.
Въпрос 3:
Допустими ли са разходите за зелени карти?
Отговор 3:
Да, разходите за зелени карти са допустими и следва да бъдат вписани в графа “Други”.
Въпрос 4:
До каква сума могат да бъдат направени разходи за одит?
Отговор 4:
Обикновено тези разходи възлизат на около 1% от общата стойност на проекта, но при всички случаи не трябва да надхвърлят 1000 евро.
Въпрос 5:
Колко предложения от една организация могат да бъдат подавани по този проект?
Отговор 5:
Избираемите организации от България могат да участват най-много в едно проектно предложение като водеща организация и в едно предложение като партньор. Избираемите организации от турска страна могат да участват като партньор в повече от едно предложения.
Въпрос 6:
Могат ли да бъдат подавани предложения, които не са били одобрени миналата година?
Отговор 6:
Да могат, но те следва да бъдат преведени в съответствие с изискванията на настоящата Покана за предложения.

Въпрос 7:
Може ли оборудването, закупено по проекта да бъде предоставено на турския партньор?
Отговор 7:
Възможно е, единствено, ако оборудването е неразделна част от някоя от дейностите по проекта, която се изпълнява на територията на Република Турция за да се осигури устойчивост на проекта след неговото приключване.
Стр. от
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница