Програма или проектстраница4/5
Дата28.04.2017
Размер0.66 Mb.
1   2   3   4   5

Ландшафт. Зелена система
Характеристиките на ландшафта с техните физически, културни и естетико-емоционални измерения участват в характеристиката на ресурсния потенциал на територията. Човешката намеса общо взето не е изменила облика на природната среда, поради което ландшафтите могат да бъдат определени като слабо променени – естествени ландшафти. Определящ критерий за състоянието на ландшафтите е устойчивостта им за естествено развитие и възпроизвеждане на ресурси и условия за благоприятна околна среда.
Видове ландшафти

Видовете ландшафти са оценени в преходни разработки, като са използвани показатели като вид, възраст и бонитет на насажденията, характер на ползване на земеделските земи и др. Комбинацията от естествени и създадени условия на територията на общината позволява идентифицирането на следните типа ландшафти: • Селищен тип със средни възможности за естествено развитие. Представен в 23 населени места. Характеризира се с дворищното озеленяване и преобладаване на овощните дървета, лозниците, плодните и декоративните храсти и цветните градинки пред домовете.

 • Селскостопански вид с ниски възможности за естествено развитие. Това са нивите, мерите, лиадите, заемащи около половината площ от територията на общината. Разположени са сравнително равномерно между горски площи, които им оказват постоянно благоприятно влияние.

 • Селскостопански тип със средни възможности за естествено развитие. Състои се от трайни култури – овощни градини и лозя и е представен върху значително малка площ в сравнение с предходните. Трайните култури са защитено средство срещу суховеите и зимните ветрове, влияят благоприятно върху микроклимата.

 • Горски тип с висока възможност за естествено развитие. Горските площи са с голямо значение за здравословната структура на ландшафта, като играят важна роля със своя освежаващ, разкрасяващ и обогатяващ елемент в ландшафта.

 • Горски тип със средни възможности за естествено развитие. В тази категория влизат социалните защитени гори и стопанските гори. Те също са с благоприятно влияние върху микроклимата и опазват съседните селскостопански площи. Ефикасността на защитната им роля се повишава, когато са разположени по вододелите, височините, стръмните скатове и бреговете.

 • Промишлени ландшафти. С много ниска степен на естествено развитие се включват, бившите кооперативни стопански дворове и площадки, складови зони и др.
 • Защитени територии, съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ) и Защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие


Защитени територии

Съгласно писмо с изх. №2146/04.07.2013 г. на директора на РИОСВ-Русе на територията на община Главиница попада само една защитена територия, съгласно Закона за защитените територии и това е защитена местност - ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец“.
 • ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец“ е с площ 154,94 ha. Тя заема части от община Главиница в землището на с. Малък Преславец. Защитената местност е с код 419 в Регистъра на защитените територии и обявена със Заповед № РД-310 от 10.04.1956 г., бр. 34/1986г. на ДВ, с последваща промяна за прекатегоризация със Заповед № РД-411 от 28.04.2004 г., бр. 48/2004 на ДВ и промяна в площта - актуализация със Заповед № РД-815 от 15.09.2010 г., бр. 87/2010 на Държавен вестник. Защитената местност е обявена с цел запазване на характерната за района екосистема, както и местообитанията на редки и застрашени растителни и животински видове. Регламентираният режим на защита включва забрана на всякакви дейности, които водят до късането и изкореняването на растения, бране на липов цвят и други билки, забрана за строителство, както и други дейности, с които се нарушава водния режим на блатото и се изменя естественият облик на местността, извеждането на сечи, с изключение на санитарни сечи от 1 август до 14 февруари, забранява се паша на домашни животни извън имот №2119, забранява се палене на огън, опожаряване на тръстиката и друга растителност, забранява се замърсяване на водите и земите с битови, промишлени и други отпадъци, забранява се ловуване, с изключение на едър дивеч през периода ноември - декември, на разстояние не по-малко от 150 м от брега. Забранява се използване на лодки и мрежени за спортен и промишлен риболов. Забранява се внасяне и развъждане на неприсъщи за района растителни и животински видове. Защитената местност е разположена в северната част на общината и е на разстояние от около 18 km по въздушна линия от регулационните граници на град Главиница.
Фиг. 7 Местоположение на защитена местност „Блатото край с. Малък Преславец“, спрямо регулационните граници на община Главиница
Защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

От Европейската екологична мрежа Натура 2000 в обхвата на община Главиница попадат части от две защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици (Директива 2009/147/ЕС) и три защитени зони по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна (Директива 92/43/ЕЕС).
Код на защитена зона

Име на защитена зона

Тип на защитена зона

BG0002065

Блато Малък Преславец

Защитена зона по директивата за птиците

BG0002062

Лудогорие

Защитена зона по директивата за птиците

BG0000168

Лудогорие

Защитена зона по директивата за местообитанията

BG0000171

Лудогорие - Боблата

Защитена зона по директивата за местообитанията

BG0000530

Пожарево - Гарван

Защитена зона по директивата за местообитанията

Двете защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици 2009/147/ЕО са:


Защитена зона „Блато Малък Преславец“ е с код BG0002065 в Регистъра на защитените зони и с обща площ 372.22 hа. Тя е обявена със Заповед № РД-568 от 05.09.2008г., обн. ДВ бр. 84/2008 г. по Директивата за опазване на дивите птици. Заема територии от община Главиница в землището на село Малък Преславец. Защитената зона попада в територии, контролирани от РИОСВ-Русе. Предмет на опазване са птици и местообитанията, съгласно чл. 6, ал.1 т.3, т.4 от Закона за биологичното разнообразие.

 • Видове и местообитания, съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Червена чапла (Ardea purpurea), Белоока потапница (Aythya nyroca), Червен ангъч (Tadorna ferruginea), Осояд (Pernis apivorus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Малък сокол (Falco columbarius), Ливаден дърдавец (Crex crex), Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Червеногърба сврачка (Lanius collurio);

 • Видове и местообитания, съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Сива патица (Anas strepera), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Лятно бърне (Anas querquedula), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Речна чайка (Larus ridibundus), Чайка буревестница (Larus canus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster).

Режимът на защита включва следните забрани: премахването на характеристики на ландшафта (единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива; залесяването на пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; използването на пестициди и минерални торове в пасища; Забранява се извършването на сечи в горите от местни видове, които водят до намаляване на тяхното площно разпространение или до смяна на видовете; косенето на тръстика и отстраняването на влаголюбива растителност в периода от 1 март до 15 август; забранява се добиването на подземни богатства; депонирането на отпадъци. Защитената зона е разположена в северната част на общината и е на разстояние от около 18 km по въздушна линия от регулационните граници на град Главиница.
Защитена зона „Лудогорие“ е с код BG0002062 в Регистъра на защитените зони и с обща площ 91 389.06 ha. Тя е обявена със Заповед № РД-837 от 17.11.2008 г., обн. ДВ бр. 11/2008 г. и последваща промяна със Заповед № РД-79 от 28.01.2013 г., ДВ бр. 10/05.02.2013г., по Директивата за опазване на дивите птици. Заема територии от община Главиница (в землищата на гр. Главиница и селата Бащино, Вълкан, Зарица, Звенимир, Зебил, Листец, Ножарево, Осен, Падина, Подлес, Стефан Караджа), общините Завет, Исперих, Кубрат, Разград, Русе, Силистра и др. Защитената зона попада в територии, контролирани от РИОСВ-Русе.

Защитената зона е обявена с цел опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние и възстановяване на местообитанията на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване са птици и местообитанията, съгласно чл. 6, ал.1 т.3, т.4 от Закона за биологичното разнообразие.

 • Видове и местообитания, съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Червена чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Червен ангъч (Tadorna ferruginea), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Орел змияр (Circaetus gallicus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana).

 • Видове и местообитания, съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Пчелояд (Merops apiaster).

Режимът на защита включва следните забрани: премахването на характеристики на ландшафта (единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива; залесяването на пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; използването на пестициди и минерални торове в пасища; използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство; косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли. Защитената зона се разпростира в южната част на община Главиница.


Фиг. 8 Местоположение на ЗЗ „„Блато Малък Преславец“ BG0002065 и ЗЗ „Лудогорие“ BG0002062, спрямо територията на община Главиница
Трите защитени зони по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна (Директива 92/43/ЕЕС) са:
Защитена зона „Лудогорие“. Тя е с код BG0000168 в Регистъра на защитените зони и е от тип КЗащитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците. Има обща площ 59 447 ha, разположена е в континенталния биогеографски район при географска дължина E 26° 48' 38" и географска ширина N 43° 48' 29" при средна надморска височина 200 м. Обявена е с Решение на №611/16.10.2007г, ДВ бр.85/2007г. Зоната заема части от общините Главиница (в землищата на селата Бащино, Вълкан, Зарица, Звенимир, Зебил, Листец, Осен, Падина, Подлес, Стефан Караджа), Завет, Исперих, Кубрат, Разград, Русе, Силистра и др. Защитената зона попада в територии, контролирани от РИОСВ-Русе. Защитената зона е обявена с цел запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата; Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. Защитената зона се разпростира в южната част на община Главиница.

Предмет на опазване са:

Природни местообитания:

 • 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi

 • 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia)(*important orchid sites)

 • 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества Pannonic loess steppic grasslands

 • 8310 Неблагоустроени пещери Caves not open to the public.

 • 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines.

 • 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus.

 • 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens Pannonian woods with Quercus pubescens

 • 91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp.

 • 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests.

 • 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа Moesian silver lime woods.


Бозайници: Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus); Европейски вълк* (Canis lupus); Видра (Lutra lutra); Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni); Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi); Дългоух нощник (Myotis bechsteini); Остроух нощник (Myotis blythii); Дългопръст нощник (Myotis capaccinii); Трицветен нощник (Myotis emarginatus); Голям нощник (Myotis myotis); Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii); Южен подковонос (Rhinolophus euryale); Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum); Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros); Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi); Лалугер (Spermophilus citellus); Пъстър пор (Vormela peregusna).
Земноводни и влечуги: Червенокоремна бумка (Bombina bombina); Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata); Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis); Шипобедрена костенурка (Testudo graeca); Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni); Добруджански тритон (Triturus dobrogicus); Голям гребенест тритон (Triturus karelinii).
Безгръбначни: Хидриас (Hypodryas maturna); Callimorpha quadripunctaria*, Лицена (Lycaena dispar); Bolbelasmus unicornis; Обикновен сечко (Cerambyx cerdo); Бръмбар рогач (Lucanus cervus); Буков сечко (Morimus funereus); Алпийска розалия* (Rosalia alpina).
Защитена зона „Лудогорие-Боблата“. Тя е с код BG0000171 в Регистъра на защитените зони и е от тип КЗащитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците. Има обща площ 48 364.50 dka, разположена е в континенталния биогеографски район при географска дължина E 26° 53' 15" и географска ширина N 43° 53' 22" при средна надморска височина 138 м. Одобрена е с Решение на МС №122/02.03.2007г, ДВ бр.21/2007 г. Зоната заема части от областите Силистра и Разград, като в обхвата на община Главиница се включва малък фрагмент от нея в землищата на селата Осен и Стефан Караджа. Защитената зона попада в територии, контролирани от РИОСВ-Русе. Защитената зона се характеризира с полуестествени пасища, включващи степни елементи, като остатъци от някогашна лесо-степна зона. Пасища (основно в карстовите райони) с разпръсната дървесна и храстова растителност в предимно надлъжно географски ориентираните дерета и сухи долини. Защитената зона е обявена с цел запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата; Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Предмет на опазване са:

Природни местообитания:

 • 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi

 • 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia)(*important orchid sites)

 • 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества Pannonic loess steppic grasslands

 • 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation

 • 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines

 • 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus.

 • 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens Pannonian woods with Quercus pubescens

 • 91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp.

 • 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests.

 • 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа Moesian silver lime woods


Бозайници: Европейски вълк* (Canis lupus); Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni); Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi); Дългопръст нощник (Myotis capaccinii); Южен подковонос (Rhinolophus euryale); Лалугер (Spermophilus citellus); Пъстър пор (Vormela peregusna).
Земноводни и влечуги: Червенокоремна бумка (Bombina bombina); Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata); Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis); Шипобедрена костенурка (Testudo graeca); Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni); Добруджански тритон (Triturus dobrogicus); Голям гребенест тритон (Triturus karelinii).
Безгръбначни: Хидриас (Hypodryas maturna); Обикновен сечко (Cerambyx cerdo); Бръмбар рогач (Lucanus cervus); Буков сечко (Morimus funereus); Алпийска розалия* (Rosalia alpina).
Защитена зона „Лудогорие–Боблата“ е уязвима при дейности, свързани с преобразуване в орни земи, изкуствени насаждения. ЗЗ е представена от пасища (главно в карстови райони) с разпръсната храстовидна и тревна растителност в преобладаващи надлъжно ориентирани дерета и сухи долини. Зоната отстои по въздушна линия на 3.25 км в западна посока от гр. Главиница.
Защитена зона „Пожарево-Гарван“ е с код BG0000530 в Регистъра на защитените зони и е от тип IЗащитена зона по Директива за местообитанията, която съдържа защитена зона по Директива за птиците. Има обща площ 63 049.23 dka, разположена е в континенталния биогеографски район при географска дължина E 26° 5' 6" и географска ширина N 44° 5' 7" при средна надморска височина 58 м. Одобрена е с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007г, ДВ бр.21/2007 г. и с последваща промяна в площта - увеличаване с Решение № 811 от 16.11.2010 г., бр. 96/2010 на Държавен вестник. Зоната заема части от област Силистра, като в обхвата на община Главиница се включва малък фрагмент от нея в землищата на селата Долно Ряхово и Малък Преславец. Защитената зона попада в територии, контролирани от РИОСВ-Русе. Защитената зона включва влажни зони, пасища, върбови гори, орни земи, градини и лозя. Представлява пресноводно блато недалеч от Дунав, разположено на брега на реката. Защитената зона е обявена с цел запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата; Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. Предмет на опазване са природни местообитания, бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 на ЗБР.

Качество и значимост

ЗЗ представлява плитко блато, разположено по река Дунав. Зоологическо (Важна зона за птиците - IBA) и ботаническо значение. Важно и за съществуването на безгръбначната фауна. Блатото Гарван е важно място за някои видове птици, растения, влечуги и земноводни (Bombina bombina, Triturus vulgaris, Hyla arborea, Pelobates fuscus, Rana esculenta).Уязвимост

Зоната е уязвима от дейности, свързани с еутрофикация и лов. Пресъхване на реките, вливащи се в блатото и ограничената връзка с Дунав. Най-голямата заплаха за обекта е изсичането на естествената растителност и замяната й с тополови култури. Някои от проблемите са управление на водните нива, еутрофикация, ерозия, изхвърляне на битови отпадъци и транспортно оборудване (железопътно, шосейно); свръхексплоатацията на рибни ресурси; използването на пестициди; замърсяване и др. Голяма част от блатото е пресъхнало през лятото. Засегнато е от отпадъци, еутрофикация, земеделие и др. Тази защитена територия трябва да се управлява ефективно и водата да се опреснява с вода от Дунава. Да се запазят естествените гори от Tilia argentea, Populus nigra, Ulmus laevis, Salix, alba и естествената блатна растителност в блатата - Пожаревско, Малък Преславец и Гарван.Защитена зона „Пожарево-Гарван“ BG0000530 е разположена в северната част на община Главиница и отстои по въздушна линия на около 12 км от областния център на общината.


Фиг. 9 Местоположение на защитените зони по Директивата за птиците, спрямо територията на община Главиница
Посочените 5 бр. защитени зони – BG0002065 „Блато Малък Преславец“ по Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици; BG0002062 „Лудогорие“ по Директивата за птиците; BG0000168 „Лудогорие“ Защитена зона по Директива за местообитанията; BG0000171 „Лудогорие–Боблата“ по Директивата за местообитанията и BG0000530 „Пожарево-Гарван“ по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие са особено уязвими към човешки дейности, свързани с разрушаване на тревни и горски местообитания (напр. застрояване, туристически дейности и др.)

При стопанисването, управлението и планирането на земите, попадащи в екологичната мрежа Натура 2000, трябва да се осигурят благоприятни условия за тяхното екологично, икономическо и социално устойчиво управление, съвместимо с консервационните цели на защитените зони.

Целите и предвижданията на ОУП на Община Главиница не са свързани с промени на приоритетните природни местообитания и местообитания на защитени животински видове, и не се очаква да доведат до промени в структурата и функциите на защитените зони от мрежата Натура 2000, така и в тези на защитените територии.


Фиг. 10 Местоположение на защитените зони по двете Директиви, спрямо територията на община ГлавиницаПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница