Програма инициативи на пазара на труда бюджетна линия bg 0102. 05 Ръководство застраница1/5
Дата27.10.2018
Размер0.89 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5

Програма ФАР на ЕС

BG 0102.05, Инициативи на пазара на труда


Изпълнителна агенция ФАР Икономическо и социално сближаване

към Министерство на регионалното развитие и благоустройство


ПРОГРАМА ИНИЦИАТИВИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Бюджетна линия BG 0102.05


РЪКОВОДСТВО

ЗА

Финансов мониторинг

и отчетност на

финансираните проектиІ. ДОГОВОР ПО проекта

Договорът се състои от 6 части, които са задължителни и не могат да се променят без съгласието на ИА ИСС кьм МРРБ.
Част от договора

Съдържание

Специални условия

Предмет на договора, Страни по договора, Срок и началото на изпълнение договора, Размер на финансовата помощ и разпределение по бюджетни пера Периоди на отчитане

Анекс I.

Описание на дейностите

Описание на дейностите по проекта, партньорите и Декларации за партньорство

Анекс П. Общи условия

Общи условия за изпълнение на договора, отчети, отговорности, публичност, собственост, промени в договора,

Финансови условия: допустими разходи, плащания, счетоводно отчитане, технически и финансов контрол

Анекс Ш. Бюджет

Одобрени разходи за извършване на дейностите

Анекс IV. Процедури за възлагане на договори, финансирани от ЕС

Вид на процедурата, която трябва да се използва при възлагане на поръчки на външни изпълнители

Анекс V. Стандартно искане за плащане и банкова (финансова) идентификация

Формуляр, които трябва да се приложи към исканията за плащане (авансово и финално)

Вашите задължения и права по договора са подробно описани в Специалните и Общите условия към договора. По-долу се коментират някои от по-важните от тях.ІІ. ПРОМЕНИ В

ДОГОВОРА И проекта
Безвъзмездната помощ е отпусната за изпълнение проект, описан в Анекс I и Анекс III на Договора. Промени в проекта могат да се правят само след като те са съгласувани с ИА ФАР ИСС кьм МРРБ в проекта. Механизмът за извършване на промени в Договора е описан в Член 9 от Общите условия. Основното правило е, че всяка промяна на Договора, включително и на Приложенията към него. трябва да бъде направена в писмена форма – уведомително писмо или адендум.
Механизмa за извършване на промени в Договора за безвъзмездно финансиране на
проекта е описан в Член 9 от. Общите условия (Анекс II.). Всяка промяна в Договора,
включително и в Приложенията към него, трябва да бъде одобрена писмено от двете
страни.
Допустими промени
В следващата таблица са посочени допустимите съгласно изискванията на Европейската комисия промени в договореното между Договарящия орган и Изпълнителя на проекта, приложимата за съответната промяна процедура на съгласуване, както и свързаните с тези промени задачи на мониториращия експерт:


Промяна

Приложима процедура

Задача на мониторинга

Промяна в дейностите по

проекта, която видоизменя

съществено неговите цели


Съгласуване ПРЕДИ
извършване на промяната

Да провери:
- има ли промени, които
изискват Допълнително
споразумение
- подписано ли е такова
споразумение
Ако промяната изисква
Допълнително споразумение,
а такова не е подписано или
разходите са извършени
преди подписването му,
мониториращият експерт
трябва да посочи съответните
разходи като недопустими.

Промяна на партньор в
проекта

писмено искане за промяна

Преразпределение между
разделите на бюджета надвишаващо с 10%
договорената стойност на
даден бюджетен раздел.

1. При одобрение от страна
на Договарящия орган
двете страни подписват
Допълнително
споразумение за промяната
2. Изпълнителят извършва
промяната след влизането
на Допълнителното
споразумение в сила.Промяна

Приложима процедура

Задача на мониторинга

- Смяна на координатор или
на експерти по проекта

Съгласуване СЛЕД
извършване на промяната

1. Изпълнителят извършва


промяната.

2. В едномесечен срок след, извършване на промяната


Изпълнителят уведомява
писмено Договарящия орган.

Ако Договарящият орган не


възрази писмено, промяната
се счита за приета.

Да провери:
- има ли промени
- има ли (не)одобрение от
Договарящия орган
- спазени ли са всички
изисквания на договора.

Ако промяната изменя


съществено договора или
застрашава финансовата
устойчивост на проекта,
мониториращият експерт
може да препоръча да не
бъдат одобрени извършените
разходи.

- Промяна на адрес или на
банкова сметка

- Незначителни промени в
договорените дейности

- Преразпределение между
бюджетните разлели не
надхвърлящо 10% от
договорената стойност на
съответния бюджетен
раздел

- Преразпределение на
ресурси вътре в рамките на
един и същ бюджетен
раздел


Недопустими промени


Промяна

Приложима процедура

Задача на мониторинга

- Увеличаване на размера на финансирането от ЕС

Не е разрешено
извършването на такива
промени!


Разходите, който отразяват
такива промени са
недопустими и извършването
им води до намаляване на
окончателния размер на
субсидията от Европейската
комисия.

- Увеличаване на размера на
ставките на хонорарите

- Увеличаване на
административните
разходи

-


ІII. ФИНАНСОВИ

УСЛОВИЯ И ОТЧИТАНЕ

Финансовите условия са описани подробно в Общите условия към договорите за субсидии от Европейската общност. Моля, прочетете внимателно членове - 14-18 преди да започнете изпълнението на Договора. По-долу обръщаме внимание на най-важните моменти от финансовите условия за изпълнението на договорите.


Допустими и недопустими разходи
Бюджетът на проекта е даден в Анекс III от Договора и определя максималния размер на допустимите разходи по проекта - общо и по отделни бюджетни пера. В края на изпълнението на проекта, контрактуващата организация ще определи кои от направените разходи са допустими и ще определи крайния размер на субсидията като процент от допустимите разходи.
За да са допустими разходите следва да отговарят на следните условия:
1.1. Допустими разходи


 • които са договорени в бюджета на проекта или в допълнителни споразумения;

 • които са извършени от водещия партньор или партньорите по проекта и се удостовери че заплатената стока или услуга са действително доставени;

 • които са извършени в рамките на договорения срок;

 • които са отчетени в съответния раздел в който са договорени;

 • да са съобразени с принципите на добро финансово управление, ефективност и оптимален разход на средствата;

 • да са вписани в счетоводните регистри на Изпълнителя, да са удостоверени с оригинални документи;


1.2. Недопустими разходи


 • разходи за покриване на възможни бъдещи загуби или дългове;

 • дължими лихви;

 • закупуване на земя или сгради, освен в случаите, когато това е необходимо за непосредственото изпълнение на проекта;

 • загуби в следствие на обмен на валута;

 • ДДС, който подлежи на връщане на Изпълнителя;Бюджетни пера и определяне на размера на субсидията
Бюджетът се състои от 7 бюджетни пера: човешки ресурси, пътни, оборудване и материали, местен офис, други разходи за услуги, други разходи и административни разходи.
При изпълнението на проекта е допустимо до 10% превишаване на първоначално заложената сума на разходите по всяко бюджетно перо (Анекс III). Превишаване на административните разходи не се допуска и те не трябва да надхвърлят 7% от преките разходи. Разходите надхвърлящи с 10% първоначално одобрените по дадено бюджетно перо не се включват при определяне на окончателния размер на субсидия от ЕС.
Окончателната субсидия се изчислява като процент от фактически направените допустими разходи. Процентът на съфинасиране на разходите по проекта от ЕК е посочен в Специалните условия на Договора.
Валутни курсове
Всички разходи се отчитат в Евро по официалния курс на еврото. За българския лев той е 1.95583.
СЪПРОВОЖДАЩИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО
БЮДЖЕТНИТЕ ПЕРА - НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ КОПИЯ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
1.ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ


 • Трудови и/или граждански договори;

 • Месечни ведомости за изплатени суми;

 • Сметки за изплатени суми;

 • Платежни нареждания за изплатени данъци;

 • Банкови бордера;

 • Учебни програми-лектори, часове;

 • Разходни касови ордери;

 • Учебни програми-лектори, часове;

 • Командировъчни (съгласно Наредбата за командировките в страната);


2 . ПЪТУВАНИЯ


 • Пътни листове;

 • Пътни книжки (шофьорски тетрадки);

 • Разходни документи за гориво и смазочни материали;

 • Билети, абонаментни карти;


3. ОБОРУДВАНЕ И ДОСТАВКИ


 • Документи, удостоверяващи провеждането на тръжната процедура за
  избор на под-изпълнители;

 • Договор за доставка със спечелилия търга под-изпълнител;

 • Договор за наем на оборудване;

 • Приемо-предавателни протоколи между продавач и купувач;

 • Протокол за приемане подписан от Ръководителя на проекта;

 • Фактури за доставка;

 • Сертификат за европейски произход на закупеното със средства от безвъзмездната помощ оборудване;


4. МЕСТЕН ОФИС НА ПРОЕКТА/РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА
4.1. РАЗХОДИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 • Договор за наем на автомобил и фактура според заложените съгласно бюджет средства;


4.2. НАЕМАНЕ ОФИС НА ПРОЕКТА • Договор за наем;

 • Решение на общинският съвет за отдаване под наем на общинска собственост - цена на кв.м.;

 • Фактура + касова бележка и/или банково бордеро;


4.3. КОНСУМАТИВИ – ОФИС МАТЕРИАЛИ


 • Подробни фактури + касова бележка и/или банково бордеро;

 • Договор (при необходимост)


4.4 ДРУГИ УСЛУГИ


 • Договори;

 • Фактури + касова бележка и/или банково бордеро;

 • Извлечения (телефонни сметки);

 • Протокол за разпределение на разходите (база за изчисляване на
  разходите - ток, вода,отопление, и др.);


5. ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ


 • Договори;

 • Подробни фактури + касова бележка и/или банково бордеро;

 • Подробното описание на материалите за обучение съгласно Договора с Възложителя - да бъде отразено във фактурите


При необходимост според бюджета:


 • Документи, удостоверяващи провеждането на тръжни процедури за избор на под-изпълнители;

 • Договор за доставка със спечелилия търга под-изпълнител;

 • Фактури;

 • Приемо-предавателни протоколи между продавач и купувач;


7. ДРУГИ


 • Договори;

 • Фактури + касова бележка и/или банково бордеро;


9. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
ВАЖНО:

СПИСЪКЪТ НА ПОСОЧЕНИТЕ СЪПРОВОЖДАЩИ ДОКУМЕНТИ НЕ ИЗЧЕРПВА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ИЗИСКВА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО СЪОТВЕТНИТЕ ПЕРА ОТ БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТА. ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ Е ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БАНКОВИ ПРЕВОДИ ПРЕД КАСОВИ ПЛАЩАНИЯ.ДА БЪДАТ СПАЗЕНИ ВСИЧКИ РЕКВИЗИТИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ФАКТУРИТЕ СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
Допустимо преразпределение на ресурсите в бюджета

между раздели на бюджета:


 • след подписване на Допълнително споразумение - за случаите, в които размерът (като абсолютна стойност) на промяната за който и да е от бюджетните раздели превишава с повече от 10% първоначалната му договорена стойност

 • одобрено след извършване на промяната от Договарящия орган - за случаите, в които размерът (като абсолютна стойност) на промяната за който и да е от бюджетните раздели е до 10% от първоначалната му договорена стойност

вътре в бюджетен раздел, без промяна на първоначалната му договорена стойност:
(
не е необходимо изричното съгласие на Договарящия орган)
Пример 1: Преразпределение след подписване на Допълнително споразумение (адендум към договора)

Разходи

Бюджет

Корекция

Преразпреде
ление на
разходите

Евро

%
1

2

3

4

5

4.

Местен офис

2000

-550

-27,50%

1450

4.2.

Наем офис

1450

-550
900

5.

Разходи за други услуги

5000

550
5550

5.5.

Разходи за конференции и семинари

5000

550
5550

5.5.1.

Конференция

3000

550
3550

Пример 2: Преразпределение без сключване на допълнително споразумение (адендум) – чрез уведомително писмо адресирано до ИА ФАР ИСС към МРРБ. Преразпределението се приема при положение, че няма отрицателен отговор от ИА ФАР ИСС към МРРБ.


Разходи

Бюджет

Корекция

Преразпределе
ние на
разходите

Евро

10%
1

2

3

4

5

4.

Местен офис

500

-50

-10%

450

4.2.

Наем офис

500

-50

-10%

450

5.

Други разходи, услуги

5000

50
5050

5.5.

Разходи за конференции и семинари

5000

50
5300

5.5.1.

Конференция

3000

50
3050

Недупустимо преразпределение на ресурсите в бюджета:

 • превишаване на предварително договорените размер и процент на административните разходи по проекта;

 • превишаване на предварително договорените размер и процент на непредвидените разходи по проекта;

 • прехвърляне на неусвоени средства от договорени към недоговорени бюджетни пера;Отговорност
Договарящият орган не може при никакви обстоятелства или по каквато и да било причина да бъде държан отговорен за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на Бенефициента през време на изпълнението на Проекта. Договарящият орган следователно не може да приема искове за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такава щета или вреда.
Бенефициентът единствен поема отговорност спрямо трети страни, включително отговорност за вреда или щета от какъвто и да било вид, понесени от тях през времето на изпълнението на Проекта. Бенефициентът освобождава Договарящия орган от цялата отговорност, произтичаща от какъвто и да било иск или действие, предприето в резултат на нарушение от Бенефициента или служители на Бенефициента, или лица, за които тези служители са отговорни, на правилата или наредбите, или в резултат на нарушаване правата на трети страни.

Конфликт на интереси
Бенефициентът приема да вземе всички необходими предпазни мерки за избягване на конфликти на интереси и да информира Договарящия орган незабавно за каквито и да било ситуации, които представляват или има вероятност да доведат до такъв конфликт.
Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно изпълнение на функциите на някое лице по настоящия Договор се нарушава по причини, включващи семейни, емоционални, политически или национални връзки, икономически интерес или някакъв друг споделян с друго лице интерес.

Плащане и лихва върху забавено плащане
Процедурите за плащане са изложени в Член 4 на Специалните условия и съответстват на един от трите варианта по-долу:
Приложим вариант - Проекти с период на изпълнение, който не надвишава 12 месеца или когато Финансирането, предоставено от Договарящия орган, не надвишава 100 000 евро
Договарящият орган ще плати на Бенефициента безвъзмездната помощ по следния начин:

 • предварително финансиране в размер на 80% от сумата, посочена в Член 3.2 на Специалните условия в срок от 60 дни от получаването от Договарящия орган на:

 • Договор подписан от двете страни,

 • Молба за плащане съобразно модела, даден в Анекс V, и

 • Финансова гаранция, ако се изисква съгласно Член 15.7;

 • Останалата част - в срок 60 дни от одобряването от Договарящия орган на
  окончателния доклад в съответствие с Член 15.2 от общите условия на Договора, придружен с молба за плащане на останалата част, съобразно модела, даден в АнексV.


IV. Процедури по възлагане

на поръчки на външни изпълнители

Процедурите по възлагане на поръчки на външни изпълнители се съдържат в АНЕКС IV от Договора по проекта. По-долу са изброени всички основни положения и правила, регламентиращи възлагането на поръчки от Бенефициенти на безвъзмездна помощ.
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Ако изпълнението на даден Проект изисква възлагане на поръчка от Бенефициента, договорът трябва да бъде присъден на икономически най-благоприятната оферта (т.е. оферта, което предлага най-добро съотношение цена-качество), в съответствие с принципите на прозрачност и лоялна конкуренция за потенциалните изпълнители, и полагане на грижа да се избегнат конфликти на интереси. За тази цел Бенефициентьт трябва да спазва правилата, изложени в Раздели 2 до 7 по-долу, а за специалните случаи изложеното в раздел 8. Когато Бенефициентът използва услугите на централен офис, този централен офис трябва да спазва същите правила, както Бенефициента.

В случай на неспазване на гореспоменатите правила, разходите за въпросните операции не отговарят на изискванията за финансиране от Общността.


Комисията ще извършва ретроспективни проверки за спазването на правилата от Бенефициентите.
2. ДОПУСТИМОСТ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ


 1. Правило за националността

Участието в тръжни процедури, администрирани от Бенефициента, е открито при равни условия за всички физически и юридически лица от Страните-членки и Страните и териториите на регионите, изрично обхванати и/или получаващи разрешение от Финансовата наредба, основното законодателство или други инструменти, регулиращи програмата за помощи, по която се финансира безвъзмездната помощ.


Това правило важи също за експерти, предлагани от предоставящи услуги лица, които участват в тръжни процедури или договори за услуги, финансирани чрез безвъзмездни помощи. Участниците в търга трябва да укажат в тръжната оферта страната, на която са граждани, чрез представяне на възприетото съгласно тяхното национално законодателство доказателство за националност.


 1. Правило за произхода

Ако основният акт или други инструменти, приложими за програмата, по която се предоставя безвъзмездната помощ, съдържат правила за произхода на стоки и материали, придобивани от Бенефициента, то участникът в търга трябва да укаже произхода на стоките/материалите. Изпълнителите трябва да представят на Бенефициента сертификат за произход не по-късно от момента на представяне на първата фактура. Сертификатът за произход трябва да е издаден от компетентните органи на страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика, и трябва да съответства на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.
 1. Изключения от правилата за националността и произхода

Когато се прилага споразумение за разширяване на пазара за обществени поръчки за стоки и услуги, договорите за такава поръчка трябва да са открити и за граждани на други държави при условията, изложени в такова споразумение. Освен това, в надлежно обосновани изключителни случаи Комисията може да позволи на граждани на страни, различни от упоменатите в раздел 2.1 да участват в търг за договори (или доставка на стоки с произход от такива страни) въз основа на специални условия, заложени в основен акт или друг инструмент, на който се подчинява програмата, по която се предоставя безвъзмездната помощ.
 1. Основания за изключване от участие във възлагането на поръчки

Кандидати или участници в търга ще бъдат изключени от участие в процедурата за възлагане на поръчка, ако:  • са фалирали или са в процес на ликвидация, техните дела се управляват от съда, влезли са в споразумение с кредитори, тяхната бизнес дейност е замразена, са обект на процесуални действия по отношение на такива въпроси, или се намират в аналогично положение, произтичащо от подобна процедура, предвидена в националното законодателство или наредби;

  • когато са осъждани за престъпление, свързано с тяхното професионално поведение със съдебно постановление, което има силата на окончателно решение на съда;

  • виновни са в неправомерно професионално поведение в тежка степен, доказано чрез каквито и да било средства, които Бенефициентът може да обоснове;

  • не са изпълнили задължения, свързани с плащането на социално-осигурителни вноски или плащане на данъци в съответствие със законовите разпоредби на страната, в която са учредени, или с тези на страната на Бенефициента, или на страната, където ще се изпълнява договора;

  • били са обект на съдебно постановление, което има силата на окончателно решение, за измама, корупция, ангажираност в криминална организация или друга незаконна дейност, в ущърб на финансовите интереси на Общността;

  • след друга процедура за възлагане на поръчка или процедура за отпускане на безвъзмездни помощи с финансиране от бюджета на Общността, са били обявени в сериозно нарушаване на договора заради неспазване на техните договорни задължения.


Кандидатите или участниците в търга трябва да удостоверят, че не се намират в някое от гореизложените положения.


 1. Изключване от присъждане на договори

Договори не могат да бъдат присъждани на кандидати или участници в търг, които през време на процедурата за възлагане на поръчка:  • са субект на конфликт на интереси;

  • са виновни в неистинно представяне на предоставената информация, изисквана от Бенефициента като условие за участие в процедура за договор, или не предоставяне на исканата информация.


3. ПРАВИЛА, ОБЩИ ЗА ВСИЧКИ ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ
Тръжната документация трябва да бъде изготвена в съответствие с най-добрите международни практики. Ако нямат свои собствени документи бенефициентите на безвъзмездни помощи могат да използват моделите (по-конкретно тръжното досие), публикувани от Комисията в страницата в Интернет.
Сроковете за получаване на тръжни оферти и молби за участие трябва да са достатъчно дълги, така че да позволяват на заинтересованите страни разумен и уместен период за подготовка и представяне на техните тръжни оферти.
Всички молби за участие и тръжни оферти, обявени за отговарящи на изискванията, трябва да бъдат оценени и класирани от комисия по оценката въз основа на критериите за изключване, подбор и присъждане, обявени предварително. Тази комисия трябва да се състои от нечетен брой членове, най-малко трима, с целия технически и административен капацитет, необходим за даване на информирано мнение за тръжните оферти.
4. ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ЗА ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ
Според Практическото ръководство за процедури по възлагане по ФАР, ИСПА, САПАРД се следва Опростена процедура, при:

 1. При договори за услуги по-малко от 200 000 Евро – опростена процедура с минимум три тръжни оферти

 2. При договори за услуги по-малко от 5000 Евро – една оферта;


5. ПРАВИЛА ПРИЛОЖИМИ ЗА ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА

 1. При договори за доставки за по-малко от 30 000 Евро опростена процедура с минимум три тръжни оферти

 2. При договори за доставки за по-малко от 5000 Евро - една оферта;


6. ПРАВИЛА ПРИЛОЖИМИ ЗА ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО
а) При договори за строителни работи за по-малко от 300 000 Евро ­- опростена процедура с минимум три тръжни оферти;

б) При договори за строителни работи за по-малко от 5000 Евро – една оферта;
7. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАКТИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО ПО ФАР, ИСПА И САПАРД
Процедурните изисквания към изпълнението на тръжна процедура следват описаните в приложения лист за проверка:
Лист за проверкаОценка на изпълнението на тръжна процедура, съгласно изискванията на Практическото ръководство по ФАР, ИСПА и САПАРДВерсия : 1

Дата: 15.01.2004

Страница: / 8Как да използваме листа за проверка :

- Кутийките отбелязват задължителните места за проверка.

- Лицата извършващи проверката, трябва да отбележат всяка проверката в кутийката, която се намира в колоната съответстваща на тяхната позиция.

- Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на листа за проверка, като трябва да се отбележат с хикс в колоната “Забележки”.

- Листа за проверка трябва да бъде подписан от проверяващото лице и лицето извършващо наблюдение след приключване на проверката.

Извършена от :Разгледана от :Разгледана от :
ИмеИмеИме
ДлъжностДлъжностДлъжност
ДатаДатаДата
ПодписПодписПодписБенефициент

Име : ____________________________________

Телефон : __________________________________

Договор : __________________________________

Email : _____________________________________


Координатор на тръжната процедура от страна на бенефициента отговорен за проекта:
Име : ___________________________________

Телефон : __________________________

Email : ____________________________________


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница