Програма mbam 010 банково дело оценка и анализ на банкови продукти и услугиДата21.06.2018
Размер243.2 Kb.


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

МАГИСТЪРСКИ ФАКУЛТЕТ

ПОДГОТВИТЕЛНА ПРОГРАМА

MBAM 010 БАНКОВО ДЕЛО


ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА БАНКОВИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

ДЕПОЗИТНИ ПРОДУКТИ – “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК”

КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ – “ИНВЕСТБАНК”

СТУДЕНТ: ПРЕПОДАВАТЕЛ:

Елена Николова хон. ас. Никола Георгиев

Ф. № F 70895

Гр. София

2014 г.
ДЕПОЗИТНИ ПРОДУКТИ НА “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК”


Класификацията на депозитните продукти на “Сосите Женерал Експресбанк” е основана върху няколко критерия. Първият от тях е един от основните показатели, по които се характеризират депозитите изобщо – срока на депозита и биват краткосрочни и дългосрочни депозити. Освен по този критерий, депозитите, които предлага банката се класифицират и спрямо групата от хора, за която са предназначени.

Първият депозит се нарича “SG Грант”. Този депозит е предназначен за български и чужди граждани над 18 години, като се предлага възможност и за откриване на депозита на името на дете под 14 години от негов родител или настойник или на името на младежи между 14 и 18 години, при подписване на договора както от титуляра, така и от родителя.

Характерна особеност на този продукт е спадането му както към краткосрочните депозити (със срок до една година), така и възможността за разглеждането му като средносрочен депозит ( от една до три години).

Лихвените проценти по този вид депозит се определят в зависимост от вида на валутата (лев, евро, щатски долар, британска лира, швейцарски франк), от срока на депозита (1 месец, 3 месеца, 6 месеца,12 месеца, 24 месеца), както и от сумата на депозита. В зависимост от тези критерии, лихвените проценти са съответно:BGN EUR USD GBP CHF

над над над над над над над над

200 15000 100 7500 100 7500 100 500

1 месец 3,75% 4,00% 2,75% 3,00 % 2,20% 2,45% 2,60% 0,90%

3 месеца 4,00% 4,25% 3,00% 3,25% 2,40% 2,65% 2,80% 1,00%

6 месеца 4,60% 4,85% 3,50% 3,75% 2,85% 3,10% 3,00% 1,10%

12 месеца 5,75% 6,00% 4,50% 4,75% 3,25% 3,50% 3,20% 1,20%

24 месеца 6,00% 6,15% 4,60% 4,85% 3,50% 3,75% 3,40% 1,30%

Характерна особеност за този депозит е, че лихвата е фиксирана за срока на договора. Това означава, че освен към групата на краткосрочните и средносрочни депозити, депозитът се причислява и към групата на срочните депозити.

Освен фиксираната лихва, при този депозит съществува и възможността за лихва по договаряне - при суми, равни или по-големи от 50 000 лева или британски лири, 25 000 щатски долара или евро, и 100 000 швейцарски франка.

Минималните суми за откриване на депозита също са изгодни за клиента. Те са съответно 200 лева, 100 евро или щатски долара, 500 британски лири или швейцарски франка.

Депозитът дава възможност на клиента да планира и управлява по-добре личните си свободни парични средства, благодарение на широката гама услуги, които предлага. Също така дава възможност за теглене на лихвата в края на всеки период, но не по всяко време.

Клиентът няма право и на довнасяне на суми по всяко време, както и на кредити и овърдрафт.

Сред основните предимства на депозита се нарежда гарантирания фиксиран лихвен процент, който е по-висок от този по разплащателна или спестовна сметка. А възможността за автоматично предоговаряне на условията по депозита и използването на лихвата след изтичане на срока на депозита с или без капитализация на лихвата за всеки нов период, превръща този депозит в много предпочитан избор на депозитен продукт.

Друг депозитен продукт на “Сосиете Женерал Експресбанк”, предназначен за същата целева група, както и “SG Гарант”, е SG Рента”. За разлика от предишния депозит, при този депозитен продукт валутното разнообразие е по-малко. Такъв вид депозит може да бъде открит само в лева или евро, при минимална сума за откриване съответно 1000 лева или 500 евро.

Както се вижда минималната сума за откриване на депозита е по-висока от тази, необходима за предходния депозит.

Различни са и сроковете на депозита: тук те са или три или пет години, което го причислява към групата на дългосрочните и срочни депозити. В зависимост от периода и стойността на депозита се наблюдават и значително по-високи лихвени проценти от тези по “SG Гарант”.

Това може да бъде обяснено с по-високия риск, който поема клиента при този вид дългосрочност на депозита.Сума 3 години 5 години

В лева

От 1000 до 14999 6,25% 7,25%

От 15000 до 49999 6,50% 7,50%

Над 50000 6,75% 7,75%

В евро

От 500 до 4999 4,00% -

От 5000 до 49999 4,20% -

Над 50000 4,40% -

Както се вижда от таблицата депозитите в евро се предлагат само за срок от 3 години.

Лихвите по този депозит могат да бъдат изплащани всеки месец, на тримесечие, на шестмесечие или на година, което дава възможност на клиента по-лесно да предвиди с какви финансови средства ще разполага и да определи как да ги получава.

Сред основните преимущества на този депозит са: • възможността за осигуряване на допълнителен доход за семейния бюджет

 • възможността за авансово изплащане на лихвите по време на целия период

 • изгодните лихвени проценти, които са фиксирани и гарантирани за целия период

 • регулярното изплащане на приходи с периодичност

 • възможността за използване на средствата преди изтичане на срока, като в този случай клиентът не губи цялата получена лихва, а запазва част от дохода, който се увеличава прогресивно в зависимост от реалния престой на средствата в банката.

Както и предишният депозит обаче, и този не дава възможност за довнасяне на суми, кредит и овърдрафт, както и на теглене по всяко време.

Следващият вид депозитен продукт се нарича SG Прогрес”. Той е насочен към същата целева група, както и предишните средносрочни и дългосрочни депозити. Това е депозит, който съчетава в себе си гъвкав срок, нарастващ лихвен процент и възможност за довнасяне на суми.

Валутите, в който може да бъде направен депозита са лева, евро или щатски долари, при минимални суми за откриване на депозита 1000 лева, или 500 долара или евро.

Минималният срок по този депозит е 6 месеца, а максималният 36 месеца. Лихвеният период е шест месеца, а в зависимост от него и валутата на депозита, лихвите са съответно:BGN EUR USD

1 шестмесечие 4.50% 3.50% 2.25%

2 шестмесечие 5,25% 3,80% 2,35%

3 шестмесечие 5,75% 4,00% 2,50%

4 шестмесечие 6,25% 4,10% 2,70%

5 шестмесечие 6,75% 4,20% 3,00%

6 шестмесечие 9,00% 9,00% 7,00%
При този депозит банката налага ограничения по отношение на минималните и максималните суми за довнасяне, но въпреки това ограничение дава възможност на клиента за такива действия. Минималната сума е фиксирана – 500 лева или 250 евро/долари, докато максималната сума се определя като деветократен размер на сумата при откриване на депозита.

Сред безспорните предимства на този депозит са: • гъвкавия срок, който съответства на предпочитанията на всеки клиент. Както вече споменахме, срокът се разделя на 6 лихвени периода с продължителност от 6 месеца, като при изтегляне на депозита, клиентът запазва пълния размер на лихвата за всеки приключил шестмесечен период от срока

 • растящата доходност с капитализация на лихвата на всеки шест месеца, което означава, че доходността по депозита нараства с увеличаване на срока.

 • Допълнителното внасяне на суми, при което всяка допълнително внесена сума се олихвява с действащия лихвен процент за периода, през който е направена вноската.

Освен тези предимства, банката предлага и възможността за автоматични парични преводи с фиксирана сума на определена дата от разплащателна или спестовна сметка на клиента.

Както и останалите депозити, и този не дава възможност за овърдрафт, кредит и теглене по всяко време.

С това групата на депозитите, предназначени за физически лица, предлагани от “Сосиете Женерал Експресбанк”, приключва.

Другата група депозити са насочени към клиентите на свободни професии, малките и средни предприятия. В тази група депозити, банката предлага един вид краткосрочни срочни и два вида средносрочни и дългосрочни срочни депозити.

Краткосрочен депозит (за срок по-малък от 1 месец), предназначен за тези клиенти, е “Темпо Капитал”. Този депозит е подходящ за фирми, които разполагат с краткосрочни средства и желаят да оптимизират тяхната доходност.

Валутата, в която може да бъде направен депозита е както в лева, така и в евро и щатски долари.

Минималният срок по този депозит е два дни и за депозит в лева, и за депозит във валута, при следните лихвени проценти: 3% за депозит в лева, 2 % за депозит в евро, 1,5% за депозит в щатски долари и минимална сума на депозит 10000 лева или 25000 евро/долара.

Едно от основните предимства на този депозит е възможността за довнасяне и теглене на суми, като са установени определени изисквания: минималната сума за довнасяне или частично теглене по депозита е 5000 лева или 10000 евро/долара.

Срокът за откриване, закриване и разпореждане с депозита е фиксиран от банката на 1 ден и за левовите, и за валутните депозити.

Най-същественото предимство на “Темпо Капитал” е възможността клиентът сам да определи срока на депозита в зависимост от нуждите на фирмата и бизнес цикъла.

Този депозит също не дава възможност за овърдрафт и кредит, както и за теглене на лихвата.

Срочните депозити, насочени към тази група от клиенти са два: “Оптима Капитал” и “Максима Капитал”.Срочни депозити “Оптима Капитал” са насочени към фирмите, които разполагат със свободни средства за период по-дълъг от един месец. Тези депозити могат да бъдат направени в лева, евро, щатски долари, швейцарски франкове и британски лири, като минималната сума за откриване на депозита в лева е 500 лева, във валута – 500 евро/долара или тяхната равностойност в друга валута.

Тези срочни депозити могат да бъдат за срок от един, три, шест месеца, една или две години, което ги причислява към групата на средно и дългосрочните депозити.

За суми равни или по-големи от 50000 лева, 25000 евро, 25000 щатски долара, 50000 британски лири и 100000 швейцарски франка олихвяването се осъществява като се прилага лихва плюс добавка за съответния срочен депозит. А за сумите, надвишаващи посочените, всеки клиент получава допълнително 0,25% надбавка. Олихвяването на депозираната сума се извършва след изтичане на уговорения срок.

Съществува и възможност за ползване на лихвата без прекратяване на срочния депозит.

Освен това банката предлага на своите клиенти сами да решат как да използват лихвата сред изтичане срока на депозита, като единствено условие е клиентът да определи начина на използването й при сключване на договора. Възможностите са две: депозит с капитализация на лихвата или депозит с изплащане на лихвата на падеж.

При първия вариант, на падежната дата начислената лихва се добавя към първоначално депозираната сума за нов срок при същите условия.

При варианта за депозит с изплащане на лихвата на падежа, на падежната дата начислената лихва не се добавя към първоначално депозираната сума, а тя се прехвърля по посочена от клиента сметка и може да бъде изтеглена по всяко време.

Варианти за прекратяване на срочния договор също съществуват. Той може да бъде прекратен при настъпване на падежа, като клиента трябва предварително да съобщи за нежеланието си да поднови договора по депозита и да посочи сметка, в която да бъде прехвърлена сумата и лихвата.

Вторият вариант за прекратяване на договора е преди настъпване на падежа – в този случай банката намалява договорената лихва съгласно условията на продукта.

Едно от предимствата на депозита е възможността тегленето му да се извърши както лично от клиента (при представяне на документ за самоличност и оригинал на Договора за депозит), така и от упълномощено от клиента лице.

Сред основните му недостатъци се нареждат: липсата на възможност разпореждането с депозита да бъде извършвано и в други клонове на банката, освен в клона, в който е бил открит депозита; липсата на възможност за теглене и довнасяне на суми по всяко време, липсата на възможност за кредит и овърдрафт по депозита.

Другият срочен депозит, който се предлага от “Сосиете Женерал Експресбанк” се нарича “Максима Капитал”. Този вид депозит е предназначен за фирми, които разполагат със свободни средства за период по-дълъг от три години, което го нарежда сред дългосрочните депозитни продукти.

Този вид депозит е депозит с възможност за авансово изплащане на лихвата. Депозита е със срок три или пет години, като в този период клиентът има право сам да избере как да използва лихвите преди падежа в течение на срока на депозита с периодичност, каквато сам определи – месечна, тримесечна, шестмесечна или годишна.

Банката предлага две валути, в които може да бъде направен депозита – лева или евро, при следните минимални суми: 1000 лева или 500 евро.

Изплащането на лихвите по депозита става на равни части под формата на рента по разплащателната сметка на клиента в същата банка, а лихвените проценти по депозита варират в зависимост от валута, сумата на депозита и срока на депозита, както следва:

Суми в лева Суми в евро

(над) (над)

1000 – 5,00% 500 – 3,25%

3 години 15000 – 5,25% 5000 – 3,50%

50000 – 5,50% 50000 – 3,75%

Както се вижда, не са посочени лихвените проценти и сумите по депозитите за депозитите със срок 5 години. Причината за това е, че при петгодишен депозит, лихвите по него са по договаряне между банката и клиента.

Едно от основните предимства на този депозит е фактът, че той е предназначен не само за фирми, но и за застрахователни компании и пенсионни фондове.

Друго предимство е, че съществува възможност за предсрочно прекратяване на депозита при определени условия от страна на банката.

Сред основните му недостатъци са липсата на възможност за теглене и довнасяне по всяко време, липсата на възможности за кредит и овърдрафт.

Друга група депозити са депозитите, включени в графа “Корпоративно и инвестиционно банкиране”.

Единствения депозит от тази група, който се различава от другите фирмени депозити е “Овърнайт депозит”. Този депозит се предлага освен в национална валута (лева), и в евро, щатски долари, швейцарски франкове и британски лири.

Този депозит е с предварително определен срок – фиксиран един работен ден (което го прави депозит от краткосрочен вид), и позволява на клиента да инвестира свободните си средства безрисково и по-ефективно, отколкото ако останат в разплащателна сметка.

Този продукт осигурява максимална ликвидност – средствата се прехвърлят по депозитната сметка в края на календарния ден и се превеждат обратно по разплащателната сметка заедно начислената лихва в края на следващия календарен ден.

Както и предишните депозити, и този не осигурява възможност за теглене и довнасяне по всяко време, възможност за кредит и овърдрафт, както и за теглене на лихвата, което може да бъде обяснено с изключителната краткосрочност на продукта.

Другите депозити от тази група са вече споменатите “Темпо Капитал”, “Оптима Капитал” и “Максима Капитал” при еквивалентни условия по депозитите.

Изборът на най-подходящ депозит зависи от личните предпочитания и нужди на клиента, както и от свободните средства. Ако трябва да определим по един оптимален депозит от всяка група, то, според мен, те биха се разпределили по следния начин:


 • Депозити, предназначени за физически лица – “SG Гарант” е добър вариант за физически лица със среден доход, защото осигурява по-високи лихви от тези по разплащателните сметки, предлага голям избор на валути, в които може да бъде направен депозита, сумите за откриване на депозита са поносими за голяма част от обществото, сроковете по депозита са удобни за клиента, в зависимост от периода, за който разполага със средства. Във вариант, в който клиентът разполага с по-големи налични средства за по-дълъг период от време, “SG Прогрес” е депозитът, който ще му осигури оптимални условия, а оттам и оптимални финансови постъпления, но при по-висок риск.

 • Депозити, предназначени за фирми – “Оптима Капитал” отново предлага голям избор на валути, срокът варира между един месец и една година, в зависимост от бизнес-плана на фирмата, съществува възможност за увеличаване на лихвата над определена сума, възможност за избор за използване на лихвата след изтичане на срока по депозита.


КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ НА “ИНВЕСТБАНК”

Кредитните продукти на “Инвестбанк” се класифицират отново по един основен показател – целевата група, за която са предназначени, както и вида на кредита.

Към кредитите, предназначени за физически лица, спада кредит “Овърдрафт по картова сметка”. Този кредит е предназначен за физически лица, получаващи по картова сметка в банката регулярни месечни доходи по трудови и служебни правоотношения или от друг източник – договори за управление, договори за наем, граждански договори, пенсии и други.

Той позволява на клиента при недостиг на средства да тегли суми в брой от терминални устройства в страната и чужбина и да заплащат стоки и услуги в търговски обекти в страната и чужбина. Разбира се този кредит се предлага само на лоялни и специални клиенти на банката.

За клиенти на банката, които получават регулярни доходи от трудови и служебни правоотношения, този кредит е в размер до две работни заплати.

За тези клиенти, които получават регулярни доходи от други източници (договори за управление, договори за наем, граждански договори, пенсии и др.), сумата по кредита е двукратния размер на средномесечните постъпления, но не повече от 1500 лв.

Валутата на този кредит е единствено лева, срокът на договора е до една година (12 месеца), срокът за усвояване е до 10 месеца от датата на подписване на договора, а погасяването с извършва през последните два месеца от срока на действие на договора.

Лихви по този кредит се начисляват само върху усвоените средства за времето на ползването им, при годишен лихвен процент 13%. При просрочен дълг се начислява наказателна лихва от 10 пункта над договорения лихвен процент за редовен дълг, но не повече от законната лихва.

Този кредит не предлага възможности за реструктуриране и рефинансиране на кредита.

Обезпечението по кредита е под формата на залог върху бъдещите вземания по сметката, по която се получава нетния месечен доход на клиента и запис на заповед, издаден от кредитополучателя в полза на банката.

За да кандидатства за този вид кредитен продукт, клиентът трябва да попълни искане за овърдрафт по специална бланка на банката и да притежава документ за самоличност.

Таксите и комисионните по този кредит са както следва: 50 евро за разглеждане на документите, 1% върху разрешения размер по кредита, платим еднократно при първо усвояване на овърдрафта, 20 евро за промяна на условие по договора.

Освен този кредитен продукт, банката предлага и “Потребителски кредит срещу ипотека”. Това е кредит, предназначен за физически лица за текущи нужди, като закупуване на движими вещи, ремонт, обзавеждане, лечение, разходи за обучение и други.

За разлика от предишния вид кредит, този може да бъде получен в лева, евро или щатски долари, а размерът може да достигне до 70% от пазарната стойност на имота, предоставен като обезпечение. Срокът за погасяване е 20 години, при равни месечни вноски, без гратисен период при годишен лихвен процент в размер на 13,9%. Годишния процент на разходите е в размер на 15,78% при кредит от 50 000 евро за 20 години.

Обезпечението по този кредит е определено във вид на първа по ред ипотека на напълно завършен жилищен имот, който се намира в район или населено място с добре изградена инфраструктура и комуникации, както и застраховка на имота в полза на банката. Предимство по този кредит е липсата на изискване за доказване на месечен доход.

По този кредит обаче липсва възможност за преструктуриране, но съществува възможност за рефинансиране от друга банка, както и няколко други бонуси, които банката предлага на своите клиенти: • при използване от кредитополучателя на банковия продукт “Времето е пари” (електронно плащане на битови сметки), лихвеният процент по кредита се намалява с 0,5% за времето на използване на продукта

 • при превеждане на трудово възнаграждение в банката, лихвеният процент за кредита се намалява с 0,5% за периода на превеждане на възнаграждението

 • при едновременно използване и на двете услуги, лихвеният процент по кредита се намалява с 1%.

Таксите и комисионните, които трябва да заплати клиента са съответно: 50 евро за разглеждане на документите; 150 лв. за оценка на имота; 2% комисионна за управление и обработка (еднократно при усвояване на кредита) и 0,5% годишно за всяка следваща година върху остатъка от кредита, както и 30 евро при промяна на условие по договора.

За предсрочно погасяване на кредита също се предвижда такса, която е в размер на 4% върху предсрочно погасената сума при рефинансиране на кредита от друга банка.

Необходимите документи за кандидатстване по този кредит са копие от документа за самоличност на клиента, искане за потребителски кредит (попълнено по образец на банката) и документи за собственост върху имота, който служи за обезпечение.

Следващият кредитен продукт, който банката предлага се нарича “Удобен кредит”. Този вид кредит представлява овърдрафт срещу ипотека и е предназначен за български граждани, физически лица с постоянно местоживеене в страната. За да отговаря на условията по кредита, недвижимият имот трябва да е напълно изграден, с разрешение за ползване, или на етап “груб строеж”.

Този кредит се отпуска за покупка на недвижим имот, ремонтни дейности или текущи нужди на клиента и му дава възможност многократно да тегли и погасява суми от кредита, като едновременно с това съществува възможност за повторно теглене на погасена сума, без това да води до повторно разглеждане на документи и нова ипотека. Друго съществено предимство на кредита е липсата на изискване за доказване на месечен доход.

Този кредит може да бъде отпускан в размер до 200 000 лева или равностойността им в евро или щатски долари. Отпуснатата сума по кредита зависи от ипотекирания имот, като в процентно отношение кредитът може да бъде на стойност до 80% от реалната пазарна стойност на имота или 70% от пазарната стойност на имот в “Груб строеж”.

В зависимост от сумата по кредита, банката определя два срока за погасяване – за кредити до 100 000 лева или тяхната равностойност в евро или щатски долари – до 3 години погасителен период; за кредити между 100 000 лева и 200 000 лева или тяхната равностойност в другите посочени валути – срокът за погасяване е до 5 години.

Годишният лихвен процент по този кредит е в размер на 14,9%, с годишен процент на разходите в размер на 17,15% при сума на кредита от 200 000 лева и срок на погасяване 5 години.

Обезпечението, което банката изисква е първа по ред ипотека на недвижим имот и застраховка в полза на банката.

Освен обезпечението, таксите, които клиентът трябва да заплати са в размер на 50 евро за разглеждане на документите, 150 лева за изготвяне на лицензирана оценка на имота за обезпечение, 2% еднократна комисионна за управление при усвояване на кредита, 0,5% годишна такса за управление върху размера на кредита, 2% комисионна за ангажимент върху неусвоената част от кредита, 30 евро такса за промяна на условие по договора.

Този кредит не предлага възможности за рефинансиране и преструктуриране на кредита, но предлага някои бонуси на клиентите, като безплатно издаване на дебитна или кредитна карта и намаляване на лихвения процент по кредита с 0,1% при ползване на услугата “Времето е пари”.

Необходимите документи са искане за кредит, документ за самоличност и документ за собственост върху имота, който се използва за обезпечение.

Следващият вид кредит е отново ипотечен кредит – “Ипотечен кредит за покупка на недвижими имоти и довършителни работи”. Той отново е предназначен за физически лица и може да бъде отпуснат в лева, евро или щатски долари. Този вид кредит няма фиксирано ограничение по отношение на сумата по кредита, а тя се определя от доходите на клиента и може да достигне до 70% от пазарната стойност на имота, предоставен като обезпечение.

Срокът на погасяване е до 30 години при индивидуален погасителен план или на равни месечни вноски и годишен лихвен процент от 12,9% за двата вида погасяване, при годишен процент на разходите 14,63% за кредит от 50 000 евро за срок от 30 години при погасяване на равни месечни вноски или 14,71% годишен процент на разходите при същата сума и период на кредита.

За обезпечение на този кредит банката приема първа по ред ипотека върху недвижим имот и застраховка на този имот в нейна полза.

Сред условията за отпускане на кредита, за разлика от предишните кредити, се изисква доказан регулярен доход на кредитоискателя, минимален трудов стаж от 3 месеца във фирмата, в която работи той или съответно като собственик на фирма или като лице, което упражнява свободни професии. Освен тези две изисквания, след приспадане на максималната месечна погасителна вноска и плащания по други кредити от нетния месечен доход на кредитополучателя, трябва да остават не по-малко от 100 лева на член от семейството.

Както и при другите кредити, и за този се предвиждат определени такси и комисионни. Таксата за обработка на документи е в размер на 50 евро; таксата за промяна на условие по договора – 30 евро; 2% еднократна комисионна за управление при усвояване на кредита и 0,5% годишно за всяка следваща година върху остатъка от кредита.

Предвижда се и наказателна лихва в размер на 4% при предсрочно погасяване върху предсрочно погасената сума при рефинансиране от друга банка през целия срок на кредита.

При получаването на този кредит, банката предлага на своите клиенти и определени бонуси. Такъв бонус е издаването от банката по желание на клиента на дебитна карта, без такса за издаване и с овърдрафт с размер до 1500 лв. Другите бонуси, които се предлагат са вече посочените при “Потребителски кредит срещу ипотека”.

Банката предлага и “Ипотечни кредити за местни и чуждестранни физически лица и местни юридически лица”. Предназначението на тези кредити е покупката на готов недвижим имот или на недвижим имот на етап “груб строеж”. Валутата на отпускане на кредита може да бъде лева, евро или щатски долари, а размерът на кредита може да бъде до 70% от пазарната стойност на завършен имот или 60% на имот в “груб строеж”. Срокът на погасяване на кредита е до 20 години на равни месечни вноски, при годишен лихвен процент от 13,9% и годишен процент на разходите 15,78% при кредит от 50 000 за срок от 20 години.

За обезпечение по кредита, банката приема първа по ред ипотека на недвижим имот и застраховка на имота в полза на банката.

Едно от основните предимства е липсата на изискване за доказване на месечни доходи от кредитоискателя. Друго от предимствата е възможността за предсрочно погасяване на кредита без такси и комисионни, която не важи при рефинансиране на кредита от друга банка. В този случай, клиентът заплаща еднократна такса в размер на 4% върху предсрочно погасената сума.

Другите такси и комисионни, които се заплащат на банката са еднократна такса за обработка на документите (50 евро), такса за оценка на имота (120 евро), такса за промяна на условие по договора (30 евро), еднократна такса за управление върху размера на кредита (2%) и годишна такса за управление за всяка следваща година върху остатъка от кредита (0,5%).

Необходимите за кандидатстване за такъв кредит документи са искане за кредит, документ за самоличност и документ за собственост върху имота, който служи за обезпечение.

Потребителски кредит за държавни и общински служители” в лева, евро или щатски долари. Размерът на този кредит зависи от доходите на кредитоискателя и може да бъде между 1000 и 20 000 лева или тяхната равностойност в евро или долари.

Срокът на погасяване на кредита е до 10 години, като за служители със срочност на длъжността максималният срок е до края на мандата им.

Погасяването на кредита се извършва при годишен лихвен процент в размер на 12%, на равни месечни вноски или по индивидуален погасителен план. Годишният процент на разходите възлиза на 13,39 % (при погасяване на равни месечни вноски) или 13,50% (при индивидуален погасителен план).

Изискванията за обезпечение по този кредит се определят в зависимост от неговия размер. За кредити до 10 000 лева или тяхната равностойност в евро или щатски долари, се изисква учредяването на залог върху бъдещото вземане по трудово правоотношение. За кредити между 10 000 и 20 000 лева или равностойността им в посочените валути, освен залог се изисква и поръчителството на едно физическо лице.

Основно условие за получаването на този кредит е след приспадане на максималната месечна погасителна вноска и плащанията по други кредити от нетния месечен семеен доход на кредитополучателя, да остават не по-малко от 100 лева на член от семейството.

Въпреки липсата на възможност за рефинансиране и преструктуриране на кредита, банката предлага бонуси, които са идентични с бонусите по кредитите “Потребителски кредит срещу ипотека” и “ Ипотечен кредит за покупка на недвижими имоти и довършителни работи”.

Таксите и комисионните са както следва: 50 евро за разглеждане на документите, 2% еднократно върху размера на кредита, 1% върху остатъка от кредита при предсрочно погасяване, но не повече от тримесечния еквивалент на годишния процент на разходите и 20 евро за промяна на условие по договора.

Освен изискванията за обезпечение, се изискват и искане за кредит и документ за самоличност на кредитоискателя.

Последните два кредитни продукта на банката, предназначени за физически лица, са насочени към строго определени групи клиенти. Първият от тях, “МедикаЕспрес”, е специален овърдрафт кредит, предназначен за всички лекари и стоматолози, които са сключили договор с НЗОК.

Размерът на кредита може да достигне до 80% от получените плащания от НЗОК за четирите месеца, предхождащи искането на кредит, но не повече от сумата на предстоящите плащания до края на срока на договора с Касата. Срокът на кредита се определя от срока на договора с НЗОК, а ползването на разрешения овърдрафт трябва да бъде направено до 15 дни преди крайния срок на договора за кредит.

Този вид кредит се погасява автоматично чрез текущите постъпления по сметка в банката. Годишният лихвен процент върху реално усвоената сума е в размер на 13%, а ГПР е 16,59% при кредит в размер на 8000 лева за срок от 1 година.

За обезпечение на кредита банката приема залог за бъдещи вземания от НЗОК, като предлага в качеството на бонус издаването на безплатна дебитна карта на банката.

Таксите и комисионните на банката са в размер на 50 евро за разглеждане на документите, 20 евро за промяна на условие по договора и 1% еднократна комисионна за управление върху размера на отпуснатия кредит.

Услугите, които банката не предлага за този кредит са възможността за преструктуриране и рефинансиране на кредита.

Необходими документи за кандидатстване за този кредит са документ за самоличност на кредитоискателя, искане за кредит, документ за регистрация по Търговския закон и Договор с Националната Здравно-осигурителна Каса.

Другият специализиран кредит е “Кредит по проект Гаранционен фонд за микрокредитиране (ГФМК)”. Този кредит се предлага на физически лица, включително и на еднолични търговци, земеделски и тютюнопроизводители, занаятчии и лица на свободни професии, микропредприятия и кооперации до 10 души заети лица, както и на занаятчийски предприятия.

Необходими условия за кандидатстване са поемането на ангажимент за разкриване на нови работни места и липса на просрочени задължения към държавата, както и липса на заведени изпълнителни дела.

Тази група от кредити се състои от три кредита: “Инвестиционен кредит”, “Оборотен кредит” и “Смесен тип кредит”.

“Инвестиционният кредит” е предназначен за закупуване на основни средства на производство и други дълготрайни материални активи.

“Оборотният кредит” е предназначен за финансиране на текущите нужди на предприятието, за разходи за оперативната дейност, за външни услуги.

“Смесен тип кредит” е предназначен за едновременно финансиране на основни средства и текущи разходи, като най-малко 75% от сумата на кредита е предназначена за инвестиционни цели.

Валутата, в която се отпускат и трите кредита е лева, а размерът на кредита е до 50 000 лева. Тези кредити могат да бъдат погасявани по договаряне или на месечни вноски при срок от 7 години с 12 месеца гратисен период за инвестиционния и кредита от смесен тип, и до 3 години с 6 месеца гратисен период за оборотния кредит.

Тези кредити предлагат и възможност на преструктуриране на кредита всяка година, но не и за неговото рефинансиране.

Лихвеният процент по кредита се определя в зависимост от това, дали бизнесът е стартиращ (3% + ОЛП), или е вече съществуващ (5% + ОЛП), но и за двата вида лихвата не може да надвишава 8% годишен лихвен процент, считано от дата на усвояване на кредита.

За обезпечение на този кредит банката приема първа по ред ипотека на недвижим имот или първи по ред залог на стоки, машини, оборудване и други, както и застраховка на имота в полза на банката.

Характерна особеност на този вид кредити е, че обезпечението може да достигне до 130% от сумата на кредита.

Предимство по отношение на таксите и комисионните, събирани от банката, е че при тези кредити няма комисионна за ангажимент, а останалите такси и комисионни са съответно: за разглеждане на документите- 10 лева, за обработка и управление – 2% еднократно върху разрешения размер на кредита (за оборотен кредит и кредитни линии) или 2% за първата година и 0,5% за всяка следваща година върху остатъка от кредита (за инвестиционен и смесен тип кредит). Експертните оценки се заплащат съгласно тарифите на оценителя, а останалите такси и комисионни – съгласно тарифата на банката.

По отношение на фирмените кредити, “Инвестбанк” предлага “Кредити за оборотни средства и инвестиции”. Това се различни видове кредити в лева или валута, които са съобразени с изискванията и нуждите на фирмите и се изготвят при индивидуални условия. Тези кредити могат да бъдат изготвени за различни периоди – краткосрочни, средносрочни и дългосрочни.

Банката предлага и два вида “Кредитни програми”.

“Програма за експортно финансиране”, която е разработена за фирми с експортна дейност. Банката предоставя на фирмите кредити от 50 000 до 100 000 лева, в лева или валута, със срок на погасяване до 18 месеца, в зависимост от срока на реализация на експортната сделка.

“Програма Земеделие”, която предоставя инвестиционни и оборотни кредити на физически и юридически лица, земеделски производители, с одобрени инвестиционни проекти по програма САПАРД и по програмите на ДФ “Земеделие” – “Животновъдство”, “Растениевъдство” и “Селскостопанска техника”.

Овърдрафт по картови сметки” за фирми има почти същата структура и условия като “Овърдрафт по картови сметки” за физически лица. Разлики се наблюдават само по отношение на фиксирания годишен лихвен процент – 12% за този овърдрафт, ГПР – 15,61% при еднакви суми с овърдрафта за физически лица, такса за разглеждане – 10 евро.

Другата основна характеристика на продукта е че овърдрафтът не се подновява автоматично.

Последният предлаган фирмен кредит е отново насочен към специфична група клиенти – към земеделските производители. “ИнвестАгро” е преференциален краткосрочен оборотен кредит, предназначен за навременното стартиране на есенните кампании на стопанската година.

Този кредит се отпуска само в лева и е в размер до 100% от удостоверения размер на очакваната субсидия на ДФ “Земеделие”, като в отпусканата сума са включени и дължимите лихви.

Срокът на кредита е до месец Април на следващата календарна година, но не по-късно от датата на получаване на субсидията от ДФ “Земеделие”.

Кредитът се погасява еднократно на датата на падежа при фиксиран годишен лихвен процент 9%.

Обезпечението, което изисква банката е под формата на бъдещите парични постъпления от изплащането на субсидиите на земеделските производители по схемите за подпомагане от Европейските фондове и Държания бюджет и запис на заповед.

Таксите и комисионните са в размер на 0,1% върху размера на кредита за проучване, 1% върху размера на кредита за управление и други такси и комисионни съгласно тарифата на банката.

Безспорно предимство на кредита е фактът, че през целия период на кредита банката олихвява с преференциална годишна лихва от 3,5% по разплащателната сметка открита от земеделския производител в банката, по която ще бъдат получени субсидиите.

Този кредит не предлага възможности за преструктуриране и рефинансиране.

Сред необходимите документи за кандидатстване са Молба за отпускане на кредит, Карта за регистрация на земеделския производител, Удостоверение от ДФ “Земеделие” за подадено заявление за подпомагане по схеми за единно плащане на площ, както и други документи по преценка на банката.

Избор на оптимален кредитен продукт от палетата на “Инвестбанк” може да бъде направен между кредитите, предназначени за физически лица, тъй като останалите кредити са предназначени за конкретна целева група.

Подходящ избор са двата вида овърдрафт за физически лица, който банката предлага, заради тяхната структура и условия.Сред ипотечните кредити, оптимален вариант е “Ипотечен кредит за покупка на недвежими имоти и довършителни работи”, поради по-ниските си лихвени проценти и по-дългия срок на погасяване.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница