Програма „Мтел еко грант краен срок 20. 04. 2015, 17: 00 ч., konkursДата01.05.2017
Размер110.63 Kb.
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

програма „Мтел еко грант”

краен срок 20.04.2015, 17:00 ч., konkurs@bcaf.org
РАЗДЕЛ I

Обща информация за организацията
1. Име и вид на кандидатстващата организация:

2. Адрес на организацията: нас. място ..............................................

ж.к. / улица No. .............................

код/стационарен телефон:

мобилен телефон:

електронна поща:

Интернет страница:
Адрес по регистрация, ако е различен: населено място: ___________________

ж.к. / улица No. _______________________________


3. Съдебна регистрация на организацията (неприложимо за училища):

...............................................................................……………………………

(Номер и дата на съдебно решение и от кой съд е издадено)
ЕИК:......................................

4. Лице, представляващо организацията:

(Име и длъжност)
5. Лице за контакти по проекта, ако е различно от лицето, представляващо организацията:

(Име и длъжност)

6. Брой на членове, служители, доброволци:

Членове на организацията

(само за сдружения и читалища)


Служители
Доброволци (управителни тела)
Доброволци (работен екип на организацията, ако няма постоянни служители)
РАЗДЕЛ ІI

Обща информация за проекта
1. Име на проекта:

2. Програмна област (изтрийте ненужното): 1. Повишаване на участието на деца и младежи в дейности за опазването на биоразнообразието, включително и застрашените видове1;

 2. Насърчаване на практики за възпитание в опазване на околната среда за деца в детски градини и училища чрез извънучилищни дейности

3. Кратко резюме на проекта – проблем, цел, основни дейности, основни очаквани резултати, ефект (до 500 думи)

 1. Продължителност на проекта:.................... месеца

Предварителна начална дата:................... 2015 година
5. Партньори, ако има такива. Посочете кои други организации, институции и власти имат участие в проекта:

6. Дарители, ако има такива. Посочете само дарители (фирми, граждани, общини, др.) за този проект, а не въобще за дейността на организацията ви:


7. Обобщен бюджет:


лева

%

Обща стойност на проектаИскани средства от „Мтел еко грант”Осигурен финансов принос (ако има)Осигурен нефинансов принос (остойностен в лева, ако има)РАЗДЕЛ III

Подробна информация за проекта и за кандидатстващата организация
А. Проект
1. За кого е този проект?

А) Опишете подробно с каква целева група(и) ще работите - брой, възраст, социален статус, други характеристики:

Б) Посочете защо точно тази целева група(и) - какви потребности има и как сте ги идентифицирали? Опишете проблемната ситуация на целевата група(и). 1. Цел на проекта:

А) Какво искате да промените, подобрите за времето и с ресурсите, с които ще разполагате в рамките на проекта? Изразете това с една голяма цел:

Б) Аргументирайте съответствието на проекта си с целта на Програмата:
3. Задачи - конкретизирайте целта с няколко задачи, които са реално постижими от вашата организация в периода на проекта:


4. Обхват на проекта – национален, регионален, местен? Опишете:
 1. Дейности и резултати - какво планирате да направите, за да постигнете задачите и целта? Опишете дейностите спрямо всяка задача. Не забравяйте да предвидите и дейности за информиране на обществеността - обмислете какви послания имате, към кого и как ще ги отправите.
Дейност 1:

....................... (наименование)

Описание на дейността:
Качествени/количествени продукти от дейносттаДейност 2:

......................

Описание на дейността:
Качествени/количествени продукти от дейността:Дейност 3:

..................

Описание на дейността
Качествени/количествени продукти от дейността
(Добавете нови редове)
6. Партньор(и) – опишете кои организации ще бъдат партньори по проекта. Какъв ще бъде техният принос – с хора, знания и умения, опит, материална база, друго:

7. Каква подкрепа за проекта вече сте привлекли или очаквате да привлечете?

Ако предвиждате дарителска подкрепа извън очакваното финансиране, опишете каква помощ - финансова и/или нефинансова - сте осигурили от бизнеса, институциите, гражданите? Бъдете конкретни, избягвайте общи описания и посочете точните параметри на помощта. В потвърждение задължително приложете писма за подкрепа.8. Мониторинг и оценка на проекта - как дейностите водят до постигане задчите и целта на проекта?


НИВО

ИНДИКАТОРИ

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Цел и задачи:

индикатори за ефект от проекта (за дългосрочните последици за целевата група и за цялата общност):

Очаквани резултати (ползи за целевата група):

индикатори за резултатизмерват ползите за целевата група, които пряко произтичат от дейностите):

Наименование на дейностите:

индикатори за изпълнениеписват във физически единици крайния продукт от дейностите):9. План за отчитане на индикаторите – опишете как ще следите за изпълнението на заложените индикатори:


Индикатори

Кой от екипа, кога, периодичност, по какви документи:

индикатори за резултати:

индикатори за изпълнение:

10. Устойчивост на проекта - опишете възможностите за постигане на устойчивост на резултатите по проекта. Как може да продължи финансирането на дейностите след приключването на проекта? Ще има ли ангажирани структури/институции, позволяващи продължаване и надграждане на дейностите?
Б. План-график на дейностите

Планът за действие трябва да включва наименованието на дейностите


Месец 1

2

3

4

5

6

7

Задача 1:


Дейност 1


Дейност 2


…………


Задача 2:


Дейност 1


Дейност 2


…………..


…………..


(Отбелязвайте с „Х”, добавете нови редове)


В. Бюджет на предложението

Попълнете приложението Бюджетна таблица във формат Excel.


Приложете подробна Обосновка на отделните разходи в Word (до 2 страници)
Обосновката включва:

 • аргументиране на необходимите разходи във връзка с дейностите – например брой експерти

 • доказателства за реалистичност на цените – например тарифи, оферти, ценоразпис на услуги; както и подробности за разходите, които не могат да бъдат показани в бюджетната таблица като точна заетост на експерт в проекта, характеристики на публикация, вид на зала и т.н

 • описание на привлечен нефинансов принос и метода за неговото остойностяване.Г. Организацията и партньорите

Моля отговорете на до 3 страници.
1. По какъв начин предложеният проект съответства на целите на вашата организация и на партьнорите (ако има)?

Защо точно вие и вашите партньори се занимавате с този проблем? Каква е вашата мисия и как проектът се вписва в нея?2. Какъв опит имате в областта, в която е предложеният от вас проект? Какви са постиженията ви досега?

Опишете 2 ваши проекта/инициативи и 2 на партньорите (ако има такива) в областта, в която кандидатствате. В описанието включете следното: 1. име на проекта, период на изпълнение:

 2. размер на общия бюджет, име на донора и лице за контакт:

 3. кратко резюме:

 4. как оценявате работата си и постигнатото в проекта:

 5. защо смятате така?


3. Ресурси:

А) екип на проекта - опишете подробно ролята, отговорностите и изискванията за предложените позиции на всеки член от екипа по отношение на управлението и изпълнението на отделни дейности.

Посочете как позициите в екипа съответстват на конкретната квалификация на неговите членове.

Каква е ролята на представителите на партньорите ви, ако има такива?

Б) материално-техническа база:

В) други ресурси, свързани с проекта (напр. доброволци, асоциирани организации, мрежи, които могат също да допринесат за изпълнението):4. Препоръчители - посочете най-малко трима референти - хора, които не са свързани пряко с вашата организация. Могат да бъдат бенефициенти, местни власти и институции, дарители, медии, други.

Име

В какво качество ви познава и препоръчва

Телефон

1


2


3


Препоръчителните писма от тези хора са по ваш избор и желание и не са задължителни!

5. Какво в най-голяма степен ви прави сигурни във вашия потенциал да реализирате проекта? Избройте силните си страни, свързани с:
А) капацитета ви в избраната програмна област (организационен и/или на членовете на екипите):

Б) капацитета ви да управлявате проекти:В) вашата финансова и организационна устойчивост:

1 С приоритет ще се подкрепят дейности за видове, включени в Световния червен лист със статут „Застрашен” или „Уязвим”, както и видове за които има одобрен от МОСВ български план за действие

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница