Програма на ес приоритет "Науката в обществото"Дата24.02.2017
Размер146.05 Kb.


.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.


.
.
.
.
.
.


...........

Електронен бюлетин “Актуални конкурси”

Брой 12/09 март 2007 г.

Вие получавате настоящия електронен бюлетин след направена от Вас онлайн регистрация.

Можете да прекратите абонамента си на e-mail bulletin@nacid.bg със Subject: UnsubsCribe.

Обратна информация и предложения до редакционния екип можете да изпращате на: e-mail bulletin@nacid.bg, тел.:+359-2-817-38-62/ +359-2-817-38-61, или на адрес: 1125 София, бул. "Г. М. Димитров" No52А, Национален център за информация и документация- НАЦИД, сектор "Международни проекти и програми", за Електронен бюлетин “Актуални конкурси”.

предстоящи Семинари, конференции и информационни дниИнформационен ден по Седма рамкова програма на ЕС - приоритет "Науката в обществото"
На 15 март в големия салон на БАН, ул. “15 ноември” № 1, от 14:00 ч. ще се проведе информационен ден по Седма рамкова програма на за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности. Акцентът ще бъде поставен върху приоритета “Науката в обществото” на рамковата програма.

Повече информация може да получите тук


Информационен ден по програма „Хора” и по приоритет „ Храни, селско стопанство и биотехнология” на програма „Сътрудничество" на Седма рамкова програма на ЕС.
На 15 март в Аулата на Националния център за аграрни науки, ул. „Суходолска” 30, от 10.30 ч. ще се проведе информационен ден по Седма рамкова програма на ЕС. Акцентът ще бъде поставен върху специфичната програма “ХОРА” и върху приоритета “Храни, селско стопанство и биотехнологии” на специфичната програма “СЪТРУДНИЧЕСТВО”.

Повече информация може да получите тук


Конференция по приоритет "Космос " от специфична програма „Сътрудничество" на Седма рамкова програма на ЕС.
На 15 март в Полша ще се проведе информационен ден по 7-ма Рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности. Акцентът ще бъде поставен върху приоритета "Космос" от специфична програма „Сътрудничество" на рамковата програма.

Повече информация може да получите тук


Информационен семинар “Структурни фондове 2007-2013” в Брюксел
На 20 март в Брюксел ще се проведе информационен семинар на тема “Структурните фондове 2007 – 2013”. Акцентът ще бъде поставен върху практически насоки за усвояване на Структурните фондове в областта на изследванията и иновациите.

Повече информация може да получите тукКурсове за професионална квалификация

Центърът за обучение и квалификация към Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) и Софийският университет “Св. Климент Охридски” организират курсове за професионална квалификация през м. май 2007 г.

Курсовете ще обхващат следните тематични области:


  • Структурни фондове на ЕС. Оперативни програми. Финансиране на проекти за периода 2007 - 2013 г. по линия на Оперативните програми;

  • Разработване и управление на проекти по програми на ЕС;

Курсовете са тридневни. В края на обучението участниците получават Удостоверение от Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
Повече информация може да получите тук.


НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ

Конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна трудова среда, чрез осигуряване на достъп, адаптиране и оборудване на работните им места.
Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна трудова среда, чрез осигуряване на достъп, адаптиране и оборудване на работните им места.

Кандидати могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство. Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 25, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Максимален размер на субсидията е до 15 000 лева (за достъп - до 7 500 лв., за адаптиране - до 2 500 лв. и за оборудване - до 5 000 лв.).
Краен срок за кандидатстване: текущ
Повече информация може да получите тук.


Конкурс за финансиране на проекти на тема “Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: “Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”.

Кандидати могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с трайни увреждания. Проектите се изготвят по Методика съгласно чл.2, ал.2, т.6 от Устройствения правилник на АХУ, предназначени за проекти на неправителствени организации

Максимален размер на субсидията е до 15 000 лева, а общата продължителност на дейностите за реализиране на проекта не трябва да е повече от 6 месеца


Краен срок за кандидатстване: 13 април 2007 г.
Повече информация може да получите тук.

ДвустранНИ КОНКУРСИ


Конкурс за стипендии за университетски преподаватели и изследователи на Българо-американската комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ” за академичната 2008– 2009 г.
Българо-американската комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ” обявява конкурс за стипендии в САЩ за университетски преподаватели и изследователи за учебната 2008 - 2009 г. с продължителност от 5 месеца. Програмата е достъпна за специалисти от всички области на науката и изкуствата, с изключение на медици и стоматолози клиницисти.

Изисквания:

Кандидатите следва да притежават българско гражданство (лица с двойно гражданство и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват); да владеят отлично английски език; да притежават защитена докторска степен; да имат добро здравословно състояние.


Краен срок за кандидатстване: 03 септември 2007 г.
Повече информация може да получите тук.


Конкурс за стипендии за обучение в магистърски и докторски програми на Българо-американската комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ” за академичната 2008– 2009 г.
Българо-американската комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ” обявява конкурс за стипендии в САЩ за обучение в магистърски и докторски програми на обучение през учебната 2008 - 2009 г. Програмата е достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на медици и стоматолози клиницисти. Финансирането по програмата е за една академична година (10 месеца).

Изисквания:

Кандидатите следва да притежават българско гражданство (лица с двойно гражданство и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват); да владеят отлично английски език (изискват се високи резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GRE или GMAT в зависимост от специалността); да притежават защитена бакалавърска степен; да имат добро здравословно състояние и да са на възраст до 40 г.


Краен срок за кандидатстване: 03 септември 2007 г.
Повече информация може да получите тук.


Конкурс за стипендии по програма "ХЮБЪРТ Х. ХЪМФРИ" за специалисти от държавния и частния сектор за академичната 2008 – 2009 г.
Българо-американската комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ” обявява конкурс за стипендии “Хюбърт Х. Хъмфри” за специалисти от държавния и частния сектор за академичната 2008 – 2009 г. Програмата дава възможност на изявени специалисти да повишат професионалната си квалификация в елитни институции в САЩ. Стипендии се отпускат на професионалисти от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности в някоя от следните области: превенция и лечение на наркомании и медикаментозни зависимости; превенция и контрол на ХИВ/СПИН; здравна политика и управление; превенция и контрол на трафик на хора; право и човешки права; планиране на образованието; управление на човешки ресурси; публична администрация и анализ на обществена политика; комуникации/журналистика; управление на природни ресурси и околна среда; градско и регионално планиране; аграрна икономика; индустриално управление; икономическо развитие, финанси и банково дело.

Финансирането по програмата е за една академична година (10 месеца).


Изисквания:

Кандидатите следва да притежават българско гражданство (лица с двойно гражданство и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват); да владеят отлично английски език (изисква се валиден резултат от тест TOEFL); да притежават защитена бакалавърска степен; да имат минимум 5 години стаж по специалността; да имат добро здравословно състояние и да са на възраст до 50 г.


Краен срок за кандидатстване: 03 септември 2007 г.
Повече информация може да получите тук.

МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ


Конкурси по програма “ХОРА” на Седма рамкова програма на Европейския съюз
= Партньорство Индустрия- Академия

Идентификатор на конкурса: FP7-PEOPLE-2007-3-1-IAPP

Бюджет: € 38 400 000

Краен срок за кандидатстване: 31 май 2007 г. в 17:00 ч. (Брюкселско време)

Повече информация може да получите тук
= Стипендии за кариерно развитие, предоставяни в рамките на Европа.

Идентификатор на конкурса: FP7-PEOPLE-2007-2-1-IEF

Бюджет: € 72 000 000

Краен срок за кандидатстване: 14 август 2007 г. в 17:00 ч. (Брюкселско време)

Повече информация може да получите тук
= Международни стипендии, предоставяни извън рамките на Европа.

Идентификатор на конкурса: FP7-PEOPLE-2007-4-1-IOF

Бюджет: € 24 000 000

Краен срок за кандидатстване: 14 август 2007 г. в 17:00 ч. (Брюкселско време)

Повече информация може да получите тук
= Международни стипендии, предоставяни за приходящи в Европа.

Идентификатор на конкурса: FP7-PEOPLE-2007-4-2-IIF

Бюджет: € 24 000 000

Краен срок за кандидатстване: 14 август 2007 г. в 17:00 ч. (Брюкселско време)

Повече информация може да получите тукЛетни семинари Олимпия 2007
Фондация Кокалис в сътрудничество с университетите “Йейл” и “Дюк” организират годишните летни семинари, които ще се проведат през периода 01 -15 юли 2007 г. в Древна Олимпия, Гърция.
Програмите на летните семинари за които може да се кандидатства са:


  • Война, конфликт и идентичност (за периода 01-15 юли 2007 г.).За тази програма могат да кандидатстват магистранти и докторанти, изследователи и професионалисти, работещи в областта на управление на конфликтите или друга свързана дисциплина. Участието в този семинар струва 750 евро, които покриват такса, стая, полупансион, материали и други свързани дейности;

  • Предизвикателства на международните медийни технологии и политика (за периода 05-15 юли 2007). За тази програма могат да кандидатстват дипломирали се студенти, изследователи, практикуващи в медии, журналисти, издатели, представители на неправителствени организации с определен интерес към темите на семинара. Участието в този семинар струва 350 евро, които покриват такса, стая, полупансион, материали и други свързани дейности;

Всички кандидати трябва да знаят много добре английски език.

Заплаща се и такса регистрация от 100 евро.

Отпускат се ограничен брой стипендии.


Краен срок за кандидатстване/искане на финансова подкрепа: 31 март 2007 г.

Краен срок за кандидатстване: 30 април 2007 г.


Повече информация може да получите тук.


Конкурси за докторанти, изследователи и преподаватели в Израел, Норвегия, Белгия, Исландия, Германия, Франция, Испания, Полша, Великобритания, Австрия.

>Израел

= Конкурс за университетски преподавател/ професор по компютърен инженеринг/ приложна физика. Изискват се докторска степен на образование в областта на компютърните науки, 2 години изследователски опит в областта на инженерните науки или компютърния инженеринг и отлично владеене на английски език.

Краен срок за кандидатстване: 31 юли 2007 г.

Повече информация може да получите тук>Норвегия

= Конкурс за доцент в областта на техническите науки. Изискват се докторска степен на образование или неин еквивалент, изследователски опит в областта на техническите науки или други и отлично владеене на английски или норвежки език.

Краен срок за кандидатстване: 01 май 2007 г.

Повече информация може да получите тук


= Конкурси за 8 позиции за PostDoc изследователи в областта на медицинските науки. Изискват се докторска степен на образование в областта на медицинските, биологическите, компютърните или невронауките, 3 години изследователски опит в областта на медицинските науки и отлично владеене на английски език.

Краен срок за кандидатстване: 23 март 2007 г.

Повече информация може да получите тук
= Конкурс за стипендии за PostDoc изследователи в областта на литературата. Изискват се докторска степен на образование или неин еквивалент в областта на литературата, 4 години изследователски опит в областта на литературата и отлично владеене на норвежки език.

Краен срок за кандидатстване: 02 април 2007 г.

Повече информация може да получите тук

>Белгия

= Конкурс за PostDoc изследователи по органична химия. Изискват се докторска степен на образование в областта на органичната химия, 2 години изследователски опит в областта на химията и отлично владеене на английски език.

Краен срок за кандидатстване: 31 март 2007 г.

Повече информация може да получите тук


= Конкурс за 2 позиции за PostDoc изследователи в областта на биологическите науки. Изискват се докторска степен на образование, 2 години изследователски опит в областта на биологическите науки и отлично владеене на английски език.

Краен срок за кандидатстване: 31 март 2007 г.

Повече информация може да получите тук
= Конкурс за доцент в областта на биологическите науки в Катедра “Биология”. Изисква се докторска степен и притежаване на научно звание “доцент” в областта на биологическите науки, 6 години изследователски опит в областта на биологическите науки и отлично владеене на английски език.

Краен срок за кандидатстване: 27 март 2007 г.

Повече информация може да получите тук
= Конкурс за доцент в областта на медицинските науки. Изисква се докторска степен в областта на медицинските науки, 1 година изследователски опит в областта на медицинските науки и отлично владеене на английски език.

Краен срок за кандидатстване: 27 март 2007 г.

Повече информация може да получите тук

>Исландия

= Конкурс за университетски преподавател по немски език като чужд език. Изискват се докторска степен на образование в областта на езикознанието, 4 години изследователски опит в областта на езикознанието и отлично владеене на немски и английски език.

Краен срок за кандидатстване: 19 март 2007 г.

Повече информация може да получите тук>Германия

= Конкурс за ръководител на отдел за научни изследвания. Изискват се докторска степен на образование в областта на икономиката, 5 години изследователски опит в областта на икономиката и отлично владеене на немски и английски език.

Краен срок за кандидатстване: 30 март 2007 г.

Повече информация може да получите тук>Франция

= Конкурс за PostDoc изследовател в областта на биологическите науки. Изискват се докторска степен на образование в областта на биологическите науки, 4 години изследователски опит в областта на биологическите науки и отлично владеене на английски език.

Краен срок за кандидатстване: 01 юни 2007 г.

Повече информация може да получите тук


= Конкурс за докторантура за стартиращ изследовател в областта на физиката. Изискват се образование, даващо право за стартиране на докторантура в областта на техническите науки, изследователски опит в областта техническите науки и отлично владеене на английски език.

Краен срок за кандидатстване: 01 октомври 2007 г.

Повече информация може да получите тук

>Испания
= Конкурс за PostDoc изследователи в областта на математиката. Изискват се докторска степен на образование в областта на математиката, физиката или инженерните науки, 2 години изследователски опит в областта математиката или приложната математика и отлично владеене на английски език.

Краен срок за кандидатстване: 01 април 2007 г.

Повече информация може да получите тук

>Полша

= Конкурс за опитни изследователи в областта на икономическите науки. Изискват се образование, даващо право за докторски изследвания в областта на икономическите науки, 10 години изследователски опит в областта на икономическите науки и отлично владеене на английски език.

Краен срок за кандидатстване: 20 март 2007 г.

Повече информация може да получите тук>Великобритания

= Конкурс за докторантури за стартиращи изследователи в областта на физиката. Изискват се образование , даващо право за стартиране на докторантура в областта на техническите науки, изследователски опит в областта техническите науки и отлично владеене на английски език.

Краен срок за кандидатстване: 01 октомври 2007 г.

Повече информация може да получите тук>Австрия

= Конкурс за докторантура в областта на фармакологията. Изискват се университетско образование в областта на фармакологията, химията или биологическите науки, изследователски опит в областта на фармакологията и отлично владеене на английски и немски език.

Краен срок за кандидатстване: 19 март 2007 г.

Повече информация може да получите тук
Н
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
АЦИД www.nacid.bg

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница