Програма на лекциите и упражненията по хистология за студенти от І курс медицински лаборантиДата21.01.2018
Размер100.75 Kb.
ТипПрограма
Приета на КС ПРОГРАМА

на лекциите и упражненията по хистология

за студенти от І курс медицински лаборанти

през летен семестър на 2012/2013година

Лектор: проф. д-р П. Атанасова, д.м.Седмица

Лекции

Упражнения
І.

11.02-15.02.Въведение, същност и задачи на цитологията и хистологията. Клетка – обща характеристика и външна морфология. Класификация на клетъчните компоненти. Клетъчна мембрана (плазмалема)- строеж, химичен състав и функция. Специализирани образувания на плазмалемата.

Клетъчни органели –задължителни и специализирани. Ендоплазматичен ретикулум, рибозоми, митохондрии, апарат на Голджи, лизозоми, цитоцентър- микроскопска,електронно-микроскопска и функционална характеристика


Външна морфология. Цитоплазмени включения.
Микроскопски препарати:

1.Липидни включения-оцв.Судан III

2.Гликоген – PAS реакция

Клетъчни органели.

Микроскопски препарати:

1. Нислови гранулации – оцв. тулуидиново синьо

2.Митохондрии-оцв. железен хематоксилин

3.Апарат на Голджи – оцв. импрегнация със сребърен нитрат


Електронограми:

1.Гранулиран ЕПР,

2.Митохондрии

3.Комплекс на Годжи

4..Рибозоми

5.Цитоцентър

6.Липидни включения

7.Гликогенови гранули

II.

18.02-22.02

Клетъчно ядро в интерфаза и митоза – микроскопска, електронно-микроскопска, химична и функционална характеристика на ядрените компоненти: ядрена обвивка, хроматин, хромозоми, ядърце. Цитофизиология. Транспорт на веществата- активен, пасивен. Ендоцитоза (фагоцитоза, пиноцитоза). Екзоцитоза; секреция – видове. Синтез на вещества.


Клетъчно ядро в интерфаза и митоза

Цитофизиология

Микроскопски препарати:

1.Ядра в интерфаза – оцв. НЕ

2. Ядра в интерфаза – оцв. Фойлген

3. Ядра в митоза – оцв. Фойлген


4. Фагоцитоза

5. КФ активност в реактивни клетки


Електронограми:

1.Ядра в интерфаза

2. Реснички

3. Секреторни гранулиІІІ


25.02-01.03


Въведение в учението за тъканите. Определение, класификация и общи свойства на тъканите. Епителна тъкан – определение, хистогенеза, класификация, микроскопска, електронно микроскопска и функционална характеристика. Видове епители- еднослойни, многослойни и жлезист.

Епителна тъкан
Микроскопски препарати:

1.Еднослоен кубичен епител– оцв. НЕ

2. Еднослоен цилиндричен резорбтивен епител–оцв. НЕ

3 Еднослоен /привидномногослоен/ цилиндричен ресничест епител – оцв. НЕ

4. Преходен епител на Хенле – оцв. НЕ

5. Многослоен плосък невроговяващ епител – оцв. НЕ

6. Многослоен плосък вроговяващ епител– оцв. НЕ

7. Жлезист епител – ацини – оцв. НЕ
ІV

04.03-08 03

Съединителна тъкан – определение, хистогенеза, класификация, микроскопска, електронно-кроскопска и функционална характеристика на клетките и междуклетъчното вещество – влакна и основно аморфно вещество. Съединителна тъкан с твърдо междуклетъчно вещество- хрущялна и костна съединителна тъкани – класификация, клетки и междуклетъчно вещество.


Съединителна тъкан

Микроскопски препарати:

 1. Рехава съединителна тъкан -оцв. Н-Е

 2. Колагенна съединителна тъкан -оцв. Н-Е

 3. Еластична съединителна тъкан -оцв. Ван Гизон

 4. Мастна съединителна тъкан -оцв. Н-Е

5. Мастна съединителна тъкан -оцв. Судан III

6. Хиалинен хрущял -оцв. Н-Е

7. Костна съединителна тъкан – оцв.Шморл
Електронограми:


 1. Колагенни влакна

 2. ОстеоцитV


11.03-15. 03

Кръвна тъкан – определение, хистогенеза. Междуклетъчно вещество. Клетки – класификация, микроскопска и функционална характеристика. Мускулна тъкан – определение, хистогенеза, класификация. Форми на организация. Обща микроскопска, електронно-микроскопска и функционална характеристика на видовете мускулна тъкан.

Кръвна тъкан. Мускулна тъкан

Микроскопски препарати:

1. Кръвна намазка - оцв. Гимза

2. Гладка мускулна тъкан - оцв. Н-Е

3. Напречно-набраздена скелетна муск. т-н -оцв. Н-Е

4. Напречно-набраздена сърдечна муск. т-н –оцв. Н-Е

Електронограми:


 1. Неутрофилен гранулоцит

 2. Еозинофилен гранулоцит

 3. Лимфоцит

 4. Рабдомиофибра

 5. Кардиомиоцит
18.03-22. 03

Нервна тъкан – определение, хистогенеза. неврони, невроглия. Нервни влакна.

Нервна система – Цито и миело архитектоника на гръбначен мозък, малък мозък и кора на главен мозък.

Нервна тъкан. Нервна система – гръбначен мозък, малък мозък и кора на главен мозък.

Микроскопски препарати:

1. Гръбначен мозък, мултиполярни неврони

- оцв. имрегнация,

- оцв.Н-Е2. Малък мозък, крушовидни неврони

- оцв. имрегнация,

- оцв. Н-Е

3. Кора на главен мозък, пирамидни неврони

- оцв. имрегнация,

- оцв. Н-Е

Електронограми:


 1. Миелинови нервни влакна

Сетивни органи

Микроскопски препарати

 1. Око-ретина

 2. Ухо-Кортиев органVІІ


25.03-29. 03

Сетивни органи

Око-ретина.

Ухо-Кортиев орган.

Обща микроскопска, електронно-микроскопска и функционална характеристика
Полова тъкан – определение. Сперматогенеза и овогенеза.

Мъжка полова система. Тестис.

Женска полова система. Овариум

Микроскопски препарати

 1. Сперматозоиди -оцв Н-Е

 2. Овоцит - оцв Н-Е

 3. Тестис - оцв Н-Е

 4. Яйчник - оцв Н-Е

Електронограми


 1. Сперматозоид

2. Овоцит
VІІІ

01.04-05 .04
Полова тъкан – определение. Сперматогенеза и овогенеза.

Мъжка полова система. Тестис. Женска полова система. Овариум

Сърдечно – съдова система

Микроскопски препарати

 1. Сърдечна стена - оцв. Н-Е

 2. Артерия и вена от мускулен тип – оцв. Н-Е

 3. Аорта – оцв. орцеин

Електронограми:

Капиляри – видове


ІХ

08.04-12. 04
Сърдечно – съдова система–принципен строеж. Артерии, вени – подялба по тъканен строеж, микроскопски различия. Капиляри – видове, строеж. Сърдечна стена –Микроскопска, електронно-микроскопска и функционална характеристика. Импулсопроводна система.

Колоквиум върху цитология и тъкани
Χ

15.04-19.04
Дихателна система – обща характеристика. Въздухоносни пътища: трахея, бронхиално дърво – принципен строеж.

Бял дроб – белодробно лобче, пневмон – микроскопски и електронномикроскопски строеж. Кръвно-газова бариера.
Дихателна система
Микроскопски препарати:

1. Трахея- оцв. Н-Е

2. Бял дроб- оцв.Н-Е
Електронограми:

1. Алвеолоцит от ІІ ред

2. Кръвно- газова бариера

ХІ

22.04-26. 04
Храносмилателна система – общ принципен строеж. Устна кухина – език, слюнчени жлези. Тръбест сектор – хранопровод, стомах, тънко черво, дебело черво. Микроскопска и електронно-микроскопска и функционална характеристика

Храносмилателна система.

Микроскопски препарати:

 1. Език - оцв.Н-Е

 2. Хранопровод- оцв.Н-Е

 3. Стомах - Фундус- оцв.Н-Е

 4. Дебело черво- оцв. Н-Е

Електронограми:

1. Главни клетки

2. Пристенни клетки

3. Ентероцит (резорбтивна клетка)

4. Калициформена клетка

ΧII

29.04-06. 05
Великденска ваканцияХІІI

06.05-10. 05
.Храносмилателна система – Черен дроб, панкреас-структурна, ултраструктурна и функционална характеристика

Храносмилателна система - черен дроб и панкреас

Микроскопски препарати

1. Черен дроб –оцв. Н-Е

2. Панкреас - оцв Н-Е

3. Околоушна жлеза - оцв Н-Е

4. Подчелюстна жлеза - оцв Н-Е

Електронограми


Хепатоцит (вазален и билиарен полюс)
ХІV

13.05-17. 05
Кръвотворна (имунна) система.Обща микроскопска характеристика на органите на системата. Класификация – костен мозък, тимус, лимфен възел, слезка.

Микроскопска, ултраструктурна и функционална характеристика.Кръвотворна (имунна) система.
Микроскопски препарати:

1. Лимфен възел-оцв.Н-Е

2. Слезка-оцв.Н-Е

3.Тимус-оцв.Н-Е
ХV

20.05-24. 05
Ендокринна система. Общ принципен строеж на органите на ендокринната система. Класификация. Хипофиза, , щитовидна и надбъбречна жлези- микроскопски строеж, ултраструктура и функция.

Ендокринна система
Микроскопски препарати:

 1. Хипофиза-оцв.Н-Е

 2. Щитовидна жлеза-оцв. Н-Е

3. Надбъбречна жлеза-оцв. Н-Е
Текущо изпитване- писмено
ХVI

27.05-31. 05
Отделителна система. Бъбрек – нефрон, части на нефрона, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика.

Филтрационна бариера. Отделителни пътища – уретер, пикочен мехур.Отделителна система.


Микроскопски препарати:

1.Бъбрек-оцв.Н-Е

2.Уретер-оцв.Н-Е

Електронограми:

1. Хемоуринарна (филтрационна) бариера

Тест по цитология и обща хистология, включваш микроскопски препарати и електронограми /5препарата по цитология и 12 пр. тъкани / .Студентите познали 3 микроскопски препарата по цитология,6 микр.препарата тъкани и получили минимум 18 т.от теоретичния тест се освобождават от раздел цитология и обща хистология на изпита по Хистология и хистотехника.Оценки:

35т.- 3.00

35т. - 39т -3.50

40т. - 44т.- 4.00

45т.- 50т .-4.50

51т .-54т.-5.00

55т. -57т.-5.50

58т.-60т.-6.00.

Литература:
Учебници

1.Петков П. Цитология, обща хистология и ембриология, Издателство “Знаме” ЕООД

2.Петков П. Атлас по хистология

3. Балтаджиев Г., Атанасова П., Коева И., Сивков С. Анатомия на човека, Издателство Райков, Пловдив, 2004

4.Практическо ръководство по цитология,обща и специална хистология

5.Сборник тестове по цитология ,обща и специална хистология.

Изготвил:

Проф. д-р Пепа Атанасова, дм
Каталог: files -> 2013
2013 -> Конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни изисквания по следните дейности за уч. 2013 / 2014 г
2013 -> Прессъобщение Септември 2013 Ясни са финалистите в конкурса Electrolux Design Lab 2013
2013 -> 20-те най-иновативни идеи, участващи в конкурса Electrolux Design Lab 2013, вече са избрани
2013 -> Рекламна оферта за парламентарни избори 2013
2013 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 4 – 6 февруари 2013 Състояние на слънчевата активност
2013 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 16 18 февруари 2013 Състояние на слънчевата активност
2013 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 5 – 7 ноември 2013 Състояние на слънчевата активност
2013 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 16 – 18 януари 2013 Състояние на слънчевата активност
2013 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 4 6 септември 2013 Състояние на слънчевата активност
2013 -> Тридневна слънчево-геофизическа прогноза за периода 6 8 септември 2013 Състояние на слънчевата активност


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница