Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 год ина гр. Добрич, 201Дата14.01.2019
Размер96.63 Kb.
ТипПрограма


ОБЩИНА град ДОБРИЧ

ПРОГРАМА

НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА

С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

гр. Добрич, 2015 година

Раздел I

Общи положения
1. Програмата е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД), приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г. (обн. ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 36 от 25.04.2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) в съответствие с чл. 5а, т. 1, 2 и 3 от Закона за закрила на детето и Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 40 от 4 март 2015 г.

2. Закрилата на деца с изявени дарби, по смисъла на НУРОЗДИД, е система от мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на децата и за финансовото им подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми. Осъществява се от Министъра на културата, Министъра на образованието и науката, Министъра на земеделието и храните, Министъра на младежта и спорта и от кметовете на общини.

3. Средствата за изпълнение на мерките за закрила на деца с изявени дарби се предоставят на съответните министерства и на общините с постановление на Министерски съвет, като кметовете на общини подават мотивирано искане до съответния министър.

4. За предоставяне на закрила по Раздел II от Общинската програма се представят документи и се спазват условията и реда, съгласно изискванията на НУРОЗДИД (от чл.13 до чл.19 вкл.).Средствата се осигуряват от държавния бюджет.

5. За предоставяне на закрила по Раздел III от Общинската програма се кандидатства с:

- Искане за предоставяне за закрила, съгл. чл. 13, ал. 2 от Наредбата;

- Копие от удостоверение за раждане или лична карта на детето;

- Сертификати, удостоверяващи класирането на детето;

- Препоръка, покана или служебна бележка за включване в курс за обучение и/или индивидуална подготовка.

Документите се подават в едномесечен срок от възникване на основанието за предоставяне на закрила.

Закрилата се предоставя от кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет.

6. Всеки ученик има право да получава само една стипендия по реда на НУРОЗДИД илина основание закон или акт на Министерския съвет.

7. Исканията за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби и приложените документи се разглеждат до края на текущото тримесечие спрямо датата на постъпването им.

8. При вземане на решение за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби кметът на общината се подпомага от Експертно- консултативна комисия, назначена с негова заповед. След обсъждането на документите, комисията в тридневен срок представя протокола от работата си на кмета на общината, заедно с мотивирано предложение за всяко едно от постъпилите искания.Раздел II

Закрила на деца с изявени дарби, предоставена от кмета на община Добрич на основание чл. 5, т. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно финансово подпомагане.

Дете от общинско училище, класирано индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта, включени в Националната програма по чл. 11, ал.1 за 2015 г.

1.1. Подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука или спорт.

Дете от общинско училище, класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание, в областта на изкуството, науката или спорта, представило документи по чл. 14а, ал. 1 от Наредбата.

1.2. Подпомагане за участие в пленери, обучителни и възстановителни лагери.

Дете от общинско училище, класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката или спорта, представило документи по чл. 14а, ал. 1 от Наредбата.

1.3.Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, включени в програмата по чл. 11, ал. 1 за 2015 г.

Дете от общинско училище, класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта, представило документи по чл. 14а, ал. 2 от Наредбата.

2. Подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка за постъпване в спортни училища или в училища по изкуствата по чл. 9, т. 2 от Наредбата.

Дете от общинско училище, класирано на първо, второ и трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството или спорта на общинско, регионално, национално или международно равнище за 2015г., предоставило документи по чл. 15, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата.

3. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10, чрез предоставяне на стипендия.

Ученик до 18 годишна възрастот общинско училище, класиран през 2015 г на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в Националната програма на мерките за закрила.

3.1. Национални и международни конкурси, олимпиади или състезания, от раздели I, II, III и IVна програмата по чл. 11, ал.1 от НУРОЗДИД.

Ученик, класиран индивидуално в съответната възрастова група /състезателна група/категория/вид/жанризкуство/инструмент/раздел/направление/учебен предмет/наука/проект/вид спорт /спортна дисциплина.

Национални и международни конкурси, олимпиади или състезания, включени в раздел I - IVна програмата по чл. 11, ал. 1, за които се предоставя специална закрила

Съгласно програмата по чл. 11, ал. 1 от наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби за 2015 година.

Раздел III

Други мерки за стимулиране на деца с изявени дарби от кмета на община Добрич

МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

ФИНАНСИРАНЕ

Брой деца

Необх. средства

1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби по чл. 8 от НУРОЗДИД чрез еднократно подпомагане.

1. Ученик до 18 годишна възраст от общинско или държавно училище от община Добрич класиран на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката или спорта на общинско, областно или национално равнище през 2015 година.2. Списък на мерките за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2015 г. от кмета на община Добрич2.1. В областта на изкуствата


2.1.1. Национален конкурс за рисунка - дигитална живопис и графика „Моята България”

На първо място

На второ място

На трето място


3

до 100 лева

до 80 лева

до 60 лева


2.1.2. Национален средношколски конкурс за поезия „Възкресения”

На първо място

На второ място

На трето място


3

до 100 лева

до 80 лева

до 60 лева


2.1.3. Общински фотоконкурс „Моят град – улови мига“, посветен на 25 септември – Ден на град Добрич

На първо място

На второ място

На трето място


3

до 100 лева

до 80 лева

до 60 лева


2.2. В областта на науката


2.2.1. Първенци на областен кръг на всички олимпиади по предмети, включени в Националния календар на Министерството на образованието и науката

На първо място

На второ място

На трето място

10

1010

до 100 лева

до 80 лева

до 60 лева


2.3. В областта на спорта


2.3.1. Регионален турнир по тенис за деца до 8 г. (м.юни, м. юни и м.август)

На първо място

На второ място

На трето място


3


до 100 лева

до 80 лева

до 60 лева


2.3.2. Регионален турнир по тенис за деца до 10 г. (м.юни, м. юли и м.август)

На първо място

На второ място

На трето място


3


до 100 лева

до 80 лева

до 60 лева


2.3.3. Ученически игри (съгласно Правила за провеждане на ученически игри от МОН и ММС) – областен и /или зонален етап по 8 вида спорт

На първо място

На второ място

На трето място


3


до 100 лева

до 80 лева

до 60 лева


2.3.4. Национална индивидуална купа по шах „Златна Добруджа“

На първо място

На второ място

На трето място


3

до 100 лева

до 80 лева

до 60 лева


2.3.5. Финали на България „Шах в училище“

На първо място

На второ място

На трето място


3

до 100 лева

до 80 лева

до 60 лева


2.3.6. Републикански турнир по плуване „Златна Добруджа“ 2015 г.

На първо място

На второ място

На трето място


3


до 100 лева

до 80 лева

до 60 лева


Забележка:

1. Финансирането на Общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община град Добрич за 2015 година се осъществява от:

- Раздел II – средства от държавния бюджет;

- Раздел III - средства от общинския бюджет в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, съгласно Решение № 44-3 от 28.04.2015 година на Общински съвет град Добрич.

2. За всяко изключение, несъответстващо в пълна степен на Програмата, Експертно-консултативната комисия приема решение за финансово подпомагане в рамките на осигурените средства.

Настоящата Програма е приета с Решение № 44-3 от 28.04.2015 година на Общински съвет град Добрич.
Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница