Програма на община антоново за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2016 2020 годинастраница1/3
Дата19.07.2018
Размер0.66 Mb.
  1   2   3
ПРОГРАМА

НА ОБЩИНА АНТОНОВО

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ

ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА

ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА


 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Документът е разработен в съответствие с Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).


ВЪВЕДЕНИЕ
Традиционните източници на енергия, които се използват масово в България и по-конкретно в домовете, в бизнеса и транспорта, попадат в групата на изчерпаемите и невъзобновяеми природни ресурси – твърди горива (въглища, дървесина), течни и газообразни горива (нефт и неговите производни – бензин, дизел и пропан–бутан; природен газ). Световната тенденция е към повишаване на енергийното потребление и създаване на предпоставки от енергийна зависимост.

Производството и потреблението на енергия води до екологични проблеми и увеличаване заплахата, пред която е изправен светът, а именно климатичните промени.

Това налага преосмисляне на начините за производство и консумиране на енергия.

В отговор на нарастващото потребление, покачващите се цени, зависимостта от вноса на енергийни ресурси и климатичните промени, идват възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) – слънце, вятър, вода, биомаса и др.

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) има много екологични и икономически предимства в т. ч. повишаване сигурността на енергийните доставки, понижаване зависимостта от вноса на нефт и газ, намаляване на отрицателното влияние върху околната среда, редуциране на въглеродните емисии и емисиите на парникови газове.

Производството на енергия от ВЕИ допринася за подобряване конкурентоспособността на предприятията, възможността за създаване на нови и насърчаване на иновациите, свързани с производството на енергия от възобновяеми източници (ВИ) и биогорива.
 1. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Целта и подцелите на Програмата са изцяло съобразени с тези заложени в Националните и регионалните стратегически документи, отнасящи се до развитието на Североизточен район за планиране, енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници, а именно:   • Национален план за действие за енергия от възобновяеми източници;

   • Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници;

   • Енергийна стратегия на Република България до 2020 година;

   • Общински план за енергийна ефективност.

Целите на Програма са съобразени и с основните цели заложени в енергийната политика на Европейския съюз (ЕС). Една от нейните основни цели е „Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници“.

Програмата е съобразена с особеностите на Община Антоново, силните и слабите и страни и цели да бъде отправна точка в процеса на вземане на решения в областта на ВЕИ.


2.1. ОСНОВНА ЦЕЛ

2.1.1. Насърчаване производството и използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива, подобряване на средата за живот и труд.

2.1.2. Създаване на условия за активизиране на икономическия живот в общината при спазване на установените норми за вредни вещества в атмосферата.
2.2. ПОДЦЕЛИ

2.2.1. Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в публичния и частния сектор намаляване разходите за енергия в обекти и сгради, финансирани от общинския бюджет чрез:

2.2.1.1. Внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки.

2.2.1.2 Усъвършенстване на организацията за поддръжка и контрол на енергийните съоръжения.

2.2.1.3. Осигуряване на частична енергийна независимост на общината.

2.2.2. Подобряване качеството на енергийните услуги.

2.2.2.1. Достигане на нормативните изисквания за осветеност в учебни, детски, социални и здравни заведения, улици, пешеходни зони и други.

2.2.2.2. Осигуряване на оптимални условия за работна среда.

2.2.2.3. Стимулиране на бизнес сектора за използване на ВЕИ и привличане на местни и чуждестранни инвестиции и повишаване на заетостта.

2.2.2.4. Създаване на партньорства за реализирането на проекти за нови ВЕИ мощности и енергийна ефективност;

2.2.3. Постигане икономически растеж и устойчиво енергийно развитие;

2.2.4. Опазване, съхраняване и подобряване на състоянието на околна среда;

2.2.5. Въвеждане на иновативни ВЕИ технологии;

2.2.6. Повишаване на квалификацията на общинските служители с цел изпълнение на проекти свързани с въвеждането и използването на ВЕИ;

2.2.7. Повишаване нивото на информираност сред заинтересованите страни в частния и публичния сектор, и гражданите.

2.2.8. Изготвяне на проекти за финансиране от Програмите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на образованието, младежта и науката, Програма за развитие на селските райони, Фонд Козлодуй и други за внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки.

2.2.9. Включване в Национални, регионални, областни и местни проекти за Евроинтеграция и партньорство за съвместно финансиране.

2.2.10. Използване потенциала на екипа на общината, на Съюза на учените в България и изграждане на партньорство при реализиране на мероприятия за енергийна ефективност.
3. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

  1. Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);

  2. Закон за енергетиката (ЗЕ);

  3. Закон за устройство на територията (ЗУТ);

  4. Закон за опазване на околната среда (ЗООС);

  5. Закон за биологичното разнообразие (ЗБР);

  6. Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ);

  7. Закон за горите;

  8. Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото прилагане;

  9. Закон за водите;

  10. Закон за рибарство и аквакултурите;

  11. Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (ЗУТ);

  12. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ЗООС);

  13. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ЗООС);

  14. Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи (ЗЕ);

  15. Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на строителството (ЗУТ).


4. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА4.1. Географско местоположение

Община Антоново е разположена в Североизточна България, в югозападната част на Търговищка област. На север, североизток и изток граничи с общините Попово, Търговище и Омуртаг (Търговищка област), на югоизток – с община Котел (Сливенска област), а на югозапад и на северозапад – с общините Елена, Златарица и Стражица (Великотърновска област). Община Антоново се явява като гранична за споменатите три области.

В посочените граници заема площ от 472 км2. Изследваната територия се намира изцяло в Предбалкана.

Община Антоново попада в умерено – континенталната климатична област и по–точно в предбалканския климатичен район. Формирането на климата е силно повлияно от релефа – близостта на Стара планина, посоката на простиране на ридовете, дълбочината на долините. Те оказват съществено влияние за трансформация на въздушните маси, идващи от запад и северозапад (океански) и от североизток (континентални). Важно условие за спецификата на климата е характерният отворен на север релеф, надлъжните речни долини, средно ниският, хълмист релеф. Всичко това допринася за свободния достъп на континенталните въздушни маси от север. Върху разпределението на валежите оказват влияние релефът и надморската височина. Количеството на валежите в Община Антоново нараства от север на юг. Средногодишните валежи на юг достигат 900 мм, а на север – 600 мм. Годишният минимум е през февруари, а годишният максимум – през юни. По сезони най – голямата валежна сума е през лятото и по – специално през първата му половина. Август и отчасти септември са без валежни периоди, които се отразяват чувствително върху добивите в селското стопанство. Средният годишен брой на дните със снеговалеж е 50. Първата снежна покривка се образува в средата на ноември и се запазва сравнително дълго. Продължителността на снежната покривка е важен фактор за развитието на растенията и подхранването на речния отток.

Наличието на късни пролетни и ранни есенни слани е крайно неблагоприятно за овощарството и зеленчукопроизводството. При нахлуване на студен фронт в края на пролетта и в началото на лятото често падат и градушки.

Територията на община Антоново е сравнително бедна на водни ресурси. Територията се отводнява от Стара река и Голяма река. Те имат снежно – дъждовен режим. Пълноводието им е характерно за пролетния сезон. То е в зависимост от топенето на снега и настъпването на валежния максимум, когато е и максимумът на речния отток. През втората половина на лятото и началото на есента, поради високите температури и силното изпарение е минимумът на речния отток.

Неравномерното разпределение на водното количество през годината – 65% при пълноводието и 35% при маловодието, голямата разлика в пълноводието в различните години потвърждават необходимостта от хидротехнически и хидромелиоративни мерки за рационално задържане и ефективно използване на водните ресурси.

В североизточната част на общината се намира язовир “Ястребино”. Крайбрежието на язовира позволява устройването на плажни ивици, което в съчетание с риболова и с все още малко използваните възможности за водни спортове го превръща в привлекателна зона за краткотраен отдих.

Община Антоново е бедна на плитки подпочвени води. Карстовите извори имат малък дебит и тяхното значение е свързано само с водоснабдяването на някои по – малки селища. Повечето запаси от плитки подпочвени води са усвоени за питейно водоснабдяване. Перспективни водоносни хоризонти не са открити. Като цяло за общината съществува остър недостиг на питейна вода. Особено силно този недостиг е изразен в гр.Антоново.
4.2. Площ, брой населени места, население
4.2.1. Територията на общината е 472 км2.

4.2.2. Селищна мрежа

Територията на община Антоново обхваща общо 60 населени места, от които 1 град и 59 села. Тези селища са пръснати на голяма територия, отдалечени са едно от друго и от общинския център. Значителните разстояния от гр. Антоново до селата и махалите в периферната част на общината затрудняват много организацията на икономическия, социалния и културен живот. Друг сериозен проблем е обезлюдяването на почти всички населени места, което допълнително затруднява живота в общината.


4.2.3. Брой на населението

В община Антоново към 31.03.2016 година населението е 7205 души. По този показател общината е най-малката в област Търговище.

До 1946 г. населението на общината непрекъснато нараства. Липсата на новоизградени индустриални мощности в периода след Втората световна война е основната причина за намаляване на населението. За периода 1946 – 2007 г. населението на община Антоново е намаляло над три пъти. В сравнение с други общини това обезлюдяване е сравнително по интензивно. Основната причина е миграцията към големите градове на страната, а също така и към по близко разположените общински центрове - Омуртаг, Търговище, Попово, Елена, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец. Наличието на относително голям брой мюсюлманско население в общината е допълнителна причина за механичен отлив посредством изселване в Република Турция. Тенденцията към намаляване на броя на населението е характерна за всички селища в общината.

Гъстотата на населението в общината е 14 души/кв. км. . Тази гъстота е най-ниска от общините в Търговищка област, много по-ниска от средната за страната (68,7 души на кв. км.) и от средната за област Търговище (51,6 души на кв. км.).


4.2.4. Населени места

Общината включва един град – Антоново и 59 населени места: Божица, Еревиш, Банковец, Къпинец, Тиховец, Богомолско, Мечово, Вельово, Великовци, Слънчовец, Глашатай, Горна Златица, Девино, Длъжка поляна, Дъбравица, Халваджийско, Яребично, Добротица, Присойна, Язовец, Долна Златица, Пиринец, Изворово, Капище, Китино, Коноп, Крушолак, Кьосевци, Стойново, Любичево, Малоградец, Милино, Моравица, Моравка, Орач, Равно село, Стройновци, Разделци, Голямо Доляне, Свирчево, Малка Черковна, Свободица, Семерци, Стара Речка, Букак, Старчище, Стеврек, Поройно, Пчелно, Таймище, Трескавец, Чеканци, Манушевци, Черна Вода, Черни Бряг, Шишковица, Ястребино, Градинка, Греевци.


4.3. Сграден фонд – съществуващи сгради на територията на общината по видове собственици:

4.3.1. Сгради на физически лица – 3075.

4.3.2. Сгради на промишлени системи – 6.

4.3.3. Сгради в сектора на услугите – 70.
4.4. Промишлени предприятия

4.4.1. В структурата на промишлеността, в контекста на Търговищка област, Антоново се определя, като община с ниска и много ниска степен на промишлено развитие. Водещите производства са на хранителни продукти, леката промишленост, металообработването.

Основни производствени фирми, работещи в общината са основно предприятие "ПТС Холдинг" ЕАД – Производствена база за пътни знаци и съоръжения – Антоново, което е единственото в страната за производство на пътни знаци и съоръжения и фирма “Биопрограма” ЕООД – с предмет на дейност изкупуване на билки и заготовка.

Сектор промишленост е изключително слабо развит в община Антоново, Съществуват и производства на хранителни продукти и лека промишленост. Развитието на промишлено производство би могло да допълва развитието на отрасли от селското и горското стопанство и добивната промишленост.

4.4.2. Общинските фирми в общината са три:

“Тузлушка гора” – ЕООД с предмет стопанисване на общински гори и дърводобив.

„Тузлушка земя“ – ЕООД с предмет земеделие и животновъдство.

„Медицински център” – Общинско здравеопазване.4.4.3. Чуждестранните инвестиции в Търговищка област са съсредоточени основно в общините Търговище, Омуртаг и Попово.

Повечето от дълготрайните материални активи в общината са частна собственост, в следствие на приключил процес на приватизация. Това е добра предпоставка за повишаване конкурентоспособността на икономиката, но също така предполага и трудности за ресурсно обезпечаване на развитието.4.4.4. Енергийно потребление

Разходите за улично осветление за 2015 г. са в размер на 535 хиляди КW/h.

В промишлените предприятия на територията на общината не се използва енергия от възобновяеми източници.
4.5. Транспорт

4.5.1. Транспортната система на община Антоново се формира от мрежата и съоръженията на шосейния транспорт. Изградената пътна мрежа включва общо 257,4 км., от които 22 км. първокласен път /ГП – 4 – София – Варна/; 100,3 км. третокласни пътища и 135 км. местни общински пътища – ІV-ти клас. Общата гъстота на пътната мрежа е 198.5 км/1000 кв.км. и е значително по – ниска от средната за страната – 336 км/1000 кв.км.

4.5.2. На територията на общината е развит само автомобилният транспорт. Развитието на пътната мрежа е силно повлияно от основния транспортен коридор, формиран от първокласен път 1.4 – София – Варна, който разделя територията на общината в посока запад – изток с дължина 24 км. Третокласни пътища с важно стопанско значение на територията на общината са: Антоново – Попово – Русе; Омуртаг – Стеврек – Елена, а също така и пътя Омуртаг – Попово в отсечката Моравка – Коноп. Четвъртокласната пътна мрежа е с дължина 143 км. и има подчертано локално значение.

4.5.3. Обществен градски транспорт няма. Не са налични таксиметрови фирми.

4.5.4. Извънградски транспорт – осъществява се от транспортни фирми от други градове – Омуртаг, Габрово, София и др.;

4.5.5. Със служебни коли разполагат:

4.5.5.1. Община Антоново – 7.

4.5.5.2. „Център за медицински услуги” – „Спешна помощ – Търговище” – 2 линейки; 4.5.5.3. РПУ – Антоново – 2.

4.5.5.4. БКС – Антоново – 8 в т.ч. 2 коли извозване на отпадъците , снегопочистваща техника, в т. ч. 1 фадрома и 2 трактора.

4.5.5.5. Общинска фирма „Тузлушка гора” – 2 джипа.

4.5.5.6. Общинска фирма „Тузлушка земя“ - товарен автомобил ПИКАП – собствен, Лада нива – предоставен за безвъзмездно ползване от община Антоново.

4.5.6. Субсидираният от общината транспорт обслужва високопланинските линии село Стеврек – град Антоново, село Стеврек – град Омуртаг, град Антоново – село Богомолско.

4.5.7. Отделяните вредни емисии от гореизброените транспортни средства са минимални.
4.6. Домакинства

4.6.1. В община Антоново са регистрирани 2075 домакинства. От тях 350 в град Антоново и 1725 в 59 села.

4.6.2. Сграден фонд – 3075.

4.6.3. Енергийно потребление – доставчик на електроенергия за бита Енерго–про.

Отоплението се осъществява с електроенергия и твърдо гориво.4.6.4. Годишно производство на електроенергия от възобновяеми източници на енергия 8 – 9 mgW

4.6.5. Потребление на енергия от възобновяеми източници – 8 – 9 mgW
4.7. Търговия и услуги

По данни на ТСБ – Търговище през 2012 год. в общината работят общо 55 фирми в секторите: • G Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети – 44 фирми;

 • I Хотелиерство и ресторантьорство – 11 фирми.

Основните дейности на фирмите в посочените сектори са търговията, ресторантьорството, хотелиерството и комуналните услуги. Приходите от дейността на фирмите в двата сектора надхвърлят приходите от селското и горското стопанство. За 2012 г. приходите от дейността в сектор селско и горско стопанство са 3 335 хил. лв., а от услуги – 5 150 хил. лв.

Търговията и услугите са от особено значение за развитието на туризма. Те допълват туристическия продукт, създават условия за комплексно обслужване, сигурност и комфорт на туристите. Нивото на търговските и битовите услуги в община Антоново е сравнително добро, като най-развити са в общинския център Антоново. В останалите населени места има само магазини за хранителни стоки. Бензиностанции и автосервизи има само в гр. Антоново.

Търговските обекти за хранене, хранителните магазини, обектите за промишлени стоки на територията на община Антоново, които са основните търговски обекти са посочени в следващата таблица:

Таблица 1 Основни търговски обекти


N

Вид търговски обект

Брой обекти

1

Хранителни магазини

4

2

Смесени магазини за търговия с храни и нехранителни стоки

19

3

Ресторанти

5

4

Заведения за бързо хранене

2

5

Заведения за консумация на напитки и сладкарски изделия

12

6

Временни обекти/ павилиони

3

7

Аптеки

2
Общо:

47

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница