Програма на община антоново за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2016 2020 годинастраница2/3
Дата19.07.2018
Размер0.66 Mb.
1   2   3

Източник: Община Антоново

От данните става ясно, че основните търговски обекти в общината са смесените магазини за търговия с храни и нехранителни стоки, в населените места извън общинския център. Тежкото състояние на общинската икономика и ниските доходи на населението не позволяват търговската мрежа да се развива поради липса на рентабилност. Това е неблагоприятно и за развитие на туризма, тъй като е част от комплексното предоставяне на туристическите услуги.4.8. Селско и горско стопанство

Потенциалът на общината за развитие на селското и горското стопанство е възможност за развитие и повишаване качеството на живот на населението. Според вида си, територията на община Антоново се разделя както следва:Таблица 2 Видове територии по предназначение в община Антоново

Видове територии по

предназначение

Площ в дка

Брой

имоти

Дял в % от общата територия

на общината

За нуждите на селското стопанство

265 736,725

38 211

53,703

За нуждите на горското стопанство

194 795,002

5 622

39,367

Населени места, водни течени и водни площи, добив на полезни изкопаеми, транспорт

34 291,308

1 038

6,93

Източник на информация: Областна дирекция „Земеделие“ Търговище

 • Според вида на собственост, териториите на община Антоново са както следва:

 • 33 252,646 дка или 6,720 % - общинска частна собственост (общо 574 броя имоти).

 • 154 005,369 дка или 31,123 % - държавна частна собственост (общо 4 941 броя имоти).

 • 169 451,023 дка или 34,245 % - частна собственост (общо 24 117 броя имоти).

 • 55,849 дка или 0,011 % - собственост на религиозни организации (общо 8 имота).

 • 23 996,538 дка или 4,850 % - собственост на юридически лица (общо 2 833 броя имоти).

 • 63 514,251 дка или 12,836 % - стопанисвани от общината (общо 6 953 броя имоти).

 • 6 740,927 дка или 1,362 % - държавна публична собственост (общо 168 броя имоти).

 • 16 109,380 дка или 3,256 % - общинска публична собственост (общо 4 467 броя имоти).

4.8.1. Селско стопанство

Най-голям е делът на териториите частна собственост, което е благоприятно за развитието на селското стопанство и частния сектор. Данните за земеделските територии в общината показват, че по-малко от половината от селскостопанските територии се обработват: 88 804 дка е общата обработваема земеделска земя в общината, продуктивността на земеделската земя е слаба, а обработваеми поливни площи няма. Структурата на селскостопанската земя е представена в следващата таблица:Таблица 3 Структура на селскостопанската земя в община Антоново

вид

площ в дка

брой имоти

Ниви

149 517,635

21 424

Трайни насаждения

286,964

37

Естествени ливади

11 259,030

1 878

Разсадници

-

-

Земи по §4 на ЗСПЗЗ

106,010

22

Мери и пасища

42 589,332

4 407

Гори

195 581,469

5 747

Полски пътища

89 878,856

3 277

Необработваеми земи

31 363,506

3 852

Източник на информация: Областна дирекция „Земеделие“ Търговище

Фигура 4

Относителен дял на видовете селскостопанска земя в община Антоново

Най-голям е относителният дял на горите – 37,57 % от общата територия на селскостопанската земя в общината, което се дължи на характера на релефа на общината. Поради ниската продуктивност на земята, растениевъдството не е добре развито, а почвите са подходящи за някои видове трайни насаждения, който към момента заемат едва 0,06 % от селскостопанските земи. Новите трайни насаждение са орехи, сливи и лешници, които се отглеждат на площ от 273,308 дка.4.8.1.1. Растениевъдство.

Отглежданите култури на територията на общината са мека пшеница, овес, ечемик, просо, царевица и слънчоглед, а добивът от тях е нисък. Продукцията им се произвежда на площ от 149 517,635 дка, което представлява 28,72 % от селскостопанската земя на община Антоново, но продуктивността на културите е слаба, което се дължи на сравнително бедните почви. Това предполага приоритетно развитие на животновъдството.4.8.1.2. Животновъдство.

Отглежданите селскостопански животни в община Антоново са основно говеда, овце и пчели. Секторът животновъдство, според вида на отглежданите животни в общината е представен в следващата таблица:Таблица 5

Отглеждани селскостопански животни в община Антоново (към 2013 година)

вид

брой

Количество продукция на глава животно (на година)/ литри

Говеда, в т.ч.:

3 143
 • Крави

2 214

3 100

 • Биволи

66
 • Биволици

57

1 850

 • Овце, в т. ч.:

11 495
 • Овце майки

7 619

43

 • Кози, в т. ч.:

1 733
 • Кози майки

1 279

220

 • Свине, в т. ч.:

117
 • Свине майки

47

-

 • Птици, в т. ч.и земи

5 600
 • Кокошки

3 600

-

 • Пчелни семейства

3 273

13 кг. на кошер

0,7 кг. пчелни продукти

Източник на информация: Областна дирекция „Земеделие“ Търговище
Делът на наличните бройки животни на територията на община Антоново, спрямо тези на територията на цялата област е 1/5 дял. Делът на произведената животинска продукция е 1/6 дял от тази на областта.
Таблица 6 Отглеждани селскостопански животни в община Антоново

през последните 5 години

вид

2009 г.

2013 г.

Говеда (крави и биволици)

2 271

3 143

Биволи

54

66

Овце

7 125

11 495

Кози

1 187

1 733

Свине

71

117

Птици, в т.ч.и земи

4 991

5 600

Пчелни семейства

2 582

3 273

Източник на информация: Областна дирекция „Земеделие“ Търговище
От горната таблица е видно нарастването на броя на селскостопанските животни, отглеждани в община Антоново през 2013 г., в сравнение с 2009 г. Не може да се проследи динамиката на нарастването през междинните години, поради липса на информация. Данните от таблицата показват общо благоприятно развитие на животновъдството в общината. По отношение на животновъдството, на фона на намаляването на общия брой отглеждани животни в област Търговище, в община Антоново отрасълът се развива (предимно от дребни животновъди). Предоставяните субсидии и помощи по европейските схеми и мерки за подпомагане са добра възможност за създаване и развитие на стопанства, като това от своя страна ще допринесе за подобряването на състоянието на икономиката като цяло.

Значителен интерес се проявява и към отглеждането на пчели. Броят на отглежданите пчелни семейства в общината нараства.

Решение за преодоляване на негативните тенденции в икономическото развитие на общината може да се търси в развитието на селското стопанство, тъй като този сектор има благоприятни условия за развитие.

4.8.1.3. Горско стопанство

Площта на земите за нуждите на горското стопанство е 194795,002 дка, което представлява 39,367 % от територията на общината, като по-голямата част от горите са държавна и общинска собственост. В сектора на горското стопанство работи общинската фирма „Тузлушка гора“ ЕООД, която стопанисва общинските гори. Дружеството се занимава и с пречистване на питейна вода от ПСПВ - с. Ястребино за гр. Антоново и гр. Омуртаг. Освен дърводобив и дървообработка, горският фонд на общината благоприятства развитието на свързаните с горското стопанство дейности, като добив на билки, гъби, диворастящи горски плодове и т.н.4.9. Туризъм

Туризмът не е развит в общината. Като цяло в област Търговище туризмът има нисък дял на влияние в общото социално-икономическо развитие.Таблица 7 Общи данни за средствата за подслон и местата за настаняване по години

Показатели

Мерна единица

2010

2011

20122

Средства за подслон и места за настаняване1

Брой

2

3

3

Легла

Брой

29

95

116

Легла денонощия

Брой

10585

32400

33306

Брой стаи

Брой

10

30

36

Реализирани нощувки

Брой

3679

2764

..

Пренощували лица

Брой

1201

1069

..

Хотели

Брой

2

3

2

Легла

Брой

29

95

50

Легла денонощия

Брой

10585

32400

9150

Стаи

Брой

10

30

16

Реализирани нощувки

Брой

3679

..

..

Пренощували лица

Брой

1201

..

..

Приходи от нощувки

Левове

..

29 569

..

Източник: НСИ


1 Включват се категоризирани средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла, функционирали през съответната година.

2 От 2012 г. изследването са провежда в съответствие с Регламент 692/2011 на Европейския парламент и Съвета относно европейска статистика на туризма.

В следващата таблица е представена дейността на средствата за подслон и настаняване в община Антоново и общо за областта:

Таблица 8

Средства за подслон и настаняване в област Търговище и община Антоново 2011 година
Средства за подслон

Легла

Легла-денонощия

Реализирани нощувки

Пренощували лица

Приходи от нощувки в лева

Общо

В т.ч. от чуж-денци

Общо

В т.ч. от чуж-денци

Общо

В т.ч. от чужденци

Област Търговище

25

869

291779

39038

7846

19758

2780

974618

199049

община Антоново

3

95

32400

2764

-

1069

-

29569

-
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница