Програма на ООН за развитие област: общинаДата19.05.2017
Размер234.29 Kb.
ТипПрограма
Приложение №2А


СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО


MEMORANDUM

OF UNDERSTANDING


Между
Министерство на културата

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОГРАМА НА ООН ЗА РАЗВИТИЕ

ОБЛАСТ: ……………………………………
ОБЩИНА: ………........................................

.…………….….……………….………………
ГРАД/СЕЛО: ……..…………………………


и ЧИТАЛИЩЕ / БИБЛИОТЕКА1:
…………………………………………….......


Between
MINISTRY OF CULTURE

OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
UNITED NATIONS

DEVELOPMENT PROGRAMME

DISTRICT of: ………………………….....
MUNICIPALITY of: ................................
.……………………………………………..
TOWN/VILLAGE: ………………………..

and CHITALISHTE / LIBRARY1:
…………….……………………………..Проект № 00071115
Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация

за всеки“


Project No 00071115
Bulgarian Libraries – Access Points to Information and Communication

for All” Program

КЪДЕТО Министерството на културата (наричано по-долу “МК”) и Програмата на ООН за развитие (наричана по-долу “ПРООН”) на основание подписан Проектен документ за Проект № 00071115
ИЗПЪЛНЯВАЙКИ своите ангажименти по Проект № 00071115 (наричан по-долу Програма “Глоб@лни библиотеки – България” или само “Програмата”)
КЪДЕТО Програмата цели да улесни обществения достъп до информация и услуги чрез Интернет в населеното място

КЪДЕТО Общината ще партнира на МК и ПРООН в изпълнение на Програмата на местно ниво и на основание чл.61, ал.2, т.4, б.”г”, предл.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Решение № ………….

по Протокол № ...................на Общинския съвет.

КЪДЕТО Читалището / Библиотеката2 ще участва в Програмата като бенефициент и партньор във връзка с постигане на целите по чл.3 от Закона за народните читалища и по раздел III, IV и V от Закона за обществените библиотеки


КЪДЕТО изпълнението на Програмата се координира текущо от Звено за управление на програмата (наричано по-долу „ЗУП”)

С НАСТОЯЩOТО МК, ПРООН, Общината и Читалището/Библиотеката3 (наричани по-долу «Страните») постигнаха разбирателство за следното:
WHEREAS the Ministry of Culture (hereinafter referred to as “the MC”) and the United Nations Development Programme (hereinafter referred to as UNDP) on the basis of the signed Project Document for Project No. 00071115
PERFORMING their commitments under Project „No. 00071115 (hereinafter referred to as the “the Glob@l Libraries - Bulgaria Program” or only “the Program”)
WHEREAS the Program aims to facilitate the public access to information and services via the Internet in the settlement

WHEREAS the Municipality will partner with the MC and UNDP in implementing the Program at the local level and on the basis of Art. 61, Para.2, Item 4, b. “d”, prop. 1 of the Local Self-Government and Local Administration Act and in implementation of Decision No…………. under Protocol No……........ of the Municipal Council.


WHEREAS The Chitalishte / Library3

will participate in the Program as a beneficiary and a partner in line with the achievement of the objectives of Art. 3 of the Chitalishte Act and of Sections III, IV and V of the Public Libraries Act


WHEREAS Program implementation is coordinated on a daily basis by a Program Management Unit (hereinafter referred to as „PMU“)
HEREWITH the MC, UNDP, Municipality and Chitalishte/Library4 (hereinafter referred to as “the Parties”) agree as follows:

Член 1

Цели и предмет на партньорството

Article 1

Objectives and Subject of the Partnership

1.1. Страните се съгласяват да си сътрудничат при изпълнението на Програма “Глоб@лни библиотеки - България”, която цели да осигури нови компютърни работни станции, безплатен достъп до Интернет за населението в обществените библиотеки в България, обучение на библиотечни работници в компютърни умения, нови услуги и библиотечен мениджмънт, както и обучения, застъпничество и електронно съдържание за потребителите в библиотеките. Споразумението за сътрудничество се сключва изцяло в обществена полза.


1.1. The Parties agree to cooperate in the implementation of the “Glob@l Libraries - Bulgaria” Program, which aims to facilitate new computer workstations, provide free access to the Internet for the general population at public libraries in Bulgaria; ensure training for library staff in computer skills, new services and library management, as well as trainings, advocacy and e-content for library users. The Memorandum of Understanding is effected entirely in public benefit.


1.2. Във връзка с целите на Програматa Страните се съгласяват да:
1.2.1. обединят ресурсите и усилията си за постигане на поставените цели и планираните резултати;
1.2.2. осигурят устойчивост на резултатите от изпълнението на Програмата;
1.2.3. изясняват в хода на работата правата и задълженията на заинтересованите страни по Програмата с оглед на нейното успешно изпълнение в рамките на проекта и нейната дългосрочна устойчивост.


1.2. In relation to the objectives of the Program, the Parties agree to:
1.2.1. unite their resources and efforts for achieving the set objectives and planned results;
1.2.2. ensure sustainability of the results achieved through Program implementation;
1.2.3. clarify throughout the work process the rights and obligations of the Program stakeholders in order to ensure successful program implementation within the project's time frame and program sustainability in the long run.


1.3. Програмата се изпълнява по правилата за национално изпълнение на ПРООН в съответствие с Проектния документ и регламентите, правилата и процедурите на ПРООН.


1.3. The Program is implemented according to the national execution rules of UNDP in accordance with the Project Document and the regulations, rules and procedures of UNDP.

Член 2

Задължения на Общината


Article 2

Obligations of the Municipality

2.1. Общината е партньор по Програма „Глоб@лни библиотеки – България” на местно ниво и страна по настоящото Споразумение за сътрудничество.

2.1. The Municipality is a partner of the “Glob@l Libraries - Bulgaria” Program at the local level and a party to the present Memorandum of Understanding.

2.2. Общината писмено определя общински служител, който изпълнява ролята на лице за контакт по Програмата.

2.2. The Municipality nominates in writing a municipal official to act as a contact person for the purposes of the Program.

2.3. Определеният общински служител оказва съдействие на съответния Регионален координатор по Програмата, ЗУП и всички партньори по Програмата.


2.3. The nominated municipal official cooperates with the respective District Coordinator for the Program, the PMU and all Program partners.

2.4. Общината следва да осигури изпълнение на следните задължителни условия за включване на целевата библиотека в Програмата:

2.4. The Municipality shall ensure that the following mandatory conditions for inclusion of the target library in the Program are met:

2.4.1. ремонтирани зали и сервизни помещения за посетители в библиотеката;


2.4.1. refurbished rooms and service premises for library visitors;

2.4.2. подходящо отопление / климатизация / вентилация на залите за посетители в библиотеката в съответствие с хигиенно-санитарните норми на БДС № 14776 – 87;


2.4.2. suitable heating / air conditioning / ventilation of the public access areas in the library – according to the sanitary norms of the Bulgarian State Standard No. 14776 - 87;

2.4.3. бюра и столове според заявения брой компютърни работни места за посетители в библиотеката;


2.4.3. desks and chairs as per the requested number of computer workstations for visitors of the library;

2.4.4. Интернет връзка в залите за посетители на библиотеката с минимален капацитет

512 Кб /с;
2.4.4. Internet connection in the visitors rooms of the library with a minimum bandwidth of 512 kb/s;

2.4.5. техническа поддръжка на осигуреното по програмата оборудване за библиотеката след края на 2011 г.;


2.4.5. technical support after the end of 2011 for the equipment provided under the Program;

2.4.6. мрежово оборудване и електрическа инсталация за осигуреното по програмата оборудване;
2.5. Изпълнението на задължителните условия се удостоверява чрез констативен протокол, подписан от упълномощен представител на ЗУП, регионалния координатор за областта, упълномощени представители на читалището, библиотеката и общината.

2.6. Общината, съвместно с упълномощен представител на ЗУП, Регионалния координатор за областта, упълномощени представители на читалището и библиотеката ще подпише приемо-предавателен протокол за доставка на оборудване, осигурено по Програмата и предоставено за безвъзмездно ползване от библиотеката - бенефициент.
2.4.6. network equipment and electrical installation for the equipment provided under the Program;
2.5. A verification protocol signed by an authorized member of the PMU, the District Coordinator, authorized representatives of the chitalishte, the library and the Municipality will certify whether the mandatory conditions for inclusion of the target library in the Program have been met.
2.6. The Municipality together with an authorized representative of the PMU, the District Coordinator, authorized representatives of the chitalishte and the library will sign a handover protocol for the provision of equipment provided by the Program for free-of-charge use by the beneficiary library.

2.7. Общината ще застрахова срещу природни бедствия, земетресение, кражба, увреждане, пожар и наводнение осигуреното по Програмата оборудване от датата на прехвърляне на собствеността върху оборудването, удостоверено чрез приемо-предавателен протокол за прехвърляне на собственост върху оборудване, подписан от Общината, Читалището / Библиотеката и упълномощен представител на ПРООН. Общината ще осигури мерки за сигурност за предоставеното оборудване според изискванията на застрахователя. До датата на прехвърляне на собствеността върху оборудването, същото се застрахова от датата на закупуването му за сметка на Проект № 00071115. За този период, Общината се задължава да осигури мерки за сигурност за предоставеното оборудване според изискванията на застрахователя.


2.7. The Municipality shall insure against natural disasters, earthquake, larceny, damage, arson and flood the equipment provided under the Program, from the date of handing over the title of ownership on the equipment certified by a handover protocol for transfer of title of ownership on equipment signed by authorized member of the Municipality, the Chitalishte / Library and an authorized representative of UNDP. The Municipality will provide security measures for the provided equipment as per the requirements of the insurance company. Until the date of transfer of title of ownership on the equipment, the latter will be insured under Project No. 00071115 from the date of purchase. During this period of time, the Municipality is obligated to provide security measures for the provided equipment as per the requirements of the insurance company.

2.8. Общината ще подпомогне откриването на едно пълно щатно място за длъжност библиотекар в библиотеката – бенефициент, където такова няма, като превежда осигурените от МК средства за издръжка на щата незабавно след разкриването му и получаване на средствата от МК. Общината осъществява контрол за целесъобразно разходване на осигурените от МК средства за новия щат.


2.8. The Municipality shall support the opening of a full-time librarian position at the beneficiary library, in cases where such a position is not currently available, by transferring the funds provided by the MC for the new position immediately after creation of the position and receipt of the funds from the MC. The Municipality oversees the expedient spending of the funds for the new position secured by the MC.

2.9. Чрез настоящото споразумение Общината изисква от ЗУП да предоставя на Общината конкретна информация за потребностите по Програмата на местно ниво (включително задължения за предоставяне на съ-финансиране, ако има такива), предложения как нуждите могат да бъдат задоволени, изчисления колко би струвало това и как финансирането да бъде осигурено. Също така, Общината изисква от ЗУП да предоставя предложения за това какви местни разпоредби или други актове трябва да бъдат приети/променяни, за да може Програмата да бъде успешно изпълнена, както и да предоставя всякаква друга техническа помощ, от която Общината се нуждае във връзка с изпълнението на Програмата. Информацията ще бъде предоставяна от ЗУП на кмета или до съответния общински отдел, с копие до кмета. Тази разпоредба важи за целия срок на изпълнението на Проект №00071115, освен ако двете страни не се съгласят писмено да я променят.

2.9. Through the present Memorandum the Municipality requests from the PMU to provide the Municipality with specific information as to the requirements of the Program at the local level (and the specific obligations for providing cost-share, if any), suggestions as to how these needs can be satisfied, calculations as to what that will cost and how the funding might be secured, and suggestions as to what acts at the local level need to be adopted / amended in order for the Program to be carried out successfully. In addition, the PMU shall provide any other technical assistance that the Municipality needs with respect to program implementation. The information shall be sent by the PMU to the mayor or to the respective municipal department that needs it with a copy to the mayor. This provision will apply for the entire duration of Project No. 00071115 unless both parties agree in writing to change it.

2.10. Общината чрез определения общински служител или чрез друг свой упълномощен представител участва в периодични срещи със ЗУП и партньорите по Програмата за обсъждане на напредъка по изпълнението на дейностите на местно ниво, както и се задължава да предоставя информация за изпълнените дейности на ЗУП.

2.10. The Municipality, through the nominated municipal official or through another authorized representative, participates in periodic meetings with the PMU and the program partners in order to discuss the progress on the implementation of activities at the local level, and is obligated to provide information on the completed activities to the PMU.


2.11. Общината участва активно при изработването на стратегията за дългосрочна устойчивост на Програмата от партньорите по Програмата и поема съответните ангажименти след края на субсидията през 2013 г.


2.11. The Municipality actively participates in the development of the strategy for long-term sustainability of the Program by the program partners and undertakes respective obligations after the end of the subsidy in 2013.

2.12. Общината ще изпълнява своите задължения по настоящото споразумение в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация и действащото българско законодателство.


2.12. The Municipality shall fulfill its responsibilities under the present agreement in accordance with the Local Self-Government and Local Administration Act and the effective Bulgarian legislation.

2.13. Oбщината ще спазва българското законодателство за възлагане на обществени поръчки при възлагането на поръчки, свързани с изпълнението на настоящото споразумение.

2.13. The Municipality shall comply with the Bulgarian public procurement legislation in regards of the procurement, undertaken for implementation of the present agreement.


Член 3

Задължения на Читалището / Библиотеката4


Article 3

Obligations of the Chitalishte / Library5

3.1. Читалището / Библиотеката е бенефициент и партньор на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” на местно ниво.


3.1. The Chitalishte / Library is a beneficiary and partner of the “Glob@l Libraries - Bulgaria” Program at the local level.

3.2. Читалището / Библиотеката участва в Програмата като:


3.2. The Chitalishte / Library participates in the Program by:

3.2.1. съдейства за изпълнение на планираните по Програмата дейности на местно ниво;

3.2.1. cooperating in the implementation of planned program activities at the local level;

3.2.2. стопанисва с грижата на добър стопанин и отговорно осигуреното по програмата имущество и го използва съобразно целите на програмата, гаранционните условия и правилата за експлоатация. Оборудването се инсталира, стои и се намира в помещенията, предназначени за ползването му, определени в приемо-предавателния протокол или най-подходящи за постигането на целите на програмата и споразумението в случаите, когато не са изрично определени.

3.2.2. taking care as a responsible good proprietor of the equipment provided under the Program and using this equipment in accordance with the program objectives, warranty conditions and operating instructions. The equipment is installed, placed and located in the premises, specified in the handover protocol or in cases when these premises are not specified, in premises most suitable for the achievement of the objectives of the Program and of the Memorandum.

3.2.3. стопанисва и поддържа отговорно помещенията, в които е инсталирана предоставената техника, и полага усилия за текущото им модернизиране;

3.2.3. taking care and maintaining as a good proprietor the premises where the provided equipment is installed and making efforts for their recurrent refurbishment;

3.2.4. отчита пред ЗУП изпълнението на Програмата на местно ниво в съответствие с установените за това процедури;

3.2.4. reporting to the PMU the implementation of the Program at the local level in accordance with the established reporting procedures;

3.2.5. информира общността за развитието и възможностите по Програма „Глоб@лни библиотеки – България” и постигнатите резултати и партнира на ЗУП при изпълнение на плана за застъпничество и комуникация по Програмата;

3.2.5. informing the community on the progress and the opportunities of the “Glob@l Libraries - Bulgaria” Program, as well as on the results achieved, and working as a partner of the PMU in the implementation of the advocacy and communication plan of the Program;

3.2.6. съдейства на ЗУП и програмните партньори за организиране и провеждане на дейностите по планиране и оценка на въздействието на Програмата;


3.2.6. assisting the PMU and the Program partners in organizing and carrying out the Program’s impact planning and assessment activities;

3.2.7. съдейства на ЗУП и програмните партньори при осъществяване на инициативи, проекти, кампании и други дейности, които допринасят за успеха и устойчивото развитие на Програмата;

3.2.7. assisting the PMU and the Program partners in carrying out initiatives, projects, campaigns and other activities which contribute to the success and sustainable development of the Program;

3.2.8. осигурява свободен достъп на посетителите до компютрите и услугите в библиотеката минимум 8 часа на ден, 5 дни седмично.

3.2.8. providing free access of visitors to computers and library services at a minimum of 8 hours daily, 5 days per week.3.3. Читалището / Библиотеката използва целево предоставените от МК средства за издръжка на новото щатно място за длъжност библиотекар в библиотеката - бенефициент по програмата. Читалището / Библиотеката се задължава в рамките на един месец след получаване на средствата за въпросното щатно място от МК чрез общината да назначи служител съобразно съответната длъжностна характеристика.


3.3. The Chitalishte / Library uses the funds granted from the MC purposefully for support of the new to-be-appointed librarian in the beneficiary library. The Chitalishte / Library engages itself to hire an employee as per the relevant job description no later than one month after receiving the funds from the MC through the municipality.


3.4. Читалището / Библиотеката участва в периодични срещи със ЗУП и партньорите по Програмата за обсъждане на напредъка по изпълнението на дейностите на местно ниво. Читалището / Библиотеката предоставя на ЗУП информация за изпълнените дейности. Периодичността на срещите се определя от ЗУП.


3.4. The Chitalishte / Library participates in periodic meetings with the PMU and the Program partners to discuss the progress of program implementation at the local level. The Chitalishte / Library provides information to the PMU on the implemented activities. The periodicity of meetings is determined by the PMU.

3.5. Читалището / Библиотеката осигурява възможност за осъществяване на проверки на място от упълномощени от програмните партньори лица във връзка с развитието и напредъка на Програмата. Читалището / Библиотеката предоставя изискваната от ЗУП документация, свързана с изпълнението на Програмата във формат и ред, определени от ЗУП.


3.5. The Chitalishte / Library enables access to on-the-spot checks concerning the development and progress of the Program by persons authorized by the Program partners. The Chitalishte / Library submits the required documentation regarding the implementation of the Program to the PMU in form and order determined by the PMU.

3.6. Читалището / Библиотеката осигурява редовно участие на свой/и служител/и в обучителните дейности (присъствени и дистанционни) по Програмата за целия период на нейното изпълнение.

3.6. The Chitalishte / Library ensures regular participation of its employee(s) in the training activities (face-to-face and distance learning) of the Program for the entire period of its implementation.

3.7. Читалищното настоятелство / Ръководството на библиотеката определя свой представител, който съдейства на съответния регионален координатор по Програмата, ЗУП и програмните партньори с оглед непосредственото и дългосрочно развитие на Програмата на местно ниво.


3.7. The Chitalishte Board / Library Management appoints a representative who provides assistance to the respective District Coordinator for the Program, the PMU and the Program partners in relation to the immediate and long-term progress of the Program at the local level.

3.8. Читалището / Библиотеката използва участието си в Програмата като основа за провеждане на по-нататъшни надграждащи дейности и инициативи, които способстват за постигане на обявените програмни цели на местно ниво: общностно развитие, повишаване качеството на човешкия капитал и приобщаване към глобалното информационно общество чрез пакет от разнообразни и модерни услуги за гражданите.


3.8. The Chitalishte / Library uses its participation in the Program as a basis for continued upgrading of activities and initiatives which further the achievement of the announced objectives of the Program at the local level: community development, increasing the quality of human capital and inclusion into the global information society through a package of diverse and modern services for citizens.

3.9. Читалището / Библиотеката ще спазва Закона за обществените библиотеки, съответно Закона за народните читалища и действащото българско законодателство при изпълнение на задълженията си по настоящото споразумение.

3.9. Тhe Chitalishte / Library shall comply with the Public Libraries Act, respectively the Chitalishte Act, and effective Bulgarian legislation in performance of its responsibilities under this agreement.


Член 4
Задължения на Министерство на културатаArticle 4
Obligations of the Ministry of Culture

4.1. МК е отговорна агенция (водещ партньор) по Проект № 00071115 и партньор по Програма “Глобални библиотеки – България” на национално ниво.

4.1. The MC is the executing agency (lead partner) for Project No. 00071115 and a partner of the “Glob@l Libraries - Bulgaria” Program at the national level.

4.2. МК участва в Програмата като:

4.2. The MC participates in the Program by:

4.2.1. осигурява необходимите средства за Читалището / Библиотеката за издръжка на един нов пълен щат, ако е необходимо, за длъжност библиотекар в едномесечен срок след подписване на настоящoто споразумение;4.2.1. providing the necessary funding to the Chitalishte / Library for supporting one full-time librarian position, where needed, within one month from signing the present Memorandum;

4.2.2. осъществява контрол чрез съответния Регионален координатор за Програмата при попълване на новото щатно място за длъжност библиотекар в целевата библиотека чрез комуникация с Читалищното настоятелство / Ръководството на библиотеката .


4.2.2. monitoring through the respective District Coordinator for the Program the hiring of the new librarian in the target library through communication with the Chitalishte Board / Library Management.

Член 5

Задължения на ПРООН


Article 5

Obligations of UNDP

5.1. ПРООН е изпълнителна агенция по Проект № 00071115 и партньор на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” на национално ниво.


5.1. UNDP is the implementing agency for Project No. 00071115 and a partner of the “Glob@l Libraries - Bulgaria” Program at the national level.

5.2. В съответствие с Проектния документ, регламентите, правилата и процедурите на ПРООН, ПРООН участва в Програмата като:

5.2. Further to the Project Document, regulations, rules and procedures of UNDP. UNDP participates in the Program by:

5.2.1. съдейства за изпълнението и контрола на предвидените по това споразумение задължения на страните в съответствие с годишните работни планове по Проект № 00071115 и според правилата и процедурите на ПРООН.


5.2.1. cooperating in the implementation and control of the obligations of the parties, provided in this Memorandum, in accordance with the annual work plans for Project № 00071115 and in line with UNDP’s rules and regulations.

5.2.2. оказва обща управленска подкрепа и техническа помощ по Програмата във взаимодействие със ЗУП, партньорите по програмата и страните по това споразумение.

5.2.2. providing general management support and technical assistance to the Program through cooperation with the PMU, the program partners and the parties of this Memorandum.

5.2.3. предоставя безвъзмездно за ползване от библиотеката-бенефициент оборудване, осигурено по Програмата. Собствеността върху оборудването ще бъде прехвърлена по време или в края на изпълнението на Проект № 00071115 по правилата и процедурите на ПРООН при съгласието на МК. Предоставянето на оборудването се удостоверява чрез приемо-предавателен протокол за доставка на оборудване, подписан от Общината, Читалището / Библиотеката и упълномощен от ПРООН представител на ЗУП. Прехвърлянето на собствеността върху оборудването се удостоверява чрез приемо-предавателен протокол за прехвърляне на собственост върху оборудване, подписан от Общината, Читалището / Библиотеката и упълномощен представител на ПРООН.
5.2.4. застрахова за сметка на Проект № 00071115 oборудването, осигурено по Програмата за безвъзмездно ползване от библиотеката-бенефициент до прехвърлянето на собствеността на това oборудване.


5.2.3. providing free-of-charge the equipment provided under the Program to the beneficiary library. The ownership of the equipment shall be transferred during or at the end of the implementation of Project No. 0071115 according to the rules and procedures of UNDP and with the agreement of the MC. The provision of the property is certified through a handover protocol for provision of equipment, signed by the Municipality, the Chitalishte / Library and a representative of the PMU, authorized by UNDP. The transfer of title of ownership on the equipment is certified through a handover protocol for transfer of title of ownership on equipment signed by the Municipality, the Chitalishte / Library and an authorized UNDP representative.

5.2.4. insuring under Project No. 00071115 the equipment provided under the Program for free-of-charge use by the beneficiary library until the title of ownership of this equipment is transferred.5.3. Чрез ЗУП ПРООН осигурява лицензирани софтуерни приложения за закупеното по Програмата оборудване. Софтуерните приложения ще бъдат подбрани от списък по дарителската програма на Майкрософт и ще включват операционна система, офис пакет и специфични приложения.

5.4. Чрез ЗУП и в консултация с партньорите по програмата ПРООН изработва препоръки относно необходимите квалификация и опит на новоназначаваните библиотекари.Член 6

Неизпълнение
6.1. При неизпълнение на някое от задълженията на страните, тя информира останалите партньори и:
6.1.1. ако има възможност, със собствени усилия преодолява неизпълнението и изпълнява задължението си;
6.1.2. иска помощ, след като мотивира обективна невъзможност да изпълни задължението си;

6.1.3. прекратява своето участие в споразумението, поради невъзможност да изпълнява задълженията си, като дължи обратно на останалите участници в споразумението онова, което е получила от тях във връзка с него, ако то повече не може да се използва за постигане на целите на споразумението.Член 7

Устойчивост и мерки за публичност
7.1. Бенефициентите по Програмата са длъжни да осигурят неговата устойчивост и след изтичане на срока на Проект № 00071115 или след прекратяване на финансирането по проекта. Устойчивостта включва:
7.1.1. използване по предназначение на полученото финансиране, оборудване и консумативи;
7.1.2. постигане на целите на настоящото споразумение и трайното им поддържане;

7.1.3. осигуряване на техническото обслужване на полученото оборудване, на консумативите за него и на човешкия ресурс, необходим за работа с него.

7.2. Мерките за публичност включват:
7.2.1. поставянето на текстов и графичен символ на Програмата на всяко оборудване, доставено и използвано за целите на проекта, на местата, на които се предоставят услуги, финаnсирани от проекта или в изпълнение на неговите цели;
7.2.2. представяне на информация пред местното население за целите на Програмата и възможностите, които предоставя.


5.3. Through the PMU, UNDP ensures software applications for all workstations purchased for the Program. The software applications will be selected from the list under Microsoft's donation program and will include an operating system, an office package and specific applications.

5.4. Through the PMU and in consultation with the program partners, UNDP develops recommendations for the necessary qualification and experience of the to-be-hired librarians.Article 6

Non-Compliance
6.1. In case a party is unable to comply with an obligation, the party informs the other partners and:
6.1.1. if capacitated, overcomes the non-compliance and complies with the obligation on its own;
6.1.2. requests assistance, following a justification of objective incapacity to comply with its obligation;

6.1.3. terminates its participation in the Memorandum due to incapacity to comply with its obligations, and is obligated to the other partners to the Memorandum for all that it has received from them for the purposes of the Memorandum in the case this due obligation can no longer be utilized for the purposes of the Memorandum.Article 7

Sustainability and Publicity
7.1. The Program beneficiaries shall ensure its sustainability following the expiration of the duration of Project No 00071115 or following termination of the project’s financing. Sustainability includes:
7.1.1. expending the funding, equipment and consumables received as intended;

7.1.2. meeting the objectives of the present Memorandum and observing them in the long-run;


7.1.3. technical maintenance for the equipment provided, consumables for this equipment and human resources necessary for its functioning.
7.2. Publicity includes:

7.2.1. placing a text and graphic logo of the Program on every equipment item provided and utilized for the purposes of the project, on the premises where services, funded by the project are provided or in line with its objectives;


7.2.2. sharing of information with the local population about the purposes of the Program and the opportunities it provides.

Член 8

Тълкуване
8.1. При необходимост от тълкуване на споразумението, то ще се извършва във връзка с неговите цели и предмет, текста и съдържанието на Проектния документ по Проект № 00071115 и приложенията към него, както и Договора за финансиране с фондация „Бил и Мелинда Гейтс” от 19 май 2009 г. и документите, свързани с неговото сключване, като се отчита, че настоящото споразумение е сключено изцяло в обществена полза.

8.2. Нищо в настоящoто споразумение или във връзка с него няма да се счита като отказ, изричен или мълчалив, от някоя от привилегиите или имунитетите и от други права или средства за защита на ПРООН. ПРООН няма да носи отговорност за никакви последици или претенции, основани на действия или бездействия от страна на Министерството на културата, Общината и Читалището / Библиотеката.
Article 8

Interpretation
8.1. In case of need of interpretation of the Memorandum, this interpretation shall be done in accordance with the objectives and subject matter of the Memorandum, the text and contents of the project document of Project No. 00071115 and its annexes, as well the Grant Agreement with the Bill and Melinda Gates Foundation as of May 19th 2009 and the documents related to its execution, taking into consideration that this agreement is effected entirely for the public good.
8.2. Nothing in or relating to this agreement shall be deemed to prejudice or constitute a waiver of the privileges and immunities nor any other rights or remedies of the UNDP. The UNDP shall not be liable for any consequences of, or claim based upon, any act or omission on the part of the Ministry of Culture, the Municipality and the Chitalishte / Library.Член 9

Разрешаване на спорове

9.1. Страните по споразумението се задължават да полагат  максимални усилия да разрешават всички възникнали спорове, противоречия или искове, породени от или отнасящи се към настоящото споразумение, нарушенията на условията на споразумението, неговото прекратяване или недействителност чрез преговори, съгласителна процедура или други способи на взаимно споразумение. 
Article 9

Settlement of Disputes

9.1. The parties under this Memorandum are bound to use their best efforts to settle any dispute, controversy or claim arising out of, or relating to this Memorandum or the breach, termination or invalidity thereof through negotiation, conciliation or other modes of amicable settlement.

9.2. В случаите, когато страна по спора не е ПРООН и страните не успеят да постигнат съгласие по повод на възникнали спорове, противоречия или искове, същите се решават според българското законодателство.
9.3. В случаите, когато страна по спора е ПРООН:
9.3.1. страните ще положат всички усилия да разрешават помежду си възникнали спорове, противоречия или искове, възникнали въз основа на или отнасящи се до настоящото споразумение или неговото нарушение, прекратяване или невалидност. Ако страните желаят да търсят взаимно споразумение чрез помирителна процедура, същата ще се води в съответствие с Правилата за помирение на UNCITRAL в сила към момента или по ред, договорен между страните.
9.3.2. спорове, противоречия или искове, възникнали въз основа на или отнасящи се до настоящото споразумение или неговото нарушение, прекратяване или невалидност, които страните не успеят да разрешат по взаимно споразумение според предвиденото в горния параграф в срок от шестдесет (60) дни от получаване от едната от страните на молба от другата страна за разрешение по взаимно споразумение, ще бъдат отнасяни от която и да е от страните до арбитраж в съответствие с Арбитражните правила на UNCITRAL в сила към момента.  Арбитражният съд не е оправомощен да присъжда наказателни щети. Страните са обвързани от решението на арбитражния съд, постановено в съответствие с арбитражната процедура, като окончателно отсъждане на спора, противоречието или иска.
9.4. В случай, че Общината или Читалището / Библиотеката не изпълнява задълженията си по настоящото споразумение и не предприеме съответните мерки според сроковете на предвидените годишни работни планове на Програмата, МК и ПРООН могат да оттеглят подкрепата по Програмата.
Член 10

Заключителни клаузи

10.1. В изпълнение на своите права и задължения страните ще документират своите действия чрез приемо-предавателни протоколи, констативни протоколи, финансово-счетоводни документи и други допустими от законодателството такива. Същите могат да служат и за уреждане на конкретни въпроси между подписващите ги, като напр. oпределяне на МОЛ, конкретно помещение за съхранение на оборудването и други такива.


10.2. Настоящото споразумение може да бъде изменяно само в писмен вид със съгласието на страните.
10.3. Настоящото споразумение влиза в сила от момента на подписването му от всички страни и остава в сила до приключването на Проект № 00071115.
10.4. Настоящото споразумение може да продължи да действа и след приключването на на Проект № 00071115 при правоприемство или заместване на ПРООН и ЗУП от друг субект или при институционализиране на проекта с цел постигане устойчивост на целите на проекта и максимална обществена полза.

КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО долуподписаните, надлежно оправомощени представители на Страните, подписаха настоящото споразумение в четири еднакви двуезични оригинала (английски език и български език).9.2. In the event that UNDP is not a concerned party and the parties fail to resolve amicably the dispute, controversy or claim, these shall be settled in accordance with the Bulgarian legislation.
9.3. In the event that UNDP is a concerned party:
9.3.1. the parties shall use their best efforts to settle amicably any dispute, controversy or claim arising out of, or relating to this Memorandum or the breach, termination or invalidity thereof. Where the parties wish to seek an amicable settlement through conciliation, the conciliation shall take place in accordance with the UNCITRAL Conciliation Rules then obtaining, or according to such procedure as may be agreed between the parties.
9.3.2. any dispute, controversy or claim between the parties arising out or relating to this agreement or the breach, termination or invalidity thereof, unless settled amicably under the preceding paragraph within sixty (60) days after receipt by one party of the other party's request for such amicable settlement, shall be referred by either party to arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules then obtaining.  The arbitral tribunal shall have no authority to award punitive damages.  The parties shall be bound by any arbitration award rendered as a result of such arbitration as the final adjudication of any such controversy, claim or dispute.

9.4. In the event that the Municipality or the Chitalishte / Library is not executing its obligations under this Memorandum and is not taking the respective measures according to the terms of the envisaged annual work, the MC and UNDP may withdraw the support under the Program.


Article 10

Final Clauses

10.1. In effecting their rights and obligations, the parties will document their actions via handover protocols, verification protocols, financial and accounting documents and other documents applicable by law. The documents may be used for settling specific issues among the signatory parties such as for instance specifying the liable person, the specific premise for hosting the equipment, etc.

10.2. The present Memorandum may be amended only in writing upon the agreement of the parties.
10.3. The present Memorandum enters into force on the date of its signing by all parties and remains in force until the completion of Project No. 00071115.
10.4. The present Memorandum may continue to be in force following the completion of Project № 0071115 in the case of substitution of UNDP and the PMU by another entity or in the case of institutionalizing the project for the purposes of achieving sustainability of the project’s objectives and maximum benefits for society.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized representatives of the Parties, have signed the present Memorandum in four identical bilingual (English and Bulgarian language) originals.


За Министерството на културата

For the Ministry of Culture.....................................................

.....................................................


Име, длъжност Name, Title

Подпис, дата Signature, Date


За ПРООН / For UNDP

.....................................................
.....................................................


Име, длъжност Name, Title

Подпис, дата Signature, DateЗа Общината / For the Municipality


.....................................................

……………………………………........................................................


Име / Кмет

Name/ Mayor

Подпис, дата, печат Signature, Date, Stamp


За Читалището / Библиотеката5

For the Chitalishte / Library6
.....................................................
.....................................................

Председател на настоятелството /

Директор на библиотеката

Chair of the Chitalishte Board /

Library Director

Име / Name


Подпис, дата Signature, Date
11 Ненужното се зачертава. Споразумението се сключва с читалището за читалищни библиотеки или директно c библиотеката, когато тя е самостоятелно юридическо лице.

1 Cross out text not relevant. The Memorandum is effected with the Chitalishte for chitalishte libraries, or directly with the Library where the latter is an independent legal entity.

2 Ненужното се зачертава.

33 Cross out text not relevant.

 Ненужното се зачертава.

4 Cross out text not relevant.

4 Ненужното се зачертава.

5 Cross out text not relevant.

5 Ненужното се зачертава.

6 Cross out text not relevant.


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница