Програма „околна среда 2007-2013 Г. Решения за по-добър животДата20.07.2018
Размер67.77 Kb.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

КОХЕЗИОНЕН ФОНД

Инвестираме във вашето бъдещеОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.”

Решения за по-добър животПРОЕКТ!


ДОГОВОР
№ ......

На основание чл. 31 ал. 1 (1) от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и проведена процедура за избор на изпълнител на услуга „Маркиране и последващо проследяване на целевите видове египетски лешояд, черен щъркел и бухал”, на 09.08.2010 г., в гр. Русе , и Решение № … на Директора на ДПП Русенски Лом, между:

1. Дирекция на Природен парк «Русенски Лом» със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. Скобелев № 7, БУЛСТАТ 117085508 представлявано от Милко Сотиров Белберов – директор наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. ......(наименование на фирмата/сдружението)

със седалище и адрес на управление гр. ...... , ул. ...... № ......

рег. по ф. д. № ...... / ...... г. по описа на ...... окръжен съд,

БУЛСТАТ ......

представлявано от ...... - ......

(име и длъжност на управляващия/представляващия дружеството)

наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

във връзка с изпълнение на проект Ломовете – Център за опазване на скалогнездещите птици, финансиран от ОПОС, дейност 2, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение следното:

Маркиране и последващо проследяване на целевите видове египетски лешояд, черен щъркел и бухал.

Чл. 2. Този договор се сключва на основание и при условията на проведен открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за услуга съгласно Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 3. Срокът за изпълнение на настоящия договор е до 30.07.2012 г. и започва да тече от датата на подписване на договора.

IІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 4. Стойността на настоящия договор, в съответствие с приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е ......

Чл. 5. Заплащането ще се извърши по следния начин:

А) аванс 20%......... лв.

Б)междинно плащане при представени разходи до 40% от стойността на услугата;

В) окончателно плащане в края на отчетния период за изпълнение на услугата при представен доклад за изпълнената дейност.

Чл. 6. Основание за плащане са следните документи:

А) сключен настоящ договор

Б) разходно-оправдателни фактури

Б) окончателен доклад за проследяване на целевите видове.

Чл. 7. Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по сметка.........................................

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да предоставя необходимата информация на изпълнителя;

2. да съдейства при необходимост за изпълнение на задачи, които са в компетентността му.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да извършва проверка на изпълнението на услугата по всяко време;

2. да иска доклад за получените резултати на ежемесечно.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълни качествено договорената услуга;

2. да спазва договорените срокове;

3. да извършва само одобрените разходи в рамките на договореното;

4. да оповестява, че дейността е финансирана от ОПОС;

5. да се запознае и изпълнява Изискванията за информация и публичност на ОПОС 2007-2013.


Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да иска допълнителна информация от Възложителя, свързана с изпълнение на дейността;

VІ. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 12. (1) Гаранция за качественото изпълнение на дейността е:

1.1. подбор на здрави птици;

1.2. успешна адаптация на индивидите след маркирането им;

1.3. проследяване на придвижването на маркираните птици в периода на възможности на предавателите;

1.4. картиране на подходящи местообитания за опазване с цел изхранване на видовете.

(2) Отговорността за компетентният избор на птици за маркиране и предаватели се носи от Изпълнителя. Възложителят има отговорност да контролира процеса и изпълнението на дейността.

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. Настоящият Договор може да бъде прекратен само по взаимно съгласие на страните или на основания, предвидени в Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.

(1) Настоящият договор се прекратява:  1. при представяне на окончателен доклад за наблюдения;

  2. при установяване на нарушения и/или нередности при изпълнение на дейностите.

  3. с изпълнение на всички задължения на страните;

  4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената задача.

(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 14. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията за обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл. 15. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Русе 7000, бул. Скобелев 7, ДПП Русенски Лом

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ......

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 16. Настоящият договор не може да бъде изменян.

Чл. 17. (1) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 43, ал. 1 от ЗОП и предходния член от настоящия договор.

(2) Страните могат да намалят договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на чл. 43 ал. 2 т. 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Изменението на цената на основание ал. 2, т. 3 е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.


IX. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 18. При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

същият дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от стойността по договора. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането й. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи, ако те надхвърлят стойността на неустойката.

Чл. 19. Отговорност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е контрол в изпълнение на дейностите по Договора при опазването на защитените видове.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 20. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Приложение № 1: оферта

2. Приложение № 2 график

Чл. 21. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Този договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал, и влиза в сила от ………….....

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………… За ИЗПЪЛНИТЕЛ: .........................Инж. М. Белберов
Име на проекта

Ломовете – Център за опазване на скалогнездещите птици

Референтен №

BG161РО005/08/3.0/01/05

Идентификационен № на проекта

58301-16-436

Договор №

508301/С/004

Бенефициент

Дирекция на Природен парк „Русенски Лом”,

Адрес

Русе 7000 бул. Скобелев 7

Тел. 082 872397

Факс 082 828730

e-mail: info@lomea.org

www.lomea.org
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница