Програма Основание за изготвяне на плана/програмата -нормативен или административен акт



Дата19.01.2018
Размер329.69 Kb.
ДО

Директора на РИОСВ-Бургас



НА ВАШ ИЗХ. №6801/1310.2014г.

И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
От „ФЛОРИН”ЕООД –юридическо лице, гр. Поморие, ул. „Княз Борис І” №211, БЛ.1, ЕТ.2, СТУДИО 216Б,

ЕИК 202396251



/име, фирма, длъжност/
Уважаеми г-н Директор,

І. Моля да ми бъде издадено Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка


на план „ Подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и план за застрояване (ПРЗ)- за поземлен имот с идентификатор 57491.18.78, местност „Кошарите”, гр. Поморие, Община Поморие, за изграждане на петнадесет жилищни сгради” с възложител „Флорин”ЕООД

/наименование на плана/програмата/

Във връзка с това предоставям следната информация, изискваща се по чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми:

1.Информация за възложителя на плана/ програмата (орган или оправомощено по закон трето лице):

Име:


„ФЛОРИН”ЕООД

Пълен пощенски адрес.

гр. Поморие, ул. „Княз Борис І” №211, БЛ.1, ЕТ.2,

СТУДИО 216 Б,


Тел/факс/е-mail 0896601471

Лице за връзка: Ирина Великова, 0896601471
2. Обща информация за предложения план/програма

 • Основание за изготвяне на плана/програмата –нормативен или административен акт

Изготвянето на плана „ Подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и план за застрояване (ПРЗ)- за поземлен имот с идентификатор 57491.18.78, местност „Кошарите”, гр. Поморие, Община Поморие, за изграждане на петнадесет жилищни сгради” е свързано с промяна предназначението на земеделската земя:Нива с площ 6991кв.м.

С писмо изх. №6801/1310.2014г. на РИОСВ-Бургас се уведомява възложителя, че плана попада в обхвата на чл.2,ал.2, т.4 от Наредбата за ЕО-планве и програми и техните изменения извъ приложения №1 и 2, които очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по приложение №1 към чл.92, т.1 и приложение №2 към чл.93,ал.1, т.1 и 2 ЗООС, за които се предполага, че ще имат значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането им, и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

„ Подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и план за застрояване (ПРЗ)- за поземлен имот с идентификатор 57491.18.78, местност „Кошарите”, гр. Поморие, Община Поморие” попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите за опазване на защитените зони. Процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО, съгласно чл.31,ал.4 във връзка с ал.1 на Закона за биологично разнообразие/ЗБР/.



 • Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата

План/програмата преминава през следните етапи:

-Предварително инвестиционно проучване;

-Задание за проектиране;

-Изготвяне на идеен проект;

Изготвяне на технически проект;

-Процедура по промяна статута на земеделската земя;

-Съгласуване на плана с ВиК ЕАД, ЕВН, БТК, РЗИ-Бургас

Периодът на действие на плана след осъществяването му е безсрочен.




 • Териториален обхват /национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии/ с посочване на съответните области и общини

Териториалният обхват на плана „ Подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и план за застрояване (ПРЗ)- за поземлен имот с идентификатор 57491.18.78, местност „Кошарите”, гр. Поморие, Община Поморие, за изграждане на петнадесет жилищни сгради” е за малка територия с трайно предназначение:Земеделска от местност „Кошарите”, землището на гр. Поморие, Община Поморие, Област Бургас-ПИ и е с площ 6991 кв.м.


 • Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

Теренът, предвиден за реализация на разглеждания план не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположени са: ЗЗ”Бакърлъка” с код BG 0002077 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г.(ДВ, бр.49 от 2010г.) изм със Заповед №РД-563/22.07.2014г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.67/12.08.2014г.) /на 2,87км/, ЗЗ”Айтоска планина” с код BG 0000270 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр.21 /09.03.2007г.)/на 3,03км/ и ЗЗ „Емине” за опазване на дивите птици , обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г.на министъра на МОСВ (ДВ, бр.69 от 2009г.), изм. Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10 /2013г.)/на 3,08км/ писмо изх. №6801/1310.2014г. на РИОСВ-Бургас.


 • Основни цели на плана/програмата

Основната цел на устройственото планиране на територията на ПИ с идентификатор 57491.18.78, местност „Кошарите”, гр. Поморие, е свързана с намерението на възложителя и собственик на имота да го използва съобразно изискванията на устройственото планиране на територията като устройствена жилищна зона-„Жм”, с устройствени показатели: Пзастр.-. свободно, 20-50%, Кинт.-макс.1,2, П озел.-мин.40%,Н нискоетажно, РЗП-8400кв.м. с паркиране в рамките на имота.

В тази връзка ПУП-ПРЗ цели:

-използване на имота за свободно застрояване на петнадесет жилищни сгради за отдих и курорт за до 60 обитатели.;

-съобразяване на капацитета на жилищните сгради с капацитета на Черноморското крайбрежие в района на гр.Поморие;

-максимално запазване и оптимално използване на природните дадености на района: Пзастр.-. свободно, 20-50%, Кинт.-макс.1,2, П озел.-мин.40%,Н нискоетажно;

-опазване на околната среда е съобразяване с основните цели на най-близките

: ЗЗ”Бакърлъка” с код BG 0002077 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г.(ДВ, бр.49 от 2010г.) изм. със Заповед №РД-563/22.07.2014г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.67/12.08.2014г.) /на 2,87км/, ЗЗ”Айтоска планина” с код BG 0000270 за опазване на природните местообитния и дивата флора и фауна приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр.21 /09.03.2007г.)/на 3,03км/ и ЗЗ „Емине” за опазване на дивите птици , обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г.на министъра на МОСВ (ДВ, бр.69 от 2009г.), изм. Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10 /2013г.)/на 3,08км/ писмо изх. №6801/1310.2014г. на РИОСВ-Бургас.
 Финансиране на плана/програмата/държавен,общински бюджет или международни програми, др.финансови институции/

Финансирането на ПУП-ПРЗ и строителството е от страна на Възложителя „ФЛОРИН”ЕООД , като собственик на имота.


 Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата; наличие на изискване за обществено обсъждане или др.процедурна форма за участие на обществеността.

Съгласно ЗУТ процедурата по изготвяне и приемане на плана „ Подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и план за застрояване (ПРЗ)- за поземлен имот с идентификатор 57491.18.78, местност „Кошарите”, гр. Поморие, Община Поморие” включва:

-Съобщаване на заинтересованите лица решението на Кмета на общината за изработване на ПУП-ПРЗ чрез обявление в ежедневник или по друг начин;

-Уведомяване на собствениците на съседните имоти и засегнати лица за изработения ПУП-ПРЗ;

-Съгласуване на ПУП-ПРЗ със РИОСВ, РЗИ, БДУВ, и със „ЕВН България електроразпределение”АД и „ВиК” ЕАД, гр. Бургас

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата

Община Поморие-Кмет, Гл. архитект на община Поморие..

4. Информация за органа за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата

Общински експертен съвет за устройство на територията при община Поморие, Кмета на община Поморие

ІІ. /не е задължително за попълване/

Моля да бъде допуснато извършването само на екологична оценка /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………


приложение:

I. Информация по ал.2 на чл.8 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми:

1.Характеристика на плана/програмата

А. -инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл.92, т.1 и приложение № 2 към чл.93, ал.1 т.т. 1 и 2 от ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия*

Б.-място на предлагания план/програма в цялостния процес или йеархия на планиране, степен на подробност на предвижданията

2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата

3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма, включително и за извършени ЕО или ОВОС

4. характеристики на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве

5. карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и съседните й територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, приложения.

6.Документ за платена такса.


ІІ. Задание за изработване, в обхват съгласно ЗУТ, или съответния друг специален нормативен или административен акт /за преценяване необходимостта от ЕО на планове/програми с нормативно изискваща се екологична част/.

*/за устройствените схеми и планове не се прилага информация по т.І.1.А/

приложение:
Информация по ал.2 на чл.8 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми:

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:

1. характеристика на плана/програмата относно:

а) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия;

б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране, степен на подробност на предвижданията;

2. обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата;

3. информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма, включително и за извършени ЕО или оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);

4. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) характеристики на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве;

5. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и съседните й територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, приложения;

6. (нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т. ч. предложение за мерки за наблюдение и контрол по отношение на околна среда и човешко здраве.



С писмо изх. №6801/1310.2014г. на РИОСВ-Бургас се уведомява възложителя, че плана попада в обхвата на чл.2,ал.2, т.4 от Наредбата за ЕО-планве и програми и техните изменения извъ приложения №1 и 2, които очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по приложение №1 към чл.92, т.1 и приложение №2 към чл.93,ал.1, т.1 и 2 ЗООС, за които се предполага, че ще имат значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането им, и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
За целта се внася настоящето писмено искане с Информацията по чл.8 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми(Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г, 30.11.2012г..), която включва:
1. Характеристика на плана/програмата относно:

а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия; (не се изисква за устройствени схеми и планове);


Съгласно писмо изх. 6801/1310.2014г. на РИОСВ-Бургас по отношение на приложимата процедура по реда на глава шеста на ЗООС :

- Съгласно чл.85, ал.2 от ЗООС като съобразено с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми(Наредбата за ЕО), ПУП и техните изменения подлежат на процедура по преценяване необходимостта от извършване на ЕО, когато:

-планове и програми и техните изменения извън приложения №1 и2, които не очертават рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по приложение №1 към чл.92,т.1 и приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 ЗООС, за които се предполага, че ще имат значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането им.

Във връзка с горното РИОСВ-Бургас уведоми , че на основание чл.2, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за план : „ Подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и план за застрояване (ПРЗ)- за поземлен имот с идентификатор 57491.18.78, местност „Кошарите”, гр. Поморие, Община Поморие” с Възложител „ФЛОРИН”ЕООД, гр.Поморие е необходимо провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка.
б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране, степен на подробност на предвижданията;
В процеса на йерархия се прилага ПУП-ПРЗ за обекта.

Следва се йерархията на териториално и функционално планиране съгласно изискванията на ЗУТ и произтичащата процедура по екологична оценка, по реда на глава шеста от ЗООС. ПУП-ПРЗ е на най-ниско ниво по отношение зонирането на територията, но съобразен с цялостния процес на йерархия на Местното и Регионалното развитие на района.

Зонирането и разположението на отделните елементи от структурните обекти са съобразени с изискванията на ЗУТ и неговите подзаконови нормативни актове.

Съгласно изискванията на ЗУТ, настоящият ПУП-ПРЗ следва да бъде съобразен и да съответства на предвижданията на устройствени планове от по – горно ниво за територията на община Поморие ,ТУП, ОУП , ЗУЧК.

Предвижданията на ПУП-ПРЗ са с подробност изискваща се по ЗУТ.

Степента на подробност на предвижданията отговаря на нивото на проектиране на плана, което е във фаза – Предварителен проект.
2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата;
Изготвянето на плана „ Подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и план за застрояване (ПРЗ)- за поземлен имот с идентификатор 57491.18.78, местност „Кошарите”, гр. Поморие, Община Помориесе процедира съгласно ЗУТ и произтичащата от него процедура по глава шеста на ЗООС за Екологична оценка.

Основната цел на възложителя и собственик на ПИ с идентификатор №57491.18.78 , местност „Кошарите”, землище гр. Поморие, Община Поморие,е да се използва в бъдеще най-пълноценно имота, съобразявайки се с факта, че имота попада в устройствена зона за жилищно строителство –„Жм”.

Изготвянето на ПУП-ПРЗ е свързано с описаното намерение на собственика на ПИ съобразявайки го с изискванията на устройственото планиране на територията като зона-„Жм”, с устройствени показатели: Пзастр.-. свободно, 20-50%, Кинт.-макс.1,2, П озел.-мин.40%,Н нискоетажно, РЗП-8400кв.м. с паркиране в рамките на имота.

В тази връзка ПУП-ПРЗ цели:

-използване на имота за свободно застрояване на петнадесет жилищни сгради за отдих и курорт за до 60 обитатели.;
Необходимостта от изготвяне на ПУП-ПРЗ за имота е наложена също така от:

- процедиране по изискванията на ЗУТ за най-правилно и законосъобразно използване на имота за застрояване на петнадесет жилищни сгради за отдих и курорт за до 60 обитатели.;

-съобразяване капацитета на жилищните сгради с капацитета на Черноморското крайбрежие в района на гр.Поморие;

-максимално запазване и оптимално използване на природните дадености на района: Пзастр.-макс. 30%/при н.20-50%/, П озел.-мин.40%;

-опазване на околната среда е съобразяване с основните цели на най-близките ЗЗ: ЗЗ”Бакърлъка” с код BG 0002077 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г.(ДВ, бр.49 от 2010г.) изм. със Заповед №РД-563/22.07.2014г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.67/12.08.2014г.) /на 2,87км/, ЗЗ”Айтоска планина” с код BG 0000270 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр.21 /09.03.2007г.)/на 3,03км/ и ЗЗ „Емине” за опазване на дивите птици , обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г.на министъра на МОСВ (ДВ, бр.69 от 2009г.), изм. Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10 /2013г.)/на 3,08км/ писмо изх. №6801/1310.2014г. на РИОСВ-Бургас.
Реализацията на плана ще доведе до увеличаване на инвестициите в района, подобряване на условията за отдих и туризъм на обитателите на жилищните сгради.

С реализирането на плана ще се постигне изпълнение на основните приоритети и цели на местните стратегии, планове и програми, касаещи развитието на Община Поморие и опазването на околната среда в нея.


3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма, включително и за извършени ЕО или оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);

Стратегиите, плановете и програмите, свързани с развитието на Общината са:

Община Поморие изготвя ежегодни програми за развитие на туризма.

Програмата за развитие на туризма -2012г. в община Поморие се опира на анализа на силните и слабите му страни, на откриващите се възможности и очертаващи се заплахи, изобщо на онова, което може да се нарече дадености към настоящия момент. При разработката на настоящата Програма за развитие на туризма в община Поморие бяха отчетени и взети под внимание:



 • Закона за туризма;

 • Общински план за развитие на Поморие 2007-2013 година;

 • Общинските програми за развитие на туризма в община Поморие (2008 г., 2009 г.);

 • Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България за периода 2008-2013 г.

 • Стратегическия план за развитие на културен туризъм в България (2009 – 2020 г.)

 • Програмните документи на различни организации, свързани с туризма.

Силни страни на туристическия продукт на Поморие са:

 • Благоприятно географско разположение: на черноморското крайбрежие, в Източна Стара планина, до преминаваща основна пътна артерия Варна - Бургас, на 10 км. от международно летище Бургас и на 20 км. от жп гара Бургас

 • Благоприятен климат: континентално-средиземноморски, със средногодишна температура на въздуха +12,8°С, при средна януарска температура +2,6°С и средно юлска +23,3°С

 • Красива и чиста природа, море и плажове: Черно море е с ниска соленост, с плитко, постепенно удълбочаващо се морско дъно, а широката и дълга плажна ивица е естествена, със ситен златист, на места и черен пясък

 • Наличие на лечебна кал и модерна материално-техническа база за балнеотуризъм в Поморие. Поморие е най-големият и модерен калолечебен курорт в страната, който черпи лечебната лиманна кал от Поморийското лагунно езеро което има особено ценни физико-химически качества.

 • Наличие на атрактивни села във вътрешността на общината които имат с какво да привлекат туристите: с. Гълъбец, с. Горица, с. Медово и др.

 • Наличие на защитени територии подходящи за еко-туризъм: Поморийското езеро - защитена местност, свръхсолена лагуна гр. Поморие; "Блатно кокиче" - защитена местност разположена край с. Горица; "Корията" - природна забележителност разположена край с. Гълъбец

 • Наличие на интересни природни туристически обекти: устието на река Ахелой, множество заливи, находища на интересни растителни и животински видове

 • Наличие на интересни обекти на културно-историческото наследство: богато културно-историческо наследство - археологически и архитектурни паметници, мъжки манастир "Свети Георги", Антична тракийска куполна гробница Хероон, Църква "Преображение Господне", Архитектурен ансамбъл "Стари поморийски къщи"

 • Запазени занаяти, които могат да се превърнат в туристически атракции: рибарство, лозарство, пчеларство, бъчварство, тъкачество, производство на вино, солодобив и др.

 • Фолклорни традиции, които могат да се превърнат в туристически атракции: Коледари, Лазарки, фестивал на клубовете за народни танци под мотото "Хоро край Поморийския бряг"

 • Уникална местна кухня и качествени вина: Винпром "Черноморско злато" е емблематичен със своята богата история от отличия на престижни международни конкурси, но освен него в общината има и частни винарски изби където туристите могат да прекарат приятни мигове, като се включат в организираните винени турове

 • Традиции в туризма в крайбрежната зона където е съсредоточен по-голяма част от туристопотокът в Община Поморие, предпоставка за обновяване на туристическата база за настаняване: Бурното развитие на морския туризъм е довел до силно увеличаване на легловата база, модернизиране на средствата за подслон и настаняване, изграждането на много нови хотели край морето в Поморие както и отварянето на множество заведения и атракциони за забавления на туристите.

 • Многообразие на туристически ресурси за развитие на всички видове и форми туризъм, както традиционни (морски туризъм), така и специализирани: здравен (балнео и СПА туризъм), културен туризъм, религиозен, селски и еко туризъм, ловен, приключенски и др., които могат да се развиват както самостоятелно, така и чрез ефективно комбиниране помежду си

 • Изграден имидж на морски курорт: Община Поморие е позната като привлекателна дестинация за летни и морски почивки в България. Налице са вече утвърдени известни български курорти - Поморие и Ахелой

 • Предлаганият туристически продукт е на конкурентна цена, спрямо други туристически дестинации разположени на Черноморското крайбрежие.

Областна стратегия за развитие на област Бургас2005-2015г.

Тя се явява стратегически документи за определяне на регионалната политика, прилагана на ниво област, които конкретизират и съответстват на предвижданията на Националната стратегия за съответния период съобразно специфичните проблеми и потенциал на съответните области и районите за целенасочено въздействие в тях.

Областната стратегия за развитие определя целите и приоритетите за развитие на областта, както и мерките за постигането им.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Бургас 2005-2015г.

Общински план за развитие на община Поморие 2014-2020г.

Програма за опазване на околната среда 2007-2013г.

План за управление на речните басейни в Черноморски район;

Лемна Екоинвест-България” АД, 2005 г. Eкологична Оценка на Изменение на ОУП на Община Поморие;



РЕШЕНИЕ № БС-31-EO/04-11-2014г. за „Общински план за развитие на община Поморие", с възложител: община Поморие. ... БС-16-EO/27-06-2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развитие на община Поморие.

Регионален план за развити на Югоизточен район 2014-2020г., приет с решение №462 на МС и др.
`4. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) характеристики на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве;
Планът „ Подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и план за застрояване (ПРЗ)- за поземлен имот с иднтификатор 57491.18.78, местност „Кошарите”, гр. Поморие, Община Поморие”попада в землището на гр. Поморие.

Имотът от 6991кв.м. е с трайно предназначение на територията:Земеделска, с начин на трайно ползване:нива, при граници: имоти с идентификатори: 57491.18.699, 57491.18.79, 57491.18.696 и 57491.18.423.

Граничи от двете страни с полски пътища, които имат връзка с главен път Бургас-Поморие.

Приложена е актуална скица на имота.

Засегнатата територия е малка част-6991 кв.м. от територията на Община Поморие.

Община Поморие е разположена в източната част на България, върху площ от 413 304 дка, което представлява 0.37 % от територията на страната. Общински център е град Поморие с географски координати 42 33 N; 27 39 E. Община Поморие граничи с общините Бургас, Айтос, Руен, Долни чифлик и Несебър. На изток граничи с Черно море. Намира се на 20 км от Бургас и на 18 км от курортен комплекс Слънчев Бряг.

В административните и граници са разположени 17 населени места, от които два града- гр.Поморие, който е административен център на общината и гр. Каблешково, който изпълнява функциите на вторичен обслужващ център.

Община Поморие разполага с 273 419 дка земеделски земи, от които обработваемата площ е 215 693 дка. Горите в състава на общината са 105 037 дка, населените места заемат 7 485 дка, водните площи са 14 436 дка, площта за добив на полезни изкопаеми е - 10 130 дка, а за транспорт - 2 682 дка.

Територията на община Поморие е предимно равнинна. Обширните крайморски тераси под Сарафово до Каблешково и Ахелой преминават в равната долина на р. Хаджийска на север. От запад под Каблешково са хълмовете на предпланините с надморска височина до 300 – 350 м. Две реки пресичат територията на общината и се вливат в Черно море – на р. Хаджийска е изграден яз. “Порой”, а на р. Ахелой – яз. “Ахелой”.

Климатът, повлиян в най-голяма степен от Черно море, се характеризира с мека зима и прохладно лято. Пролетта настъпва по-късно, а есента е по-продължителна. Средната годишна температура в Поморие е 12,9 градуса. Средната януарска температура е 2,6 градуса, а средната юлска – 23,6.

Общината се характеризира с мек морски климат, плавни теренни форми, плодородната почва, отличните условия за лозарство и градинарство.

Южните брегове край Сарафово – Поморие и край Ахелой са подложени на морска абразия механичен тип, чието действие води до активизиране на свлачищата, които са развити почти по целия бряг. Всичките са съвременни, с периоди на стабилизация и затихване, които се редуват с активно и бързо придвижване на земните маси към морето. Последен такъв случай е наблюдаван през април 1997 г. край Ахелой.

В района на гр. Поморие се проявяват щормове с различна повторяемост и сила. В някои случаи голямата вълна нанася значителни щети на града. Към групата на внезапно действащите процеси на територията на общината се отнасят множество прориви на подземни води в минните разработки. В някои ниски равнинни части се наблюдават заблатявания и мочурища.

На територията на общината се намира по-голямата част от запасите на кафяви въглища с повишено съдържание на сяра от Бургаския въглищен басейн. Добивът на въглища има съществено стопанско значение. На територията на общината са открити две находища на термоминерални води при с. Медово, известни под единното наименование хидротермално находище, и едно при с. Каменар.

Поморийското езеро е естествено находище на лечебна кал и рапа, на базата на което е организирано производство на лечебни луги с екстракти. Находището е с висока минерализация. Морска сол се добива чрез изпарението на морската вода.

В шелфа около гр. Поморие има голямо находище на черна мида.

В община Поморие се срещат 258 вида лечебни растения от 68 семейства, два от които са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Тук се намират природните забележителности „Добровански гъби” до с. Бата, „Корията” - вековна брястова гора до с. Гълъбец, „Поморийско езеро” – гр. Поморие, „Чаирите – блатно кокиче” до с. Горица. На територията на общината се намира и уникалната природна зона Емине, която се разпростира в землищата на гр. Каблешково, гр. Поморие, с. Александрово, гр. Ахелой, с. Габерово, с. Горица, с. Каменар, с. Козичино, с. Лъка, с. Медово, с. Порой.

Поморийското езеро е разположено на територията на гр. Поморие и гр. Ахелой. Тук са установени някои редки и застрашени видове, включени в Червената книга на България и приложение ІІ на Закона за биологичното разнообразие. От 2002 г. Поморийското езеро и устието на р. Ахелой с обща площ 814 ха е обявено за територия по Рамсарската конвенция за влажните зони с международно значение.


Очаквани въздействия върху околната среда и човешкото здраве:

Планът „ Подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и план за застрояване (ПРЗ)- за поземлен имот с иднтификатор 57491.18.78, местност „Кошарите”, гр. Поморие, Община Поморие”предвижда изграждане на петнадесет жилищни сгради за до 60 обитатели.

Намерението е за ново строителство.

Не се предвиждат промишлени дейности, спомагателни и поддържащи дейности.

Техническа инфраструктура:

Предвижда се обектът да се захрани с питейна вода от градската водопроводна мрежа.



През месец ноември 2006 година има одобрени ВиК схеми, съгласно които имота ще бъде водоснабден с нов водопровод, отклонение от главен водопровод /Северен клон/ по одобрени схеми за района в землището на гр.Поморие – местности „Кошарите”, „Чаири”, „Кротиря” „Лахана” и кв.Сарафово – местност „Манастирското” /Южен клон/.

Горните ВиК схеми са изготвени на база проектната разработка на Община Поморие от 2005г. за разширение на гр. Поморие-запад, която предвижда имота с иднтификатор 57491.18.78, местност „Кошарите”, гр. Поморие да бъде захранен с питейна вода от главен северен клон.

Необходимото водно количество за питейно –битови нужди за целия имот възлиза на Qм. час=1,26л/с.

Към настоящия момент в района на имота няма изградени външни канализационни мрежи и съоръжения. Проектанта е предвидил формираните отпадъчни битово-фекални води да постъпват в безотточна яма откъдето периодично посредством автоцистерна ще се изгребват и транспортират до вход ПСОВ-Поморие. В бъдеще след промяна предназначението и на други съседни имоти в местността „Кошарите”, водите ще се включат в каналната мрежа западно на почивната станция на МО.

Горните решения осигуряват питейна вода на живущите с добри качества от деривация Камчия и включване на отпадъчните битово-фекални води за пречистване в ПСОВ-Поморие.

Не се предвижда заустване на отпадъчни битови води в подземни хоризонти и в повърхностни водни обекти.



Формираните отпадъчни води са само битово-фекални.

Количеството замърсяващ товар на битово-фекалните води се определя на базата на нормата за замърсеност от един еквивалентен жител, приета по стандарта на Европейската общност:

- БПК5 - 60гр./ж.дн;

- Азот общ - 11гр./ж.дн;

- НВ - 70гр./ж.дн;

- ХПК - 120гр./ж.дн

- Фосфор - 1,8гр./ж.дн.

За обекта не се предвижда проектиране и изграждане на ЛПСОВ за пречистване на формираните битово-фекални води, тъй пречистените отпадъчни води не могат да се заустват във водоприемник на основание Наредба №2.

Този алтернативен вариант е в съответствие и с изискванията на Плана за управление на речните басейни в Черноморски район за постигане на добро екологично състояние на водните тела.

Пътната мрежа в района е съществуваща.ПИ граничи с полски пътища, които ще се запазят. Не се налага строителство на нови пътища.

Присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа ще стане съгласно Становище на ел. разпределителното дружество- от страна на ВЛ20кV „Сарафово”. Предвижда се да се изгради собствен трафопост за целия имот.

Ще се използват и ВИ на енергия и енергоспестяващи уреди.

Не се предвижда изграждане на газопровод-районът не е газифициран.

Предвиждат се изкопни работи само за основите на сградите-на дълбочина до 1м. Не се предвижда използване на взрив и взривни работи.

Законът за управление на отпадъците-Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г. изисква от лицата заявители на инвестиционното намерение да представят информация за количеството и вида на отпадъците, които се очаква да се генерират в резултат на дейността си.

Класификацията на отпадъците е извършена на основание Наредба №2 за класификация на отпадъците.

Отпадъците в България са класифицирани в 4 основни групи: битови, строителни, производствени и опасни.

Управлението на отпадъците е свързано с: предотвратяване образуването им, рециклиране и обезвреждане.

От обекта ще се формират :

Битови отпадъци;

Строителни отпадъци по време на строителството.

Опасни отпадъц-не се очакват

От обекта няма да се формират:

Производствени отпадъци;.

При осъществяване на изкопните и строителните дейности за изграждане на обекта се очаква да се формират временно смесени строителни отпадъци от земни маси, почви, камъни и др.- код 17 05 04, 17 05 06, както и:17 01 01-бетон, 17 01 02-тухли, 17 01 03- керемиди, керамични изделия, фаянсови плочки, 17 01 07-смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, различни от упоменатите в 17 00 06, 17 02 01- дървесен материал, 17 02 02-стъкло и др.

При експлоатацията на обекта ще се формират битови отпадъци-код 20 03 01 и такива с характер на битови, които ще се събират разделно.

Събирането, временното съхранение и извозването на отпадъците ще се осъществява съобразно управлението на отпадъците, което се осъществява в населеното място-гр.Поморие, община Поморие.

Възложителят ще сключи писмен договор с лица имащи разрешение за дейности с отпадъци за събиране и извозване на формираните битови разделно събрани отпадъци.

РЗП на бъдещия строеж е 8400кв.м, което изисква строителните отпадъци да се третират съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, в сила от 13.11.2012 г.Приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г.Обн. ДВ. бр.89 от 13 Ноември 2012г.

Чл. 3. Наредбата се прилага за:

1. отпадъците по приложение № 1, образувани от строителни и монтажни работи (СМР), независимо от категорията на строежа, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Имотът №57491.18.78, местност „Кошарите”, гр. Поморие, Община Поморие се намира на разстояние от жилищните зони –гр.Поморие. Това разстояние, осигурява комфорт на жилищните сгради, като те са откъснати от жилищната среда и не я натоварват допълнително с присъствие в нея по отношение на сграден фонд.

      Предвиждането за озеленяване мин.40% от имота, като ½ от тях ще бъде дървесна и храстова растителност ще осигури благоприятна околна среда за живущите в 8 жилищни сгради и същевременно ще ги изолира от външната среда.

Предвижда се сградите да бъдат шумоизолирани и топлоизолирани.

Горните мерки, свързани с изграждане на т.н. „зелени жилищни сгради” не водят до влошаване на човешкото здраве и не представляват риск за него.

Инвестиционното предложение не е рисков фактор за човешкото здраве.

Оценката на риска за хората се съсредоточава върху потенциалното влияние върху тях в която и да сфера на oколната среда (вода, въздух, почви), микробиологична активност на системите за пречистване на канализационните води.

Инвестиционното намерение е с положителна оценка на риска за хората, тъй като:

То води до социално икономическо развитие на община Поморие;
Предвижда правилно управление на управление на ресурсите:
- осигуряване чистота на атмосферния въздух-не се предвиждат замърсяващи дейности, използване на твърди и течни горива, палене на огън. Енергоносител е ел. и слънчева енергия;
- рационално планиране използването на земеделските земи-не се предвижда цялостно застрояване на имота. 40% от него ще се озелени и възстанови площта, която в момента е запустяла и необработваема, обект на нерегламентирано замърсяване;
- запазване на екологическите системи в района;
- опазване от замърсяване на водите и почвана-не се предвижда заустване на формираните битово-фекални води в повърхностни и подземни води или в зона за къпане;
- съхраняване на източниците на питейна вода-не се предвижда ползване на подземен водоизточник, а осигуряване на питейна вода от градска водопроводна мрежа-чрез системите на ВиК оператора;
- управление на отпадъците-предвижда се разделно събиране на генерираните отпадъци и извозване до местата за депониране, не се предвижда генериране на токсични отпадъци и производствени отпадъци.
5. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и съседните й територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, приложения;

Приложени са актуална скица на имота, извадка от КВС на района;

Писмо на РИОСВ Бургас изх.№6801 /13.10.2014г.

Нотариален акт Дело №115/2014г.;

Скица на имота №15-217277-30.06.2014г.

ВиК схеми;

Ел. схеми.



6. (нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т. ч. предложение за мерки за наблюдение и контрол по отношение на околна среда и човешко здраве.



По време на проектирането:

* В отделните части на проекта ще се заложат проектни решения, отговарящи на европейските норми и стандарти и съобразени с изискванията за строителство в Урбанизирана зона за жилищно нискоетажно строителство-„ОЖм”.

*Ще се изготви План за безопасност и здраве, с който ще се предвидят в границите на имота местата на временно складиране на хумуса и строителни материали необходими за всяка работна смяна.

*Ще се изготви План за управление на строителните отпадъци.



По време на строителството:

*Строителството ще се извършва без струпване на строителна техника на обекта, а за всяка операция ще се осигурява необходимата такава.

*Няма да се допуска работа на двигателите на строителните машини на празен ход.

*Спазване изискванията на чл.70 от Наредба №1/2005 г. за ограничаване на праховите емисии при товарене / разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и строителни материали;

*Оросяване на строителната площадка при сухо и ветровито време;

*Своевременно извозване с покрити каруцерии на излишните земни маси и строителните отпадъци по маршрут, съгласуван с Община Поморие.

*Прилагане изискването на Плана за управление на строителните отпадъци.

По време на експлоатацията на обекта:

*Забранява се унищожаване на дървесна и храстова растителност в околността, убиване на животински видове и замърсяване на околните терени с отпадъци и територията.

*В случай, че се забележи бедстваща птица, или друг животински вид, веднага да се информират контролните органи и ветеринарните служби за спешни мерки.

*План/програмата предвижда използване на енергоспестяващи и водоспестяващи прибори; озононеразрушаващи домакински прибори, ел. енергия за битови нужди и слънчеви батерии за затопляне на вода. Не се предвижда изграждане на басейн. Не се предвиждат замърсяващи дейности.

План/програмата не е свързана с добив на строителни материали, дърводобив, добив на ел. енергия.

Не предвижда и няма да води до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Въздействието е незначително върху компонентите на околната среда.



По компонент въздух:

-очаква се минимално, епизодично, временно замърсяване на въздуха с прахови частици по време на изкопните работи. Това замърсяване по литературни данни се отчита като необходимо.

От работата на транспортните средства по време на строителството за доставка на строителни материали/операцията е краткотрайна и периодична/ в отработените газове осреднено се съдържат следните органични вещества-32% наситени въглеводороди, 27,2% ненаситени въглеводороди, 4% ароматни въглеводороди и 2,2% алдехиди и кетони.

Състава на отработените газове на автомобилите в % по Детри е:


Вещество Бензинов двигател Дизелов двигател

Макс. Средно Макс. Средно

СО2 15,0 9,0 13,8 9,0

СО 13,5 4,0 7,6 0,1

СН-ди 4,0 0,5 0,5 0,02

Н2 5,8 2,0 2,5 0,03

Алдехиди 0,03 0,004 0,004 0,002

х 0,2 0,06 0,15 0,04

х 0,008 0,006 0,03 0,02
Съгласно чл.12,Раздел ІІ от ЗЧАВ транспортните средства, наемани от Строителната фирма следва да преминават периодичен преглед и да се извършват замервания на отработените газове по отношение на димност, СО, NО и СН-ди.

Тъй като най- токсични продукти се изхвърлят в атмосферата при пускането в действие на студен двигател, при работа на двигателя на празен ход, или при прехода от един режим на работа към друг, тези операции не се допускат на площадката, за което отговорност носи техническия ръководител на обекта при строителството. Към строителната техника се предявяват изисквания по:

Директива 98/70/ЕС за горивата
Тази директива засяга горивата, с които работят тежките строителни машини. Във връзка с нея, от началото на 2011 година са в сила и нови изисквания към горивата, предимно дизеловите.
Според проведените научни изследвания, влизането в сила на тази разпоредба ще намали количеството на твърди частици във въздуха с до 90%, в зависимост от мощността на двигателя, което е в съответствие с политиката на Евросъюза по отношение на опазването на околната среда.

Директива 2006/42/ЕС за машините.

Директива 2000/14/ЕС за шума, излъчван от машините, работещи на открито.
Рамкова директива 2000/14/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2000г. се отнася до уеднаквяване на нормативните изисквания в страните-членки относно шумовите емисии на различни видове оборудване, работещо извън сградите.
Тази директива засяга до голяма степен земекопната техника, машините за вертикално планиране, уплътняващите валяци и къртачната техника. В последния си вариант тя влезе в сила от 03.01.2006г.

Изпълнявайки изискванията по Директивите, се очаква генерираните емисии в атмосферния въздух от строителната техника да бъдат в границите на нормативните изисквания.

-влиянието на строителните машини по време на работа ще бъде краткотрайно, само през определени часове на деня, строителството на петнадесетте сгради ще се извършва извън курортния сезон и миграцията на птиците;

-не се допуска работа на празен ход на строителните машини;

-строителните отпадъци ще се извозват своевременно със закрити каруцерии от фирми имащи разрешение за дейността.

По компонент води:

-не се предвижда добив на води от подземни хоризонти или вкарване на пречистени и непречистени отпадъчни води в подземни хоризонти;

-не се предвижда изпускане на замърсени води в повърхностни водни обекти;

Формираните битово-фекални води с максимална концентрация: БПК5 -220мг О2/л, НВ-265 мг/л, общ азот-44мг/л, общ фосфор-9,9 мг/л. ще се отвеждат периодично на вход в ПСОВ-Поморие.



По компонент почви:

ПИ №57491.18.78, местност „Кошарите”, гр. Поморие, Община Поморие ще премине през процедура за промяна предназначение на земята.

-не се очаква замърсяване на почвите с битови отпадъци- те ще бъдат в минимални количества и ще се събират разделно в контейнери и извозват по направление ДНБО;

-строителните отпадъци ще се извозват своевременно, без да се складират на временно депо в района на строежа или извън границите на имота;

Релеф:

-не се предвижда добив на инертни материали и следователно не се очаква изменение на формите на релефа в райна и в имота;

-не се предвижда натрупване на отпадъци и запръстяването им в района на имота и извън него и създаване на депо.

Растителен и животински свят:

-не се предвижда загуби на горски площи- поземленият имот представлява земеделска територия-нива;

-не се предвижда по време на строителството запрашаване на растителност и намаляване на интензивността на жизнените процеси на растителността в района. В района няма висока и храстова растителност.;

-не се предвижда изменение на видовия състав на растителността и животинския свят в района.

С инвестиционното предложение се цели и са осигурени необходимите проектни решения за да се запазят благоприятните условия за живот на бъдещите обитатели без риск за човешкото здраве.

Въз основа на горното, се прави извода, че предлагания план няма да оказва негативно въздействие на компонентите на околната среда.

Риск за човешкото здраве е вероятността за настъпване на вреда при конкретни условия на излагане и тежестта на вредата.

За да се избегнат рисковете от инциденти по време на строителните и монтажните работи при изпълнение на обекта задължително се прилагат и изпълняват изискванията на Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Така ще се избегне и риска за околната среда.

За обекта строителя ще разработи вътрешни инструкции и документи на базата на Ръководствата за изпълнение на СМР и кодексите за добра строителна практика, целяща максимално запазване на околния ландшафт.

За обекта ще се разработи и спазва План за безопасност и здраве.

По време на строителството строителите ще бъдат снабдени с лични и колективни предпазни мерки.

Питейна вода ще им се осигурява с автомати за вода.

Строителната площадка ще се оборудва с химическа тоалетна.

За всички обекти от този тип се изисква прилагането на Националния план за действие по околна среда-здраве на МОСВ и МЗ.

Изисква се изпълнението на препоръките на трите Директиви:

-Директива 93/30/ЕС за определяне пределно допустимите стойности за защита на човешкото здраве;

-Директива 96/62/ЕО за качеството на околния въздух;

- Директива 2002/49/ЕО в областта на шума,

Изпълнението им предотвратява появата на инциденти и е задължение на Координатора по строителство.

Инвестиционното предложение предвидено с ПУП-ПРЗ не е свързано с риск за човешкото здраве.То ще създаде благоприятна среда за живеене на обитателите на осемте жилищни сгради след изграждането им.

По нагоре в точка 4 е направена оценката на риска и тя е:

Оценката на риска за хората се съсредоточава върху потенциалното влияние върху тях в която и да сфера на oколната среда (вода, въздух, почви), микробиологична активност на системите за пречистване на канализационните води.

Инвестиционното намерение е с положителна оценка на риска за хората, тъй като:

То води до социално икономическо развитие на община Поморие;
Предвижда правилно управление на управление на ресурсите:
- осигуряване чистота на атмосферния въздух-не се предвиждат замърсяващи дейности, използване на твърди и течни горива, палене на огън. Енергоносител е ел. и слънчева енергия;
- рационално планиране използването на земеделските земи-не се предвижда цялостно застрояване на имота. 40% от него ще се озелени и възстанови площта, която в момента е запустяла и необработваема, обект на нерегламентирано замърсяване;
- запазване на екологическите системи в района;
- опазване от замърсяване на водите и почвана-не се предвижда заустване на формираните битово-фекални води в повърхностни и подземни води или в зона за къпане;
- съхраняване на източниците на питейна вода-не се предвижда ползване на подземен водоизточник, а осигуряване на питейна вода от градска водопроводна мрежа-чрез системите на ВиК оператора;
- управление на отпадъците-предвижда се разделно събиране на генерираните отпадъци и извозване до местата за депониране, не се предвижда генериране на токсични отпадъци и производствени отпадъци.
Приложени са :

Писмо на РИОСВ Бургас изх.№6801 /13.10.2014г..

Нотариален акт Дело 115/2014г.;

Скица на имота №15-217277-30.06.2014г.



ВиК схеми;

Ел. схеми



Дата: Възложител:………………………………





База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница