Програма по актуална българистика (редовно и задочно)Дата07.08.2018
Размер292.09 Kb.
ТипПрограма

1.1.Квалификационна характеристика

Магистърска програма по актуална българистика (редовно и задочно)


Професионално направление: Филология

Специалност: Филолог

Магистърска програма: Актуална българистика

Образователно-квалификационна степен: Магистър по филология

Срок на обучение: Три семестъра

Форма на обучение: редовно, задочно

Форма на прием: по документи със среден успех от следването не по-малък от Добър 4,00

Срокът на обучение: 1,5 години (3 семестъра)

Форма на завършване на програмата: Защита на дипломна магистърска теза

Магистърската програма предоставя допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобили висше образование “бакалавър” или “магистър” по друга специалност от и извън Филологическия факултет.

Обучението се извършва по учебен план, като се следва принципът на обучение по теория и практика.

Учебният план включва първи семестър с блокове от избираеми дисциплини, които профилират езиковеди и литературовед, последвани от два семестъра с класическа структура на преподаване: задължителни учебни дисциплини, разпределени в 2 семестъра, блок от избираеми дисциплини и дипломен семинар за подготовка на матистърската теза.

Особен акцент в програмата е положен върху организацията на самостоятелната работа по задание на специалист преподавател и консултирането на етапи от изготвянето на работата.

Формите на заключителен контрол са 2 – изпит и текуща оценка. За целия период на обучение студентите полагат общо 11 изпита и 3 текущи оценки.

Успешно завършилите се явяват на защита на дипломна работа (магистърска теза).

Програмата е естествено продължение на бакалавърската степен и осигурява специализация в модерното познание за човека, езика, литературата и обществото. Програмата е изградена от екипи, съставени от специалисти не само от Пловдивския университет, но и от други хуманитарни университети в страната, както и с участието на специалисти от институтите на БАН.

Предимства: актуална българистика се базира на модули, съобразно европейските стандарти; гарантира високо равнище на теоретични и практически занимания; осигурява екип от преподаватели с утвърдени имена в българската наука – университетски преподаватели, изследователи и изявени професионалисти в практиката.

Програмата предлага достъпна форма на обучение: интензивна и модулна (петък – неделя); дава знания и създават умения за работа в истинска професионална среда, за участие в изследвания; подготвя за продължаване в образователната и научна степен доктор.

Компетенции: Обучението е съсредоточено върху формиране на следните професионални качества и умения:

задълбочена езикова или литературоведска (съобразно специализацията), редакторска и информационна култура;

култура на работа с модерни филологически технологии и ползването на съвременни филологически знания;

умения за ориентация в хуманитарната проблематика на дианмичния днешен свят.

Възможности за реализация: Специалистът “магистър по филология” може да се реализира в цялата социална и хуманитарна сфера, образованието, масовите комуникации, държавния аппарат, администрация, издателства. ския, в литературни и рекламни агенции и други релевантни сфери на обществения и стопанския живот.

Съгласно Единния класификатор на професиите дипломираният магистър-филолог може да заема най-високите нива в отрасъла – ръководен служител (мениджър), аналитичен или приложен специалист.

Получената подготовка дава възможност за продължаващо обучение и по-тясна специализация в чужбина.

След придобитата степен “Магистър” образованието може да продължи до получаване на образователна и научна степен “Доктор”, а също и с научно-изследователска и преподавателска дейност във всички български и европейски висши училища.Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – Филологически факултет
УЧЕБЕН ПЛАН ОКС “МАГИСТЪР”, АКТУАЛНА БЪЛГАРИСТИКА

1.2.РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ


ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ

л

у

кр

контрол

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

 

 

 

 

Литература и културология 

70

0

5

изпит

Литературна херменевтика

70

0

5

изпит

Стратегия на научното изследване   

50

0

5

к. проект

История на лингвистичните учения

60

0

5

изпит

Избираем курс І (1 от 2 литературоведски)

50

0

5

изпит

А. Литературоведски курс 1

 

 

 

 

Б. Литературоведски курс 2

 

 

 

 

Избираем курс ІІ (1 от 2 езиковедски)

50

0

5

изпит

А. Езиковедски курс 1

 

 

 

 

Б. Езиковедски курс 2

 

 

 

 

Общи числа на часовете по рубрики:

350

0

30

 

 

 

 

 

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

л

у

кр

 

Общо езикознание

60

0

5

изпит

Нови литературни теории

60

0

5

изпит

История на българистиката и славистиката

60

0

5

изпит

Сравнително литературознание

70

0

5

изпит

Избираем курс ІІІ (1 от 2 литературоведски)

50

0

5

изпит

А. Литературоведски курс 1

 

 

 

 

Б. Литературоведски курс 2

 

 

 

 

Избираем курс ІV (1 от 2 езиковедски)

50

0

5

изпит

А. Езиковедски курс 1

 

 

 

 

Б. Езиковедски курс 2

 

 

 

 

Общи числа на часовете по рубрики:

350

0

30

 

 

 

 

 

 

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

л

у

кр

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

Избираем 1

60

0

5

Изпит

Избираем 2

60

0

5

Изпит

Избираем 3

60

0

5

Изпит

Предложение 1

 

 

 

 

Предложение 2

 

 

 

 

Предложение 3

 

 

 

 

Предложение 4

 

 

 

 

Предложение 5

 

 

 

 

Избират се 3 от 5 литературоведски предложения

 

 

 

 

Общо:

180

0

15

 

ЕЗИКОВЕДСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

Избираем 1

60

0

5

Изпит

Избираем 2

60

0

5

Изпит

Избираем 3

60

0

5

Изпит

Предложение 1

 

 

 

 

Предложение 2

 

 

 

 

Предложение 3

 

 

 

 

Предложение 4

 

 

 

 

Предложение 5

 

 

 

 

Избират се 3 от 5 езиковедски предложения

 

 

 

 

Общо:

180

0

15

 

Държавен изпит: защита на дипломна работа

 

 

15

Изпит

Общи числа на часовете по рубрики:

360

0

30

 

Общо за цялото следване:

1060

0

90

 

1.3.ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ

общо

л

у

на

вс

кр

контрол

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

 

 

 

 

 

 

 

Литература и културология 

35

35

0

115

150

5

изпит

Литературна херменевтика

35

35

0

115

150

5

изпит

Стратегия на научното изследване   

25

25

0

125

150

5

к. проект

История на лингвистичните учения

30

30

0

120

150

5

изпит

Избираем курс І (1 от 2 литературоведски)

25

25

0

125

150

5

изпит

А. Литературоведски курс 1

 

 

 

 

 

 

 

Б. Литературоведски курс 2

 

 

 

 

 

 

 

Избираем курс ІІ (1 от 2 езиковедски)

25

25

0

125

150

5

изпит

А. Езиковедски курс 1

 

 

 

 

 

 

 

Б. Езиковедски курс 2

 

 

 

 

 

 

 

Общи числа на часовете по рубрики:

175

175

0

725

900

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

 

л

у

на

вс

кр

 

Общо езикознание

30

30

0

120

150

5

изпит

Нови литературни теории

30

30

0

120

150

5

изпит

История на българистиката и славистиката

30

30

0

120

150

5

изпит

Сравнително литературознание

35

35

0

115

150

5

изпит

Избираем курс ІІІ (1 от 2 литературоведски)

25

25

0

125

150

5

изпит

А. Литературоведски курс 1

 

 

 

 

 

 

 

Б. Литературоведски курс 2

 

 

 

 

 

 

 

Избираем курс ІV (1 от 2 езиковедски)

25

25

0

125

150

5

изпит

А. Езиковедски курс 1

 

 

 

 

 

 

 

Б. Езиковедски курс 2

 

 

 

 

 

 

 

Общи числа на часовете по рубрики:

175

175

0

725

900

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

 

л

у

на

вс

кр

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Избираем 1

30

30

0

120

150

5

Изпит

Избираем 2

30

30

0

120

150

5

Изпит

Избираем 3

30

30

0

120

150

5

Изпит

Предложение 1

 

 

 

 

 

 

 

Предложение 2

 

 

 

 

 

 

 

Предложение 3

 

 

 

 

 

 

 

Предложение 4

 

 

 

 

 

 

 

Предложение 5

 

 

 

 

 

 

 

Избират се 3 от 5 литературоведски предложения

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

90

90

0

360

450

15

 

ЕЗИКОВЕДСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Избираем 1

30

30

0

120

150

5

Изпит

Избираем 2

30

30

0

120

150

5

Изпит

Избираем 3

30

30

0

120

150

5

Изпит

Предложение 1

 

 

 

 

 

 

 

Предложение 2

 

 

 

 

 

 

 

Предложение 3

 

 

 

 

 

 

 

Предложение 4

 

 

 

 

 

 

 

Предложение 5

 

 

 

 

 

 

 

Избират се 3 от 5 езиковедски предложения

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

90

90

0

360

450

15

 

Държавен изпит: защита на дипломна работа

 

 

 

 

 

15

Изпит

Общи числа на часовете по рубрики:

180

180

0

720

900

30

 

Общо за цялото следване:

530

530

0

2170

2700

90

 

Каталог: uploads -> site -> old site
site -> Алое вера за здрава и красива коса
site -> Алое вера и алергии
site -> Димитър Николов – Мениджър
site -> Дп рвд – в търсене на бъдещи „Ръководители на полети” през месец април в университетите на България
site -> У с л о в и я за участие на в открита процедура за възлагане на общестена поръчката с предмет
site -> Техническа оферта от „ ”
old site -> Отчет за кск’2009 Общи положения Приемът на студенти в пу "Паисий Хилендарски"
old site -> Програма английски език и методика задочно обучение
old site -> Квалификационна характеристика професионално направление „филология”
old site -> Програма английски език и методика за ранно чуждоезиково обучение


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница