Програма по български език и литература за класстраница1/3
Дата19.07.2018
Размер0.61 Mb.
  1   2   3
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Учебната програма за избираемите учебни часове по български език и литература в първи клас отразява спецификата на процеса на ограмотяване, изразяваща се в единството при овладяване на начални умения за четене и писане. Ето защо всяка от темите интегрира дейности за четене и писане с изучените букви. Едновременно с това се усвояват знания за езика и пропедевтика по отношение на правописа. Четенето на текста се съчетава както с литературните знания и умения, свързани ориентация в жанровите специфики на художествения текст, така и с комуникативно-речевите умения, проявяващи се при преразказ на прочетеното и при съчиняване на текст по серия от картини. По този начин чрез избираемите учебни часове се осигурява възможност за усъвършенстване на компетентностите, придобити от първокласниците не само чрез уроците по четене и писане през предбуквения и буквения етап, но и в уроците по български език, по литература и за формиране на комуникативноречеви умения, провеждани след приключване на етапа на ограмотяване.

Учебната програма за задължителна подготовка по български език и литература в първи клас е с акцент върху уменията за четене и писане. Ето защо учебната програма за избираемите учебни часове се изгражда така, че водещ е разделът „Начално ограмотяване“, чрез който се усвоява механизъм за четене, усъвършенства се четивната техника и се овладяват умения за правилно писане на думи и изречения при спазване на графичните изисквания за ширина, височина и наклон на буквите. В хода на ограмотяването се осъществяват езиково и литературно обучение. Ето защо очакваните резултати от началното ограмотяване се проектират и в очакваните резултати от другите раздели в обучението, осигуряващи овладяването на езикови и литературни компетентности. С особено значение е разделът за създаване на текстове чрез преразказване и съчиняване, тъй като той е пряко ориентиран към непосредствената речева практика на първокласника.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
Раздел в обучението по български език и литература

Основни теми

Очаквани резултати

1.

Начално ограмотяванеЧетене

Разграничава звук и буква в състава на думата.

Разпознава печатните и ръкописните букви от българската азбука.Усвоява механизъм на четене с разбиране.

Владее техники за четене на думи, изречения и кратки текстове.

Разбира смисъла на прочетеното.
Писане

Изписва графически правилно елементите на ръкописните букви и връзките между тях.

Пише думи, изречения и кратки текстове, като спазва изискванията за графична правилност (височина, ширина и наклон на буквите).

Пише разделно думите в изречението.

Пренася правилно части от думи.2.

Езиково обучение
2.1. Езикови единици

Строеж на езика

Разграничава в потока на речта основните езикови единици (звук, дума, изречение, текст).
2.2. Звукове и букви

Звукове

Открива звуковете в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.

Разграничава сричките в думата.

Разграничава гласни от съгласни звукове.

Разграничава съгласния звук й от гласния звук и.

Изговаря правилно звуковете в думите.Букви

Разграничава звук от буква. Познава печатните и ръкописните букви от българската азбука.

Разпознава малка и главна буква (печатни и ръкописни)

Пише графически правилно и четливо буквите и връзките между тях.

Пише правилно в думи й, йо, ьо, щ, я, ю, дж, дз.

Чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав.

Познава реда на буквите в българската азбука.

Означава с букви звуковия състав и строеж на думите, без да пропуска букви.
2.3. Думите в речта
Разпознава думата като езикова единица.

Разбира лексикалното значение на думата.

Разграничава графичната и звуковата форма на думата като значеща единица.

Използва главна буква при писане на собствените имена.

Проверява правописа на думи чрез други думи.
2.4. Изреченията в речта
Различава дума от изречение.

Свързва правилно думите в изречението.

Разбира смисловата цялост на изречението.

Определя границите на изречението в текста.

Оформя графически правилно началото и края на изречението.

Разпознава препинателните знаци за край на изречение – точка, въпросителен и удивителен.

Съставя различни по цел на изказване изречения в зависимост от комуникативната ситуация.

3.

Текст и общуване
3.1. Текст
Различава писмен от устен текст.

Озаглавява текст.

Прави устен преразказ на кратък откъс от повествователен текст.

Съчинява кратък писмен текст (от три – четири изречения) по серия картини.
3.2. Общуване
Включва се уместно в диалог по конкретна тема.

Използва речевия етикет при поздравления и обръщения в устно общуване.

Прилага правилата за речева учтивост (поздрав, благодарност, молба).

Уместно употребява езикови и неезикови средства според комуникативната ситуация.

Разграничава начини и средства за общуване.

Назовава различни видове общуване – езиково и неезиково, устно и писмено, електронно и неелектронно.

Разпознава средства за неезикова комуникация – жест, мимика, поза на тялото.

4.

Литературно обучениеХудожествено възприемане

Чете правилно и с разбиране малки по обем художествени или нехудожествени текстове.

Ориентира се в съдържанието на изучаваното литературно или фолклорно произведение.

Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.

Разбира значението на непознати думи в контекста на изучаваното литературно или фолклорно произведение.

Преразказва устно епизод от литературно или фолклорно произведение и кратък художествен или нехудожествен текст.Литературни знания

Чете произведения от различни литературни и фолклорни видове, представени в учебното съдържание - приказка, разказ, стихотворение, гатанка.

Разпознава приказка, разказ, стихотворение, гатанка.

Разграничава стихотворна от нестихотворна реч.

Отгатва фолклорни и литературни гатанки, достъпни за възрастта.

По преценка на учителя, тази учебна програма може да се реализира в два варианта:

в рамките на 32 учебни часа (1 час седмично), ако повечето от първокласниците в класа имат добра езикова култура и успешно се справят с учебната дейност по български език и литература.

в рамките на 64 учебни часа (2 часа седмично), ако преобладаващата част от учениците в класа изпитват трудности при усвояването на четенето и писането.

УТВЪРДИЛ:

Директор ………………………………………………………(Име, фамилия, подпис)
ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (първи вариант)


Годишен хорариум: 32 ч.
Седмичен хорариум: 1 ч.


по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Вид урочна единица

(нови знания; упражнение; обобщение)

Компетентности като очаквани резултати от обучението съгласно учебната програма

Понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по раздели

Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК, 18 учебни седмици

1.

I

Текст („Мечо на люлката“). Писане на елементи

Упражнение

Съчинява кратък писмен текст (от три-четири изречения) по серия картини.

Озаглавява текст.

Умее правилно да изписва елементи на букви.

Ориентира се в графичната мрежа.текст
заглавие на текст

Разглеждане на серия от четири картини и обсъждане на историята; съставяне на изречение към всяка от картините; обсъждане на заглавие на текста; устен разказ; писане в графичната мрежа на елементи на букви.

Текущо формиращо оценяване
2.

II

Изречение, дума, сричка, звук. Писане на елементи

Упражнение

Разграничава в потока на речта основните езикови и речеви единици (звук, дума, изречение).

Разграничава сричките в думата.

Умее правилно да изписва елементите на букви.

Ориентира се в графичната мрежа.звук
сричка
дума
изречение

Съставяне на диалог по картина; определяне вида на използваните изречения; определяне броя на сричките в думи; отделяне на звуковете в тези срички; писане в графичната мрежа на елементи на букви.

Устна проверка
Писмена проверка
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

3.

III

Текст, изречение, дума, сричка, звук. Гласни и съгласни звукове. Писане на елементи

Обобщение

Разграничава езиковите единици.

Разграничава гласни от съгласни звукове.

Изписва графически правилно елементите на ръкописните букви и връзките между тях.


гласен звук
съгласен звук

Устен разказ на история по серия от картини; съставяне на въпросително и съобщително изречение по схеми; звуков анализ на думи и разграничаване на гласните и съгласните звукове в тях; писане на елементите на буквите – изолирано и свързано.

Устна проверка
Писмена проверка
4.

IV

Буквите А и Е

Упражнение

Разграничава малка и главна буква.

Спазва графичните изисквания при писане.

Ориентира се за участниците в речевата ситуация.

Разграничава графичната и звуковата форма на думата като значеща единица.

Изписва графически правилно буквите и връзките между техните елементи.


малка печатна буква
малка ръкописна буква
главна печатна буква
главна ръкописна буква

Четене на възклицания в контекста на конкретна речева ситуация, представена чрез илюстрация; съставяне на въпроси и отговори по повод на ситуацията на общуване; писане на думи с изучените букви; четене на възклицания и коментар относно ситуацията на общуване, в която те са използвани; съставяне на продължение на историята; изолирано писане на буквата; писане на буквосъчетания с изучаваната буква.

Текущо формиращо оценяване
5.

V

Буквите М и Н

Упражнение

Умее да чете и пише срички, думи и изречения с изучените букви.

Включва се уместно в диалог по конкретна тема.

Разпознава средства за неезикова комуникация – жест, мимика, поза на тялото.


диалог

Четене на възклицателни изречения в диалог; коментар върху ситуацията на общуване – участници и цел на изказванията им; съставяне на диалози по подобие на образец; устен разказ по сюжетна картина; измисляне на продължение на историята; писане на думи и изречения.

Текущо формиращо оценяване
6.

VI

Буква О

Упражнение

Умее да чете с изучените букви срички, думи и изречения.

Включва се уместно в диалог по конкретна тема.

Спазва графичните изисквания при писане.

Умее да чете и пише думи и изречения с изучените букви.

Използва главна буква при писане на собствените имена.

Ориентира се за участниците в речевата ситуация.


Четене на изречения в контекста на речева ситуация; съставяне на диалози по подобие; измисляне на продължение на историята; писане на срички и думи, съдържащи буква О; коментар върху допускани графични грешки; четене с изучените букви на изречения, употребени в ситуация на речево общуване; разказ по картина; писане на имена; препис на изречения по копирния метод.

Текущо формиращо оценяване
7.

VII

Буквите И и Р

Упражнение

Умее да чете и пише думи и изречения с изучените букви.

Използва главна буква при писане на собствените имена.

Прилага правилата за речева учтивост.

Умее графически правилно да изписва срички, думи и изречения.


Четене на думи и изречения с изучените букви; обсъждане на ситуации за запознаване; устно съставяне на диалози с речев етикет при запознаване; писане на имена; четене на текст; беседа по текста и съпътстващата го илюстрация; устен разказ по картина; писане на думи и изречения.

Текущо формиращо оценяване
8.

VIII

Буквите Л и Ъ

Упражнение

Умее да чете диалог с изучените букви.

Включва се в ситуации на общуване.

Умее графически правилно да изписва буквите.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.

Включва се в диалог.

Четене на диалог в контекста на изобразена ситуация на общуване; създаване на диалози по подобие; разказване по картина; писане на думи и изречения с изучените букви чрез копирен метод; игра със звукови модели на думи; разказ по картина; писане на срички, думи и изречения с изучените букви.

Текущо формиращо оценяване
9.

IX

Буква У. Гласни звукове и букви

Обобщение

Умее да чете и пише с изучените букви.

Разграничава начини и средства за общуване.

Ориентира се в общите признаци на гласните звукове.


гласни звукове

Четене на диалог в контекст на изобразена ситуация на речево общуване; коментар на прочетеното; съставяне на разказ по картина и измисляне на продължение на историята; писане на думи с изучените букви чрез копирен метод; игра за свързване на главните с малките букви на гласните; допълване на букви за двойките гласни.

Текущо формиращо оценяване
10.

X

Буква Й. Сонорни съгласни

Обобщение

Умее да чете и пише думи и изречения с изучените букви.

Разграничава съгласния звук й от гласния звук и. Разграничава начини и средства за общуване.

Разграничава гласни от съгласни звукове.

Спазва изискванията за графична правилност при писане (височина, широчина и наклон).


Четене на изречения в контекст на серия от картини; разказ на историята; обсъждане на героите и тяхното поведение; измисляне на продължение; писане чрез копирен метод на думи и изрази с изучените букви; свързване на части от ръкописни букви на сонорните звукове; писане на съществителни собствени имена с изучените букви; писане на въпросително и съобщително изречение.

Текущо формиращо оценяване
11.

XI

Буквите Я и Т

Упражнение

Прави разлика между звук и буква.

Спазва изискванията за графична правилност при писане.

Отговаря кратко на въпроси към прочетен текст.

Умее да пише думи и изречения с изучените букви.


Игра за свързване на букви в думи; съставяне на изречения с получените думи; писане на думи и изречения по копирен метод; четене на текст; преразказване на прочетеното; разглеждане на илюстрацията към текста и обсъждане на речевата ситуация, представена чрез нея.

Текущо формиращо оценяване
12.

XII

Буква Д

Упражнение

Чете с разбиране текст.

Отговаря кратко на въпроси към текста.

Спазва графичните изисквания при писане на думи и изречения.

Оформя графически правилно началото и края на изречението.

Проверява правописа на думи чрез други думи.


разказ

Четене на разказ; беседа по съдържанието му; съставяне на диалог по подобие; писане на думи и изречения с изучените букви; игра за разпознаване на буквите Д и Т; образуване на срички и думи с двете букви; писане на думи с обеззвучаване в края; четене и препис на ръкописен текст; устен разказ и беседа по съдържанието на текста.

Текущо формиращо оценяване
13.

XIII

Буквите С и З

Упражнение

Пише и чете думи и изречения с изучените букви.

Разбира смисловата цялост на изречението.

Открива разликите в изговор на С и З.

Прави разлика при употребата на предлозите с и със.


Разглеждане на сюжетна картина и обсъждане на изобразеното; четене на изречение към картината; устен разказ на историята; писане на думи с изучените букви; игра и препис на думи, завършващи на -ст; четене на текст с особености при употребата на удвоения предлог със; писане на словосъчетания с предлог с и със.

Текущо формиращо оценяване
14.

XIV

Буква К

Упражнение

Различава писмен от устен текст.

Спазва графичните изисквания при писане.

Усвоява механизъм на четене с разбиране.

Запомня думи с непроверяем правопис.


Четене на текст и беседа по неговото съдържание; устен преразказ на текста; писане на думи и изрази с изучените букви; игра за образуване на думи от срички; писане на думи с гласни и съгласни, за които няма средства за проверка; препис на пословица.

Текущо формиращо оценяване
15.

XV

Буква Г

Упражнение

Изговаря правилно звуковете в думите. Разпознава приказка.

Прави устен преразказ на кратък откъс от повествователен текст.

Означава с букви звуковия състав и строеж на думите, без да пропуска букви.


приказка
устен преразказ

Четене на откъс от народна приказка; беседа по съдържанието на приказката; устен преразказ на прочетеното; писане на думи с изучаваните букви; игра за образуване на думи; писане на думи и изречения чрез копирен метод.

Текущо формиращо оценяване
16.

XVI

Буквите П и Б

Упражнение

Чете правилно и с разбиране стихотворна реч.

Разпознава гатанка.

Разграничава единствено от множествено число на думите.

Проверява правописа на думи чрез други думи.гатанка

Четене на римувана гатанка и коментар върху текста; писане на думи; промяна на думи в множествено число във формата им за единствено число, при което се получава звучен съгласен в края; кръстословица с думи, които завършват с б и п; препис на пословица.

Текущо формиращо оценяване
17-

XVII

Буква Ф

Упражнение

Чете правилно и с разбиране малки по обем текстове.

Пише графически правилно и четливо буквите и връзките между тях.

Разграничава графичната форма на малката и главната буква.

Свързва правилно думите в изречението.


Обсъждане на история, изобразена чрез илюстрация; четене на текста към илюстрацията; беседа по съдържанието на прочетеното; писане на думи с изучените букви; игра за оцветяване на малки и главни букви; писане на думи с беззвучни съгласни в края; писане на изречения по копирен метод; съставяне на собствени изречения.

Текущо формиращо оценяване
18.

XVIII

Буква В

Упражнение

Чете кратки текстове и отговаря на въпроси относно съдържанието на прочетеното.

Сравнява изговора на звучен и беззвучен съгласен.

Прави правописна проверка на думи със звучен съгласен в края.

Разграничава употребата на предлозите в и във.


Четене на текст и обсъждане на илюстрацията към него; преразказване на историята и измисляне на нейно продължение; писане на думи и изречения с изучените букви; игра с правописен характер; писане на думи с правописни особености при съгласния звук в края; упражнения за правилна употреба на в и във в различни позиции.

Текущо формиращо оценяване
ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК, 14 учебни седмици

19.

XIX

Буквите Ш и Ж

Упражнение

Разпознава стихотворение.

Прави оценка на поведението на литературен герой.

Спазва изискванията за графическа правилност при писане.

Проверява правописа на съгласен в края на думата.стихотворение

Четене на стихотворение; беседа по съдържанието; измисляне на продължение на историята; писане на думи по копирен метод; игра за откриване на думи с правописни особености в краесловие; писане на думи със съмнение при съгласния в края на думата; препис на пословица.

Текущо формиращо оценяване
20.

XX

Звучни и беззвучни съгласни

Обобщение

Знае двойките звучни и беззвучни съгласни.

Прави правописна проверка на звучни и беззвучни съгласни в края на думата.


Решаване на кръстословица; откриване на правилен съгласен в края на думата; препис на думи с непроверяем правопис на съгласните; четене на гатанка; препис на текст с правописни особености в средата и в края на думите.

Текущо формиращо оценяване
21.

XXI

Буквите Ч и Х

Упражнение

Усвоява механизъм на четене с разбиране.

Отговаря на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.

Пише графически правилно.

Прави правописна проверка при съмнение за съгласен в края на думата.


Четене на стихотворение; тестова задача за проверка на разбирането при четене; беседа по прочетеното; писане по копирен метод на букви и думи в изречение; препис на думи с непроверяем правопис; правописна задача за допълване на пропуснати съгласни в края на думата; четене и препис на гатанка.

Текущо формиращо оценяване
22.

XXII

Буква Ц

Упражнение

Разграничава стихотворение.

Отговаря на въпроси по съдържанието на прочетеното.

Спазва графичната правилност на буквите и наклона при писане.

Пише думи с правописни особености.


Четене на стихотворение; отговор на въпрос за проверка на разбирането при четене; изразително четене; съчиняване на собствена история по подобие на прочетеното; писане на изучаваната буква и на думи с нея; писане на думи с непроверяем правопис; четене и препис на гатанка.

Текущо формиращо оценяване
23.

XXIII

Буквите Щ и Ю

Упражнение

Чете и пише правилно думи с буквите Щ и Ю.

Разграничава стихотворение.

Коментира поведението на литературен герой.

Спазва графичните изисквания при писане.


Четене на стихотворение и отговор на въпрос относно смисъла на прочетеното; беседа за поведението на литературния герой; писане на думи с буквите Ю и Щ; препис на пословица с изискване за разделно писане на думите в нея; четене и преписване на авторова гатанка.

Текущо формиращо оценяване
24.

XXIV

Буква ь. Четене и писане на думи с ьо и йо, с дж и дз

Упражнение

Чете и пише правилно думи с буква ь и с дж и дз.

Доказва разбиране на прочетеното.

Пише правилно думи с буквосъчетанието ьо.

Чете с разбиране кратък текст.

Спазва графичните изисквания при писане.

Четене на стихотворение с последваща проверка на разбирането; беседа по съдържанието на прочетеното; писане на думи с ьо и йо с опора на образец; четене и преписване на думи, съдържащи звуковете дж и дз; четене и препис на гатанка; коментар относно допуснати графични грешки при писането.

Текущо формиращо оценяване
25.

XXV

Всички букви знаем

Обобщение

Изговаря правилно звуковете в българския език.

Познава реда на буквите в българската азбука.

Знае всички букви и чете текст правилно и с разбиране.

Спазва графичната форма на буквите при писане.

Може да проверява правописа на думи чрез други думи.


азбука

Четене на стихотворение и отговор на въпроси, свързани със съдържанието и смисъла на прочетеното; препис на пословица; изговаряне в правилен ред на буквите от българската азбука; писане на думи с правописни особености при гласните и при съгласните; четене на кратък текст и беседа за обсъждането му; препис на текст.

Текущо формиращо оценяване
26.

XXVI

Правилно писане на изречения

Упражнение

Различава дума от изречение.

Разбира смисловата цялост на изречението.

Свързва правилно думите в изречението.

Съставя различни по цел на изказване изречения в зависимост от комуникативната ситуация.

Разпознава препинателните знаци точка и въпросителен знак.

Четене на стихотворение с последваща проверка на разбирането при четене; откриване на въпросителните изречения в текста; коментар върху знаците за край на изреченията; писане на съобщителни изречения чрез копирен метод; допълване на въпросителни изречения в текст; четене на написания текст и коментар върху пунктуационното оформяне на изреченията в него.

Текущо формиращо оценяване
27.

XXVII

Правилно писане на главни букви

Упражнение

Разграничава в потока на речта думите, назоваващи имена на лица.

Дава примери за имена на хора.

Използва главна буква при писане на собствените имена.

Пише графически правилно и четливо буквите и връзките между тях.


Четене на стихотворение и проверка на разбирането му чрез тестова задача; откриване на съществителни собствени имена в текста; писане на имена на хора от близкото обкръжение на ученика; редактиране на текст с имена на хора, написани с малки букви; препис на текста със спазване на графичните изисквания при писане и на познатите правописни правила.

Текущо формиращо оценяване
28.

XXVIII

Съчинение по серия от картини

Упражнение

Съчинява кратък писмен текст (от три – четири изречения) по серия картини.

Различава писмен от устен текст.

Спазва графичните изисквания при писане.

Пренася правилно части от думи.устна реч,
писмена реч

Устно разказване на история по серия от три картини с опора на помощни въпроси; подреждане на изречения от историята в тяхната последователност; писане на кратко съчинение; четене на написаните съчинения; обсъждане на епизодите в текста; поправяне на допуснати грешки при съставянето на изреченията и при тяхното пунктуационно оформяне.

Текущо формиращо оценяване
29.

XXIX

Правилно писане на гласните

Упражнение

Разграничава гласните звукове по двойки (а – ъ, о – у, е – и).

Изговаря правилно гласните звукове при четене.

Прави правописна проверка на гласен в думи с опора на думи, в които той е в силна позиция.

Може да открива думи с неправилно написан гласен.


Четене на текст и беседа по съдържанието му; преписване на думи с подчертаване на гласните в тях; писане на думи и изречения с коментар относно съдържащите се в тях гласни; решаване на кръстословици, съдържащи думи с правописна особеност при гласен; сравняване по изговор на двойките гласни звукове; тестова задача с правописен характер.

Текущо формиращо оценяване
30.

XXX

Правилно писане на съгласните

Упражнение

Разграничава двойките съгласни (б – п, в – ф, г – к, д – т, ж – ш, з – с).

Означава с букви звуковия състав и строеж на думите, без да пропуска букви.

Проверява правописа на думи чрез други думи.

Четене на стихотворение със забавни грешки при съгласните; писане на думи и изречения със съпътстващ коментар на възможните грешки при писане на съгласните; свързване на елементи на пъзел, съдържащ думи с обеззвучаване на съгласния в краесловие; допълване на пропуснати съгласни в края на думи; тестова задача за проверка на наученото.

Текущо формиращо оценяване
31.

XXXI

Съчинение по серия от картини

Упражнение

Съчинява кратък текст по серия от картини.

Разграничава устен от писмен текст.

Съставя различни по цел на изказване изречения в зависимост от комуникативната ситуация.

Пренася правилно части от думата на нов ред.


Проследяване на епизодите в история, представена чрез серия от три картини; беседа относно героя и случката; съставяне на изречения към всяка от картините с помощта на опорни думи и по дадено начало; подреждане на изреченията в писмен текст; проверка на написаното с коментар на възможните грешки; самостоятелна поправка на допуснатите грешки при писане на текста.

Текущо формиращо оценяване32.

XXXII

Как четем и пишем – подготовка за изходно ниво

Обобщение

Владее механизъм за правилно четене с разбиране.

Спазва графичните изисквания при писане.

Умее да чете кратък текст и да отговаря на въпроси относно неговото съдържание.

Пише правилно и четливо.

Разделя думите и изреченията при писане.

Умее да прилага усвоените правописни правила на практическа основа.


Четене на стихотворение с последваща проверка на разбирането; беседа по съдържанието на текста; писане на съществителни собствени имена и коментар върху особеностите при писането им; четене на текст с допълване на пропуснати букви в него; препис на текста със спазване на усвоените правила за неговото правописно и пунктуационно оформяне; проверка на написаното с помощта на речник, приложен към помагалото.

Текущо формиращо оценяване  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница