Програма по български език и литература за класстраница3/3
Дата19.07.2018
Размер0.61 Mb.
1   2   3

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК, 14 учебни седмици

37

XIX

Звук и буква Ш

Упражнение

Разпознава стихотворение.

Прави оценка на поведението на литературен герой.

Спазва изискванията за графическа правилност при писане.


стихотворение

Четене на стихотворение; беседа по съдържанието; измисляне на продължение на историята; писане на думи по копирен метод.

Текущо формиращо оценяване
38

Звук и буква Ж

Упражнение

Проверява правописа на съгласен в края на думата.

Отделя при писане думите в изречението.

Спазва графичната форма на изучените букви.

Игра за откриване на думи с правописни особености в краесловие; писане на думи със съмнение при съгласния в края на думата; препис на пословица.

Писмена проверка
39

XX

Звучни и беззвучни съгласни

Обобщение

Допълва пропуснати букви в думи.

Знае двойките звучни и беззвучни съгласни.


Решаване на кръстословица с допълване на пропуснати букви в нея; откриване на правилен съгласен в края на думата.

Текущо формиращо оценяване
40

Припомнете си наученото

Обобщение

Прави правописна проверка на звучни и беззвучни съгласни в края на думата.
Препис на думи с непроверяем правопис на съгласните в средата на думата; четене на гатанка; препис на текст с правописни особености в средата и в края на думите.

Писмена проверка
41

XXI

Звук и буква Ч

Упражнение

Усвоява механизъм на четене с разбиране.

Отговаря на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.

Пише графически правилно.

Четене на стихотворение; тестова задача за проверка на разбирането при четене; беседа по прочетеното; писане по копирен метод на букви и думи в изречение.

Текущо формиращо оценяване
42

Звук и буква Х

Упражнение

Прави правописна проверка при съмнение за съгласен в края на думата.

Пише разделно думите в изречение.


Препис на думи с правописни особености с цел да се запомни писането им; правописна задача за допълване на пропуснати съгласни в края на думата; четене и препис на гатанка.

Текущо формиращо оценяване
43

XXII

Звук и буква Ц

Упражнение

Разграничава стихотворение.

Отговаря на въпроси по съдържанието на прочетеното.

Спазва графичната правилност на буквите и наклона при писане.

Четене на стихотворение; отговор на въпрос за проверка на разбирането при четене; изразително четене; съчиняване на собствена история по подобие на прочетеното; писане на изучаваната буква и на думи с нея.

Текущо формиращо оценяване
44

Припомнете си наученото

Обобщение

Пише думи с правописни особености.

Чете правилно и с разбиране.


Писане на думи с непроверяем правопис с цел да се запомни писането им; четене и препис на гатанка.

Текущо формиращо оценяване
45

XXIII

Буква Щ

Упражнение

Чете и пише правилно думи с буква Щ.

Разграничава стихотворение.

Коментира поведението на литературен герой.

Четене на стихотворение и отговор на въпрос относно смисъла на прочетеното; беседа относно поведението на литературния герой; писане на изучаваните букви.

Текущо формиращо оценяване
46

Буква Ю

Упражнение

Чете и пише правилно думи с буква Ю.

Спазва графичните изисквания при писане.


Писане на думи с буквите Ю и Щ; препис на пословица с изискване за разделно писане на думите в нея; четене и преписване на авторова гатанка.

Текущо формиращо оценяване
47

XXIV

Буква ь

Упражнение

Чете и пише правилно думи с буква ь.

Доказва разбиране на прочетеното.

Пише правилно думи с буквосъчетанието ьо.

Четене на стихотворение с последваща проверка на разбирането; беседа по съдържанието на прочетеното; писане на думи с ьо и йо с опора на образец.

Текущо формиращо оценяване
48

Звуковете дж и дз

Упражнение

Чете и пише правилно думи с дж и дз.

Чете с разбиране кратък текст.

Умее да преписва кратък текст със спазване на графичните изисквания.

Четене и преписване на думи, съдържащи звуковете дж и дз; четене на гатанка и обсъждане на отговора; препис на гатанката и коментар относно допуснати графични грешки при писането.

Текущо формиращо оценяване
49

XXV

Всички букви знаем

Обобщение

Изговаря правилно звуковете в българския език.

Познава реда на буквите в българската азбука.

Знае всички букви и чете текст правилно и с разбиране.

Спазва графичната форма на буквите при писане.


Четене на стихотворение и отговор на въпроси, свързани със съдържанието и смисъла на прочетеното; препис на пословица със спазване на изискванията за правилно писане; изговаряне в правилен ред на буквите от българската азбука.

Текущо формиращо оценяване
50
Припомнете си наученото

Обобщение

Може да проверява правописа на думи чрез други думи.

Пише правилно и четливо.


Писане на думи с правописни особености при гласните и при съгласните; четене на кратък текст и беседа за обсъждането му; препис на текст.

Текущо формиращо оценяване
51

XXVI

Изречение

Упражнение

Различава дума от изречение.

Разбира смисловата цялост на изречението.

Свързва правилно думите в изречението.

Съставя различни по цел на изказване изречения в зависимост от комуникативната ситуация.заглавие

Четене на стихотворение с последваща проверка на разбирането при четене; откриване на въпросителните изречения в текста; коментар върху знаците за край на изреченията; писане на изречения с акцент върху отделянето на думите в тях.

Текущо формиращо оценяване
52

Правилно писане на изречения

Упражнение

Определя границите на изречението в текста.

Оформя графически правилно началото и края на изречението.

Разпознава препинателните знаци точка и въпросителен знак.


заглавие

Писане на съобщителни изречения чрез копирен метод; допълване на въпросителни изречения в текст; четене на написания текст и коментар върху пунктуационното оформяне на изреченията в него.

Текущо формиращо оценяване
53

XXVII

Имена

Упражнение

Разграничава в потока на речта думите, назоваващи имена на лица.

Дава примери за имена на хора.


Четене на стихотворение и проверка на разбирането му чрез тестова задача; откриване на съществителни собствени имена в текста; писане на имена на хора от близкото обкръжение на ученика.

Текущо формиращо оценяване
54

Употреба на главни букви

Упражнение

Използва главна буква при писане на собствените имена.

Пише графически правилно и четливо буквите и връзките между тях.


Редактиране на текст с имена на хора, написани с малки букви; препис на текста със спазване на графичните изисквания при писане и на познатите правописни правила.

Писмена проверка
55

XXVIII

Съчинение по серия от картини

Упражнение

Съчинява кратък писмен текст (от три – четири изречения) по серия картини.
Устно разказване на история по серия от три картини с опора на помощни въпроси; подреждане на изречения от историята в тяхната последователност; писане на кратко съчинение.

Текущо формиращо оценяване
56

Поправка на съчинение по серия от картини

Упражнение

Различава писмен от устен текст.

Спазва графичните изисквания при писане.

Пренася правилно части от думи.


устна реч, писмена реч

Четене на написаните съчинения; обсъждане на епизодите в текста; проверка на написаното с оглед на смисловите връзки между думите и изреченията; поправяне на допуснати грешки при съставянето на изреченията и при тяхното пунктуационно оформяне.

Текущо формиращо оценяване
57

XXIX

Гласните звукове и букви

Упражнение

Разграничава гласните звукове по двойки (а – ъ, о – у, е – и.

Изговаря правилно гласните звукове при четене.


Четене на текст и беседа по съдържанието му; преписване на думи с подчертаване на гласните в тях; писане на думи и изречения с коментар относно съдържащите се в тях гласни.

Текущо формиращо оценяване
58

Правопис на гласните

Упражнение

Прави правописна проверка на гласен в думи с опора на думи, в който той е в силна позиция.

Може да открива думи с неправилно написан гласен.


Решаване на шест кръстословици, всяка от които съдържа думи с правописна особеност при съответния гласен; сравняване по изговор на двойките гласни звукове; тестова задача с правописен характер.

Текущо формиращо оценяване
59

XXX

Съгласни звукове и букви

Упражнение

Разграничава двойките съгласни (б – п, в – ф, г – к, д – т, ж – ш, з – с).

Чете и пише думи със съгласни.


Четене на стихотворение със забавни грешки при съгласните; обсъждане на съдържанието и поправяне на грешните съгласни; писане на думи и изречения със съпътстващ коментар на възможните грешки при писане на съгласните.

Текущо формиращо оценяване
60

Правопис на съгласните

Упражнение

Означава с букви звуковия състав и строеж на думите, без да пропуска букви.

Проверява правописа на думи чрез други думи.


Свързване на елементи на пъзел, съдържащ думи с обеззвучаване на съгласния в краесловие; допълване на пропуснати съгласни в края на думи; тестова задача за проверка на наученото.

Текущо формиращо оценяване
61

XXXI

Съчинение по серия от картини (устно)

Упражнение

Съчинява кратък текст по серия от картини.

Разграничава устен от писмен текст.

Съставя различни по цел на изказване изречения в зависимост от комуникативната ситуация.

Проследяване на епизодите в история, представена чрез серия от три картини; беседа относно героя и случката; съставяне на изречения към всяка от картините с помощта на опорни думи.

Текущо формиращо оценяване
62
Писане и поправка на съчинението

Упражнение

Свързва правилно думите в изречението.

Определя границите на изречението в текста.

Пренася правилно части от думата на нов ред.

Съставяне на изречения по дадено начало; подреждане на изреченията в писмен текст; проверка на написаното с коментар на възможните грешки; самостоятелна поправка на допуснатите грешки при писане на текста.

Писмена проверка
63

XXXII

Как четем и пишем

Обобщение

Владее механизъм за правилно четене с разбиране.

Спазва графичните изисквания при писане.


Четене на стихотворение с последваща проверка на разбирането; беседа по съдържанието на текста; писане на съществителни собствени имена и коментар върху особеностите при писането им.

Текущо формиращо оценяване
64

Подготовка за изходно ниво

Обобщение

Умее да чете кратък текст и да отговаря на въпроси относно неговото съдържание.

Пише правилно и четливо.

Разделя думите и изреченията при писане.

Умее да прилага усвоените правописни правила на практическа основа.


Четене на текст с допълване на пропуснати букви в него; препис на текста със спазване на усвоените правила за неговото правописно и пунктуационно оформяне; проверка на написаното с помощта на речник, приложен към помагалото; съставяне на изречения с думи по избор от речника.

Писмена проверкаИзготвил: …………………………………………(Име, фамилия, подпис)

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница