Програма по български език и литература за класстраница2/3
Дата19.07.2018
Размер0.59 Mb.
1   2   3

Изготвил: …………………………………………(Име, фамилия, подпис)

УТВЪРДИЛ:

Директор ………………………………………………………(Име, фамилия, подпис)

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 2. КЛАС
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (втори вариант)


Годишен хорариум: 64 ч.

Седмичен хорариум: 2 ч.

по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Вид урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението съгласно учебната програма

Понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по раздели

Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК, 18 учебни седмици

1.

I

Да си припомним наученото в първи клас (букви и думи)

Обобщение

Умее да открива пропуснати букви в думи;

Правилно пренася части от думи на нов ред;

Разграничава писането на йо и ьо в думи.

Решаване на кръстословица и игрословица; редактиране.

Устна проверка
2.

Да си припомним наученото в първи клас (изречения и текст)

Обобщение

Умее да съставя изречения;

Ориентира се в разликите при писане на буквите й и и;

Пише правилно и четливо текст.

Подреждане на думи в изречение; допълване на пропуснати букви, препис на текст.

Текущо формиращо оценяване
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

3.

II

Общуване (речев етикет)

Упражнение

Употребява правилно изрази от речевия етикет.

общуване

Четене с установяване на разбирането; редактиране на изречения с неправилно използвани думи за учтивост; съставяне на кратко съобщение.

Текущо формиращо оценяване
4.

Общуване (участници в общуването)

Упражнение

Ориентира се относно участниците в общуването, темата на общуване и целта на изказването;

Разбира прочетеното, като отговаря правилно на въпроси към текст.


Съотнасяне на изказвания спрямо конкретна речева ситуация; подреждане на изречения в текст и отговор на въпроси относно разбирането му.

Текущо формиращо оценяване
5.

III

Строеж на езика (звукове, букви, думи)

Упражнение

Ориентира се за системните отношения в езика: звук-дума-изречение-текст;

Разграничава звук от буква.звукове

букви


думи

Четене на текст с проверка на разбирането му; решаване на игрословици; писане на думи.

Устна проверка6.

Строеж на езика (изречения, текст)

Упражнение

Умее да съставя изречения с правилен словоред;

Открива смисловата връзка между изреченията в текст.изречение

текст


Редактиране на изречения; откриване на излишно изречение в текст; препис на текст.

Писмена проверка7.

IV

Българската азбука

Упражнение

Ориентира се в последователността на буквите в азбуката.

азбука

Верижки от букви; проследяване на последователността от букви при съставяне на списъци.

Устна проверка8.

Азбучен ред

Упражнение

Умее да подрежда думи по азбучен ред.

азбучен ред

Съставяне на редици от думи по азбучен ред.

Устна проверка9.

V

Речници

Упражнение

Ориентира се в речниковото значение на думите;

Използва азбучен ред за търсене на дума в речник;

Познава учебни речници.


речник

Попълване на думи в страница на речник съобразно с тяхното значение.

Текущо формиращо оценяване10.

Правописен речник

Упражнение

Търси думи с правописни особености в правописен речник.

правописен речник

Подреждане на думи с правописни особености в импровизиран правописен речник.

Текущо формиращо оценяване11.

VI

Звуковете в българския език

Упражнение

Разграничава основните противопоставяния на звуковете в българския език;

Умее да прави модели на звуковия състав на думите.звукове

Оцветяване на звукови модели на думи; допълване на пропуснати звукове в думи; съставяне на редици от думи по посочен звуков модел.

Текущо формиращо оценяване12.

Буквите в българския език

Упражнение

Осъзнава буквите като писмен знак на звуковете;

Пише графически правилно буквите.букви

Четене на стихотворение за буквите с последваща проверка на разбирането; откриване на скрити думи в редици от букви.

Текущо формиращо оценяване13.

VII

Гласни звукове

Упражнение

Открива в корелативни двойки тесните и широките гласни звукове (а-ъ; е-и, о-у).

гласни звукове

Писане на гласните по двойки; кръстословица с пропуснати гласни; писане на думи с отделяне на гласните в тях.

Текущо формиращо оценяване14.

Ударение

Упражнение

Разграничава думите с ударение от думите без ударение;

Разграничава ударена от неударена гласна и знака за ударение.ударение,

ударена и неударена гласнаСравняване на думи според тяхното ударение; съотнасяне на дума спрямо звуков модел с ударение; четене на стихотворение с откриване на двойките думи с еднакво ударение.

Текущо формиращо оценяване15.

VIII

Правопис на гласните звукове (откриване на думи за проверка)

Упражнение

Познава начини за правописна проверка на гласни в неударени срички.
Избор на дума за проверка на неударен гласен; самостоятелно откриване на думи за проверка на гласни; запомняне на думи с непроверяеми гласни.

Текущо формиращо оценяване16.

Правопис на гласните звукове (прилагане на правилото)

Упражнение

Прави проверка за правописа на гласни в неударена сричка.
Подреждане на букви в думи с правописни особености при гласните; четене на стихотворение с добавяне на букви и с проверка на разбирането при четене.

Текущо формиращо оценяване17.

IX

Съгласни звукове (звучни и беззвучни)

Упражнение

Сравнява основните корелативни двойки съгласни звукове по признака звучност-беззвучност (б-п; в-ф; г-к; д-т; з-с; ж-ш, дж-ч; дз-ц).
Свързване на съгласни по двойки; игрословица със съгласни; четене на гатанки с откриване на съгласни в отговорите им.

Текущо формиращо оценяване18.

Съгласни звукове (правилно писане)

Упражнение

Изговаря и употребява правилно съгласни звукове.
Съставяне на думи с предложени съгласни; добавяне на пропуснати съгласни в думи от текст; четене и препис на текст с проверка на разбирането.

Текущо формиращо оценяване19.

X

Писане на съгласни в средата на думата (откриване на думи за проверка)

Упражнение

Открива звуковата промяна на звучни съгласни пред беззвучните.
Свързване на думи с обеззвучаване в средата с думи за правописна проверка; откриване на думи за проверка на правописа на съгласни.

Текущо формиращо оценяване20.

Писане на съгласни в средата на думата (прилагане на правилото)

Упражнение

Познава начини за правописна проверка на звучни съгласни пред беззвучни.
Решаване на кръстословица с думи, при които има обеззвучаване на съгласни в средата на думата; допълване на звучни съгласни в думи от текст с последваща проверка на разбирането при четене.

Текущо формиращо оценяване21.

XI

Писане на съгласни в края на думата (откриване на думи за проверка)

Упражнение

Открива звуковата промяна на звучни съгласни в края на думата.
Откриване на мястото на възможна грешка при писането на съгласни в края на думата; определяне на думи за проверка на звучни съгласни в края на думата.

Текущо формиращо оценяване22.

Писане на съгласни в края на думата (прилагане на правилото)

Упражнение

Познава начини за правописна проверка на звучни съгласни в края на думата.
Редактиране на думи с правописни грешки при съгласни в краесловие; оцветяване на скрита картина с думи с правописни особености; четене на стихотворение с проверка на разбирането и с добавяне на пропуснати съгласни в него.

Текущо формиращо оценяване23.

XII

Правопис на съгласните звукове (откриване на думи за проверка)

Упражнение

Открива звуковата промяна на звучни съгласни пред беззвучните.
Определяне на думи за проверка; избор на правилна буква на съгласен; подреждане на букви в думи с правописна особеност при съгласните.

Текущо формиращо оценяване24.

Правопис на съгласните звукове (прилагане на правилата)

Обобщение

Познава начини за правописна проверка на звучни съгласни в края на думата и пред беззвучни.
Прилагане на правилото в думи с обеззвучаване в средата и в края на думата; четене на стихотворение с проверка на разбирането и с допълване на пропуснати обеззвучени съгласни.

Текущо формиращо оценяване
Писмена проверка25.

XIII

Трудности при писане на думи с буквите ю и я

Упражнение

Открива правописни особености на думи с: ю, я.
Допълване на пропуснати букви; кръстословици и игрословици с думи.

Текущо формиращо оценяване26.

Трудности при писане на думи с буквата щ и със звуковете дз и дж

Упражнение

Открива правописни особености на думи с: щ, дз, дж.
Писане на думи; допълване на букви в думи от текст; препис на текст с последваща проверка на разбирането.

Текущо формиращо оценяване27.

XIV

Думите в речта

Упражнение

Ориентира се с помощта на въпроси в значението на отделни класове от думи.
Откриване на думи според въпроса, на който те отговарят.

Текущо формиращо оценяване28.

Разграничаване на думите в речта

Упражнение

Разграничава на практическа основа трите основни класа от думи.
Съпоставяне и разпределяне на думи съобразно с техните семантични и граматически свойства; четене на стихотворение с проверка на разбирането.

Текущо формиращо оценяване29.

XV

Съществителни имена

Упражнение

Познава съществителното име като част на речта.

съществително име

Откриване на съществителни имена; предлагане на собствени примери за съществителни имена.

Текущо формиращо оценяване30.

Правопис на съществителните имена

Упражнение

Прилага изучени правописни правила при писане на съществителни имена.
Допълване на пропуснати букви в съществителни имена и коментар върху начините за проверка; откриване на съществителни имена в стихотворение и проверка на разбирането при четенето му.

Текущо формиращо оценяване31.

XVI

Род и число на съществителните имена

Упражнение

Определя вида, рода и числото на съществителното име.

род и число на съществителното име

Откриване на съществителни имена, които не променят числото си; определяне на рода и числото на съществителни имена.

Текущо формиращо оценяване32.

Разпределяне на съществителните имена според рода и числото им

Упражнение

Разграничава съществителните имена по род и число.
Групиране на съществителни имена по граматическия им род; четене на стихотворение с определяне на граматическите признаци на съществителните имена в него и с последваща проверка на разбирането при четене.

Текущо формиращо оценяване33.

XVII

Съществителни нарицателни и съществителни собствени имена

Упражнение

Разграничава съществителни собствени и съществителни нарицателни имена.

съществителни нарицателни имена
съществителни собствени имена

Оцветяване на скрита картина със съществителни нарицателни и съществителни собствени имена; съставяне на съществителни собствени имена като имена на герои от история.

Текущо формиращо оценяване34.

Съчиняване на текст по серия от картини

Упражнение

Съставя кратък текст по серия от картини.
Създаване на текст с опора на серия от картини и помощни въпроси; писане на съчинението и последваща проверка и редакция.

Писмена проверка35.

XVIII

Правопис на съществителните собствени имена

Упражнение

Прилага изучени правописни правила при писане на съществителни собствени имена.
Изброяване на имена на познати градове и държави; назоваване със съществителни собствени имена на животни от сюжетна картина; откриване на грешки при съществителни собствени имена.

Текущо формиращо оценяване36.

Трудности при писане на съществителни собствени имена

Упражнение

Пише правилно съществителни собствени имена, употребени в текст.
Редактиране на текст с грешки при съществителните собствени имена; препис на текста и последваща проверка на разбирането.

Текущо формиращо оценяване


1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница