Програма по български език и литература за класстраница3/3
Дата19.07.2018
Размер0.59 Mb.
1   2   3

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК, 14 учебни седмици
37.

XIX

Умалителни съществителни имена

Упражнение

Разпознава умалителни съществителни имена.

умалително съществително име

Четене на текст с последваща проверка на разбирането и откриване на умалителни съществителни имена в него; игра за образуване на умалителни съществителни имена.

Текущо формиращо оценяване38.

Правопис на умалителните съществителни имена

Упражнение

Спазва изучените правописни правила при употреба на умалителни съществителни имена.
Игра за разграничаване на умалителни съществителни имена; откриване и поправяне на правописни грешки в умалителни съществителни имена.

Текущо формиращо оценяване39.

XX

Прилагателни имена

Упражнение

Разпознава прилагателното име като част на речта.

прилагателно име

Лабиринт с прилагателни имена; образуване на прилагателни имена.

Текущо формиращо оценяване40.

Употреба на прилагателните имена

Упражнение

Употребява уместно прилагателни имена.
Оцветяване на сюжетна картина и съставяне на прилагателни имена по нея; разграничаване на прилагателни имена от сродни на тях съществителни имена.

Текущо формиращо оценяване41.

XXI

Род и число на прилагателните имена

Упражнение

Разпознава рода и числото на прилагателното име.

род и число на прилагателното име

Четене на стихотворение с проверка на разбирането и с откриване на прилагателни имена от различен род; определяне на рода и числото на прилагателни имена.

Текущо формиращо оценяване42.

Промяна на прилагателни имена по род и число

Упражнение

Изменя прилагателно име по род и число.
Образуване на форми на прилагателно име чрез промяна на неговия род и число.

Текущо формиращо оценяване43.

XXII

Правопис на прилагателните имена

Упражнение

Пише правилно прилагателни имена в съответствие с изучени правописни норми.
Добавяне на пропуснати гласни в прилагателни имена; определяне на думи за проверка на прилагателни имена с обеззвучаване в средата на думата; писане на прилагателни имена с краесловна буква –т.

Текущо формиращо оценяване44.

Поправяне на прилагателни имена в текст

Упражнение

Умее да открива и поправя правописни грешки при прилагателните имена.
Редактиране на текст с правописни грешки при прилагателни имена; препис на текста.

Писмена проверка45.

XXIII

Глаголи. Число на глаголите

Упражнение

Познава глагола като част на речта;

Разпознава числото на глагола;

Изписва отделно отрицателна частица и възвратната частица се.


глагол
число на глагола

Четене на стихотворение и откриване на глаголите в него; разделно писане на частиците във възвратни и отрицателни форми на глаголи; образуване на глаголи; промяна на глаголи по число.

Текущо формиращо оценяване46.

Съчиняване на текст по опорни думи

Упражнение

Съчинява приказка по предложена словесна опора.
Съставяне на текст по сюжетна картина с предложена словесна опора от подходящи глаголи.

Текущо формиращо оценяване47.

XXIV

Изговор и правопис на глаголите

Упражнение

Изговаря и пише правилно глаголи в първо лице, единствено и множествено число и в трето лице в множествено число в сегашно време.
Определяне на възможните грешки при глаголи; допълване на пропуснати букви в глаголи.

Текущо формиращо оценяване48.

Поправяне на глаголи в текст

Упражнение

Умее да открива и поправя правописни грешки при глаголи.
Редактиране на текст с грешки при глаголите; откриване и поправяне на грешки в речта на участници в речево общуване.

Писмена проверка49.

XXV

Части на речта

Обобщение

Съгласува прилагателното и съществителното име по род и число;

Употребява уместно глаголи, прилагателни и съществителни имена.части на речта

Игра за отделяне на съществителни имена; игрословица с прилагателни имена; образуване на прилагателни имена и глаголи от съществителни имена.

Текущо формиращо оценяване50.

Съчиняване на приказка

Упражнение

Съчинява приказка по предложена словесна опора: начало.
Съставяне на текст с опора на сюжетна картина и помощни въпроси, свързани с историята.

Писмена проверка51.

XXVI

Поправяне на текст

Упражнение

Открива и поправя правописни грешки при съществителни имена, прилагателни имена и глаголи;

Коментира постъпките на героите от произведение.


Четене на текст с неправилно написано съобщение; редактиране на съобщението; изразяване на оценка на героя чрез отговор на въпрос към текста.

Текущо формиращо оценяване52.

Думите при общуване

Упражнение

Знае за речниковото значение на думата;

Изписва отделно предлози, съюзи, кратки форми на местоименията, отрицателна частица, възвратната частица се.


Кръстословица; преобразуване на изрази в думи; замяна на повторени думи в текст; разделно писане на изречения с предлози, съюзи и частици.

Текущо формиращо оценяване53.

XXVII

Изреченията в българския език

Упражнение

Разграничава изречение от словосъчетание.

словосъчетание
изречение

Образуване на словосъчетания; подреждане на думи в изречения; съставяне на изречения от словосъчетания.

Текущо формиращо оценяване54.

Съчиняване на описание

Упражнение

Прави кратко писмено описание.

описание

Съставяне на текст с описание на своя дом с опора на помощни въпроси.

Писмена проверка55.

XXVIII

Съобщителни изречения

Упражнение

Разпознава съобщително и въпросително изречение;

Отделя изреченията в текста, като означава началото и края им.съобщително изречение

Препис на текст с разграничаване на съобщителните изречения в него; Свързване на двойки прости изречения в сложно съчинено изречение.

Текущо формиращо оценяване56.

Правилно писане на съобщителните изречения

Упражнение

Употребява уместно съобщителни изречения.

Употребява различни словоредни варианти на изречението.


Образуване на съобщителни изречения; поправяне на неправилно изградени изречения; съставяне на изречения по сюжетна картина; последваща проверка на разбирането.

Текущо формиращо оценяване57.

XXIX

Въпросителни изречения

Упражнение

Разпознава въпросително изречение;

Знае различни начини за образуване на въпросително изречение (с възходяща интонация, с въпросителна частица ли, с нали).въпросително изречение

Съставяне на въпросителни изречения; четене на стихотворение с въпросителни изречения и последваща проверка на разбирането и определяне на видовете изречения в текста.

Текущо формиращо оценяване58.

Правилно писане на въпросителните изречения

Упражнение

Употребява уместно въпросителни изречения;

Употребява различни словоредни варианти на изречението.


Кръгови игрословици; съставяне на варианти на въпросителни изречения; разграничаване употребата на въпросителните местоимения кой и кого.

Текущо формиращо оценяване59.

XXX

Съобщителни и въпросителни изречения

Обобщение

Разпознава различни по цел на изказване изречения (съобщителни и въпросителни);

Оформя пунктуационно правилно съобщително и въпросително изречение.


Съставяне на съобщителни и въпросителни изречения; четене на текст с поставяне на знаци за край на изреченията и с последваща проверка на разбиране при четене.

Текущо формиращо оценяване60.

Изреченията при общуване

Упражнение

Употребява уместно съобщителни и въпросителни изречения.
Съставяне изказвания на герои в откъс от позната приказка; коментар върху правилното писане на образуваните изречения.

Писмена проверка61.

XXXI

Правилно писане на думите и изреченията

Обобщение

Умее да прилага изучените правила за правописа на думите и пунктуационното оформяне на изреченията.
Игра за правописа на гласните; проверяване на думи с обеззвучаване на съгласните; писане на думи с правописни особености; пренасяне на многосрични думи на нов ред.

Текущо формиращо оценяване62.

Съчиняване на приказка

Упражнение

Съчинява приказка по предложена словесна опора.
Съставяне на кратък разказ по приказен сюжет с опора на илюстрации и опорни думи.

Писмена проверка63.

XXXII

Какво научихме за българския език

Обобщение

Знае основните корелативни двойки при звуковете;

Разграничава съществителни имена, прилагателни имена и глаголи;

Умее да определя граматически род и число.

Свързване на двойките гласни и двойките звучни и беззвучни съгласни; подреждане на думи по азбучен ред; групиране на съществителни имена, прилагателни имена и глаголи; определяне на рода и числото на съществителни имена и на прилагателни имена.

Текущо формиращо оценяване64.

Изходно ниво

Диагностика

Прилага изучените книжовни норми на българския език.
Редактиране на текст с неправилно написани съществителни имена, прилагателни имена и глаголи.

Писмена проверкаИзготвил: …………………………………………(Име, фамилия, подпис)

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница